ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Σπουδών

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες - Διδάσκουσες

Είδος

 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΓΕΩ 601

Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί 

Geopolitical approaches and strategies

Γ. Σιδηρόπουλος

Y

7,5

ΓΕΩ 602

Χώρος - Κοινωνία – Πολιτισμός

Space - Society – Culture

Θ. Τερκενλή, Θ.Ιωσηφίδης

Υ

7,5

ΓΕΩ 603

Χωρικός Σχεδιασμός με έμφαση στη δυναμική Πόλης - Υπαίθρου

Spatial Planning: Urban - Rural dynamics

Α. Κίζος, Γ. Τσιλιμίγκας

Υ

7,5

ΓΕΩ 604

Χωρικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Κινήματα πόλης και περιφέρειας

Spatial Planning and Urban and Regional Social Movements

Χ. Πετροπούλου

Υ

7,5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩ 605

Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη

Global Geo-Economy and Uneven Development

Γ. Σιδηρόπουλος, Δ. Καβρουδάκης

KEY

7,5

ΓΕΩ 606

Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές *

Urban Development and Policies

Ι. Χωριανόπουλος

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 607

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης*

Applications of Geo-Informatics in Urban Geography Topics and
Regional Development

Χ. Πετροπούλου, Σ. Γκιάλης

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 608

Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου

Human Geography of the developing world

Β. Γαβαλάς

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 609

Μεθοδολογία Έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία

Research Methods in Human Geography

Θ. Ιωσηφίδης, Β. Γαβαλάς

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 610

Χωρο-Κοινωνικές Ανισότητες *

Socio-spatial Inequalities

Ι. Χωριανόπουλος, Θ. Ιωσηφίδης, Χ. Πετροπούλου

ΚΕΥ

7,5

ΓΕΩ 611

Μέθοδοι Προβολής και διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας

Methods of promoting and teaching Human Geography

Κ. Κλωνάρη, Β. Χίου

Επιλογής

7,5

ΓΕΩ 612

Γεωγραφία των Μετακινήσεων

Geography of Population Movements

Η. Πετράκου

Επιλογής

7,5

ΓΕΩ 532

Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση **

Applied Remote Sensing

Χ. Βασιλάκος

ΚΕΥ/Ε

7,5

ΓΕΩ 533

Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης **

Location Analytics

Δ. Καβρουδάκης

ΚΕΥ/Ε

7,5

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩ 613

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υ 30

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

*μαθήματα τα οποία δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

**μαθήματα κοινά με το ΠΜΣ “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική” του Τμήματος Γεωγραφίας