Γενικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί από το 1984 και με δεκαεπτά (17) Τμήματα κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στα μεγαλύτερα και καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του αναπτύσσονται σε έξι (6) νησιά του Αρχιπελάγους (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος).

Ο ακαδημαϊκός στόχος του Πανεπιστημίου είναι η χάραξη σύγχρονων κατευθύνσεων σε επιλεγμένα πεδία της επιστήμης με κριτήριο την κοινωνική χρησιμότητα της παρεχόμενης γνώσης, την αντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις διεθνείς τάσεις της επιστήμης στα αντικείμενα που θεραπεύει. Κύριο χαρακτηριστικό των Τμημάτων του είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, σε κατευθύνσεις που υπαγορεύονται από την εξέλιξη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινωνίας και οικονομίας. Η φιλοσοφία της οργάνωσής του βασίζεται στην ανάπτυξη ενός πλέγματος τριτοβάθμιων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε ένα εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα, με γεωγραφική δομή Αρχιπελάγους.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Μυτιλήνη, στο νησί της Λέσβου. Είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1989 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 ακολουθώντας διεθνείς τάσεις διεπιστημονικής – συνθετικής προσέγγισης του επιστημονικού αυτού κλάδου. Η δημιουργία του Τμήματος ήταν το ώριμο αποτέλεσμα της ανάγκης να αναπτυχθεί η σύγχρονη γεωγραφική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, μια χώρα με πλούσιες ανθρωπογενείς και φυσικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σύνθετα αναπτυξιακά και χωρικά προβλήματα, προκλήσεις αλλά και δυνατότητες στα πλαίσια της εντεινόμενης ενσωμάτωσής της στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας κάτω από τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης.

Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της μελέτης των χωρικών προβλημάτων στην Ελλάδα, και του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης. Διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που διαρκώς προσαρμόζεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου, καθώς και δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία της Γεωγραφίας. Σήμερα έχει είκοσι τέσσερα (24) μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), τρία (3) μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), δύο (2) μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και άρτια γραμματειακή υποστήριξη με τρία (3) μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία των μαθημάτων υποστηρίζεται και από έναν αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων. Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας και διεθνώς, ενώ ένας αριθμός από αυτούς συνεχίζει τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε άλλα ΑΕΙ της χώρας καθώς και σε ΑΕΙ του εξωτερικού.