Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως κατωτέρω.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) του ΠΜΣ εντάσσονται στις τρεις (3) κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Συνολικά, στα δύο (2) πρώτα διδακτικά εξάμηνα του ΠΜΣ προσφέρονται είκοσι τρία (23) μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

  • Υποχρεωτικά (Υ), τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα Γεωπληροφορικής, μεθοδολογίας έρευνας στη Γεωγραφία καθώς και σε θέματα που πραγματεύεται η κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Οι φοιτητές και των τριών (3) κατευθύνσεων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, και ένα (1) κοινό υποχρεωτικό μάθημα κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου. Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρεται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, το οποίο θεωρείται βασικό μάθημα για την κατεύθυνση και αποτελεί την πρώτη επαφή του φοιτητή με την κατεύθυνσή του στο εξάμηνο αυτό.
  • Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ), τα οποία αποτελούν εξειδίκευση στην κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου προσφέρονται τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν δύο (2).
  • Επιλογής (Ε), από μία λίστα κοινών μαθημάτων, ή από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που ανήκει ο φοιτητής, ή από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός (1) μαθήματος. Οι φοιτητές της Α΄ κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν το ένα (1) μάθημα επιλογής και από το ΠΜΣ “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων και του ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης που εγγράφηκαν.

Β΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή του ενός (1) κοινού υποχρεωτικού μαθήματος και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών εκ των προσφερόμενων στην κατεύθυνσή τους. Ανάλογα με τα ειδικότερα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές επιλέγουν επιπλέον ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής.

Γ΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν τη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία.

   

Για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

  • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΠΜΣ.
  • Συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα, πιο αναλυτικά, έχουν ως εξής:

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - Διδάσκουσες

Είδος

 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΩ 501

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 

Introduction to Applied Geo-Informatics

Ν. Σουλακέλλης, Δ. Καβρουδάκης

Y

7,5

ΓΕΩ 502

Χωρική Ανάλυση 

Spatial Analysis

Δ. Καβρουδάκης

Υ

7,5

ΓΕΩ 503

Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία  

Research Methods in Geography

Ε. Μπριασούλη

Υ

7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄

ΓΕΩ 511

Χώρος – Κοινωνία - Πολιτισμός **

Space – Society – Culture

Θ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης

Υ

7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄

ΓΕΩ 521

Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι

Environmental Changes and Risks

Ν. Ζούρος, Κ. Καλαμποκίδης, Ε. Κωστοπούλου, Θ. Πετανίδου, T. Tscheulin

Υ

7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄

ΓΕΩ 531

Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Remote Sensing and Digital Image Analysis

Σ. Κουκούλας

Υ

7,5

 

Σύνολο:

 

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΩ 504

Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων

Geographical Data Management

Μ. Βαΐτης

Υ

7,5

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄                                                                                                                                              

(Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν 2 από τα 4 πιο κάτω ΚΕΥ μαθήματα)

ΓΕΩ 512

Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων

Visualization of Spatial Data

Ν. Σουλακέλλης, Γ. Σιδηρόπουλος

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 513

Παγκόσμια Γεω-Οικονομία και Άνιση Ανάπτυξη **

Global Geo-Economics and Uneven Development

Γ. Κορρές, Β. Γαβαλάς, Σ. Γκιάλης

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 514

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας

και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Applications of Geo-Informatics in Urban Geogrphy Topics and

Regional Development

Κ. Πετροπούλου, Σ. Γκιάλης, Γ. Τσιλιμίγκας

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 505

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής

Special Topics in Applied Geo-Informatics

Σ. Κουκούλας

ΚΕΥ/Ε

7,5

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄                                                                                                                            

(Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν 2 από τα 4 πιο κάτω ΚΕΥ μαθήματα)

ΓΕΩ 522

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Περιβάλλον

Applied Geomorphology and Environment

Ν. Ζούρος

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 523

Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Design and Management of Protected Areas

Θ. Πετανίδου, T. Tscheulin

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 524

Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Geo-Informatics and Environmental Risk Management

Κ. Καλαμποκίδης

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 505

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής

Special Topics in Applied Geo-Informatics

Σ. Κουκούλας

ΚΕΥ/Ε

7,5

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄                                                                                                                                                          

(Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν 2 από τα 4 πιο κάτω ΚΕΥ μαθήματα)

ΓΕΩ 512

Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων

Visualization of Spatial Data

Ν. Σουλακέλλης, Γ. Σιδηρόπουλος

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 532

Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση

Applied Remote Sensing

Χ. Βασιλάκος

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 533

Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης *

Location Analytics

Δ. Καβρουδάκης

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 505

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής

Special Topics in Applied Geo-Informatics

Σ. Κουκούλας

ΚΕΥ/Ε

7,5

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΩ 541

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες *

Applications of Geo-Informatics in Social Sciences

Δ. Μπάλλας, Δ. Καβρουδάκης

Ε

7,5

ΓΕΩ 542

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στον Τομέα της Υγείας *

Applications of Spatial Analysis in the Health Sector

Δ. Μπάλλας, Δ. Καβρουδάκης

Ε

7,5

ΓΕΩ 543

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση

Applications of Geo-Informatics in Education

Α. Κλωνάρη

Ε

7,5

ΓΕΩ 544

Κλιματική Αλλαγή

Climate Change

Ε. Κωστοπούλου

Ε

7,5

ΓΕΩ 545

Ανάπτυξη Υπαίθρου

Rural Development

Α. Κίζος

Ε

7,5

ΓΕΩ 546

Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου **

Human Geography of the Developing World

Β. Γαβαλάς

Ε 7,5

ΓΕΩ 547

Γεωγραφία των Μετακινήσεων **

Geography of Population Movements

Θ. Ιωσηφίδης, Η. Πετράκου

Ε 7,5
 

Σύνολο:

 

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩ 599

Μεταπτυχιακή Διατριβή

MSc Thesis

Υ 30

 

*μαθήματα τα οποία δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

**μαθήματα κοινά με το ΠΜΣ “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας