ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Διαδικασία επιλογής

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα (κατόπιν αίτησής τους και έγκρισής της από το Τμήμα) να εγγράφονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εφόσον το θέμα της διατριβής εντάσσεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα κάποιου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

Υποψήφιοι που κατέχουν ήδη ΜΔΕ από άλλο Ελληνικό ΑΕΙ ή ισότιμο ΑΕΙ του εξωτερικού στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, μπορούν να καταθέσουν αίτηση κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην προκήρυξη περιγράφονται αναλυτικά οι θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος μελών ΔΕΠ του Τμήματος για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες, κλπ. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η επιτροπή αξιολόγησης συνεκτιμά τα εξής κριτήρια:

  1. Το γενικό βαθμό πτυχίου.
  2. Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με τη θεματικήπεριοχή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
  3. Το βαθμό της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο).
  4. Τη βαθμολογία στα μεταπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με τη θεματική περιοχή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
  5. Την τυχόν ερευνητική ή μελετητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
  6. Τυχόν άρθρα και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
  7. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
  8. Πιστοποιητικό επάρκειας γλώσσας (ελληνικής ή αγγλικής ανάλογα με την περίπτωση).
  9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γεωγραφία.
  10. Το Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο ο υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της Συνέντευξης, και το οποίο πρέπει απαραιτήτως να περιέχει:

(α) Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής

(β) Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής

(γ) Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο)

(δ) Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

(ε) Πρόταση μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί

(στ) Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος

(ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία