Οργάνωση και Λειτουργία

 Διοικητικά όργανα

Η διοίκηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ασκείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (άρθρο 2 του του Ν. 3685/2008). Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για ΠΜΣ, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.
 • Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος προεδρεύει της ΣΕ και εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

         Πρόεδρος Τμήματος 

         Διευθυντής ΠΜΣ

         Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Σουλακέλλης Νίκος, Καθηγητής

Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής

Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής (προεδρεύων)

Μπριασούλη Ελένη, Καθηγήτρια (μέλος)

Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια (μέλος)

Κλωνάρη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια (μέλος)

Κουκούλας Σωτήρης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. διευθυντής)

 

Κατηγορίες υποψηφίων

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται ετησίως δεκτοί μέχρι τριάντα (30) πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων Σχολών θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και απόφοιτοι των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του Ν. 2327/95).

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Αρχικά αξιολογούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επιστημονικού “προφίλ” κάθε υποψήφιου.

Η επιτροπή αξιολόγησης συνεκτιμά τα εξής κριτήρια:

 1. Τον γενικό βαθμό του πτυχίου.
 2. Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
 3. Τον βαθμό της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο).
 4. Την τυχόν ερευνητική ή μελετητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 5. Τυχόν άρθρα και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
 6. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
 7. Πιστοποιητικό επάρκειας γλώσσας (ελληνικής ή αγγλικής ανάλογα με την περίπτωση).
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στη συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να ακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γεωγραφία.

Διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την κανονική εγγραφή στο ΠΜΣ.

Καταβολή διδάκτρων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας για την απόκτηση του ΜΔΕ καταβάλλουν δίδακτρα. Για κάθε εξάμηνο κανονικής φοίτησης (1ο, 2ο και 3ο), τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ το εξάμηνο, το οποίο μπορεί να καταβληθεί σε δύο δόσεις των 200 ευρώ. Για την εγγραφή στο Γ’ εξάμηνο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των εξαμήνων Α΄και Β΄, ενώ για την παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διατριβής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση του συνόλου των διδάκτρων. Για όσους φοιτητές δεν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα τρία εξάμηνα, προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 200 ευρώ (εφ’ άπαξ) μόνο κατά την εγγραφή τους στο 5ο εξάμηνο (στο 4ο και στο 6ο εξάμηνο, δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων).