Όνομα:Τσιλιμίγκας Γεώργιος
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
Τηλέφωνο:
22510 36464
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:gtsil@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Ph.D. στη Χωροταξία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, TΜΧΠΠΑ, 2007
 • DEA στην Γεωγραφία. Université Paul Valery - Montpellier III, 2004
 • Master of Sciences στην τοπική ανάπτυξη. Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM), Filial du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes de Montpellier (CIHEAM), 2003.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χωροταξία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, TΜΧΠΠΑ, 2000.
 • Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, TΜΧΠΠΑ, 1998.
 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού του ΕΜΠ, 2010.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός (οικιστική ανάπτυξη και σχεδιασμός μικρών πόλεων και οικισμών)
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός (στρατηγική χωροταξία και χωροταξία μικρής κλίμακας, θαλάσσια χωροταξία, ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου)
 • Διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς (προστασία και ανάδειξη του τοπίου, διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιστορικά κέντρα πόλεων και οικισμών)
Ερευνητικά Προγράμματα:
  Διδασκαλία Μαθημάτων:
  • Πολεοδομικός Σχεδιασμός.
  • Οικιστική Ανάπτυξη
  • Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική
  • Γεωγραφία την κατοικίας
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός
  Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

   Κεφάλαια σε Βιβλία

   1. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., 2011. «Η νέα ταυτότητα του ελληνικού τοπίου: μηχανισμοί και εργαλεία για την διαχείρισή του». Στο Κ. Ροντος (επιμ.) Θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και χωρικής ανάλυσης: Μέθοδοι, εργαλεία, και συστήματα υποστήριξης. Εκδόσεις Γ. Μπένος. Αθήνα, σελ. 265-290.

   2. Τσιλιμίγκας Γ., 2005. «Ορεινή περιοχή Ζαγορίου: Κοινωνικό-οικονομικός μετασχηματισμός και οι επιπτώσεις του στην τοπική ανάπτυξη». Στο Η. Μπεριάτος (επιμ.). Ορεινός χώρος : Περιβάλλον - Κοινωνία - Ανάπτυξη. Εκδόσεις Ίδρυμα Κεφαλλονιάς Ιθάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΜΧΠΠΑ. Βόλος, σελ. 100-117.

         Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

         1. Chorianopoulos I., Tsilimigkas G., Koukoulas S., Balatsos T., 2014. The shift to competitiveness and a new phase of sprawl in the Mediterranean city: Enterprises guiding growth in Messoghia – Athens. Cities, Volume 39, August 2014, p.p. 133–143

         2. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2014. Usages du sol et incendies dans la zone urbaine élargie d’athènes. Méditerranée [υπό δημοσίευση]

         3. Τσιλιμίγκας Γ., 2014. Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου. Ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες. Αειχώρος [υπό δημοσίευση]

         4. Τσιλιμίγκας Γ., Κίζος Θ., 2014. Πρόταση μιας τυπολογίας για τον Ελληνικό ύπαιθρο χώρο. Γεωγραφίες [υπό δημοσίευση]

         5. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., 2011. Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τεχνικά Χρονικά Α, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. , τομ. 1, τευχ. 1/2011: σελ. 1-10.

         6. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., 2010. Το ζήτημα της αστικής βίας : Η περίπτωση της Αθήνας. Τεχνικά Χρονικά Α, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε, τομ. 1, τευχ. 3/2010: σελ. 163-173.

          Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

          1. Stathakis D., Tsilimigkas G., 2013, “Measuring urban compactness of European medium sized cities”, . In the 29th Urban Data Management Symposium (UDMS), in the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS), Volume XL-4/W1, 29-31 May, London, United Kingdom.

          2. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., Κίζος Θ., 2012. «Χωρικοί μετασχηματισμοί και τυπολογίες του ελληνικού τοπίου. Ζητήματα διαχείρισης του τοπίου ». Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2012. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

          3. Τσιλιμίγκας Γ., Χωριανόπουλος Ι., Κουκούλας Σ., Μπαλατσός Θ., 2012. «Χωρικός σχεδιασμός και ανταγωνισμός των περιοχών: Διαχρονική εξέλιξη της Χωροθέτησης των επιχειρηματικών μονάδων στα Μεσόγεια της Αττικής». Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2012. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

          4. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμιγκας Γ., Σταθάκης Δ., 2010. «Χαρτογραφική αναπαράσταση των ορίων της αστικής εξάπλωσης στην ελληνική επικράτεια». Πρακτικά του 11ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας. H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους. Ναύπλιο 8-10 Δεκεμβρίου 2010 [link]

          5. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2009. «The fragility of the “spirit of the place”. Principles for the achievement of the sustainable tourist development in Greek mountainous areas». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference. Μύκονος, 21-26 Ιουνίου 2009. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

          6. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., 2009. «Tο ζήτημα της αστικής βίας και η λειτουργία του αστικού χώρου: το παράδειγμα της Αθήνας». Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλία[lς, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2009. Τομος ΙΙΙ σελ. 1491-1498

          7. Tsilimigkas G., 2008. «Questions sur la diffusion de l’esprit du lieu : le cas des routes culturelles dans l’Europe de sud-est». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, 16e Assemblée générale et colloque scientifique international. Forum international des jeunes chercheurs et professionnels en patrimoine culturel. Κεμπέκ, 27-28 Σεπτεμβρίου 2008. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

          8. Κοτζαμάνης Β., Σταθάκης Δ., Τσιλιμίγκας Γ., 2008. «Ο ρόλος των αλλοδαπών στην δομή, διάρθρωση και λειτουργία του παράκτιου και νησιωτικού χώρου». Πρακτικά του 10ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας. H Χαρτογραφία της Ηπειρωτικής Περιφέρειας: Όρια – Φραγμοί – Άξονες Πρότυπα – Ποιότητα. Ιωάννινα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

          9. Avgerinou – Kolonia S. Tsilimigkas G., 2007. «Trans-balkans cultural corridors: The cultural routes in Greece as an implement for the local development and the protection of the natural and cultural heritage». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού forum, Trans-balkan cultural corridor Greece – Bulgaria - Romania shared heritage and common European future. Φιλιππούπολη, 16-17 Νοεμβρίου 2007. [http://www.Seecorridors.eu /filebank/file_328.pdf].

          10. Tsilimigkas G., 2007. «Τhe heritage as a factor of local development in Greek mountainous areas». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Σκιάθος, 24-28 Ιούνιος 2007. σελ. 2973-2978.

          11. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., 2007. «Παρατηρητήριο για το τοπίο: Η υλοποίηση χάρτας του τοπίου ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, Πρόγραμμα Jean Monnet; Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Βέροια, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

               Last updated : 07-09-2016 00:00:00