ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
• παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος.
• ενεργός συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον παρόντα Κανονισμό.
• συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
• εκπλήρωση των συνολικών ακαδημαϊκών και οικονομικών υποχρεώσεων του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας προς το Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθ. 5 της απόφασης Πρύτανη 6556 (ΦΕΚ 3448 Β/17-8-2018) που διέπει το Π.Μ.Σ., ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης και μέσα στο διάστημα Μαρτίου – Μαΐου, δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, Προκήρυξη ή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.
Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κλπ. Στην προκήρυξη επίσης γίνεται αναφορά στην προσωπική συνέντευξη που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Διαδικασίες και τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για Δ.Μ.Σ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Διαδικασία επιλογής των εισακτέων για Δ.Μ.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (παρ. 2 του άρθρο 34), τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, είναι ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Για την επιλογή των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος
 • Βαθμολογία προπτυχαικών μαθημάτων, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο καλής γνώσης (πιστοποιητικό Β2 και πάνω)
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από συνέντευξη με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ορίστηκαν πιο πάνω. H συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του Ν. 4485/2017).
Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Ο πίνακας με τους/τις επιλεγέντες/είσες καθώς και τυχόν επιλαχόντες/χούσες αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης αποφάσεων «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Εγγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Τέλη Φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ακαδημαϊκών και λειτουργικών αναγκών του προγράμματος, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στη Μελέτη Βιωσιμότητας που κατατέθηκε στον φάκελο ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 1.200 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και αναγράφονται ρητά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση τους. Η κατάθεση γίνεται τμηματικά σε 3 δόσεις των 400 €, κατά την εγγραφή στο κάθε εξάμηνο της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών/τριών τα τέλη φοίτησης εκάστου εξαμήνου, αξίας 400 €, κατανέμονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 200 €, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο εξάμηνο και η δεύτερη εντός του τρέχοντος εξαμήνου και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε έτος υποτροφίες άριστης επίδοσης σε δύο (2) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες: μία (1) στο χειμερινό (Α΄) εξάμηνο και μία (1) στο εαρινό (Β΄) εξάμηνο. Ο τελικός αριθμός των υποτροφιών μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας, ανάλογα με τις αναγκαιότητες εκτέλεσης του προϋπολογισμού του αλλά και τις προβλέψεις του Νόμου 4485/17 σχετικά με τις απαλλαγές από την καταβολή διδάκτρων φοιτητών/τριών με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Τα κριτήρια για τη λήψη των υποτροφιών επίδοσης είναι τα ακόλουθα:
Οι υποτροφίες απονέμονται στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία μοιράζεται ισόποσα στους/στις υποψηφίους/ες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφίας άριστης επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι οι εξής:

 1. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του διδακτικού εξαμήνου, όπως ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
 2. Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα του Εξαμήνου τουλάχιστον επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγήσει υποτροφίες επιμόρφωσης, επικουρικού διδακτικού έργου ή ανταποδοτικές. Το είδος και το ύψος της υποτροφίας, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονομής τους ορίζονται από τη Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και κοινοποιούνται εγκαίρως στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του προγράμματος. Οι υποτροφίες καλύπτονται από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες κ.λ.π. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λ.π.

Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο. Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (τον Οκτώβριο ή τον Φεβρουάριο αντίστοιχα), σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που δημοσιεύονται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. και κοινοποιούνται εγκαίρως στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. υποβάλλουν στη Γραμματεία αίτηση εγγραφής στο εξάμηνο. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται και από τη Δήλωση μαθημάτων, όπως αναφέρεται στη συνέχεια και μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, κατά τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Εγγραφή στα μαθήματα κάθε εξαμήνου (Δήλωση μαθημάτων). Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα των εξαμήνων γίνεται μία εβδομάδα πριν ή/και την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων. Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ.

Τροποποίηση Δήλωσης Μαθημάτων. Στο Β΄ εξάμηνο, μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το πολύ μαθήματος Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού (ΚΕΥ) ή Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

Δήλωση θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εφόσον ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, καλείται να δηλώσει το θέμα και τον/την προτεινόμενο/νη επιβλέποντα/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας την πρώτη εβδομάδα του Γ΄ εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θέματος και επιβλέποντος/ουσας της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει την πρώτη εβδομάδα των εξαμήνων που ακολουθούν με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται η συνθήκη της επιτυχούς εξέτασης σε 6 τουλάχιστον μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων του Π.Μ.Σ. Η δήλωση του θέματος γίνεται σε ειδικό έντυπο του Π.Μ.Σ. και το προτεινόμενο θέμα αναγράφεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Εάν ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει να συγγράψει τη μεταπτυχιακή του/της εργασία στην αγγλική γλώσσα το διευκρινίζει επιπλέον στη δήλωση του/της.

Συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις δραστηριότητες του Τμήματος Γεωγραφίας

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που συντονίζουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο βαθμό που το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος εντάσσεται στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χρόνος ενασχόλησης των μεταπτυχιακών σε ερευνητικά προγράμματα να εμποδίζει την ομαλή παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων του Π.Μ.Σ., την προσωπική τους μελέτη, την εκπόνηση εργασιών, ασκήσεων, ερευνητικών άρθρων, συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, κλπ.

Δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Συνολικά, στα δύο (2) πρώτα διδακτικά εξάμηνα του Π.Μ.Σ. προσφέρονται δώδεκα (12) μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ’) αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

 • Μαθήματα κορμού τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωσιακού υπόβαθρου σε θέματα Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού του Χώρου. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά (Υ) και ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να τα παρακολουθήσει ανελλιπώς και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά.
 • Μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση και εξειδίκευση των γνώσεων σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά είναι Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) με την έννοια ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν συγκεκριμένο αριθμό από αυτά.
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), τα οποία εστιάζουν σε διάφορες άλλες πτυχές της ανθρωπογεωγραφίας, ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου.
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Αποτελεί μια επιστημονική εργασία η οποία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες, διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και καθένα απ’ αυτά αντιστοιχεί σε επτάμισι (7.5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον διδακτικό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Είναι δυνατόν τα μαθήματα, κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/ουσας, να συμπληρώνονται από ασκήσεις και εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, για την καλύτερη εμπέδωσή τους. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να καθορίσει ειδικότερες απαιτήσεις άσκησης (ή ασκήσεων) σε κάθε μάθημα, ή άλλης μορφής εργασίες που θα πρέπει να εκπονήσει ο φοιτητής στα πλαίσια του μαθήματος. Είναι δυνατόν ακόμα, σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων να δίδονται κοινές ασκήσεις και εργασίες που να αντιστοιχούν σε ομάδες συναφών μαθημάτων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος από προσκεκλημένους καθηγητές/καθηγήτριες ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Τα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» κατανέμονται στα τρία εξάμηνα (Α−Γ) και το αναλυτικό πρόγραμμα με τους τίτλους των μαθημάτων και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Είδος

 ECTS

ΓΕΩ 601

Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί 

Geopolitical approaches and strategies

Y

7,5

ΓΕΩ 602

Χώρος - Κοινωνία – Πολιτισμός

Space - Society – Culture

Υ

7,5

ΓΕΩ 603

Χωρικός Σχεδιασμός με έμφαση στη δυναμική Πόλης - Υπαίθρου

Spatial Planning: Urban - Rural dynamics

Υ

7,5

ΓΕΩ 604

Χωρικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Κινήματα πόλης και περιφέρειας

Spatial Planning and Urban and Regional Social Movements

Υ

7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩ 605

Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη

Global Geo-Economy and Uneven Development

KEY

7,5

ΓΕΩ 606

Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές

Urban Development and Policies

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 607

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Applications of Geo-Informatics in Urban Geography Topics and
Regional Development

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 608

Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου

Human Geography of the developing world

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 609

Μεθοδολογία Έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία

Research Methods in Human Geography

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 610

Χωρο-Κοινωνικές Ανισότητες

Socio-spatial Inequalities

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 611

Μέθοδοι Προβολής και διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας

Methods of promoting and teaching Human Geography

Επιλογής

7,5

ΓΕΩ 612

Γεωγραφία των Μετακινήσεων

Geography of Population Movements

Επιλογής

7,5

ΓΕΩ 532

Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση

Applied Remote Sensing

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 533

Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης

Location Analytics

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩ 613

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υ 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Το ως άνω πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων σε επιλεγμένα θέματα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με απόφαση της Συνέλευσης μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.

Η τελευταία εβδομάδα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου αφιερώνεται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπληρώσεις διαλέξεων, ανασκόπηση διδαχθείσας ύλης, παρουσιάσεις ασκήσεων και εργασιών, παρουσιάσεις-συζητήσεις θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος από άλλους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες ή μέλη ΔΕΠ, διαλέξεις από προσκεκλημένους καθηγητές/καθηγήτριες ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς, κλπ.

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Υποχρεώσεις Φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε οκτώ (8) από το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται στην επιλογή και επιτυχή παρακολούθηση και των τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού του Π.Μ.Σ.

Β Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες:
(α) είτε να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα εμβάθυνσης από τα προσφερόμενα ΚΕΥ μαθήματα και ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής
(β) ή να επιλέξουν και παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα εμβάθυνσης και δύο (2) από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Γ Εξάμηνο: Κατά το εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους έρευνας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας.

Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να εγγραφεί σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας με σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεών του. Επίσης ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει έως ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα επιπλέον των προβλεπόμενων στο Π.Μ.Σ. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και ο βαθμός του δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε.

Σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων συγγενών μαθημάτων μπορούν να οργανώνονται κοινά εργαστήρια (studios) που θα περιλαμβάνουν αφενός διαλέξεις θεωρίας και αφετέρου κοινές πρακτικές ασκήσεις και εργασίες. Είναι ακόμα δυνατόν να οργανώνονται κοινές εκπαιδευτικές εκδρομές και εργασίες πεδίου (fieldtrips).

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Υποβάλλει δήλωση την πρώτη εβδομάδα του Γ΄ εξαμήνου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (στα ελληνικά και αγγλικά) και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα κατά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, η δήλωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει την πρώτη εβδομάδα των εξαμήνων που ακολουθούν, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται η συνθήκη της επιτυχούς εξέτασης σε 6 τουλάχιστον μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων του Π.Μ.Σ.

Εάν ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του στην αγγλική γλώσσα το διευκρινίζει επιπλέον στη δήλωση του.

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Η εξέτασή της γίνεται κατά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει επιτυχώς εξεταστεί στα οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του Π.Μ.Σ. που υποχρεούται να παρακολουθήσει και έχει τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασής της σε οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο, εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών των έξι (6) εξαμήνων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα έχει δικαίωμα παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας εάν δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται, ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Επιβλέπων/ουσα μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας οποιασδήποτε βαθμίδας, καθώς και μέλος Ε.Δ.Ι.Π., από αυτά που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών η Συνέλευση επικυρώνει την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής για την κατανομή θεμάτων και επιβλεπόντων/ουσών των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών διατριβών που αναλογεί σε κάθε επιβλέποντα/ουσα καθορίζεται σε 5 φοιτητές/φοιτήτριες (και υπολογίζεται στο πέρας της περιόδου παρουσιάσεων εργασιών εκάστου ακαδημαϊκού έτους).

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι διδάσκοντες/ουσες που δύνανται να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συνέλευση, δύναται να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμώνται αφενός η ποιότητα της εργασίας και αφετέρου ο βαθμός πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.

Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ του Ν. 4485/2017)
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική αλλά μπορεί κατά περίπτωση, με απόφαση της Σ.Ε., να οριστεί ως γλώσσα συγγραφής η Αγγλική. Ο/η ενδιαφερόμενος μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια που επιθυμεί να συγγράψει τη μεταπτυχιακή του/της εργασία στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να το αναφέρει στη δήλωση του θέματος που καταθέτει στη Γραμματεία ΠΜΣ.

Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ.4 του Ν. 4485/2017)
Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Όταν ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια, σε συνεννόηση με τον/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, θεωρεί ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ολοκληρωθεί, ο/η δεύτερος/η υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με την οποία ζητά να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασής της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης εξέτασης αποτελεί η επιτυχής εξέταση του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και στα οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων, καθώς και η εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του/της προς το ΠΜΣ. Η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της διπλωματικής, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασής της σε οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο, εντός της μέγιστης διάρκειας φοίτησης των έξι (6) εξαμήνων.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμώνται αφενός η ποιότητα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και αφετέρου ο βαθμός πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξης της. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται στην κλίμακα από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας ορίζεται το έξι (6). Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει από τον Μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών μελών της Επιτροπής.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της εργασίας, μέσα σε αποκλειστικό διάστημα δύο (2) μηνών, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. χωρίς να λάβει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Μετά την επιτυχή παρουσίαση και εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια ενσωματώνει τυχόν διορθώσεις και σχόλια που του/της έχουν γίνει από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, υποβάλλει ένα (1) αντίτυπο της διορθωμένης μεταπτυχιακής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και από ένα αντίγραφο στα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Την ενσωμάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια.

Βαθμός και Απονομή Μ.Δ.Ε.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και η εκπλήρωση των συνολικών υποχρεώσεων του/της φοιτητή/τριας προς το πρόγραμμα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί εντός της τριετίας από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια διαγράφεται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων ενός εξαμήνου. Συνεπώς, ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται με τον πιο κάτω αλγόριθμο:

Βαθμός Δ.Μ.Σ. = (Άθροισμα βαθμών 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων + Τετραπλάσιο βαθμού μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) δια (/) 12.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου»

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο.
Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 95/09.03.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές/τριες τους.
(Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου σπουδών σε ΠΜΣ, βλέπετε Παράρτημα -1-)
Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.
Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος. (βλέπετε παρακάτω περιπτ. - 20.3-)
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. Οφείλουν επίσης να έχουν τακτοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριας του και συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 31 Ν.4485/2017). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης/απονομής πτυχίου αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος.