Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική</tile> <title>Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
english
Βασιλάκος Χρήστος, Ε.ΔΙ.Π.
Γεωπληροφορική και Φυσική Γεωγραφία
Σπουδές

06/2007: Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Εκτίμηση Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών.

09/1999: Πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Σχεδιασμός Δικτύου Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών με την Χρήση Γ.Σ.Π.           

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στους πυλώνες της Γεωπληροφορικής όπως είναι η Τηλεπισκόπηση, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και η Φωτογραμμετρία με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η παράλληλη επεξεργασία, το υπολογιστικό νέφος σε διάφορες εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε προγράμματα με διεθνή χρηματοδότηση

10/2019 – Σήμερα: ‘LIFE 4 POLLINATORS - Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean’. 

06/2010 – 05/2012: ‘VENUS-C: Towards an interoperable Scientific Cloud for Europe’. 

04/2009 – 03/2010: ‘WEB GIS πλατφόρμα για διαχείριση δασικών πυρκαγιών με βάση το Virtual Earth (Virtual Fire)’. 

05/2005 – 06/2006: ‘Αμυντικά Συστήματα στη Μεσόγειο’. 

01/2002 - 12/2004: ‘Automated Fire and Flood Hazard Protection System [AUTO-HAZARD PRO]’.

02/2000 - 12/2000: ‘Επίγειες επιχειρησιακές εφαρμογές δορυφορικών δεδομένων’. 

01/1998 – 12/1998: ‘Ερευνητική Εκπαιδευτική συνεργασία με ΗΠΑ για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.’ 

Συμμετοχή σε προγράμματα με ελληνική χρηματοδότηση/συγχρηματοδότηση

07/2017 – 08/2017: ‘Τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας από τον σεισμό στις 12/6/2017’.

03/2013 – 09/2015: ‘AEGIS Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών’. 

10/1999 – 10/2001: ‘Θερμική και θεματική χαρτογράφηση: Σχέση μεταξύ πληθυσμού, περιοχών πρασίνου και χρήσεων γης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη - ΤΗΕΜΑ’, 

06/1999 – 12/2000: ‘ΑΘΩΣ: Γεωγραφική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς - ανθρώπου - περιβάλλοντος στη βλάστηση του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας.’ 

Διδασκαλία Μαθημάτων

‘Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση’ - ΠΠΣ (Αυτοδύναμο)

‘Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης’ - ΠΠΣ (Αυτοδύναμο)

'Ειδικά θέματα Γεωπληροφορικής' - ΠΠΣ (Αυτοδύναμο)

'Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική' - ΠΠΣ (Συνδιδασκαλία)

‘Εισαγωγή στα ΣΓΠ’-ΠΠΣ (Διδασκαλία Εργαστηρίων)

‘Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση’ - ΠΜΣ “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”- (Αυτοδύναμο)

‘Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για τη Διαχείριση Κινδύνων’ - ΔΠΜΣ “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών” - (Συνδιδασκαλία)

 1. Vasilakos, C., Chatzistamatis, S., Roussou, O., Soulakellis, N. 2019. Comparison of Terrestrial Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Earthquake Response Management. In Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham
 2. Soulakellis, N., Tataris, G., Papadopoulou, E., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Kavroudakis, D., Roussou. O., Papakonstantinou, A. 2019. Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-earthquake 3D Mapping and Damage Assessment. In Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham
 3. Dalezios, N.R., Kalabokidis, K., Koutsias N., Vasilakos, C. 2017. Wildfires and Remote Sensing: An Overview. In Petropoulos, G.P., Islam, T., (eds). Remote Sensing of Hydrometeorological Hazards. CRC Press. 525 p.
16. Vasilakos, C., Kavroudakis, D., Georganta, A. 2020. Machine learning classification ensemble of multitemporal Sentinel-2 images: The case of a mixed Mediterranean ecosystem. Remote Sensing. 12: 2005. cited by count
15. Papadopoulou, E.-E., Kasapakis, V., Vasilakos, C., Papakonstantinou, A., Zouros, N., Chroni, A., Soulakellis, N. 2020. Geovisualization of the Excavation Process in the Lesvos Petrified Forest, Greece Using Augmented Reality. ISPRS International Journal of Geo-Information. 9: 374.   cited by count
14. Peppa, M., Vasilakos, C., Kavroudakis, D. 2020. Eutrophication Monitoring for Lake Pamvotis, Greece, Using Sentinel-2 Data. ISPRS International Journal of Geo-Information. 9(3):143.  cited by count
13. Vasilakos, C., Tsekouras, G.E., Palaiologou, P., Kalabokidis, K. 2018. Neural-Network Time-Series Analysis of MODIS EVI for Post-Fire Vegetation Regrowth. ISPRS International Journal of Geo-Information. 7(11):420. cited by count
12. Uniyal, B., Dietrich, J., Vasilakos, C., Tzoraki, O. 2017. Evaluation of SWAT simulated soil moisture at catchment scale by field measurements and Landsat derived indices. Agricultural Water Management. 193:55-70.     cited by count
11. Zormpas, K., Vasilakos, C., Athanasis, N., Soulakellis, N., Kalabokidis, K. 2017. Dead fuel moisture content estimation using remote sensing. European Journal of Geography. 8(5):17-32.   
10. Kalabokidis, K., Ager, A., Finney, M., Athanasis, N., Palaiologou, P., Vasilakos, C. 2016. AEGIS: a wildfire prevention and management information system. Natural Hazards and Earth System Sciences. 16:643-661.  cited by count
9. Tsekouras, G., Manousakis, A., Vasilakos, C., Kalabokidis, K. 2015. Improving the effect of fuzzy clustering on RBF network’s performance in terms of particle swarm optimization. Advances in Engineering Software. 82:25-37.  cited by count
8. Athanasis N., Karagiannis F., Palaiologou P., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. AEGIS App: Wildfire Information Management for Windows Phone Devices. Procedia Computer Science 56:544-549. cited by count
7. Kalabokidis, K., Athanasis, N., Vasilakos, C., Palaiologou, P. 2014. Porting of a wildfire risk and fire spread application into a cloud computing environment. International Journal of Geographical Information Science. 28(3):541–552. cited by count
6. Kalabokidis, K., Athanasis, N., Gagliardi, F., Karayiannis, F., Palaiologou, P., Parastatidis, S., Vasilakos, C. 2013. Virtual Fire: A web-based GIS platform for forest fire control. Ecological Informatics. 16: 62-69. cited by count
5. Kalabokidis K., Xanthopoulos G., Moore P., Caballero D., Kallos G., Llorens J., Roussou O., Vasilakos C. 2012. Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean, European Journal of Forest Research, 131(3): 597-608. cited by count
4. Vasilakos C., Kalabokidis K., Hatzopoulos J., Matsinos I., 2009. Identifying wildland fire ignition factors through sensitivity analysis of a neural network, Natural Hazards, 50(1): 125-143. cited by count
3. Vasilakos C., Kalabokidis K., Hatzopoulos J., Kallos G., Matsinos I., 2007. Integrating New Methods and Tools in Fire Danger Rating, International Journal of Wildland Fire, 16(3): 306-316. cited by count
2. Kalabokidis K., Koutsias N., Konstantinidis P., Vasilakos C., 2007. Multivariate Analysis of Landscape Wildfire Dynamics in a Mediterranean Ecosystem of Greece, Area. 39(3):392-402 cited by count
1. Καλαμποκίδης, Κ.Δ., Π. Κωνσταντινίδης, Βασιλάκος Χ., 2004. Χωρική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς – ανθρώπου – περιβάλλοντος στη βλάστηση Αγίου Όρους και Σιθωνίας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, 8: 89-106. 402   
 1. Χρόνη, Α., Βασιλάκος, Χ. 2019. Ταξινόμηση πολυφασματικής εικόνας WorldView-2 με τη μέθοδο της σημασιολογικής κατάτμησης εφαρμόζοντας βαθειάς εκμάθησης τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. In Proceedings of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society, “Innovative Geographies II: Mapping and modeling our world”. 1-4 Νοεμβρίου 2019, Athens, Greece. 
 2. Παπαχρυσού, Π., Βασιλάκος, Χ. 2019. Εκτίμηση δείκτη ποιότητας ζωής αστικού χώρου με την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και πολυκριτηριακής ανάλυσης. In Proceedings of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society, “Innovative Geographies II: Mapping and modeling our world”. 1-4 Νοεμβρίου 2019, Athens, Greece. 
 3. Παπαδοπούλου, Ε.Ε., Χατζηθεοδώρου, Χ., Βασιλάκος, Χ., Σουλακέλλης, Ν. 2019. Διερεύνηση σχεδίων πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τη δημιουργία 3Δ νεφών σημείων πληγέντων κτηρίων μετά από σεισμό. Η περίπτωση του σχολείου των Βασιλικών, Λέσβου. In Proceedings of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society, “Innovative Geographies II: Mapping and modeling our world”. 1-4 Νοεμβρίου 2019, Athens, Greece. 
 4. Papadopoulou, E.E., Zouros, N., Vasilakos, C., Soulakellis, N. 2019. Comparison of aerial and terrestrial photogrammetry for 3D mapping of petrified trees, Lesvos geopark. In Regional Conference on Geomorphology, 19-21 September 2019, Athens, Greece.
 5. Makri, D., Stamatis, P., Doukari, M., Papakonstantinou, A., Vasilakos, C., Topouzelis, K. 2018. Multi-scale seagrass mapping in satellite data and the use of UAS in accuracy assessment, Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), 107731T (6 August 2018) doi: 10.1117/12.2326012. 
 6. Vasilakos, C., Chatzistamatis, S., Roussou, O., and Soulakellis, N. 2018. Terrestrial Photogrammetry vs Laser Scanning for rapid earthquake damage assessment. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 527-533, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-527-2018. 
 7. Soulakellis, N., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Tataris, G., Papakonstantinou, A., Kavroudakis, D., Topouzelis, K., Roussou, O., Kalloniatis, C., Papadopoulou, E. E., Chaidas, K., and Kalaitzis, P. 2018. Synergistic Exploitation of geoinformation methods for post-earthquake 3D mapping of Vrisa traditional settlement, Lesvos Island, Greece. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 491-498, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-491-2018. 
 8. Kavroudakis, D., Soulakellis, N., Topouzelis, K., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Papakostantinou, A., Tataris, G., Kalloniatis, C., Roussou, O., Batsaris, M., Chaidas, K., and Kalaitzis, P. 2018. Efficiency and effectiveness approaches in spatial data collection of Vrisa after Lesvos earthquake. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 277-281, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-277-2018. 
 9. Katsara, N. Vasilakos, C., Topouzelis, K. 2016. Temporal variation of eutrophication at the coastal zone of Lesvos Island by using Remote Sensing and GIS. In Proceedings 9th HellasGIs Conference, 8-9 December 2016, Athens, Greece, 10 p. 
 10. Mitsi, T., Vasilakos, C., Tzoraki, O., Dietrich, J. 2016. Soil moisture estimation by using Remote Sensing applied at a catchment in Germany. In Proceedings 9th HellasGIs Conference, 8-9 December 2016, Athens, Greece, 15 p. 
 11. Meliadou V., Vasilakos C., Tzoraki O., Kalabokidis K. 2015. Using Remote Sensing technology with SWAT hydrological modeling to estimate soil moisture of an insular basin. IWA Balkan Young Water Professionals 2015, 10-12 May 2015 – Thessaloniki, Greece. 
 12. Athanasis N., Kalloniatis C., Vaitis M., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. Building an Innovative Solution for Wildfire Prevention and Management: The “AEGIS” Platform. In On-Line Proceedings of EMCIS 2015: 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, June 1-2 2015, Athens, Greece. 16 p. 
 13. Kalabokidis K., Athanasis N., Palaiologou P., Vasilakos C., Karagiannis F. 2015. AEGIS App: Forest Fire Information Management for Windows Smartphones. In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece. 6 p. 
 14. Kalabokidis K., Vasilakos C., Athanasis N., Palaiologou P., Vaitis M., Tsekouras G., Ager A., Finney M. 2015. AEGIS: Wildfire Web Geographic Information System. In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece. 6 p
 15. Kalabokidis, K., Vasilakos, C., Athanasis, N., Palaiologou, P. 2015. AEGIS – Wildfire Prevention and Management Information System. In Book of Abstracts of International Conference on Fire Behaviour and Risk, 26-29 May 2015, Alghero, Sardinia, Italy. Pp. 93 
 16. Athanasis N., Karagiannis F., Palaiologou P., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. AEGIS App: Wildfire Information Management for Windows Phone Devices. Procedia Computer Science 56:544-549. 
 17. Kalabokidis, K., Athanasis, N., Palaiologou, P., Vasilakos, C., Finney, M. and Ager, A., 2014. Minimum travel time algorithm for fire behavior and burn probability in a parallel computing environment. In Viegas, D. X. (ed.): Proceedings of 7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest Fire Research, 17-20 November 2014 Coimbra, Portugal. pp. 882-891. ISBN 978-989-26-0884-6 
