ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022
Όνομα:Κίζος Αθανάσιος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Γεωγραφία της υπαίθρου
Τηλέφωνο:
22510 36447
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:akizos@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Πτυχίo Γεωπονίας (1995) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Ph.D. (2003) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ‘Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση’, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Η ύπαιθρος ως ευρύτερη έννοια του αγροτικού χώρου, τόσο παραγωγικά, όσο και συμβολικά, ως χώρο με μεγάλη συμβολική σημασία για τις σύγχρονες αστικές κοινωνίες. Στα πλαίσια της συμβολικής διάστασης της υπαίθρου, ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο έρε
 • Οι μειονεκτικές περιοχές και στην ελκυστικότητα τους
 • Τα νησιά ως ειδική κατηγορία μειονεκτικών περιοχών, αλλά και ως ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα
 • Η τοπική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της υπαίθρου σε μειονεκτικές περιοχές και σε νησιά
 • Η αξιολόγηση επιπτώσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων
 • Ο τουρισμός στην ύπαιθρο και ο αγροτουρισμός
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2018-2021: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, 2018-2021, - Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • 2019-2020: Landscape approach for the Local Action Plan realization - Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • 2018-2020: Έργο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “AGRICA” : Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» με κωδικό MIS 5021513, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» (Άξονα Προτεραιότητας 1), με Π/Υ 747.920,20 €, έναρξη υλοποίησης Ιούνιος 2018 (απόφαση ένταξης 1400/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Υ4Β7ΛΩ-Χ0Ρ)). Επ. Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Καραντώνης - Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • 2018-2020: Terra Lemnia – Conservation and promotion of traditional practices of the agricultural sector of Lemnos - Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • 2018-2020: NT4D Program: “Pilot application of new technologies for monitoring and management of olive fly populations in different olive producing areas of Greece” Scientific Responsible: Dr. A. Tsagkarakou, Head of Research in ELGO DEMETER – Institute for Olive, Hypo-tropic plants and Vine (ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ) - Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • 2014-2017: 2014-2017: Project " Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES: Tools for understanding, managing, and protecting landscape functions and values " (HERCULES). -
 • 2010-2014: LEDDRA: Land and Ecosystem Degradation and Desertification: Assessing the Fit of Responses - Ερευνητής
 • 2012-2012: Study on the relevance and the effectiveness of ERDF and Cohesion Fund support to Regions with Specific Geographical Features – Islands, Mountainous and Sparsely Populated areas, ADE Consulting - Expert
 • 2009-2011: The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy (EUROISLANDS) ESPON study - Expert
 • 2009-2010: Αξιολόγηση των αιτιών της μεταβολής του τοπίου σε Ευρωπαϊκά αγροδασικά συστήματα (Assessing the driving forces of landscape change in European agroforestry landscapes)” - Επικεφαλής Προγράμματος στην Ελλάδα
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Γεωγραφία της Ελλάδας (Συν-διδασκαλία με Ν. Ζούρο), Β’ Εξάμηνο
 • Ανάλυση και Αντίληψη Τοπίου, Δ’ Εξάμηνο
 • Γεωγραφία της Υπαίθρου, Ε’ Εξάμηνο
 • Ανάπτυξη Υπαίθρου και Πολιτικές, Ε Εξάμηνο
 • Νησιωτική Γεωγραφία, Θ’ Εξάμηνο
 • Ανάπτυξη Υπαίθρου στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»
 • Συνδιδασκαλία στο Μάθημα ‘Ecosystem Management’ στο Διεθνές ΠΜΣ MESPOM “Masters in Environmental Sciences, Policy and Management”
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Kizos T. (2018) Anaptiski tis Ipaithrou: Ennoies, Praktikes kai Politikes [Rural Development: Concepts, Practices and Policies], Tziola Publishers, Athens [in Greek].

 2. Σπιλάνης, Γ. και Κίζος, Θ. (επιμ.) (2015) Άτλας των Νησιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

    Επιμέλειες και Εργασίες σε Βιβλία

    1. Bryant, R.L., Paniagua, A., Kizos, T. (2015) Governing people in depopulated areas, in Bryant R.L. (ed.) The International Handbook of Political Ecology, Elgar, pp. 233-245, DOI 10.4337/9780857936172.00025

    2. Bryant, R.L., Paniagua, A., Kizos, T. (2015) Governing people in depopulated areas, in Bryant R.L. (ed.) The International Handbook of Political Ecology, Elgar, pp. 233-245, DOI 10.4337/9780857936172.00025

    3. Karampela, S., Kizos, T., & Papatheodorou, A. (2015). Patterns of transportation for tourists and residents in the Aegean archipelago, Greece. In G. Baldacchino (Ed.), Archipelago tourism: Policies and practices. Farnham: Ashgate, pp. 35-50.

    4. Kizos, T. (2014) Social-cultural values of oak wood-pastures and transhumance in Greece in Hartel., T and Plieninger, T. (eds.) European Wood-pastures in Transition: A Social-ecological Approach, pp. 171-184.

    5. Kizos, T. (2013) Consumers’ and Producers’ Expectations and Gains from Geographical Indications: Towards a Conceptual Context, in Miguel de la Guardia and Ana Gonzalvez (eds.) Food Protected Designation of Origin Methodologies and Applications, Comprehensive Analytical Chemistry, Vol. 60. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-59562-1.00002-5, pp. 31-47.

    6. Plieninger, T., Schaich, H. and Kizos, T. (2013) Legacies of livestock grazing in the forest structure of Valonia oak landscapes in the Eastern Mediterranean, in Rotherham I. D. (ed.) Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes, Routledge, pp. 204-218.

    7. Kizos, T. and Vlahos, G. (2012) The evolution of the agricultural landscape, in: Papayiannis, T. and Howard, P. (eds.) Reclaiming the Greek landscape (Athens: MED-INA), p. 133-143.

    8. Kizos, T., Plieninger, T., Schaich, H. and Petit, C. (2012) HNV permanent crops: Olives, oaks, vines and fruit trees, in Oppermann, R., Beaufoy, G. and Jones, G.(Eds.) High Nature Value Farming in Europe - 35 European countries, Experiences and Perspectives, Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher, pp 70-84.

    9. Paniagua. A., Bryant, R., Kizos, T. (eds.) (2012) The political ecology of depopulation: inequality, landscape, and people, Rolde Foundation, Zaragoza (spain) 314 pp., Isbn: 978-84-92582-77-8.

    10. Ιωσηφίδης, Θ. Και Κίζος Θ. (2012) Κοινωνική ένταξη των μεταναστών/ στριών και στάσεις του τοπικού πληθυσμού στη Δυτική Ελλάδα: ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων, στο Κασίμης, Χ. και Παπαδόπουλος, Α (επιμ.) Μετανάστες στην Ελλάδα: Απασχόληση και Ένταξη στις Τοπικές Κοινωνίες, Αλεξάνρεια, Αθήνα, σελ. 327-356.

    11. Kizos T. & Kristensen L. S. (eds.) (2011) The "good farmer": Studies of farm management practices and landscape change, Special Issue in Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography, 111(2) pp. 105-167.

    12. Mavridou, A. and Kizos, T. (2011) How Can the Different Functions of Gardens in Suburban Areas be Evaluated? Towards a Framework for an Integrated Method of Evaluating Aesthetic, Ecological, Environmental and Economic Functions of Gardens in Suburban Areas, Roca, Z. Claval, P. and Agnew J. (eds.) ‘Landscapes, Identities and Development’, Ashgate, Farnham, pp. 335-350.

    13. Plieninger, T. and Kizos, T. (2011) Assessing the sustainability impact of land management with the ecosystem services concept: towards a framework for Mediterranean agroforestry landscapes, in Roca, Z. Claval, P. and Agnew J. (eds.) ‘Landscapes, Identities and Development’, Ashgate, Farnham, pp. 305-318.

    14. Kizos, T., Primdahl, J., Kristensen, L., Busck, A. (eds.) (2010) Landscape Change and Rural Development in Europe, Special Issue in Landscape Research, 35(6), pp. 571-696.

    15. Κίζος, Θ. (2010) Το Ελληνικό αγροτικό τοπίο μεταξύ «εκσυγχρονισμού» και «παράδοσης», στο Ευθυμιόπουλος, Η. και Μοδινός, Μ. (επιμ.) Που βαδίζει η Γεωργία; Η ιστορία, η κρίση και το (οικολογικό) μέλλον του αγροτικού χώρου, Εκδόσεις Δ.Ι.Π.Ε. – Α.Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ. 185-202.

    16. Κίζος, Θ., Βακουφάρης, Χ. και Ιωσηφίδης Θ. (2010) Αιγοπροβατοτροφία και περιβαλλοντική διαχείριση σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές: το παράδειγμα της δυτικής Λέσβου, στο Αραμπατζής Γ. Δ. (επιμ.) Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., σ. 119-129.

    17. Kizos, T., Spilanis, I. and Mehmood, A. (2009) Climate change vulnerability: Planning challenges for small islands, in Davoudi, S., Crawford, J. and Mehmood, A. (eds.) Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners, Earthscan, p. 94-106.

    18. Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Θ., Παπαγεωργίου, Δ., Μαλλιωτάκη, Α. και Πετράκου Η. (2008) Κοινωνικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά των Μεταναστών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Καβουνίδη, Τ., Κόντης, Α., Λιανός, Θ. και Ρωσσέτος Φ. (επιμ.) Μετανάστευση στην Ελλάδα Εμπειρίες – Πολιτικές – Προοπτικές, Εκδόσεις Ι.ΜΕ.ΠΟ., Αθήνα, σελ. 38-51.

    19. Kizos, T., (2007) Island Lifestyles in the Aegean Islands, Greece: Heaven In Summer, Hell In Winter? In Palang, H., Sooväli, H., and Printsmann A. (eds.) Seasonal Landscapes, Springer-Verlag, Belrin, p. 127-149.

    20. Kizos, T., Spilanis, I., and Koulouri, M., (2007) The Aegean Islands: a paradise lost? Tourism as a driver for changing landscapes, in Pedroli. B., Van Doorn, A,, De Blust, G., Paracchini, M.L., Wascher, D. & Bunce, F. (Eds.) Europe’s living landscapes. Essays exploring our identity in the countryside, LANDSCAPE EUROPE, Wageningen / KNNV Publishing, Zeist, pp. 333-348.

    21. Κίζος Θ. Ιωσηφίδης Θ. και Σπιλάνης Γ. (2007) (επιμ.) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.

    22. Κίζος, Θ. (2007) «Ας Φυτεύσομε Ελαιώνες»: Αποσπάσματα από ένα φανταστικό ημερολόγιο στη Λέσβο του 19ου αιώνα, στο Doukellis, P.N. (ed.) Histoires du paysage, Archaiognosia Supplement 7, Athenes, pp. 127-138.

    23. Κίζος, Θ. (2007) Ερευνώντας τη Σχέση Φύσης και Κοινωνίας σε ένα Διεπιστημονικό Πλαίσιο: Παραδείγματα από τη Μελέτη της Μεταβολής του Τοπίου, στο Ζώρας Κ. και Μπαντιμαρούδης Φ. (επιμ.) Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα, Σάκκουλας, Αθήνα, σελ. 451-470.

    24. Κίζος, Θ. (2007) Τοπίο: Μια κεντρική εννοιολογική μονάδα της Γεωγραφίας, ένθεμα στο Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ., και Χωριανόπουλος, Ι. (επιμ.) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, Κριτική, Αθήνα, σελ. 142-145.

    25. Σπιλάνης, Ι., Κίζος, Θ., Κουλούρη, Μ., Κονδύλη, Ι., Βακουφάρης, Χ. και Γατσής, Γ. (2007) Εκτίμηση Βιωσιμότητας σε Νησιωτικές Περιοχές: η Περίπτωση των Νησιών του Νοτίου Αιγαίου, στο Κίζος Θ. Ιωσηφίδης Θ. και Σπιλάνης Γ. (επιμ.) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα, σελ. 225-257.

    26. Κίζος Θανάσης (2005) Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Αγροτικό Τοπίο στα Νησιά του Αιγαίου, στο Τσάλτας Γ. (επιμ). Αειφορία και Περιβάλλον: ο Νησιωτικός Χώρος στον 21ο αιώνα, Σιδέρης, Αθήνα.

    27. Κίζος Θ. Βακουφάρης Χ. Κουλούρη Μ. Σπιλάνης Γ. (2004) Τοπικά Προϊόντα, και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές: Τοπικά Προϊόντα Ιδιοτυπίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο Σπιλάνης Γ., Ιωσηφίδης Θ. και Κίζος Θ. (επιμ.) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.

    28. Σπιλάνης Γ., Ιωσηφίδης Θ. και Κίζος Θ. (2004) (επιμ.) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.

    29. Σπιλανης Ι., Κιζος Θ., και Ιωσηφιδης Θ. (2004) Οικονομικές, Κοινωνικές Και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις Της Ανάπτυξης Σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, στο Σπιλάνης Γ., Ιωσηφίδης Θ. και Κίζος Θ. (επιμ.) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.

    30. Κίζος, Θ. και Σπιλάνης, Ι. (2002), Στρατηγικές Επιβίωσης Αγροτικών Νοικοκυριών σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (LFAs): Η Περίπτωση Της Λέσβου, στο Γιδαράκου Ι., Καζακόπουλος Λ. και Κουτσούρης Α. (επιμ.) Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΕΤΑΓΡΟ, σελ. 588-602.

    31. Κουτσού Σ. Κίζος Θ. (2002) «Η Εγκατάσταση Νέων Αγροτών στην Ελλάδα: Αποτελέσματα εφαρμογής σε μια Ηπειρωτική και Νησιωτική Περιοχή» παρουσίαση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο», 21 έως 23 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Avagianou, A., Kizos T., Gialis, S. (2022) Young NEETs in the EU South: socio-spatial and gender divisions in between the Great Recession and the Covid-19 pandemic, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, DOI: 10.1080/00167223.2022.2068636

       2. Bürgi, M., Celio, E., Diogo, D., Hersperger, A.M., Kizos, T., Lieskovsky, J., Pazur, R., Plieninger, T., Prishchepov A.V. & Verburg P.H. (2022) Advancing the study of driving forces of landscape change, Journal of Land Use Science, DOI: 10.1080/1747423X.2022.2029599

       3. García-Martín, Μ, Huntsinger, Λ., Ibarrola-Rivas, M.J., Penker, M., D’Ambrosio, U., Dimopoulos, T., Fernández-Giménez, M.E., Kizos, T., Muñoz-Rojas, J., Saito, O., Zimmerer, K.S., Abson, D.J., Liu, J., Quintas-Soriano, C., Sørensen, I.H., Verburg, P.H. and Plieninger, T., (2022) Landscape products for sustainable agricultural landscapes, Nature Food, https://doi.org/10.1038/s43016-022-00612-w

       4. Kizos, T., Zafirelli, S., Spilanis, I., Kavroudakis, D. (2022) A policy tool for island transport cost inequality: Exploration of the application of the Transport Equivalent Threshold on Greek islands, Island Studies Journal, https://doi.org/10.24043/isj.404

       5. Plieninger, T., Abunnasr, Y., D’Ambrosio, U., Guo, T., Kizos, T., Kmoch, L., Topp E., & Varela E. (2022) Biocultural conservation systems in the Mediterranean region: the role of values, rules, and knowledge. Sustain Sci (2022). https://doi.org/10.1007/s11625-022-01155-6

       6. Psyllos, G.; Hadjigeorgiou, I.; Dimitrakopoulos, P.G.; Kizos, T.Grazing Land Productivity, Floral Diversity, and Management in a Semi-Arid Mediterranean Landscape. Sustainability 2022, 14, 4623. https://doi.org/10.3390/su14084623

       7. Barton, M.A., Simha, P., Magri, M.E., Dutta, S., Kabir, H., Selvakumar, A., Zhou, X., Lv, J., Martin, T., Kizos, T., Triantafyllou, E., Kataki, R., Gerchman, Y., Herscu-Kluska, R., Alrousan, D., Dalahmeh, S., Giap Goh, E., Elenciuc, D., Głowacka, A., Korculanin, L., Veneta Tzeng, R., Ray, S.S., Ganesapillai, M., Niwagaba, C., Prouty, C., Mihelcic, J.R., Vinnerås B. (2021) Attitudes of food consumers at universities towards recycling human urine as crop fertiliser: A multinational survey dataset, Data in Brief, 2021, 35, 106794, https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106794

       8. Derdemezi, E.-T., Tsilimigkas, G., Kizos, T. (2021) Mining activity and island landscape issues: evidence from Cyclades islands, Greece, European Planning Studies, 2021, https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1958172

       9. Georgiadis, N.M., Dimitropoulos, G., Avanidou, K., Bebeli, P., Bergmeier, E., Dervisoglou, S., Dimopoulos, T., Grigoropoulou, D., Hadjigeorgiou, I., Kairis, O., Kakalis, E., Kosmas, K., Meyer, S., Panitsa, M., Perdikis, D., Sfakianou, D., Tsiopelas, N., Kizos, T. (2021) Farming practices and biodiversity: Evidence from a Mediterranean semi-extensive system on the island of Lemnos (North Aegean, Greece), Journal of Environmental Management, 2021, Volume 303, 1 February 2022, 114131, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114131

       10. Russell, S., Brinklow L., Kizos, T., Sentas, S., Randall, J. (2021) Island identities? Comparing the perceptions of islanders towards governing institutions and quality of life, Small States & Territories, 4(2), 325-348, https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/83369

       11. Simha, P., Barton, M.A., Perez-Mercado, L.F., Jennifer R. McConville, J.R., Lalander, C., Magri, M.E., Dutta, S., Kabir, H., Selvakumar, A., Zhou, X., Lv, J., Martin, T., Kizos, T., Kataki, R., Gerchman, Y., Herscu-Kluska, R., Alrousan, D., Giap Goh, E., Elenciuc, D., Głowacka, A., Korculanin, L., Tzeng, R. V., Ray, S.S., Niwagaba, C., Prouty, C., Mihelcic, J. R., Vinnerås, B. (2021) Willingness among food consumers to recycle human urine as crop fertiliser: Evidence from a multinational survey, Science of the Total Environment, 2021, 765, 144438, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144438

       12. Dimopoulos, T., Kizos, T. (2020) Mapping change in the agricultural landscape of Lemnos, Landscape and Urban Planning, 2020, 203, 103894, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103894

       13. Karampela, S.; Papapanos, G.; Kizos, T. (2019) Perceptions of Agritourism and Cooperation: Comparisons between an Island and a Mountain Region in Greece. Sustainability 2019, 11, 680, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/680

       14. Iosifides, T., Kizos, T. (2018) Public Attitudes Towards Immigrants in Western Greece Region, Journal of Regional Socio-Economic Issues, 8 (1), pp. 6-23.

       15. Karampela, S., Kizos, T. (2018) Agritourism and local development: Evidence from two case studies in Greece, International Journal of Tourism Research, https://doi.org/10.1002/jtr.2206

       16. Kizos, T., P. H. Verburg, M. Bürgi, D. Gounaridis, T. Plieninger, C. Bieling, and T. Balatsos. 2018. From concepts to practice: combining different approaches to understand drivers of landscape change. Ecology and Society 23(1):25. https://doi.org/10.5751/ES-09910-230125

       17. Kizos, Τ., Plieninger, T., Iosifides, T., García-Martín, M., Girod, G., Karro, K., Palang, H., Printsmann, A., Shaw, Nagy, J., and Budniok, M.A. (2018) Responding to Landscape Change: Stakeholder Participation and Social Capital in five European Landscapes, Land, 7, 14; https://doi:10.3390/land7010014.

       18. Lewis, O., Home, R., Kizos, T. (2018) Digging for the roots of urban gardening behaviours, Urban Forestry & Urban Greening 34, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.06.012

       19. Strenchock, L., Dimitrakopoulos, P. G., Kizos, T., Pitta T.M. (2018) Local knowledge of selected wild plant species collected in Agiassos, on Lesvos, Greece, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, https://doi.org/10.1080/00291951.2018.1497699

       20. Tsilimigkas, G., Kizos, T., Gourgiotis, A. (2018) Unregulated Urban Sprawl And Spatial Distribution Of Fire Events. Evidence from Greece, Environmental Hazards, https://doi.org/10.1080/17477891.2018.1430554

       21. Zagaria, C., Schulp, C.J.E., Kizos, T., Verburg, P.H. (2018) Transformation and persistence in Mediterranean landscapes: A case exploration of agricultural abandonment integrating farmer decision-making and tourist landscape preferences in east Lesvos, Greece, Regional Environmental Change, https://doi.org/10.1007/s10113-017-1276-4

       22. Beckham Hooff, S., Botetzagias, I., Kizos, T. (2017) Seeing the Wind (Farm): Applying Q-methodology to Understand the Public’s Reception of the Visuals Around a Wind Farm Development. Environmental Communication A Journal of Nature and Culture, DOI:10.1080/17524032.2017.1292937

       23. Bürgi, M., Bieling C., von Hackwitz K., Kizos T., Lieskovsky J., Garcia-Martin M., McCarthy S., Muller M., Palang H., Plieninger T., Printsmann A. (2017) Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe. Landscape Ecology, DOI:10.1007/s10980-017-0513-z

       24. Burgi, M., Bieling, C., von Hackwitz, K., Kizos, T., Lieskovsky, J., Garcıa Martin, M., McCarthy, S., Muller, M., Palang, H., Plieninger, T., Printsmann, A (2017) Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe, Landscape Ecology, 10.1007/s10980-017-0513-z

       25. Garcia-Martin, M., Fagerholm, N., Bieling, C., Gounaridis, D., Kizos, T., Printsmann, A., Muller, M., Lieskovsky, J., Plieninger, T. (2017) Participatory mapping of landscape values in a Pan-European perspective. Landscape Ecology, DOI:10.1007/s10980-017-0531-x

       26. Garcia-Martin, M., Fagerholm, N., Bieling, C., Gounaridis, D., Kizos, T., Printsmann, A., Muller, M., Lieskovsky, J., Plieninger, T. (2017) Participatory mapping of landscape values in a Pan-European perspective. Landscape Ecology, DOI:10.1007/s10980-017-0531-x

       27. Karampela S., Papazoglou, C., Kizos, T., Spilanis, I. (2017) Sustainable local development on Aegean Islands: a meta-analysis of the literature Island Studies Journal 12(1):71-94, DOI: 10.24043/isj.6

       28. Karampela, S., Kavroudakis, D., Kizos, T. (2017) Agritourism networks: empirical evidence from two case studies in Greece. Current Issues in Tourism, http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2017.1379475

       29. Karampela, S., Kavroudakis, D., Kizos, T. (2017) Agritourism networks: empirical evidence from two case studies in Greece. Current Issues in Tourism, http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2017.1379475

       30. Karampela, S., Papazoglou, C., Kizos, T., Spilanis, I. (2017) Sustainable local development on Aegean Islands: A meta-analysis of the literature. Island Studies Journal, 12(1):71-94., DOI:10.24043/isj.6

       31. Kizos, T., Koshaka, R., Penker, M, Piatti, C., Vogl, C. R., Uchiyama, Y. (2017, in press) The governance of geographical indications: experiences of practical implementation of selected case studies in Austria, Italy, Greece and Japan, British Food Journal, in press, 10.1108/BFJ-01-2017-0037

       32. Kizos, T., Koshaka, R., Penker, M., Piatti, C., Vogl, C. R., Uchiyama, Y. (2017) The governance of geographical indications: experiences of practical implementation of selected case studies in Austria, Italy, Greece and Japan. British Food Journal, Vol. 119 Issue: 12, pp. 2863-2879, https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-003710/2017

       33. Kizos, T., Koshaka, R., Penker, M., Piatti, C., Vogl, C. R., Uchiyama, Y. (2017) The governance of geographical indications: experiences of practical implementation of selected case studies in Austria, Italy, Greece and Japan. British Food Journal, Vol. 119 Issue: 12, pp. 2863-2879, https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-003710/2017

       34. Kizos, T., Tsilimigkas, G., Karampela, S. (2017) What drives built-up area expansion on islands? Using soil sealing indicators to estimate built-up area patterns on Aegean Islands, Greece, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, doi:10.1111/tesg.12244.

       35. Kizos, T., Tsilimigkas, G., Karampela, S. (2017) What Drives Built-Up Area Expansion on Islands? Using Soil Sealing Indicators to Estimate Built-Up Area Patterns on Aegean Islands, Greece. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 4, Vol. 108, No 6, pp. 836–853, DOI:10.1111/tesg.12244

       36. Plieninger, T., Kohsaka, R., Bieling, C., Hashimoto, S., Kamiyama, C., Kizos, T., Penker, M., Kieninger, P., Shaw, B. J., Sioen, G., Yoshida, Y., Saito, O. (2017) Fostering biocultural diversity in landscapes through place-based food networks: a ‘‘solution scan’’ of European and Japanese models. Sustainability Science, DOI:10.1007/s11625-017-0455-z

       37. Wilson, G.A., Kelly, C.L., Briassoulis, H., Ferrara, A., Quaranta, G., Salvia, R., Detsis, V., Curfs, M., Cerda, A., El-Aich, A., Liu, H., Kosmas, C., Alados, C.L., Imeson, A., Landgrebe-Trinkunaite, R., Salvati, L., Naumann, S., Danwen, H., Iosifides, T., Kizos, T., Mancino, G., Nolè, A., Jiang, M., Zhang, P. (2017) Social Memory and the Resilience of Communities Affected by Land Degradation, Land Degradation and Development, 28 (2), pp. 383-400, DOI: 10.1002/ldr.2669

       38. Zagaria, C., Schulp, C.J.E., Kizos, T., Gounaridis, D., Verburg, P. H. (2017) Cultural landscapes and behavioral transformations: An agent-based model for the simulation and discussion of alternative landscape futures in East Lesvos, Greece, Land Use Policy, 65, pp. 26-44, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.022.

       39. Zagaria, C., Schulp, C.J.E., Kizos, T., Gounaridis, D., Verburg, P.H. (2017) Cultural landscapes and behavioral transformations: An agent-based model for the simulation and discussion of alternative landscape futures in East Lesvos, Greece. Land Use Policy, 65: 26–44, DOI:10.1016/j.landusepol.2017.03.022

       40. Karampela, S., Kizos, T., Spilanis, I. (2016) Evaluating the impact of agritourism on local development in small islands, Island Studies Journal, 11 (1), pp. 161-176. Available at: http://www.islandstudies.ca/node/478

       41. Plieninger, T., Draux, H., Fagerholm, N., Bieling, C., Bürgi, M., Kizos, T., Kuemmerle, T., Primdahl, J., Verburg, P.H. (2016) The driving forces of landscape change in Europe: A systematic review of the evidence, Land Use Policy, 57, pp. 204-214, ISSN 0264-8377, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.040.

       42. Spilanis, I., Kizos, T., Giordano, B. (2016) The effectiveness of European Regional Development Fund projects in Greece: views from planners, management staff and beneficiaries, European Urban and Regional Studies, 2016, Vol. 23(2) 182–197, DOI: 10.1177/0969776413498761

       43. Bürgi, M., Li L., Kizos, Τ. (2015) Exploring links between culture and biodiversity: studying land use intensity from the plot to the landscape level, Biodiversity and Conservation, Volume 24, Issue 13, pp 3285-3303, DOI 10.1007/s10531-015-0970-0

       44. Plieninger, T., T. Kizos, C. Bieling, L. Le Dû-Blayo, M.-A. Budniok, M. Bürgi, C. L. Crumley, G. Girod, P. Howard, J. Kolen, T. Kuemmerle, G. Milcinski, H. Palang, K. Trommler, and P. H. Verburg. (2015) Exploring ecosystem-change and society through a landscape lens: recent progress in European landscape research. Ecology and Society 20(2): 5. http://dx.doi.org/10.5751/ES-07443-200205

       45. Schaich, H., Kizos, T., Schneider, S., Plieninger, T., (2015) "Land change in Eastern Mediterranean wood-pasture landscapes: the case of deciduous oak woodlands in Lesvos (Greece)", Environmental Management, Vol. 56, No. 1, pp. 110-126, DOI 10.1007/s00267-015-0496-y

       46. Κίζος Θ. (2015) Από το Αγροτικό Τοπίο στο Τοπίο της Υπαίθρου: Η Γεωγραφία και οι Προσλήψεις των Τοπίων της Ελληνικής Υπαίθρου, Αειχώρος, 19, σ. 6-23, διαθέσιμο στο http://www.aeihoros.gr/article/el/apo-to-agrotiko-topio-sto-topio-tis-upaithrou-i-geografia-kai-oi-proslipseis-ton-topion-tis-ellinikis-upaithrou

       47. Karampela, S. Kizos, T. Spilanis, I. (2014) Accessibility of islands: towards a new geography based on transportation modes and choices, Island Studies Journal, Vol. 9, No. 2, 2014, pp. 293-306, http://www.islandstudies.ca/node/473

       48. Karampela, S. Kizos, T. Spilanis, I. (2014) Accessibility of islands: towards a new geography based on transportation modes and choices, Island Studies Journal, Vol. 9, No. 2, 2014, pp. 293-306, http://www.islandstudies.ca/node/473

       49. Kizos, T., V. Detsis, T. Iosifides and M. Metaxakis (2014) Social Capital and Social-Ecological Resilience in the Asteroussia Mountains, Southern Crete, Greece. Ecology and Society 19 (1): 40. [online] URL:

       50. Tsilimigkas G. and Kizos, T. (2014) Space, pressures and the management of the Greek landscape, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Volume 96, Issue 2, pp. 159–175, DOI: 10.1111/geob.12043

       51. Van Der Sluis, T., Kizos, T., Pedroli, B. (2014) Landscape Change In Mediterranean Farmlands: Impacts Of Land Abandonment On Cultivation Terraces In Portofino (ITALY) And Lesvos (GREECE), Journal of Landscape Ecology, Vol: 7 / No. 1. 10.2478/jlecol-2014-0008 available online: http://mendelu.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00669.pdf

       52. Van Der Sluis, T., Kizos, T., Pedroli, B. (2014) Landscape Change In Mediterranean Farmlands: Impacts Of Land Abandonment On Cultivation Terraces In Portofino (ITALY) And Lesvos (GREECE), Journal of Landscape Ecology, Vol: 7 / No. 1. 10.2478/jlecol-2014-0008 available online: http://mendelu.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00669.pdf

       53. Kizos, T., Plieninger, T. Schaich, H., (2013) “Instead of 40 sheep there are 400”: Traditional grazing practices and landscape change in Western Lesvos, Greece, Landscape Research, Vol. 38(4), Special Issue: Animals and the landscape, pp. 476-498, DOI:10.1080/01426397.2013.783905

       54. Spilanis, I., Kizos, T., Vaitis, M., Koukourouvli. N. (2013) Measuring the economic, social and environmental performance of European island regions: emerging issues for European and regional policy, European Planning Studies. European Planning Studies, 21 (12), pp. 1998 -2019 DOI:10.1080/09654313.2012.722970

       55. Armstrong, H.W., Giordano, B., Kizos, Τ., Macleod, C., Olsen, L.S. and Spilanis, I. (2012) The European Regional Development Fund and Island Regions: An Evaluation of the 2000-06 and 2007-13 Programs, Island Studies Journal, Vol. 7, No. 2, 2012, pp.177-198.

       56. Spilanis, I., Kizos, T. and Petsioti, P. (2012) Accessibility of Peripheral Regions: Evidence from Aegean Islands (Greece), Island Studies Journal, Vol.7, No. 2, 2012, pp.199-214.

       57. Bryant, R.L., Paniagua, A. and Kizos, T. (2011) Conceptualising "shadow landscape" in political ecology and rural studies, Land Use Policy, Vol. 28, pp. 460-471, doi:10.1016/j.landusepol.2010.09.005

       58. Kizos T. and Vakoufaris H. (2011) What Is The Extent Of Short Food Supply Chains In Greece? Evidence From The Cheese Supply Chains In The North Aegean Region, International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, Vol. 9, Nos 1/2 pp. 48-67.

       59. Kizos, T. and Vakoufaris H., (2011) Valorisation of a local asset: The case of olive oil on Lesvos Island, Greece, Food Policy, Vol. 36(5), pp. 704-713, DOI: 10.1016/j.foodpol.2011.06.005

       60. Kizos, T., Marin-Guirao, J.I., Georgiadi, M.E., Dimoula, S., Karatsolis, E., Mpartzas, A., Mpelali A. and Papaioannou, S. (2011) Survival Strategies of farm households and multifunctional farms in Greece, The Geographical Journal, Vol. 177, No. 4, pp. 335–346, doi: 10.1111/j.1475-4959.2011.00403.x

       61. Kizos, T., Vasdeki, M., Chatzikiriakou C. & Dimitriou, D (2011) ‘For my children’: Different functions of the agricultural landscape and attitudes of farmers on different areas of Greece towards small scale landscape change, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Vol. 111, No. 2, pp. 117-130.

       62. Kizos, T., Veikontis, G. and Marín-Guirao J.I. (2011) Comparison of organic and integrated farming systems: the case of sultana table grapes in Korinthos, Greece, The Journal of Sustainable Agriculture, 35(1), pp. 27-47.

       63. Plieninger, T., Schaich, H. and Kizos, T. (2011) Land-use legacies in the forest structure of silvopastoral oak woodlands in the Eastern Mediterranean, Regional Environmental Change, Vol. 11, pp. 603–615, DOI 10.1007/s10113-010-0192-7.

       64. Vakoufaris, H. and Kizos, T. (2011) Alternative Agri-Food Geographies? Geographic Indications In Greece, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 102, No. 2, pp.220-235.

       65. Kizos T., and Koulouri M. (2010) Same Land Cover, Same Land Use at the Large Scale, Different Landscapes at the Small Scale: Landscape Change In Olive Plantations On Lesvos Island, Greece, Landscape Research, 35(4), pp. 449 – 467.

       66. Kizos, T. (2010) Multifunctionality Of Farm Households In Greece, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 64(2), pp. 105 – 116.

       67. Kizos, T., Dalaka, A., Petanidou, T. (2010) Farmers’ practices and landscape change: Evidence from the abandonment of terraced cultivations on Lesvos, Greece, Agriculture and Human Values, 27, pp 199–212.

       68. Kizos, T., Koulouri, M., Vakoufaris, H., Psarrou, M. (2010) Preserving Characteristics Of The Agricultural Landscape Through Agri-Environmental Policies: The Case Of Cultivation Terraces In Greece, Landscape Research 35(6), pp. 577 – 593.

       69. Βακουφάρης Χ. και Κίζος Θ. (2010) Υπάρχουν εναλλακτικές αγρο-διατροφικές γεωγραφίες; Μία πρώτη προσέγγιση των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης στην Ελλάδα, Γεωγραφίες, Νο 16, 97-119.

       70. Spilanis, I., Kizos T., Koulouri M., Kondili, J., Vakoufaris, H. and Gatsis I. (2009) Monitoring Sustainability in Insular Areas, Ecological Indicators, 9, pp. 179-187.

       71. Kizos, T., (2008) Rural environmental management in Greece as a cultural frontier between the ‘occident’ and the ‘orient’, Arbor, Vol CLXXXIV, No 729, pp. 127-142.

       72. Petanidou, T., Kizos, T., Soulakellis, N. (2008) Socioeconomic dimensions of changes in the agricultural landscape of the Mediterranean Basin: a case study of the abandonment of cultivation terraces on Nisyros Island, Greece, Environmental Management, 41, pp. 250-266.

       73. Iosifides, T. and Kizos T. (2007) Political Self-Orientation, Cultural Openness and Public Attitudes towards Immigrants in Western Greece, Migration Letters, 4(2), pp. 39 – 49.

       74. Kizos Τ., and Iosifides Τ. (2007) The Contradictions of Agrotourism Development in Greece: Evidence from Three Case Studies, South European Society and Politics, Vol. 12, No. 1, pp. 59-77.

       75. Vakoufaris H., Kizos T., Spilanis I., Kizos T., (2007) Collective action in the Greek agrifood sector: evidence from the North Aegean Region, British Food Journal, 109 (10), pp.777-791.

       76. Vakoufaris H., Kizos T., Spilanis I., Koulouri M. and Zacharaki A. (2007) Women’s cooperatives and their contribution to the local development of the North Aegean region, Greece, Journal of Rural Cooperation, 35(1), pp. 29-41.

       77. Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Θ., Παπαγεωργίου, Χ., Παπαγεωργίου, Δ., Μαλλιωτάκη, Α. και Πετράκου Η. (2007) Οι Στάσεις του Πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέναντι στους Μετανάστες: Επιπτώσεις για την Μεταναστευτική Ένταξη, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΓ’ τεύχος 49, σελ. 37-62.

       78. Iosifides, Τ., Kizos, Τ., Petrakou, Ε., Malliotaki, Ε., Katsimantou, Κ. and Sarri Ε. (2006) Socio-Economic Characteristics of Immigrants in Western Greece Region: Urban – Rural Continuum or Divide?, Migration Letters, 3(2), pp. 91-106.

       79. Kizos T. and Koulouri M. (2006) Agricultural landscape dynamics in the Mediterranean: Lesvos (Greece) case study using evidence from the last three centuries, Environmental Science and Policy, Vol. 9(4), pp. 330-342.

       80. Κίζος Θ. και Βακουφάρης Χ. (2006) Αγροτική Ανάπτυξη ή Ανάπτυξη της Υπαίθρου; Εννοιολογικές Μεταβολές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Ελληνική Προσέγγιση στην Εφαρμογή της, Γεωγραφίες, Τεύχος 11, 34-50.

       81. Kizos T., and Koulouri M. (2005) Economy, Demographic Changes and Morphological Transformation of the Agri-Cultural Landscape of Lesvos, Greece, Human Ecology Review, Vol. 21(2), pp. 183-192.

       82. Κίζος Θ. Σπιλάνης Γ. Και Πραλακίδης Σ. (2005) Ελκυστικότητα και Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές: Η Περίπτωση Της Λέσβου, Γεωγραφίες, Τεύχος 10, 80-107.

       83. Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ., Κονδύλη, Ι., Μισαηλίδης, Ν. (2005) Προσπελασιμότητα Και Ελκυστικότητα Των Νησιών Του Αιγαίου, Αειχώρος, 4(1), pp. 106-135.

       84. Kizos T, and Spilanis I. (2004) “The Transformation of Landscape: Modeling Policy and Social Impacts on the Agricultural Landscape of Lesvos”, Natural Resource Modeling, Vol. 17, No. 4, 321-358.

       85. Helfenstein, J., Bürgi, M., Debonne, N. Dimopoulos, T., Diogo, V., Dramstad, W., Edlinger, A., Garcia-Martin, M., Hernik, J., Kizos, T., Lausch, A., Levers, C., Mohr, F., Moreno, G., Pazur, R., Siegrist, M., Swart, R., Thenail, C., Verburg, P.H., Williams, T.G., Zarina A. & Herzog, F. (2002) Farmer surveys in Europe suggest that specialized, intensive farms were more likely to perceive negative impacts from COVID-19. Agron. Sustain. Dev. 42, 84. https://doi.org/10.1007/s13593-022-00820-5

       86. Gousiou K. Spilanis I. and Kizos T. (2001) “Is Agrotourism ‘Agro’ or ‘Tourism’? Evidence from Agrotourist Holdings in Lesvos, Greece”, Anatolia, an international journal of tourism and hospitality research, Vol. 12, No. 1.

