ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Βασιλάκος Χρήστος
Τίτλος:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο:
Γεωπληροφορική και Φυσική Γεωγραφία
Τηλέφωνο:
22510 36451
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:chvas@aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://vasilakos.aegean.gr/
Σπουδές:
 • 2007 - Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 1999 - Πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Τηλεπισκόπηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Παράλληλη επεξεργασία, Υπολογιστικό νέφος, Πληροφορική, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Δασικές Πυρκαγιές
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2020-2023: ‘LIFE 4 POLLINATORS - Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean’. Χρηματοδότηση: European Union. Αντικείμενο εργασίας: η αυτοματοποίηση κλείδας αναγνώρισης αγριομελισσών με την εφαρμογή Deep Learning Convolutional Neural Networks. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Πετανίδου. -
 • 2017-2017: Τρισδιάστατη χαρτογράφηση πληγείσας περιοχής Βρίσας Λέσβου από τον σεισμό της 12-6-2017. Απασχόληση ως ερευνητής. Υπεύθυνος της ομάδας επίγειας φωτογραμμετρίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Σουλακέλλης. -
 • 2012-2015: ‘AEGIS Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών’. Απασχόληση ως Μεταδιδάκτορας ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, εφαρμογή αλγορίθμων παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλον High Performance Computing. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Καλαμποκίδης. -
 • 2010-2012: ‘VENUS-C: Towards an interoperable Scientific Cloud for Europe’ Απασχόληση ως Μεταδιδάκτορας ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την αυτοματοποίηση συστήματος χωρικής εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών με παράλληλη επεξεργασία στα εντός ενός σύννεφου υπολογιστών (cloud computing). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Κ. Καλαμποκίδης. -
 • 2009-2010: ‘VirtualFire - WEB GIS πλατφόρμα για διαχείριση δασικών πυρκαγιών με βάση το Virtual Earth’. Απασχόληση ως Μεταδιδάκτορας ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την επικαιροποίηση συστήματος χωρικής εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών και η ανάπτυξη διαδικασιών δημοσίευσης χωρικών γεωγραφικών και τηλεπισκοπικών δεδομένων στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας Virtual Earth της Microsoft. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Κ. Καλαμποκίδης. -
 • 2005-2006: ‘Αμυντικά Συστήματα στη Μεσόγειο’. Απασχόληση ως ερευνητής/εκπαιδευτής με αντικείμενο εργασίας την επικουρία εκπαίδευσης ειδικών επιστημόνων σε θέματα τεκμηρίωσης και καταγραφής πολιτιστικών μνημείων από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στο έργο (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Αλγερία, Αίγυπτος, Συρία) και ειδικότερα την αποτύπωση των προσόψεων ενός ιστορικού κτίσματος στο Μεσαιωνικό κάστρο της Μυτιλήνης μέσω των φωτογραμμετρικών μετρήσεων. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Σ. Χτούρης. -
 • 2002-2004: ‘AUTO-HAZARD PRO - Automated Fire and Flood Hazard Protection System’, Απασχόληση ως ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος για την χωρική εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών με την χρήση ΣΓΠ, τηλεπισκόπησης και τεχνητών νευρωνικών δικτύων, τη δημιουργία χωρικών βάσεων δεδομένων και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων. Μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Carlos III University of Madrid, Department of Computer Science. Επ. Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Κ. Καλαμποκίδης. -
 • 1999-2001: ‘ΤΗΕΜΑ - Θερμική και θεματική χαρτογράφηση: Σχέση μεταξύ πληθυσμού, περιοχών πρασίνου και χρήσεων γης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη’, Απασχόληση ως ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την τηλεπισκοπική επεξεργασία εικόνων του αισθητήρα DAEDALUS Airborne Thematic Mapper. Μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στο German Aerospace Center – DLR, Institute of Optoelectronis, Department of Optical Remote Sensing. Επ. υπεύθυνοι: Δρ. Ν. Σηφάκις και Dr. P. Reinartz. -
 • 2000-2000: 'SAF (Satellite Application Facilities) on Land Surface Analysis - Επίγειες επιχειρησιακές εφαρμογές δορυφορικών δεδομένων'. Απασχόληση ως ερευνητής με αντικείμενο εργασίας την ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθοδολογίας για την ποιοτική εκτίμηση φορτίου σκόνης από την Σαχάρα πάνω από θαλάσσιες περιοχές με την χρήση του πολυφασματικού τηλεπισκοπικού δέκτη AVHRR στα πλαίσια ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών των δεδομένων του Δορυφόρου Meteosat Second Generation. Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Χατζόπουλος -
 • 1999-2000: ‘ΑΘΩΣ: Γεωγραφική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς - ανθρώπου - περιβάλλοντος στη βλάστηση του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας.’ Χρηματοδότηση: πρόγραμμα ‘ΔΗΜΗΤΡΑ 95’. Αντικείμενο εργασίας: η χρήση-ανάπτυξη ΣΓΠ και η εφαρμογή του λογιστικού μοντέλου παλινδρόμησης για εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς και χωρικό συσχετισμό πυρκαγιών και βλάστησης. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης & Αν. Καθ. Κ. Καλαμποκίδης. -
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση - ΠΠΣ (Αυτοδύναμη διδασκαλία)
 • Ειδικά θέματα Γεωπληροφορικής - ΠΠΣ (Αυτοδύναμη διδασκαλία)
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης - ΠΠΣ (Αυτοδύναμη διδασκαλία)
 • Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση - ΜΠΣ (Αυτοδύναμη διδασκαλία)
 • Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για τη Διαχείριση Κινδύνων’ - ΔΠΜΣ “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών” (Συνδιδασκαλία)
 • Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική - ΠΠΣ (Συνδιδασκαλία)
 • Εισαγωγή στα ΣΓΠ - ΠΠΣ (Διδασκαλία Εργαστηρίων)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

   Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

   1. Soulakellis, N., Tataris, G., Papadopoulou, E., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Kavroudakis, D., Roussou. O., Papakonstantinou, A. 2019. Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-earthquake 3D Mapping and Damage Assessment. In: Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham

   2. Vasilakos, C., Chatzistamatis, S., Roussou, O., Soulakellis, N. 2019. Comparison of Terrestrial Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Earthquake Response Management. In: Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham

   3. Dalezios, N.R., Kalabokidis, K., Koutsias N., Vasilakos, C. 2017. Wildfires and Remote Sensing: An Overview. In Petropoulos, G.P., Islam, T., (eds). Remote Sensing of Hydrometeorological Hazards. CRC Press. 525 p.

        Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

        1. Papadopoulou, E.-E., Kasapakis, V., Vasilakos, C., Papakonstantinou, A., Zouros, N., Chroni, A., Soulakellis, N. 2020. Geovisualization of the Excavation Process in the Lesvos Petrified Forest, Greece Using Augmented Reality. ISPRS International Journal of Geo-Information. 9: 374.

        2. Peppa, M., Vasilakos, C., Kavroudakis, D. 2020. Eutrophication Monitoring for Lake Pamvotis, Greece, Using Sentinel-2 Data. ISPRS International Journal of Geo-Information.9(3):143

        3. Sakellariou, S.; Cabral, P.; Caetano, M.; Pla, F.; Painho, M.; Christopoulou, O.; Sfougaris, A.; Dalezios, N.; Vasilakos, C. 2020. Remotely sensed data fusion for spatiotemporal geostatistical analysis of forest fire hazard. Sensors. 20(17), 5014.

        4. Soulakellis, N.; Vasilakos, C.; Chatzistamatis, S.; Kavroudakis, D.; Tataris, G.; Papadopoulou, E.-E.; Papakonstantinou, A.; Roussou, O.; Kontos, T. 2020. Post-Earthquake Recovery Phase Monitoring and Mapping Based on UAS Data. ISPRS International Journal of Geo-Information. 9: 447.

        5. Vasilakos, C., Kavroudakis, D., Georganta, A. 2020. Machine learning classification ensemble of multitemporal Sentinel-2 images: The case of a mixed Mediterranean ecosystem. Remote Sensing. 12: 2005.

        6. Vasilakos, C., Tsekouras, G.E., Palaiologou, P., Kalabokidis, K. 2018. Neural-Network Time-Series Analysis of MODIS EVI for Post-Fire Vegetation Regrowth. ISPRS International Journal of Geo-Information.7(11):420.

        7. Uniyal, B., Dietrich, J., Vasilakos, C., Tzoraki, O. 2017. Evaluation of SWAT simulated soil moisture at catchment scale by field measurements and Landsat derived indices. Agricultural Water Management. 193:55-70.

