ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Διδάσκοντες ΠΜΣ

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από τη Ε.Δ.Ε. ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η / συντονιστής/τρια του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται σε ποσοστό άνω του 80% από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και από Ερευνητές του συνεργαζόμενου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο ΔΠΜΣ δύναται να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/17, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20% των διδασκόντων. Η κατανομή του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων Τμημάτων και φορέων καθορίζονται στο άρθρο 11 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (όπως κάθε φορά ισχύει).

 

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 Ν. 4485/2017.

 

Επιπλέον,

- Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες οι οποίοι δύναται να είναι καταξιωμένοι/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 5 του Ν. 4485/17) θα ορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

- Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ομοτίμων καθηγητών ή αφυπηρεσάντων μελών ΔΕΠ στο ΠΜΣ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 5 του Ν. 4485/17) θα ορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

 

Αναθέσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19

Αναθέσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-19