ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Οργάνωση και Λειτουργία

Διοικητικά όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι:

- η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή συγκροτείται από Μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος και ερευνητές που υποδεικνύονται από το συνεργαζόμενο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή, είναι εννεαμελής και συγκροτείται από επτά (7) διδάσκοντες/ουσες Μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος ή ορίζονται από το συνεργαζόμενο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με διετή θητεία και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου προγράμματος για ετήσια θητεία.

Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο φορέα και κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- Δύο (2) Καθηγητές του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Δύο (2) Καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

- Έναν (1) Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Δύο (2) Ερευνητές Α’ Βαθμίδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του Προγράμματος ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. (άρθρο 31, παρ.4, Ν.4485/17)

Ο Πρόεδρος ορίζεται εκ των Μελών της ΕΔΕ

- η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Αποτελείται από πέντε (5) μέλη των συνεργαζόμενων Τμημάτων/Φορέων, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και τα αντίστοιχα όργανα των ερευνητικών κέντρων / ινστιτούτων για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά (αρ.31, παρ.5, Ν.4485/2017).

Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ ορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 4 του άρθρου 31 και την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν. 4485/17.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής είναι μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε.

O Δ/ντης του ΔΠΜΣ ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. 

Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Προγενέστερες της ισχύος του Ν.4485/2017 θητείες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η κατανομή των μελών στη ΣΕ ανά συνεργαζόμενο φορέα και κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- Δύο Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Δύο Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- Ένας ερευνητής Α΄ Βαθμίδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ο Διευθυντής του Δ.ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το ΔΠΜΣ, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Νόμο, στον Κανονισμό και στην απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΕΔΕ.

Κατηγορίες υποψηφίων

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται ετησίως δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25).

Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας, και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία επιλογής

Κάθε χρόνο το Δ.Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας των οικείων Τμημάτων και του Ιδρύματος που φέρει τη διοικητική ευθύνη, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κλπ.

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δικαιολογητικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ναυτίλος»

(https://nautilus.aegean.gr/. Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

(επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)

Οι φοιτητές/τριες με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Αρχικά αξιολογούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επιστημονικού “προφίλ” κάθε υποψήφιου.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 20%
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) 20%
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 10%
 • Την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε ποσοστό 10%
 • Συνέντευξη σε ποσοστό 30%
 • Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας π.χ. αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο B2 , σε ποσοστό 10%                                                                                                                                                        (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

 • Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε.

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που έχουν τεθεί από την Ε.Δ.Ε.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και εισηγείται την τελική επιλογή.

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Δ.Π.Μ.Σ.

Διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την κανονική εγγραφή στο ΠΜΣ.

Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε δύο (2) δόσεις: η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο 1ο εξάμηνο και η δεύτερη δόση στην έναρξη του 2ου εξαμήνου, στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ..

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ.

Υποτροφίες και βραβεία

Το ΠΜΣ δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. στην οποία καθορίζεται το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017)

Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Κριτήρια χορήγησής τους μπορεί να είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου.

Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.