 18. Kalabokidis Κ., Athanasis Ν., Vasilakos C. and Palaiologou P. 2014. Cloud Computing in Geospatial Analysis of Wildfire Danger and Fire Growth. In Wade DD & Fox RL (Eds), Robinson ML (Comp): Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference, 18-22 February 2013, Raleigh, NC, USA and 1-4 July 2013, St. Petersburg, Russia. Published by the International Association of Wildland Fire: Missoula, MT, USA. pp. 457-467 
 19. Kalabokidis, Κ., Vasilakos, C., Athanasis, Ν., Palaiologou, P., and Tsekouras, G. 2014. Wildfire Prevention and Management System (AEGIS). Proceedings of Greek Conference “New Technologies in Prevention and Management of Natural Disasters- The Role of Civil Protection”, 24-26 Oktober 2014, Rhodes, Greece.
 20. Καλαµποκίδης Κ., Βασιλάκος, Χ., Αθανάσης, Ν., Παλαιολόγου, Π. 2012. Ανάπτυξη συστήµατος εκτίµησης κινδύνου και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Στα CD-ROM Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου HellasGIS, 17-18 Μαΐου 2012, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 15 σελ. 
 21. Καλαµποκίδης Κ., Βασιλάκος, Χ., Αθανάσης, Ν., Παλαιολόγου, Π. 2010. Πλατφόρµα διαδικτυακού Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Web-GIS) για διαχείριση δασικών πυρκαγιών. 20η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών για τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ArcGIS (ArcInfo–ArcView–ArcGIS Server). 1-3 Νοεµβρίου 2010, Αθήνα. Marathon Data Systems, Αθήνα. 
 22. Hatzopoulos, J., Vasilakos, C., Christofidis, S., Htouris, S., Loupou, A.C. 2006 Photogrammetric mapping of Mediterranean defense structures using an amateur digital camera, GPS and theodolite. In Proceedings of the ASPRS 2006 Annual Conference “Prospecting for Geospatial Information Integration”. 1-5 May 2006.
 23. Kalabokidis, K., Kallos, G., Karavitis, C., Caballero, D., Tettelaar, P., Llorens, J. and Vasilakos C. 2005 Automated fire and flood hazard protection system. In Proceedings of the 5th International Workshop on Remote Sensing and GIS Applications to Forest Fire Management: Fire Effects Assessment. 16-18th June, Zaragoza. Spain. Pp 167-172. 
 24. Καλαμποκίδης, Κ., Ο. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος, και Δ. Μαρκοπούλου. 2004. Χωρική μοντελοποίηση καύσιμης ύλης και συμπεριφοράς πυρκαγιών τοπίου. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 14-17 Οκτωβρίου 2004, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. 9 σελ. 
 25. Kalabokidis, K., C. Karavitis, and C. Vasilakos. 2004. Automated fire and flood danger assessment system. In Proceedings International workshop on forest fires in the wildland-urban interface and rural areas in Europe: an integral planning and management challenge, Xanthopoulos (ed.), 15-16 May 2003, Athens. Published by MAICh, Crete, Greece. Pp. 143-153. 
 26. Vasilakos, C., J. Hatzopoulos, K. Kalabokidis, K. Koutsovilis, and A. Thomaidou. 2004. Classification of agricultural fields by using Landsat TM and QuiciBird sensors. The case study of olive trees in Lesvos Island. In Proceedings International Conf. on Information Systems, & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Vlachopoulou et al. (ed.), 18-20 March 2004, Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Thessaloniki, Greece. Vol. 2, pp. 324-332.
 27. Βασιλάκος, Χ., Κ. Καλαμποκίδης, Ι. Χατζόπουλος, Γ. Κάλλος, και Ι. Ματσίνος. 2004. Τηλεπισκόπηση, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στην εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιών. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 14-17 Οκτωβρίου 2004, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. 10 σελ.
 28. Kalabokidis, K.D., P. Konstantinidis, and C. Vasilakos. 2002. GIS analysis of physical and human impact on wildfire patterns. In Proceedings 4th International Conference on Forest Fire Research and 2002 Wildland Fire Safety Summit, Viegas (ed.), 18-23 November 2002, Luso-Coimbra, Portugal. Published by Millpress Rotterdam Netherlands. ISBN 90-77017-72-0. 13 p. 
 29. Βασιλάκος Χ., Ι. Χατζόπουλος, Κ. Καλαμποκίδης, και Ε. Παπαπαναγιώτου. 1999. Σχεδιασμός δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στο CD-ROM Πρακτικών 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, ‘‘Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις’’, 9-10 Δεκεμβρίου 1999, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 15 σελ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο: +30-22510-36451
Γραφείο:  A22
e-mail:  chvas@aegean.gr
Προσωπική ιστοσελίδα ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36472
geoinformatics@aegean.gr
Copyright 2020-2023   Τμήμα Γεωγραφίας
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim
Eπισκέψεις / ΗΥ / ημέρα: