ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως κατωτέρω.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) του ΔΠΜΣ είναι συνολικά είκοσι δύο (22), ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

  • Υποχρεωτικά (Υ), τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα φυσικών κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου στα οποία περιλαμβάνεται και το Σεμινάριο σε θέματα Γεωλογικών και Μετεωρολογικών κινδύνων, και αντίστοιχα τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου στα οποία περιλαμβάνεται και το Σεμινάριο σε θέματα Γεωλογικών και Μετεωρολογικών κινδύνων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου.
  • Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ), τα οποία αποτελούν εξειδίκευση στους γεωλογικούς ή τους μετεωρολογικούς κινδύνους που επιλέγει ο φοιτητής. Κατά τη διάρκεια του A΄ εξαμήνου προσφέρονται τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν δύο (2).
  • Επιλογής (Ε), από μία λίστα κοινών μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός (1) μαθήματος κατά τη διάρκεια του A΄ εξαμήνου και τριών (3) μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο (2) κατ’ επιλογη υποχρεωτικών και του ενός (1) μαθήματος επιλογής

 

Β΄ Εξάμηνο,

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων και του τριών (3) μαθημάτων επιλογής. Ανάλογα με τα ειδικότερα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής.

 

Γ΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές εκπονούν την πρακτική τους άσκηση και την τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν τη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία.

 

Για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

  • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΔΠΜΣ.
  • Επιτυχής εκπόνηση πρακτικής άσκησης
  • Συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα (σύντομες περιγραφές ΕΔΩ) έχουν ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Είδος

 Π.Μ. (ECTS)

Y01

Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Φυσικοί Κίνδυνοι

Environmental Changes and Natural Hazards

Y

5

Y02

Γεωστατιστική Ανάλυση Κινδύνου και Ακραίων Γεγονότων

Geostatistical Analysis of Hazards and Extreme Events

Υ

5

KEY03

Μετεωρολογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές

Meteorological Hazards and Disasters

KEΥ

5

KEY04

Πυρομετεωρολογία και Συμπεριφορά Πυρκαγιών

Fire Weather and Wildfire Behavior

KEΥ

5

KEY05

Γεωλογικοί Κίνδυνοι – Γεωλογία Τεταρτογενούς – Νεοτεκτονική

Geological Hazards – Quaternary Geology and Neotectonics

KEΥ

5

KEY06

Σεισμικός Κίνδυνος – Σεισμικότητα Ελληνικού Χώρου

Seismic Hazard and Seismicity of Greece

KEΥ

5

Y07

Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών Κινδύνων και Καταστροφών

Seminar of Geological-Meteorological Hazards and Disasters

Υ

5

E08

Ηφαιστειότητα και Ηφαιστειακός Κίνδυνος

Volcanology and Volcanic Hazard

E

5

E09

Ρύπανση Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων

Pollution of Ground and Surface Waters

E

5

E10

Γεώτοποι Φυσικών Καταστροφών

Geosites of Natural Disasters

E

5

 

Σημ. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν δύο (2) από τα ανωτέρω τέσσερα (4) ΚΕΥ μαθήματα και ένα (1) από τα ανωτέρω τρία (3) Επιλογής μαθήματα

   

 B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Είδος

 Π.Μ.(ECTS)

Υ11

Θεωρία Καταστροφών – Εκτίμηση Επικινδυνότητας – Τρωτότητα

Disaster Theory – Hazard Assessment – Vulnerability

Υ

5

Υ12

ΓΣΠ και Χαρτογραφία στη Διαχείριση Κινδύνων

GIS and Cartography in Hazard Management

Υ

5

Υ13

Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών Κινδύνων και Καταστροφών

Seminar of Geological-Meteorological Hazards and Disasters

Υ

5

Ε14

Μικροζωνικές Μελέτες

Microzonation Studies

Ε

5

Ε15

Κατολισθήσεις

Landslides

Ε

5

Ε16

Διάβρωση – Ερημοποίηση

Erosion – Dessertfication

Ε

5

Ε17

Πλημμύρες – Ξηρασία

Floods – Drought

Ε

5

Ε18

Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Φαινόμενα

Climate Change and Extreme Events

Ε

5

Ε19

Δασικές Πυρκαγιές: Οικολογία και Διαχείριση

Forest Fires: Ecology and Management

Ε

5

Ε20

Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για τη Διαχείριση Κινδύνων

Satellite Remote Sensing for Hazard Management

Ε

5

Ε21

Ανθρωπογεωγραφία των Καταστροφών

Human Geography of Disasters

Ε

5

Ε22

Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων

Education for Natural Hazard Mitigation

Ε 5

 

Σημ. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα ανωτέρω εννέα (9) Επιλογής μαθήματα

   
 

ΣΥΝΟΛΟ

  30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Είδος

 Π.Μ. (ECTS)

Υ23

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

MSc Thesis

Υ 25

Υ24

Μεταπτυχιακή Πρακτική

Graduate Internship

Υ 5
 

ΣΥΝΟΛΟ

  30