Όνομα:Τερκενλή Θεανώ
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Ανθρωπογεωγραφία/ Πολιτισμική Γεωγραφία, Το Πολιτισμικό Τοπίο, Γεωγραφία του Τουρισμού (Επιστήμη του Τουρισμού)
Τηλέφωνο:
22510 36414
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:t.terkenli@aegean.gr
Ιστοσελίδα:https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=terkenli#
Σπουδές:
 • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (1983) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • M.Sc.Αρχιτεκτονική Τοπίου (1986), University of Wisconsin-Madison, ΗΠΑ
 • Ph.D. Γεωγραφία (1993), University of Minnesota-Twin Cities, ΗΠΑ
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Γεωγραφίες του τοπίου: αντίληψη, εννοιολόγηση, νοηματοδότηση, ανάλυση, σχεδιασμός και διαχείριση του τοπίου
 • Τοπίο και τουρισμός, τοπία τουρισμού
 • Ανθρωπογεωγραφία, πολιτισμική γεωγραφία και γεωγραφίες της καθημερινής ζωής
 • Κριτικές και πολιτισμικές γεωγραφικές προσεγγίσεις στον τουρισμό και στην αναψυχή
 • Πολιτισμική αλλαγή στις σύγχρονες κοινωνίες από την παγκόσμια στην τοπική κλίμακα
 • Οι έννοιες της πολιτισμικής ταυτότητας, της πολιτισμικής βιωσιμότητας/ αειφορίας, του τόπου, της εστίας και του ανήκειν στην γεωγραφική σκέψη και την καθημερινή ζωή
 • Η δημιουργία και οι χωρο-χρονικές μεταβολές του Αιγαιακού πολιτισμικού τοπίιου
 • Γεωγραφίες του τουρισμού και της ανάπτυξης, του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού
 • Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και οι νέες χωρικότητες της καθημερινής ζωής
 • Ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις κοινωνικές επιστήμες
 • Ουμανιστικές επιστημολογίες στην γεωγραφία
 • Ελλάδα, Αιγαίο, Μεσόγειος, Αφρική, Βόρειος Αμερική, Ευρώπη
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2013-2017: COST IS1204 (Tourism, wellbeing and ecosystem services) - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2012-2015: COST FP1204 (Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests) - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2010-2015: VOLANTE (Visions Of LANd use Transitions in Europe) - Scientific coordinator for Greece
 • 2007-2015: MEDSCAPES (Development of Landscape Character Assessment as a tool for effective conservation of natural heritage in the Eastern Mediterranean) - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2009-2012: PAM-INA (Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action) 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP - Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2008-2009: Europe’s Socio-Cultural Borders—Inherited Perceptions and the Modern Landscapes - partner
 • 2008-2009: Atlas of Cultural Landscapes of Greece - scientific expert and consultant
 • 2006-2009: Cultural Tourism Cross-Border Development - scientific coordinator
 • 1999-1999: Training of the UC Faculty Through International Field Work: Integrating the Sustainable Development of Communities into the Globalization Initiative, University of Cincinnati Faculty Development Council - Επιστημονική συνεργάτης
 • 1999-1999: Planning of Sustainable Development of the Municipality of Hersonissos, N. Herakleion, Crete, part of the summer interdisciplinary research project of the School of Planning of the University of Cincinnati “Training of the UC Faculty Through International Field Work: Integrating the Sustainable Development of Communities into the Globalization Initiative - scientific coordinator
 • 1999-1999: Cultural Landscapes of the Aegean: A Film for the Museum of Natural History of Sigri, Lesvos -
 • 1998-1999: Σχέδιο Προστασίας Δάσους Ράντη - Επιστημονική συνεργάτης
 • 1998-1999: Δημιουργία video «Τοπία στο Βόρειο Αιγαίο: Ιστορία και Φύση» στο πλαίσιο προγράμματος με τίτλο «Παραγωγή του Οπτικο-Ακουστικού Υλικού και των Πολυμέσων Παρουσίασης των Οικοσυστημάτων του Αιγαίου στο Μουσείο Σιγρίου - Επιστημονική υπεύθυνος
 • 1997-1999: Aegean Archipelago: Preservation and Management Plan for Randi Forest, Ikaria, Greece - basic member of main research team
 • 1996-1997: The Last Generation: A Videotaping Project of Cultural Parameters of the Island of Lesvos, Greece - Επιστημονική συνεργάτης
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής (Προπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Τουρισμός και Ανάπτυξη (Προπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Γεωγραφία του Τουρισμού (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και την Πολιτική του Τουρισμού)
 • Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός (πρώην: Πολιτισμικές Διαστάσεις της Κοινωνίας των Δικτύων) (1ο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία (2ο Μεταπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
 • Πολιτισμική Γεωγραφία (Προπτυχιακό Τμήματος Γεωγραφίας)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, David Pearlmutter, Carlo Calfapietra, Roeland Samson, Liz O'Brien, Silvija Krajter Ostoić, Giovanni Sanesi, Rocío Alonso del Amo (συνεπιμέλεια-contributing editor). ISBN: 978-3-319-50279-3 (Print) 978-3-319-50280-9 (Online). Springer: 2017.

 2. Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean in Transition, επιμέλεια με Louis F. Cassar και Annick Douguedroit, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015

 3. What is Geography? του Alastair Bonnett, επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης με τίτλο «Γεωγραφία. Μια Εισαγωγή», Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2010.

 4. European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond, επιμέλεια με Zoran Roca, Theo Spek, Tobias Pleininger και Franz Hoechtl. Λισσαβώνα: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2007.

 5. Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, επιμέλεια με Θεόδωρο Ιωσηφίδη και Ιωάννη Χωριανόπουλο, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007.

 6. Landscapes of a New Cultural Economy of Space, co-edited with Anne-Marie d’Hauteserre, Dordrecht: Springer/ Kluwer Academic Press, 2006.

 7. Τουριστική Γεωγραφία, με Νικόλαο Μεταξίδη και Παρασκευή Ραφτοπούλου. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003.

 8. Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1996.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. The challenge of tourism in terraced landscapes, με Benedetta Castiglioni και Margherita Cisani, στο World Terraced Landscapes: History, Environment, Quality of Life, M. Varotto, L. Bonardi, P. Tarolli, M. Agnoletti (eds). Springer, 2017.

 2. Recreational Use of Urban Green Infrastructure: The Tourist’s Perspective, με Simon Bell, Ivana Živojinović, Jelena Tomićević-Dubljević, Thomas Panagopoulos, Inga Straupe, Oliver Toskovic, Katarina Kristianova, Lina Straigyte, Liz O'Brien, στο The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, David Pearlmutter, Carlo Calfapietra, Roeland Samson, Liz O'Brien, Silvija Krajter Ostoić, Giovanni Sanesi, Rocío Alonso del Amo (eds). ISBN: 978-3-319-50279-3 (Print) 978-3-319-50280-9 (Online). Springer: 2017.

 3. Landscape at a time of crisis: societal and psychological dimensions of new geographies of home, στο Landscape as a Mediator, Landscape as a Commons: Prospettive Internazionali di Ricerca sul Paessagio, Benedetta Castiglioni, Fabio Parascandolo και Marcello Tanca (επιμ.), CLEUP Publishing, 2015

 4. Τourism and the Landscape. The story of Greece, στο Tourism Landscapes: Remaking Greece, Γιάννης Αίσωπος (επιμ.) Αθήνα: ΔΟΜΕΣ, 2015.

 5. Landscapes of Tourism, στο The Wiley-Blackwell Companion to Tourism. First Edition, Alan A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams (επιμ.), John Wiley & Sons, Ltd, 2014.

 6. How European do we feel? Greek secondary school students’ perceptions of identity, με Aikaterini I. Klonari, στο European Identity at the Crossroads, Aikaterini I. Klonari and Tatjana Resnik Planinc (επιμ.), Zurich: LIT, 2013.

 7. Cultural geographies, με Veronica della Dora, στο Mediterranean Mountain Environments, Vogiatzakis and Tzanopoulos (επιμ.), Wiley—Blackwell, 2012.

 8. Landscapes of tourism in Mediterranean small islands, στο Landscape Approaches for Ecosystem Management in Mediterranean Islands, Elizabeth Conrad and Louis F. Cassar (επιμ.), Μάλτα: International Environment Institute, University of Malta, 2012.

 9. Landscape conscience: awareness-raising, training and education, με Ευάγγελο Παυλή, στο Reclaiming the Greek Landscape, Thymio Papayiannis & Peter Howard (επιμ.), Αθήνα: MED-INA, 2012.

 10. Cross-border cooperation in cultural tourism: Ayvalik (Turkey) and Mytiline (Greece), με Ilkay Sudas, Fusun Baykal and Gozde Emekli, στο Transforming and Managing Destinations: Tourism and Leisure in a Time of Global Change and Risks—Studien zur Freizeit und Tourismusforschung (pp 329-341), A. Kagermeier and J. Saarinen (επιμ.), Mannheim: MetaGIS-Fachbuch, 2012.

 11. • From landscape to tourism and back: the emergence of a Greek landscape conscience, in Landscapes, Identities and Development, Zoran Roca, ed., Aldershot: Ashgate, 2011

 12. • In search of the Greek landscape: a cultural geography, in The European Lanscape Convention: Challenges of Participation, Michael Jones and Marie Stenseke, eds., Dordrecht: Springer Landscape Series, 2011

 13. • Tourism versus Vacationing in the Islands of the Aegean, Greece, with Thanassis Kizos, in Greetings from Europe: Landscape and Leisure, Annika van Dijk, Niek Hazendonk, Mark Hendriks and Hans Venema, eds., Rotterdam: OIO Publishers, 2008

 14. • Human geography: basic concepts and theoretical positions (in greek), with Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulous, in Human Geography: Humans, Society and Space (in greek), Theano S. Terkenli, Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulos, eds., Athens: Ekdoseis Kritiki, 2007

 15. • Cultural Geography (in greek), in Human Geography: Humans, Society and Space (in greek), Theano S. Terkenli, Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulos, eds., Athens: Ekdoseis Kritiki, 2007

 16. • Geography of Tourism (first author, in greek), with Maria Constantoglou, in Human Geography: Humans, Society and Space (in greek), Theano S. Terkenli, Theodoros Iosifides and Ioannis Chorianopoulos, eds., Athens: Ekdoseis Kritiki, 2007

 17. Landscapes of a New Cultural Economy of Space: an Introduction, in: Theano S. Terkenli & Anne-Marie d’Hauteserre, eds., Landscapes of a New Cultural Economy of Space, Dordrecht: Springer/ Kluwer Academic Publishers, 2006.

 18. Towards Re-worldment: Conclusions (with Anne-Marie d’Hauteserre), in: Theano S. Terkenli & Anne-Marie d’Hauteserre, eds., Landscapes of a New Cultural Economy of Space, Dordrecht: Springer/ Kluwer Academic Publishers, (forthcoming in 2005).

 19. Tourism and Landscape, in: Michael Hall, Allan Williams and Alan Lew, eds., Tourism Geographies (Companion to Geography Series), Oxford: Blackwell Publishers, 2004, 339-348.

 20. • One region-many stories: experiences and reflections from the 21st PECSRL conference in Greece, 2004, with Theo Spek, introductory chapter in European Landscapes and Lifestyles. Proceedings of the 21st Session of PESCRL, Myrina and Molyvos, Greece, September 2004, Zoran Roca, Theo Spek, Theano S. Terkenli, Tobias Pleininger και Franz Hoechtl, eds. Lisbon: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2007.

 21. Landscapes of tourism: a cultural geographic perspective, κεφάλαιο στο Helen Briassoulis and Jan Van Der Straaten (επιμ.), Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues, 2nd Edition. London: Kluwer Academic Publishers, 2000.

 22. Macedonian cultural and national identity, κεφάλαιο στο Derek Hall και Darrick Danta (επιμ.), Reconstructing the Balkans: Α Geography of the New Southeast Europe, London: John Wiley and Sons, Ltd, 1996.