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

       1. 1. Τσούτσος, Μ.-Χ., Κίζος Θ. (2019) Χωρική Κατανομή Τοπικής Κλίμακας Των Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στην Ευρώπη Και Χαρακτηρισμός Των Περιοχών Παραγωγής Τους, στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, 11 - 13 Δεκεμβρίου 2019, Γ.Π.Α., Αθήνα.

       2. 2. Καλαιτζακη Α., Κασαπακης, Ι. Κατσικογιαννης, Γ., Σιδηροπουλος, Ν., Παρασκευοπουλος, Α., Λαγουταρης, Γ., Μαλανδρακη, Ε., Καραταρακη, Α., Βιδακη, Ε., Παπαδογιαννακης, Ν., Φιλιππου, Ε., Φωτακης, Κ., Τζερακης, Κ., Περρακη, Ε., Βαρικου, Κ., Ροδιτακης Ι., Κιζος, Θ., Φουσκιτακης, Γ., Βοντας, Ι., Τσαγκαρακου, Α. (2019) Πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας, 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Κομοτηνή.

       3. 3. Κατσικογιάννης, Γ., Κίζος, Α., Tscheulin, Τ., Καβρουδάκης, Δ., Τσάλτα, Λ. και Μάρκου, Μ. (2019) Ανάλυση χωροχρονικής κατανομής του δακοπληθυσμού στον ελαιώνα, poster στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Κομοτηνή

       4. 4. Μιχαλακης, Β., Κοψαχειλης, Β., Κατσικογιαννης, Γ., Βαϊtης Μ., και Κιζος Α. (2019) Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχου και Παρακολούθησης για την Αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς Bactrocera oleae, προφορική παρουσίαση στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Κομοτηνή.

       5. 5. Karampela, S. & Kizos, T. (2019). Agritourism and local development: the role of networking, [in Greek]. 16th Annual Scientific Conference of ERSA Greek Section Strategies of local and regional development: current challenges, 22-23 June, Regional Development Institute, Panteion University, Greece.

       6. 6. Avagianou, A., Karampela, S., Iosifides, T. & Kizos, T. (2019). Social and solidarity economy among the cities and regions of Southern Europe: An outlet for NEETs? 16th Annual Scientific Conference of ERSA Greek Section Strategies of local and regional development: current challenges, 22-23 June, Regional Development Institute, Panteion University, Greece.

       7. 7. Avagianou, A., Karampela, S., Iosifides, T., Kizos, T. & Pissourios, I. (2019). Policies promoting Social and Sharing Economies in Mediterranean European Economic Area (MED EEA); a literature review focusing on youth unemployment and NEETs, Conference The Social Sciences today. Dilemmas and perspectives beyond the crisis, 6-9 June, University of the Aegean, Lesvos, Greece.

       8. 8. Kostopoulou E., Kizos A., Katsikogiannis G., Moskiou V., Kavroudakis D., Tscheulin T (2018): Potential effects of climate change on olive fruit fly: a case of study in Samos, Greece. Proceedings of the 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2018), Alexandroupolis, 15-17 October 2018, 324-329.

       9. 9. Michalakis, V.I., Vaitis, Μ., Kizos, Α. (2018) Geocaching and Mobile Learning in Geographic Education: A System and a Case Study. Paper presented in the 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Lavrion, Athens 11-15 April

       10. 10. Καλαϊτζάκη, Α., Κατσικογιάννης, Γ., Κίζος, Θ., Καβρουδάκης, Δ., Tscheulin, Τ. και Περδίκης, Δ. (2017) Μελέτη της επίδρασης αβιοτικών παραγόντων στη δυναμική του πληθυσμού του δάκου Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) στον αγρό, Poster in the 17th Panhellenic Entomological Poster, 19 to 22 September 2017, Athens

       11. 11. Katsikogiannis, G., Kizos, Τ., Tscheulin, Τ., Kavroudakis, D., Fiste, F. And Chrysopoulidou, O. (2017) Use of GIS and spatial analysis to control insect infestations in permanent plantations: Pilot implementation to the olive fruit fly control program in Samos. Poster in the 17th Panhellenic Entomological Poster, 19 to 22 September 2017, Athens

       12. 12. Μιχαλάκης, B.I., Βαΐτης, M., Κατσικογιάννης, Γ., Κίζος, Θ. (2017) Ολοκληρωμένο σύστημα γεωπληροφορικής για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, Παρουσίαση στη Geomapplica 2017, 30 ΣΕΠ- 1 ΟΚΤ 2017, Αθήνα

       13. 13. Κίζος, Θ., Καβρουδάκης, Δ., Κατσικογιάννης, Γ. Φιστέ, Β., Χρυσοπουλίδου, Ο. (2017) Συστήματα φυτοπροστασίας με τη χρήση ΓΠΣ και χωρικής ανάλυσης για δενδρώνες: εφαρμογή σε δακοκτονία στη Σάμο. 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών.

       14. 14. Spilanis, Ι., Kizos, T., Karampela, S., Metaxakis, M., Palagga, G., Retsilidou, O., Vaitis, M., Papakonstantinou, A., Koukourouvli, N., Papazoglou, C., Repaki, M., Soulakellis, N., Makaratzis, A. (2016) Atlas of the Islands [Άτλας των Νησιών]. Hellenic Cartographic Society: Cartography in a changing world, Thessaloniki.

       15. Kizos, T., Petrou, M., Marin-Guirao J.I. and Avramides G. (2011) “There is no overgrazing, just too many sheep!”: Economic and Social Marginalization and Overgrazing in Western Lesvos, paper presented in the XXIV European Society for Rural Sociology Congress "Inequality and Diversity in European Rural Areas", 22-25 August 2011, Chania, Greece.

       16. Plieninger, T., Schaich, H. and Kizos, T. (2011) Legacies of livestock grazing in the forest structure of Valonia oak landscapes in the Eastern Mediterranean, paper presented in Animals, Man and Treescapes: The interactions between grazing animals, people and trees, conference At Sheffield Hallam University, UK – 14-16 September 2011, reprinted in Rotherham I. D. and Handley C. (eds.) Animal, Man and Treescapes, The interactions between grazing animals, people and wooded landscapes, Landscape Archaeology and Ecology, Volume 9, 2011, pp. 248-265.

       17. Kizos, T., Themelakis, S. and Zouros, N. (2010) Recording and Mapping Traditional Features of the Agricultural Landscape of the Lesvos Petrified Forest Geopark in Sigri, Greece, paper presented in the 9th European Geoparks Conference 2010 Learning from the past- building a sustainable future, Lesvos, 1-5 October 2010.

       18. Paniagua Mazzora, A., Raymond B. And Kizos T. (2010) The Role Of Political Ecology In The Analysis Of Depopulated Areas In Differenciated Socio-Cultural Scenarios, paper presented in the International Geographical Union (IGU) Regional Conference, Tel Aviv, July 12-16, 2010

       19. Βεηκωντής, Γ., Κίζος Θ. και Marín-Guirao J.I. (2010) Βιολογικά ή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης; Σύγκριση οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων σε καλλιέργεια σουλτανίνας στην Κόρινθο, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον;», Γ.Π.Α., 26-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

       20. Κίζος Θ. και Βακουφάρης Χ. (2010) «Δεν υπάρχει υπερβόσκηση ή ερημοποίηση των χωραφιών αλλά ερήμωση των χωριών»: Ανάλυση των απόψεων εμπλεκομένων για την υπερβόσκηση και ερημοποίηση στη Δυτική Λέσβο, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον;», Γ.Π.Α., 26-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

       21. Kizos T. and Iosifides T. (2009) “For something better”: Occupational mobility of immigrants in rural Western Greece Region, paper presented in the XXIIInd Congress of the European Society for Rural Sociology “Re-Inventing The Rural: Between The Social And The Natural”, in Vaasa, Finland, August 17-21.

       22. Kizos, T., Vasdeki, M., Chatzikiriakou C. and Dimitriou D. (2009) “For my children”: different functions of the agricultural landscape and attitudes of farmers on different areas of Greece towards small scale landscape change, paper presented in the XXIIInd Congress of the European Society for Rural Sociology “Re-Inventing The Rural: Between The Social And The Natural”, in Vaasa, Finland, August 17-21.

       23. Kizos, T. and Plieninger, T. (2008) Agroforestry Systems Change In The Mediterranean: Some Evidence From Greek And Spanish Examples, paper presented in the 23rd Session of PECSRL, Landscapes, Identities And Development, Lisbon and Óbidos, Portugal, 1st – 5th September 2008

       24. Kizos, T. and Plieninger, T. (2008) Agroforestry Systems Change In The Mediterranean: Some Evidence From Greek And Spanish Examples, paper presented in the International Conference on Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, June 1-6 2008, Mytilene, Lesvos, Greece.

       25. Mavridou, A. and Kizos, T. (2008) An Integrated Method of Evaluating Environmental, Ecological and Economic Functions of Gardens In Suburban Areas, paper presented in the 23rd Session of PECSRL, Landscapes, Identities And Development, Lisbon and Óbidos, Portugal, 1st – 5th September 2008

       26. Mavridou, A. and Kizos, T. (2008) Evaluating Environmental, Ecological, Aesthetic And Economic Functions Of Gardens In Suburban Areas paper presented in the International Conference on Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, June 1-6 2008, Mytilene, Lesvos, Greece.

       27. Βακουφάρης, Χ. και Κίζος, Θ. (2008) Υπάρχουν εναλλακτικές αγρο-διατροφικές γεωγραφίες; Μία πρώτη προσέγγιση των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης στην Ελλάδα, στο 10ο Συνέδριο ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. «Ανταγωνιστικότητα – Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη», 27 - 30 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη.

       28. Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Θ. (2008) Κοινωνική ένταξη των μεταναστών και στάσεις του τοπικού πληθυσμού: αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας στη Δυτική Ελλάδα, στην ημερίδα Απασχόληση και ένταξη μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, διοργάνωση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008.

       29. Κίζος, Θ. (2008) Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου και οι πρακτικές των αγροτών στην Ελλάδα: Η περίπτωση των αναβαθμίδων για καλλιέργεια και των πολιτικών ανακατασκευής τους, στο 10ο Συνέδριο ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. «Ανταγωνιστικότητα – Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη», 27 - 30 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη.

       30. Kizos, T. (2007) Dry stone constructions as elements of natural and cultural heritage in the Petrified Forest Geopark, Lesvos, Greece, in the Workshop Geomorphosites, Geoparks and Geotourism, Lesvos, 30 September - 3 October 2007.

       31. Kizos, T. (2007) European Landscape Typologies as Reference Base for Data on Cultural Heritage and Traditional Knowledge Systems in the Mediterranean, in IALE World Congress 2007, Wageningen, The Netherlands

       32. Kizos, T., Koulouri, M., Vakoufaris, H. and Psarrou, M. (2007) Policies for preserving agricultural landscape characteristics in Greece: the case of cultivation terraces reconstruction, in the XXIInd Congress of the European Society for Rural Sociology “Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities: New questions and challenges for rural Europe”, 20-24 August 2007 in Wageningen, the Netherlands.

       33. Vakoufaris, H., Kizos, T., and Spilanis, I. (2007) Collective action in the Greek agrifood sector: a focus on the North Aegean Region co-operatives, in the XXIInd Congress of the European Society for Rural Sociology “Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities: New questions and challenges for rural Europe”, 20-24 August 2007 in Wageningen, the Netherlands.

       34. Κίζος, Θ., και Μαυρίδου Αθανασία (2007) Ανάλυση, Τυπολογία Και Αξιολόγηση Των Κήπων Σε Περιαστικές Περιοχές: Η Περίπτωση Των Κήπων Στην Περιαστική Περιοχή Της Μυτιλήνης, στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2007.

       35. Κίζος, Θ., Καρατσώλης, Ε., Κεχαγιά, Α., Μπάρτζας, Α., Μπελάλη, Α. Και Παπαϊωάννου Σ. (2007) Πολυ-Λειτουργικότητα; Εμπειρικά Ευρήματα Για Στρατηγικές Αγροτικών Νοικοκυριών Σε Περιοχές Της Ελλάδας, στα πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 3, σελ. 38-51.

       36. Kizos, T. and Koulouri, M. (2006) Same Land Cover, Same Land use, Different Landscapes: Small Scale Landscape Change in Olive Plantations on Lesvos Island, Greece, PESCRL Conference Landscape as an Interface, Berlin, September 2006.

       37. Koulouri, M., Spilanis, I., Kizos, T., and Gatsis, I. (2006) A Method for Selecting Sustainability State Environmental Indicators for Insular Areas, International Conference “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, Naxos, 28 Sep.-1 Oct. 2006.

       38. Spilanis I., Kizos T., Karampela S., Vayanni H. (2006) A Tourism Typology for the Greek Islands, International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, Hellenic Open University, Heraklion-Crete, 15-18 June 2006.

       39. Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Θ., Παπαγεωργίου, Δ., Μαλλιωτάκη, Α. και Πετράκου Η. (2006) Κοινωνικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά των Μεταναστών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Συνέδριο του Ι.ΜΕ.ΠΟ. «Μετανάστευση στην Ελλάδα Εμπειρίες – Πολιτικές – Προοπτικές.

       40. Κίζος, Θ. και Τερκενλή, Θ. Σ. (2006) Το αγροτικό τοπίο της Ελληνικής υπαίθρου: Μεταβολή των παραγωγικών συστημάτων και των αναπαραστάσεων που συνδέονται με το τοπίο, στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ «Η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτροφικού συστήματος», Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006.

       41. Κίζος, Θ., (2006) Ερευνώντας τη Σχέση Φύσης και Κοινωνίας σε ένα Διεπιστημονικό Πλαίσιο: Παραδείγματα από τη Μελέτη της Μεταβολής του Τοπίου, Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα», Μυτιλήνη, Μάρτιος 2006.

       42. Κίζος, Θ., Κουλούρη, Μ. και Βακουφάρης, Χ. (2006) Οι πολιτικές συντήρησης των χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Μέτρου της ανακατασκευής αναβαθμίδων, στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ «Η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτροφικού συστήματος», Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006.

       43. Kizos T., Vatsou A., Dalaka A., and Petanidou T., (2005) Society and landscape change: evidence from the abandonment of terraced cultivation of olives in Lesvos (Greece), poster presentation in the Conference «Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe», Ioannina, Greece, 20-24 September 2005.

       44. Kizos T., Zouros N., and Koulouri M. (2005) Dry-Stone Constructions As Geoparks Resources: Recording And Developing Dry-Stone Constructions In The Petrified Forest Geopark, Lesvos, Greece, paper presented in the 6th European Geoparks Meeting, Lesvos, 5-8 October 2005.

       45. Spilanis I., Kizos T., Kondili J., Koulouri M. and Vakoufaris H. (2005) Sustainability Measurement In Islands: The Case Of South Aegean Islands, Greece, paper presented in the Conference «Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe», Ioannina, Greece, 20-24 September 2005.

       46. Κϊζος Θ. (2005) An ‘Impossible Typology’? Evidence of Pluriactivity and Multi-functionality of Rural Households in Greece, paper presented in the 21st Biennial Conference of ESRS A Common European Countryside?, Keszthely, Hungary, August 2005.

       47. Κϊζος Θ. και Παπαϊωάννου Σ. (2005) Μια «Αδύνατη Τυπολογία»; Νέοι Ρόλοι των Αγροτικών Νοικοκυριών στην Ύπαιθρο και το «Δυσεύρετο Μοντέλο της Ελληνικής Γεωργίας»: Παρουσίαση Δεδομένων από το Δήμο Ξηροβουνίου (Νομός Άρτας), στο Συνέδριο στη μνήμη του Σ. Δαμιανάκου Αγροτικός Κόσμος και Λαϊκός Πολιτισμός, Αθήνα, Μάιος 2005.