        8. Zormpas, K., Vasilakos, C., Athanasis, N., Soulakellis, N., Kalabokidis, K. 2017. Dead fuel moisture content estimation using remote sensing. European Journal of Geography. 8(5):17-32.

        9. Kalabokidis, K., Ager, A., Finney, M., Athanasis, N., Palaiologou, P., Vasilakos, C. 2016. AEGIS: a wildfire prevention and management information system. Natural Hazards and Earth System Sciences. 16:643-661.

        10. Athanasis N., Karagiannis F., Palaiologou P., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. AEGIS App: Wildfire Information Management for Windows Phone Devices. Procedia Computer Science 56:544-549.

        11. Tsekouras, G., Manousakis, A., Vasilakos, C., Kalabokidis, K. 2015. Improving the effect of fuzzy clustering on RBF network’s performance in terms of particle swarm optimization. Advances in Engineering Software. 82:25-37.

        12. Kalabokidis, K., Athanasis, N., Vasilakos, C., Palaiologou, P. 2014. Porting of a wildfire risk and fire spread application into a cloud computing environment. International Journal of Geographical Information Science. 28(3):541–552.

        13. Kalabokidis, K., Athanasis, N., Gagliardi, F., Karayiannis, F., Palaiologou, P., Parastatidis, S., Vasilakos, C. 2013. Virtual Fire: A web-based GIS platform for forest fire control. Ecological Informatics. 16: 62-69.

        14. Kalabokidis K., Xanthopoulos G., Moore P., Caballero D., Kallos G., Llorens J., Roussou O., Vasilakos C.,. 2012. Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean, European Journal of Forest Research, 131(3): 597-608.

        15. Vasilakos C., Kalabokidis K., Hatzopoulos J., Matsinos I., 2009. Identifying wildland fire ignition factors through sensitivity analysis of a neural network, Natural Hazards, 50(1): 125-143.

        16. Kalabokidis K., Koutsias N., Konstantinidis P., Vasilakos C., 2007. Multivariate Analysis of Landscape Wildfire Dynamics in a Mediterranean Ecosystem of Greece, Area. 39(3):392-402

        17. Vasilakos C., Kalabokidis K., Hatzopoulos J., Kallos G., Matsinos I., 2007. Integrating New Methods and Tools in Fire Danger Rating, International Journal of Wildland Fire, 16(3): 306-316.

        18. Καλαμποκίδης, Κ.Δ., Π. Κωνσταντινίδης, Βασιλάκος Χ., 2004. Χωρική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς – ανθρώπου – περιβάλλοντος στη βλάστηση Αγίου Όρους και Σιθωνίας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, 8: 89-106.

        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

        1. Papadopoulou, E.E., Zouros, N., Vasilakos, C., Soulakellis, N. 2019 Comparison of aerial and terrestrial photogrammetry for 3D mapping of petrified trees, Lesvos geopark. In Regional Conference on Geomorphology, 19-21 September 2019, Athens, Greece.

        2. Kalabokidis K., Athanasis N., Palaiologou P., Vasilakos C., Karagiannis F. 2015. AEGIS App: Forest Fire Information Management for Windows Smartphones. In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece. 6 p.

        3. Kalabokidis K., Vasilakos C., Athanasis N., Palaiologou P., Vaitis M., Tsekouras G., Ager A., Finney M. 2015. AEGIS: Wildfire Web Geographic Information System. In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece. 6 p

        4. Kalabokidis, Κ., Vasilakos, C., Athanasis, Ν., Palaiologou, P., and Tsekouras, G. 2014. Wildfire Prevention and Management System (AEGIS). Proceedings of Greek Conference “New Technologies in Prevention and Management of Natural Disasters- The Role of Civil Protection”, 24-26 Oktober 2014, Rhodes, Greece.

        5. Καλαµποκίδης Κ., Χ. Βασιλάκος, Ν. Αθανάσης και Π. Παλαιολόγου. 2010. Πλατφόρµα διαδικτυακού Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Web-GIS) για διαχείριση δασικών πυρκαγιών. 20η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών για τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ArcGIS (ArcInfo–ArcView–ArcGIS Server). 1-3 Νοεµβρίου 2010, Αθήνα. Marathon Data Systems, Αθήνα.

        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

        1. Παπαδοπούλου, Ε.Ε., Χατζηθεοδώρου, Χ., Βασιλάκος, Χ., Σουλακέλλης, Ν. 2019. Διερεύνηση σχεδίων πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τη δημιουργία 3Δ νεφών σημείων πληγέντων κτηρίων μετά από σεισμό. Η περίπτωση του σχολείου των Βασιλικών, Λέσβου. In Proceedings of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society, “Innovative Geographies II: Mapping and modeling our world”. 1-4 Νοεμβρίου 2019, Athens, Greece.

        2. Παπαχρυσού, Π., Βασιλάκος, Χ. 2019. Εκτίμηση δείκτη ποιότητας ζωής αστικού χώρου με την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και πολυκριτηριακής ανάλυσης. In Proceedings of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society, “Innovative Geographies II: Mapping and modeling our world”. 1-4 Νοεμβρίου 2019, Athens, Greece.

        3. Χρόνη, Α., Βασιλάκος, Χ. 2019. Ταξινόμηση πολυφασματικής εικόνας WorldView-2 με τη μέθοδο της σημασιολογικής κατάτμησης εφαρμόζοντας βαθειάς εκμάθησης τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. In Proceedings of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society, “Innovative Geographies II: Mapping and modeling our world”. 1-4 Νοεμβρίου 2019, Athens, Greece.

        4. Despina Makri, Panagiotis Stamatis, Michaela Doukari, Apostolos Papakonstantinou, Christos Vasilakos, Konstantinos Topouzelis, “Multi-scale seagrass mapping in satellite data and the use of UAS in accuracy assessment,” Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), 107731T (6 August 2018) doi: 10.1117/12.2326012.

        5. Kavroudakis, D., Soulakellis, N., Topouzelis, K., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Papakostantinou, A., Tataris, G., Kalloniatis, C., Roussou, O., Batsaris, M., Chaidas, K., and Kalaitzis, P. 2018. Efficiency and effectiveness approaches in spatial data collection of Vrisa after Lesvos earthquake. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 277-281, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-277-2018.

        6. Soulakellis, N., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Tataris, G., Papakonstantinou, A., Kavroudakis, D., Topouzelis, K., Roussou, O., Kalloniatis, C., Papadopoulou, E. E., Chaidas, K., and Kalaitzis, P. 2018. Synergistic Exploitation of geoinformation methods for post-earthquake 3D mapping of Vrisa traditional settlement, Lesvos Island, Greece. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 491-498, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-491-2018.

        7. Vasilakos, C., Chatzistamatis, S., Roussou, O., and Soulakellis, N. 2018. Terrestrial Photogrammetry vs Laser Scanning for rapid earthquake damage assessment. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 527-533, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-527-2018.

        8. Katsara, N. Vasilakos, C., Topouzelis, K. 2016. Temporal variation of eutrophication at the coastal zone of Lesvos Island by using Remote Sensing and GIS. In Proceedings 9th HellasGIs Conference, 8-9 December 2016, Athens, Greece, 10 p.

        9. Mitsi, T., Vasilakos, C., Tzoraki, O., Dietrich, J. 2016. Soil moisture estimation by using Remote Sensing applied at a catchment in Germany. In Proceedings 9th HellasGIs Conference, 8-9 December 2016, Athens, Greece, 15 p.

        10. Athanasis N., Kalloniatis C., Vaitis M., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. Building an Innovative Solution for Wildfire Prevention and Management: The “AEGIS” Platform. In On-Line Proceedings of EMCIS 2015: 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, June 1-2 2015, Athens, Greece. 16 p.

        11. Kalabokidis, K., C. Vasilakos, N. Athanasis, and P. Palaiologou. 2015. AEGIS – Wildfire Prevention and Management Information System. In Book of Abstracts of International Conference on Fire Behaviour and Risk, 26-29 May 2015, Alghero, Sardinia, Italy. Pp. 93

        12. Meliadou V., Vasilakos C., Tzoraki O., Kalabokidis K. 2015. Using Remote Sensing technology with SWAT hydrological modeling to estimate soil moisture of an insular basin. IWA Balkan Young Water Professionals 2015, 10-12 May 2015 – Thessaloniki, Greece.

