ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Γενικές Πληροφορίες

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών», ιδρύθηκε και λειτουργεί με τη σύμπραξη των ακόλουθων Τμημάτων και Ερευνητικών Φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α):

 1. Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  https://geography.aegean.gr
 2. Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  http://www.geo.auth.gr
 3. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  http://www.noa.gr
 4. Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου
  http://www.env.aegean.gr

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού ΠΜΣ συνεργάζονται επίσης οι ακόλουθοι φορείς:

 1. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ)
 2. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.-Π.Κ.)
 3. Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.)

Υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων φορέων

Οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων και η αντίστοιχη κατανομή έργου ορίζονται ως εξής:

 • Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» αναλαμβάνει το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Tο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμβάλλει σε ποσοστό 45% με διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, και διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες ασκήσεων, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εξοπλισμό, λογισμικά).
 • Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ συμμετέχει σε ποσοστό 35% με διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, εξοπλισμό, συλλογές, λογισμικά).
 • Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει σε ποσοστό 5% με διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκη, εξοπλισμό, λογισμικά).
 • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχει σε ποσοστό 15% με διδακτικό προσωπικό, εργαστηριακές υποδομές και χώρους εργασίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συνεργάζεται με προσωπικό, μουσειακές και εργαστηριακές υποδομές και δομές φιλοξενίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με προσωπικό, μουσειακές και εργαστηριακές υποδομές και δομές φιλοξενίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • Το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με προσωπικό, μουσειακές και εργαστηριακές υποδομές και χώρους εργασίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Μυτιλήνη, στο νησί της Λέσβου. Είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1989 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 ακολουθώντας διεθνείς τάσεις διεπιστημονικής – συνθετικής προσέγγισης του επιστημονικού αυτού κλάδου.
Η δημιουργία του Τμήματος ήταν το ώριμο αποτέλεσμα της ανάγκης να αναπτυχθεί η σύγχρονη γεωγραφική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, μια χώρα με πλούσιες ανθρωπογενείς και φυσικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σύνθετα αναπτυξιακά και χωρικά προβλήματα, προκλήσεις αλλά και δυνατότητες στα πλαίσια της εντεινόμενης ενσωμάτωσής της στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας κάτω από τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης.
Ως επισπεύδον Τμήμα, παρέχει τις εγκαταστάσεις του για την διεξαγωγή των μαθημάτων του ΔΠΜΣ και παρέχει την διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του.

Στόχοι

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου.
Η πολυετής διδακτική εμπειρία όλων των διδασκόντων που προέρχονται από όλους τους συμπράττοντες και συνεργαζόμενους φορείς, και η υψηλή ερευνητική και επιστημονική τους επάρκεια στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτή υποδεικνύεται και από το πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο, αποτελούν εχέγγυα του προσδοκώμενου υψηλού επιπέδου κατάρτισης νέων επιστημόνων.
Όλοι ανεξαιρέτως οι διδάσκοντες εμπλέκονται σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών δράσεων, συνεργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το ζήτημα των φυσικών κινδύνων και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, παρουσιάζουν υψηλή συμμετοχή σε διεθνή κέντρα και συνέδρια του κλάδου, και είναι μέλη εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και φορέων.