ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - “Ανθρωπογεωγραφία, ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου”

Στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: ‘Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου’.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά­πτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι­μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

The Main Object

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την Ανάπτυξη και τον Σχεδιασμό του χώρου. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι μετεκπαίδευση και η κατάρτιση η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών/ερευνητριών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωρική, κοινωνική και οικονομική χωρο-οικονομική και χώρο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.

The Particular Objectives

Στόχοι του προγράμματος Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου είναι:
• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο.
• Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
• Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χώρο-κοινωνικά και χώρο-οικονομικά της προβλήματα.
• Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.
Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει επιστημονικά στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιμέρους γνωστικά πεδία του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα επιστημονικής και επαγγελματικής απασχόλησης σε μια ποικιλία φορέων που περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τους ακόλουθους:
• Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής ερευνητικών στελεχών στις επιστήμες του χώρου.
• Εκπαιδευτικούς Φορείς.
• Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο δραστηριοποίησης την οργάνωση, ανάπτυξη και σχεδιασμό του αστικού και περιφερειακού χώρου.
• Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαμόρφωση αναπτυξιακών και χωρικών πολιτικών και προγραμμάτων.    
• Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης όλων των βαθμίδων της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις κάθε είδους Αναπτυξιακές Εταιρίες.
• Μελετητικά γραφεία και οργανισμοί που εκπονούν αναπτυξιακές, πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες, περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, κ.α..
• Γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων και φορέων που ασχολούνται με θέματα χωροθετήσεων και μετεγκαταστάσεων δραστηριοτήτων, υπηρεσιών παραγωγού, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης ακινήτων, κλπ.
• Εταιρίες και φορείς παραγωγής υλικού ανθρωπογεωγραφικού, αναπτυξιακού και σχεδιαστικού περιεχομένου.

Organization of the educational process

Η διδασκαλία των μαθημάτων,  πραγματοποιείται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ποσοστό έως και εκατό τοις εκατό (100%) συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας. 
Τα μαθήματα γίνονται με διαλέξεις, σεμινάρια ή/και εργαστήρια και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε αυτά προπαρασκευαστικές ερευνητικές,  διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Οι παραδόσεις γίνονται με εξ’ αποστάσεως συμμετοχή σε αυτές για μέρος ή το σύνολο των φοιτητών/τριών. Η εξ’ αποστάσεως συμμετοχή- παρακολούθηση γίνεται με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, (παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης διδασκαλίας τύπου moodle, eclass κλπ). Το σύνολο των ωρών εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών/ τριών πραγματοποιείται με μέγιστο ποσοστό 100 %, κατανεμημένων σε 10-13 εβδομάδες διδασκαλίας ανά εξάμηνο και συμπεριλαμβανόμενων των σεμιναρίων για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης κατανεμημένη σε 10-13 εβδομάδες διδασκαλίας ορίζεται στην αρχή του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ και κοινοποιείται εγκαίρως στους/στις μεταπτυχαικούς/ές φοιτητές/τριες.

Facilities

Το ΠΜΣ στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας που βρίσκονται στο Λόφο Πανεπιστημίου λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται από σύγχρονα εποπτικά μέσα και άρτιες τεχνολογικές υποδομές που διαθέτουν το εργαστήριο Γεωπληροφορικής του ΠΜΣ και τα εργαστήρια του Τμήματος Γεωγραφίας. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της Φοιτητικής Μέριμνας.