        13. Kalabokidis Κ., Athanasis Ν., Vasilakos C. and Palaiologou P. 2014. Cloud Computing in Geospatial Analysis of Wildfire Danger and Fire Growth. In Wade DD & Fox RL (Eds), Robinson ML (Comp): Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference, 18-22 February 2013, Raleigh, NC, USA and 1-4 July 2013, St. Petersburg, Russia. Published by the International Association of Wildland Fire: Missoula, MT, USA. pp. 457-467

        14. Kalabokidis, K., Athanasis, N., Palaiologou, P., Vasilakos, C., Finney, M. and Ager, A., 2014. Minimum travel time algorithm for fire behavior and burn probability in a parallel computing environment. In Viegas, D. X. (ed.): Proceedings of 7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest Fire Research, 17-20 November 2014 Coimbra, Portugal. pp. 882-891. ISBN 978-989-26-0884-6

        15. Καλαµποκίδης Κ., X. Βασιλάκος, N. Αθανάσης και Π. Παλαιολόγου. 2012. Ανάπτυξη συστήµατος εκτίµησης κινδύνου και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Στα CD-ROM Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου HellasGIS, 17-18 Μαΐου 2012, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 15 σελ.

        16. Hatzopoulos, J., Vasilakos, C., Christofidis, S., Htouris, S., Loupou, A.C. 2006 Photogrammetric mapping of Mediterranean defense structures using an amateur digital camera, GPS and theodolite. In Proceedings of the ASPRS 2006 Annual Conference “Prospecting for Geospatial Information Integration”. 1-5 May 2006.

        17. Kalabokidis, K., Kallos, G., Karavitis, C., Caballero, D., Tettelaar, P., Llorens, J. and Vasilakos C. 2005 Automated fire and flood hazard protection system. In Proceedings of the 5th International Workshop on Remote Sensing and GIS Applications to Forest Fire Management: Fire Effects Assessment. 16-18th June, Zaragoza. Spain. Pp 167-172.

        18. Kalabokidis, K., C. Karavitis, and C. Vasilakos. 2004. Automated fire and flood danger assessment system. In Proceedings International workshop on forest fires in the wildland-urban interface and rural areas in Europe: an integral planning and management challenge, Xanthopoulos (ed.), 15-16 May 2003, Athens. Published by MAICh, Crete, Greece. Pp. 143-153.

        19. Vasilakos, C., J. Hatzopoulos, K. Kalabokidis, K. Koutsovilis, and A. Thomaidou. 2004. Classification of agricultural fields by using Landsat TM and QuiciBird sensors. The case study of olive trees in Lesvos Island. In Proceedings International Conf. on Information Systems, & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Vlachopoulou et al. (ed.), 18-20 March 2004, Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Thessaloniki, Greece. Vol. 2, pp. 324-332.

        20. Βασιλάκος, Χ., Κ. Καλαμποκίδης, Ι. Χατζόπουλος, Γ. Κάλλος, και Ι. Ματσίνος. 2004. Τηλεπισκόπηση, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στην εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιών. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 14-17 Οκτωβρίου 2004, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. 10 σελ.

        21. Καλαμποκίδης, Κ., Ο. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος, και Δ. Μαρκοπούλου. 2004. Χωρική μοντελοποίηση καύσιμης ύλης και συμπεριφοράς πυρκαγιών τοπίου. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 14-17 Οκτωβρίου 2004, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. 9 σελ.

        22. Kalabokidis, K.D., P. Konstantinidis, and C. Vasilakos. 2002. GIS analysis of physical and human impact on wildfire patterns. In Proceedings 4th International Conference on Forest Fire Research and 2002 Wildland Fire Safety Summit, Viegas (ed.), 18-23 November 2002, Luso-Coimbra, Portugal. Published by Millpress Rotterdam Netherlands. ISBN 90-77017-72-0. 13 p.

        23. Βασιλάκος Χ., Ι. Χατζόπουλος, Κ. Καλαμποκίδης, και Ε. Παπαπαναγιώτου. 1999. Σχεδιασμός δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στο CD-ROM Πρακτικών 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, ‘‘Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις’’, 9-10 Δεκεμβρίου 1999, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 15 σελ.

           Διατριβές

           1. Διδακτορική Διατριβή (2007): Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Εκτίμηση Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών.

           2. Πτυχιακή Εργασία (1999): Σχεδιασμός Δικτύου Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών με την Χρήση Γ.Σ.Π.

            Last updated : 19-09-2020 00:00:00