       48. Katsikis I., Kizos Τ., Spilanis Ι. (2004) ‘Local Knowledge as a Competitive Advantage and an Innovation Tool for Regional Production Systems: The case of the North Aegean Region’, paper presented in the International Conference On Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment, 18-20 March 2004, Thessaloniki Greece.

       49. Kizos T., Koulouri M. (2004) ‘Economy, Demographic Changes and Morphological Transformation of the Agri-Cultural Landscape of Lesvos, Greece’, paper presented in the International Conference: Nature, Science, And Social Movements, Mytilene, June 25-28, 2004.

       50. Κίζος Θ., Κουλούρη Μ. (2004) ‘Η Μεταβολή Του Αγροτικού Τοπίου Ως Αποτέλεσμα Οικονομικών και Δημογραφικών Αλλαγών: Η Περίπτωση Της Ελαιοκαλλιεργειας Στη Λέσβο’, εργασία στο 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Μυτιλήνη, 14 - 17 Οκτωβρίου 2004.

       51. Κίζος Θ., Σπιλάνης Γ. και Πραλακίδης Σ. (2004) ‘Βελτίωση Του Δείκτη Ελκυστικότητας Για Τους Αρχηγούς Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Στη Λέσβο’, στο 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Μυτιλήνη, 14 - 17 Οκτωβρίου 2004.

       52. Κίζος Θανάσης (2004) «Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Αγροτικό Τοπίο στα Νησιά του Αιγαίου», Εισήγηση στο Συνέδριο Αειφορία και Περιβάλλον: ο Νησιωτικός Χώρος στον 21ο αιώνα, Νίσυρος, 14 – 15 Μαΐου 2004.

       53. Πετανίδου Θ., Σπάστρα Π., Καρυστινάκης Κ., Κίζος Θ. (2004) ‘Η Εγκατάλειψη Του Αναβαθμιδωμένου Τοπίου Της Νισύρου: Κοινωνικο-Οικονομικές Διαστάσεις’ στο 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Μυτιλήνη, 14 - 17 Οκτωβρίου 2004.

       54. Kizos T., Vakoufaris H., Koulouri M., Spilanis I. (2003) ‘Less Favored Areas, Specific-Character Products and Rural Development: Short Cheese Supply Chains in North Aegean Region, Greece’, paper presented in 20th Biennial Conference of ESRS Work, Leisure and Development in Rural Europe Today, Institute of Technology, Sligo, Ireland 18 - 22 August 2003.

       55. Kokkinos P. Kizos T. Sofoulis K. (2003) “Economic and Environmental Evaluation of Farm Integrated Management: The Case of Kiwi Production Farms in Pieria, Greece” proceedings of the 8th Conference On Environmental Science And Technology, Limnos Island, September 8th - 10th, 2003.

       56. Ζαχαρακη Ά., Πετανιδου Θ., Κιζος Θ. (2003) «Η Συμβολή των Τοπικών Προϊόντων στη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών: Η Περίπτωση των Γυναικείων Συνεταιρισμών Λέσβου», στα πρακτικά του Συνεδρίου ‘Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas - LFA’s) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης’, Μυτιλήνη, 20-23 Νοεμβρίου 2003.

       57. Κίζος Θ. Βακουφάρης Χ. Κουλούρη Μ. Σπιλάνης Γ. (2003) «Τοπικά Προϊόντα, και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές: Τοπικά Προϊόντα Ιδιοτυπίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στα πρακτικά του Συνεδρίου ‘Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas - LFA’s) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης’, Μυτιλήνη, 20-23 Νοεμβρίου 2003.

       58. Σπιλανης Ι., Κιζος Θ., Ιωσηφιδης Θ. (2003) «Οικονομικές, Κοινωνικές Και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις Της Ανάπτυξης Σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές» στα πρακτικά του Συνεδρίου ‘Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas - LFA’s) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης’, Μυτιλήνη, 20-23 Νοεμβρίου 2003.

       59. Kizos T, Spilanis I. (2002) “The Transformation of Landscape: Modeling Policy and Social Impacts on the Agricultural Landscape of Lesvos” paper presented in the 2002 World Conference on Natural Resource Modeling ‘Modeling Natural and Biotic Resources in a Changing Planet’ Lesvos, Greece June 23 - 26, 2002. Η ανακοίνωση έλαβε το α’βραβείο νέου ερευνητή από το ΔΣ του Resource Modeling Association.

       60. Terkenli T. Kizos T. (2002) “A System Of Agricultural Landscape Indicators For Greece” paper presented in NIJOS/OECD Workshop on Agricultural Landscape Indicators, 7-9 October 2002, Oslo, Norway.

       61. Βακουφάρης Χ. Σπιλάνης Ι. Κίζος Θ. (2002) «Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα» παρουσίαση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο», 21 έως 23 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.

       62. Κίζος Α. Γούσιου Α. και Σπιλάνης Γ. (2002) «Η εμπειρία από την εφαρμογή του αγροτουρισμού στη Λέσβο: Εκτίμηση των επιπτώσεων και προτάσεις για αλλαγή πορείας», εισήγηση έπειτα από πρόσκληση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυνατότητες Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Στο Δήμο Μανταμαδου Νήσου Λέσβου, Μανταμάδος, 30 Νοε – 1 Δεκ. 2002.

       63. Κίζος Θ. Σπιλάνης Ι. (2002) «Ελκυστικότητα Της Υπαίθρου Σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas, LFAs): Η Περίπτωση Της Λέσβου» παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 03-06/09/2002, Τ.1, σ.447-454.

       64. Κίζος Θ. Σπιλάνης Ι. (2002) «Στρατηγικές Επιβίωσης των Αγροτικών Νοικοκυριών σε Μειονεκτικές Περιοχές: Η περίπτωση της Λέσβου» παρουσίαση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο», 21 έως 23 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.

       65. Κουτσού Σ. Κίζος Θ. (2002) «Η Εγκατάσταση Νέων Αγροτών στην Ελλάδα: Αποτελέσματα εφαρμογής σε μια Ηπειρωτική και Νησιωτική Περιοχή» παρουσίαση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, με τίτλο «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο», 21 έως 23 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.

       66. Γούσιου Κ. Σπιλάνης Γ. Κίζος Θ. (2000) «Ο Αγροτουρισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της υπαίθρου: η περίπτωση των αγροτουριστικών εκμεταλλεύσεων της Λέσβου» στο Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο με Θέμα Τουρισμός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισμούς, Χίος, 14-16 Δεκ. 2000.

            Άλλες Δημοσιεύσεις

            1. Κίζος Θανάσης (2004) «Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Αγροτικό Τοπίο στα Νησιά του Αιγαίου», Εισήγηση στο Συνέδριο Αειφορία και Περιβάλλον: ο Νησιωτικός Χώρος στον 21ο αιώνα, Νίσυρος, 14 – 15 Μαΐου 2004.

            2. Κίζος Θανάσης (2003) Σημειώσεις του Μαθήματος «Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας.

            3. Κίζος Θανάσης (2003) Σημειώσεις του Μαθήματος «Γεωγραφία της Υπαίθρου», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας.

            4. Σπιλάνης Γιάννης και Κίζος Θανάσης (2003) Σημειώσεις του Μαθήματος «Νησιωτική Γεωγραφία», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας.

            5. Terkenli T. Kizos T. (2002) “A System Of Agricultural Landscape Indicators For Greece” paper presented in NIJOS/OECD Workshop on Agricultural Landscape Indicators, 7-9 October 2002, Oslo, Norway.

            6. Κίζος Α. Γούσιου Α. και Σπιλάνης Γ. (2002) «Η εμπειρία από την εφαρμογή του αγροτουρισμού στη Λέσβο: Εκτίμηση των επιπτώσεων και προτάσεις για αλλαγή πορείας», εισήγηση έπειτα από πρόσκληση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυνατότητες Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Στο Δήμο Μανταμαδου Νήσου Λέσβου, Μανταμάδος, 30 Νοε – 1 Δεκ. 2002.

            Last updated : 22-08-2023 00:00:00