 23. 4.3.3. Networks of dependency and partnership, in times of crisis: tourism sustainability in the Aegean, Greece, στο Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean in Transition, κύρια επιμελήτρια, με Louis F. Cassar και Annick Douguedroit (συν-επιμελητές), Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing (προς δημοσίευση).

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Misfits and compliance patterns in the transposition and implementation of the Habitats Directive—four cases, με Frederiksen, Pia; Sluis, Theo Van Der; Vadineanu, Angheluta; Gaube, Veronika; Gravsholt Busck, Anne; Vesterager, Jens Peter; Geamana, Nicoleta; Schistou, Despoina E.; Pedroli, Bas, στο Land Use Policy 62 (2017)- ISSN 0264-8377, pp. 337-350.DOI, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.12.010

       2. Landscape values and the question of 'cultural sustainability': exploring an uncomfortable relationship in the case of Greece, με Evangelos Pavlis, στο Norwegian Journal of Geography (προς δημοσίευση, 2017).

       3. Τowards a spatially integrated framework for Greek tourism land use policy and practice-assessments and prospects, with Despoina Schistou, Special issue on "Tourism Trends and Advances in the 21st Century", TOURISMOS (forthcoming in 2017).

       4. Patterns of Agri-Environmental Scheme Participation in Europe: Indicative Trends from Selected Case Studies, με Evangelos Pavlis, Soren Pilgaard Kristensen, Anne Gravsholt Busck, Georgia Kosor, στο Land Use Policy 57, (2016), pp 800-812. Article in Land Use Policy 57:800-812 DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.09.024

       5. Landscape indicators for the evaluation of tourist landscape structure, with Aikaterini Goltsiou and Sotirios Koukoulas, International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 2013, Vol 20, no 5, pp. 461-475, DOI: 10.1080/13504509.2013.827594

       6. An interdisciplinary analysis of tourist landscape structure, with Aikaterini Goltsiou, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 7, No 2, pp. 145-164, October 2013.

       7. Imagining Mount Athos: Visions of a Holy Place from Homer to WWII, Veronica della Dora, βιβλιοπαρουσίαση στο Geographical Review, Vol. 102, No 3, pp. 393-395, Ιούλιος 2012.

       8. Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010, με Martin Rudbeck Jepsen, Tobias Kuemmerle, Daniel Müller, Karlheinz Erbe,Peter H. Verburg, Helmut Haberl, Jens Peter Vesterageρ, Maja Andriˇc, Marc Antrop,Gunnar Austrheimi, Ismo Björn, Alberte Bondeau, Matthias Bürgi, Jessica Bryson,Gilles Caspar, Louis F. Cassar, Elisabeth Conrad, Pavel Chrom´y,Vidmantas Daugirdas, Veerle Van Eetvelde, Ramon Elena-Rosselló, Urs Gimmil,Zita Izakovicova, Vít Janˇcákp, Ulf Jansson, Drago Kladnik, Jacek Kozak,Eva Konkoly-Gyuró, Fridolin Krausmannd, Ülo Mander, John McDonagh, Jaan Pärn, Maria Niedertscheider, Olgerts Nikodemus, Katarzyna Ostapowicz,Marta Pérez-Soba, Teresa Pinto-Correia, Gintaras Ribokas, Mark Rounsevell,Despoina Schistou, Claude Schmit, Aud M. Tretvik,Piotr Trzepacz, Angheluta Vadineanu, Ariane Walz, Edvin Zhllima,Anette Reenberg, στο Land Use Policy 49 (2015), pp. 53–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.003

       9. Tourism impacts on local life: socio-cultural continuity and change in Crete, with Marcia L. Bellas and Laura Dudley-Jenkins, Aegean Geographical Journal, Vol. 16, No 1-2, pp. 37-52, June-December 2007.

       10. The encounter with the Mediterranean Landscape, Editorial στο Special Issue “Mediterranean Landscapes”, με Franz Hoechtl and Tobias Plieninger, στο DIE ERDE, Vol. 138, no 1, pp.1-6, 2007.

       11. Human Activity in Landscape Seasonality: The Case of Tourism in Crete, Landscape Research, Vol.30, No 2, April 2005, pp. 221-239.

       12. New Landscape Spatialities: The Changing Scales of Function and Symbolism, Landscape and Urban Planning, Vol. 70, No 1-2, 2005, pp. 165-176.

       13. Landscape Research in Greece: an Overview, BELGEO, No 2-3, 2004, pp. 277-288.

       14. Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space? Tourism Geographies, Vol. 4, No 3, Aug 2002, pp. 227-254.

       15. Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image, Landscape and Urban Planning, Vol. 57, 2001, pp. 197-208.

       16. Local perceptions of tourism impacts on place identity: the case of northern Crete, Tourism, Vol. 49, No 3, 2001, pp. 229-240.

       17. Η θέση των γεωγραφιών της καθημερινής ζωής στην παραγωγή, αναπαραγωγή και πρακτική της πολιτισμικής διαφοράς σε έναν παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, Γεωγραφίες, Τομ. 1, Νο 1, Απρίλιος 2001, σελ. 25-42, και στα αγγλικά με τίτλο The place of everyday life geographies in the production, reproduction and practice of cultural difference in a globalizing world, www.art-omma.org, Ιssue Νο 5, Autumn 2001 (περιοδικό χωρίς κριτές). Με πρόσκληση για ανατύπωση του άρθρου από τα Πρακτικά του Διεθνούς Σεμιναρίου Αιγαίου, Towards a Radical Cultural Agenda for European Cities and Regions, Paros 1999.

       18. Ηome as a region, The Geographical Review, Vol. 85, No 3, July 1995, pp. 324-334.

       19. Proposing a behavioral definition of the ‘vernacular’ based on a comparative analysis of the behavior settings in three settlements in Turkey and Greece, με την Fahriye Hazer Sancar, στο Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 12, No 12, καλοκαίρι 1995, 141-165.

       20. African encounters with domesticity, βιβλιοπαρουσίαση στο Karen Tranberg Hansen (επιμ.), Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Vol. 1, Νο 2, 1994, pp. 274-5.

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

       1. Τοπίο και άνθρωπος στη σύγχρονη Αθήνα: μια γεωγραφική εξερεύνηση. Στα Πρακτικά του Συμποσίου "Η Αθήνα Σήμερα", Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2011. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, 2015.

       2. The physical landscape of Greece in nineteenth century painting: an exploration of cultural images, ανακοίνωση με τους Φανή-Μαρία Τσιγκάκου και Ιωάννη Τσαλικίδη στο Συμπόσιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου, Art and Landscape (συνέδριο με κριτές), Αθήνα 8-10 Σεπτεμβρίου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συμποσίου, George L. Anagnostopoulos (επιμ.), Αθήνα: Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, 2001.

       3. Τhe role of elementary education in the construction of cultural geographies: the case of the oblivion of the Aegean, ανακοίνωση με τον Ν. Ράπτη στο Διεθνές Συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Ρόδος 29 Απριλίου-4 Μαΐου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Namur, Βέλγιο: Prelude, 2000.

       4. Tourism and everyday life in the twenty-first century: the obliteration of geography?, ανακoίνωση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Tourism and Culture for Sustainable Development, Αθήνα 19-21 Μαΐου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1998.

       5. The question of cultural identity and the sense of belonging in modern Greece, ανακοίνωση στο International Seminar of the Aegean--Space, Inequality and Difference: From ‘Radical’ to ‘Cultural’ Formulations?, (σεμινάριο με κριτές) Μήλος 27-31 Αυγούστου, 1996. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Σεμιναρίου, Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1998.

       6. Ο Δεσμός με τον ιδιαίτερο τόπο: πολιτισμική διαφοροποίηση στον χώρο, ανακοίνωση στην 1η Διεθνή Συνάντηση της Ανθρωπολογίας του Χώρου(συνέδριο με κριτές), Σύρος 6-9 Σεπτεμβρίου, 1995. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου Ιωσήφ Στεφάνου και Αλίκη Χατζοπούλου (επιμ.), Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1996.

             Last updated : 26-05-2017 00:00:00