Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά
αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο
πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με αποφάσεις Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων
και τις σχετικές αποφάσεις Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κατανομή των
θέσεων στα Τμήματα αυτά, και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα θέσεων ανά
γνωστικό αντικείμενο και των μαθημάτων ανά θέση, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα
Πρόσκληση

Read the news article..
Κατηγορίες: