ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022
Όνομα:Μπριασούλη-Καπετανάκη Ελένη
Τίτλος:
Ομότιμη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Τηλέφωνο:
22510 36411
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:e.briassouli@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα/Μηχανικού (1975) ΕΜΠ Αθηνών
 • M.S. στην Πολεοδομία (1984) University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
 • Ph.D. στη Χωροταξία (1985) University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Ολοκληρωμένος οικονομικός-περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ανάλυση και σχεδιασμός χρήσεων γης
 • Μεταβολές χρήσεων γης – θεωρίες και μέθοδοι ανάλυσης, ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών τους διαστάσεων στα πλαίσια της παγκόσμιας περιβαλλοντικής μεταβολής
 • Αειφόρος ανάπτυξη – δείκτες, σχεδιασμός, πολιτικές
 • Τουρισμός και περιβάλλον, Aειφορική τουριστική ανάπτυξη, σχεδιασμός τουρισμού
 • Αξιολόγηση
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Περιβαλλοντική ενσωμάτωση, διακυβέρνηση
 • Ερημοποίηση: κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις και πολιτικές
 • Περιβαλλοντική διαιτησία και μεσολάβηση -- εφαρμογή στη λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Χρήση μαθηματικών μοντέλων και αριστοποίησης στον σχεδιασμό (περιβαλλοντικό, χρήσεων γης, φυσικών πόρων, ενεργειακό)
 • Λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων σχεδίων, προτάσεων και πολιτικών
 • Μεθοδολογία και θεωρία σχεδιασμού
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2010-2014: LEDDRA: Land and Ecosystem Degradation and Desertification: Assessing the Fit of Responses - Συντονίστρια έργου
 • 2006-2008: LUCINDA Land care in desertification affected areas: from science towards application - Συγγραφέας
 • 2005-2008: EPIGOV Environmental Policy Integration and Multi-Level Governance - Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2001-2004: MEDACTION (Policies for Land Use to Combat Desertification) - Υπεύθυνη Module 4
 • 1996-1999: 1996-1999 MEDALUS III: Mediterranean desertification and land use. Ευρωπαϊκή Ένωση DG-XII. Επιστημονική συνεργάτις - Researcher
 • 1993-1994: 1993-94 AUDITING AND SAFETY MANAGEMENT FOR SAFE OPERATION AND LAND USE PLANNING: A CROSS-NATIONAL COMPARISON AND VALIDATION EXERCISE. Ευρωπαϊκή Ένωση DG-XII. Επιστημονική συνεργάτις - Researcher
 • 1991-1994: 1991-94 SOCRATES (Safety Optimization Criteria for Risk and Tools for Emergencies and Siting). Ευρωπαϊκή Ένωση DG-XII. Επιστημονική συνεργάτις - Researcher
 • 1991-1994: 1991-94 Development and application of a multicriteria evaluation methodology for regional planning and siting of major hazard plants with a focus on the southern regions of the EC. Ευρωπαϊκή Ένωση DG-XII. Επιστημονική υπεύθυνος - Project coordinator
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία
 • Εκτίμηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία (Μεταπτυχιακό)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. 1. Briassoulis H, Soulakellis N and Kavroudakis D, eds. (2018) The Practice of Spatial Analysis. New York, Springer.

 2. Μπριασούλη Ε. (2015) 2006-2015:10 κείμενα για την ερημοποίηση. ISBN: 978-960-93-7503-0.  ... περισσότερα

 3. Helen Briassoulis (2008) Public Policies: Responding to the Challenge of Combating Desertification. LUCINDA booklet A5.

 4. Helen Briassoulis (2005), ed. Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate.

 5. Helen Briassoulis (2000) Land Use Change: Theoretical and Modeling Approaches. Στο Web Book of Regional Science, επιμ. έκδοσης S. Loveridge, Regional Research Institute, West Virginia University.  ... περισσότερα

 6. Helen briassoulis and Jan van der Straaten Tourism and the Environment (2000), eds. Regional, Economic, Cultural and Policy Issues, Kluwer Academic Publishers, δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. “Introduction: The practice of spatial analysis”, with Kavroudakis D. and Soulakellis N. (2018). In The Practice of Spatial Analysis, Briassoulis, H., Kavroudakis, D, and Soulakellis, N. (eds), New York: Springer.

 2. «Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον: Η σχέση τους και η διακυβέρνηση τους» στο Επιτομή του Ελληνικού Τουρισμού, επιμ,. Έκδοσης Π. Τσάρτας και Π. Λύτρας, Παπαζήσης, Αθήνα (2017).

 3. «Desertification: the science-politics interface» (2014) στο “Issues and Controversies in Science and Politics”, Brent, ed., London: CQ Press.

 4. «Foreword» (2016), στο Urban Land Use Planning; Policies and Techniques, Ali Soltani, ed. Shiraz University Publications, Shiraz, Iran.

 5. «Tourism and Common Pool Resources» (2015), στο The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability, M.C. Hall, S. Gössling, D. Scott, eds. London: Routledge.

 6. “Online Petitions: New Tools of Secondary Analysis?” στο J. Goodwin (ed.) SAGE Secondary Data Analysis, Sage (2012), 978-1-4462-4690-0. (αναδημοσίευση του σχετικού άρθρου)

 7. “Online Petitions: New Tools of Secondary Analysis?” στο J. Hughes (ed.) SAGE Internet research methods, Sage (2012), 978-1-4462-4690-0. (αναδημοσίευση του σχετικού άρθρου)

 8. “Sustainable tourism and the question of the commons”, στο S. Becken (ed.), Tourism and the Environment, Cheltenham, UK, Edward Elgar (2010). (αναδημοσίευση του σχετικού άρθρου)

 9. με Α. Παπαγεωργίου κ.ά. “ Sustainable Forest Management in the European Union: The Policy Integration Question”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 10. με Γ. Καλλή “Integration of EU Water and Development Policies: A Plausible Expectation?”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 11. με Θ. Ιωσηφίδη “Social Policies: The Conundrum of Policy Integration”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 12. “Analysis οf Policy Integration: Conceptual and Methodological Considerations”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 13. “Complex Environmental Problems and the Quest for Policy Integration”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 14. “Policy Integration: Bringing Space Back In”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 15. “Policy Integration: Realistic expectation or elusive goal?”. Στο Helen Briassoulis, (ed.), Policy Integration for Complex Environmental Problems; The example of Mediterranean desertification. London, Ashgate (2005).

 16. “Crete: Endowed by nature, privileged by geography, threatened by tourism?”. Στο Bill Bramwell (editor) Coastal Mass Tourism. Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. Clevendon, UK.: Channel View Publications (2003).

 17. “Factors affecting changes in land use and land cover” στο Land Use and Land Cover, στο UNESCO Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Eolss Publishers, Oxford, UK (ηλεκτρονική έκδοση – http://www.eolss.net, 2003).

 18. “Land use changes and global aggregate impacts” στο Land Use and Land Cover, στο UNESCO Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Eolss Publishers, Oxford, UK (ηλεκτρονική έκδοση -- http://www.eolss.net, 2003).

 19. "Environmental Impacts of Tourism: A Framework for Analysis and Evaluation" στο Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues, Kluwer Academic Publishers, δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση (2000) (αναθεωρημένο κεφάλαιο).

 20. "Tourism and the Environment: an Overview" με Jan van der Straaten στο Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues, Kluwer Academic Publishers, δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση (2000) (αναθεωρημένο κεφάλαιο).

 21. “Sustainable development the formal or the informal way? The case of Southern Europe”. Στο K. Eder and M. Kousis (eds.) Environmental Politics in Southern Europe: Actors, Institutions and Discourses in a Europeanising Society, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (υπο έκδοση 2000).

 22. “Sustainable tourism policy implementation: an ex ante critical examination”, Κεφάλαιο 18 στο H. Briassoulis and Jan van der Straaten Tourism and the Environment: Regional, Economic, Cultural and Policy Issues, Kluwer Academic Publishers, δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση (2000).

 23. “Σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης: Χαρακτηριστικές προσεγγίσεις” στο Τουριστική Ανάπτυξη: Πολυ-Επιστημονικές Προσεγγίσεις, Π. Τσάρτας, επιμ. έκδοσης, Εξάντας, Αθήνα (2000)

 24. “Environmental Criteria in Industrial Facility Siting”, Κεφάλαιο 1, Τόμος 11 στη σειρά Advances in Environmental Control Technology, Gulf Publishing, Houston, USA (1996).

 25. "The Environmental Internalities of Tourism: Theoretical Analysis and Policy Implications". Στο Sustainable Tourism, επιμέλεια έκδοσης P. Nijkamp and H. Coccossis, Avebury Press, 1995.

 26. “Tourism in Greece" στο Tourism in Europe: Structures and Developments. Επιμέλεια έκδοσης: W.Pompl and P. Lavery, CAB International, 1993.

 27. "Environmental Impacts of Tourism: A Framework for Analysis and Evaluation" στο Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues, Kluwer Academic Publishers, 1992.

 28. "Tourism and the Environment: an Overview" με Jan van der Straaten στο Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues, Kluwer Academic Publishers, 1992.

 29. "Methodological Issues in Input-Output Analysis Applied to Tourism Impact Studies", Annals of Tourism Research, Vol.18, No.4, 1991. Ανατυπώση στον συλλογικό τόμο: The Economics of Tourism, Tisdell, C.A. (επιμ. έκδοσης), Edward Elgar, Cheltenham (1999).

 30. “Χωρικές πολιτικές και ποιότητα περιβάλλοντος στην Ελλάδα: 1970-1992” με Κ. Σοφούλη. Στο Η Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα: 1970-1992, Μ. Σκούρτος και Κ. Σοφούλης (επιμ. έκδοσης), Αθήνα: Gutenberg, 1995.

Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

 1. 1. “Introduction: The practice of spatial analysis”, with Kavroudakis D. and Soulakellis N. (2018). In The Practice of Spatial Analysis, Briassoulis, H., Kavroudakis, D, and Soulakellis, N. (eds), New York: Springer.

   Βιβλιοκρισίες

   1. Βιβλιοκρισία του βιβλίου “Overcoming Fragmentation in Southeastern Europe” των P. Getimis and G. Kafkalas (επιμ. Έκδ.) (Ashgate 2008) στο Journal of Regional Science, 49(5): 1019-1022.

   2. Βιβλιοκρισία του βιβλίου “Fuzzy Planning: The role of actors in a fuzzy governance environment” των G. de Roo and G. Porter (Ashgate, 2007), στο Planning Theory 7: 323-330 (2008).

   3. Βιβλιοκρισία του βιβλίου “Οικονομική Θεώρηση Περιβαλλοντικής Προστασίας” του Κ. Μπίθα (Τυπωθήτω, Αθήνα, 2003) στο ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ (Τεύχος 8, 2004).

   4. Βιβλιοκρισία του βιβλίου «Tourism Collaboration and Partnerships: Practice and Sustainability» των Bramwell και Lane, eds. (Island Press 1999), στο Environment and Planning C (2001).

   5. Βιβλιοκρισία του βιβλίου «Indicators for Sustainable Urban Development” των T. Deelstra και D. Boyd (eds.), (Institute for Sustainable Urban Development, 1998), στο Journal of Environmental Planning and Management (2001).

   Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

   1. "Becoming E-Petition: An Assemblage-Based Framework for Analysis and Research". Sage Open, January-March 2021: 1-17  ... περισσότερα

   2. «Combating land degradation and desertification. The land use planning quandary». Land 8(2), 27 (2019).  ... περισσότερα

   3. «Governance as multiplicity. The Assemblage Thinking perspective». Policy Sciences 52(3): 419-450 (2019).

   4. «The catharsis of the commons”. International Journal of the Commons 13(2): 1092- 1111 (2019). doi.org/10.5334/ijc.969  ... περισσότερα

   5. Detsis, V., Briassoulis, H., Kosmas, C. «The Socio-ecological Dynamics of Human Responses in a Land Degradation-affected Region: The Messara Valley, Crete, Greece» Land 6(3), (2017) doi:10.3390/land6030045  ... περισσότερα

   6. Tourism Destinations as Multiplicities: The View from Assemblage Thinking. International Journal of Tourism Research Vol. 19, No. 3: 304-317 (2017) DOI 10.1002/jtr.2113.

   7. Wilson, G., Kelly, C, Briassoulis, H.; and others «"Social memory and the resilience of communities affected by land degradation", Land Degradation and Development 28: 383–400 (2017) doi: 10.1002/ldr.2669

   8. «Response assemblages and their socio-ecological fit: Reconceptualizing human responses to environmental degradation» Dialogues in Human Geography 7(2): 166-185 (2017).

   9. «Why I fell for assemblages: A response to comments». Dialogues in Human Geography 7(2): 212-220 (2017)

   10. The socio-ecological fit of human responses to environmental degradation: Αn integrated assessment methodology. Environmental Management 56(6): 1448-1466 (2015). DOI: 10.1007/s00267-015-0584-z

   11. «Opposition to golf-related tourism development: An interpretivist analysis of an on-line petition», Journal of Sustainable Tourism 19(6): 673-693, 2011.

   12. «Governing Desertification in Mediterranean Europe: The Challenge of Environmental Policy Integration in Multi-level Governance Contexts”, Land Degradation and Development 22(3): 313-325, 2010.

   13. «Online petitions: New tools of secondary analysis?» Qualitative Research 10(6): 715-727, 2010.

   14. «“Sorry Golfers, This is not Your Spot!” Exploring Public Opposition to Golf Development», Journal of Sports and Social Issues 34(3): 288-311, 2010.

   15. «Land use policy and planning, theorizing, and modeling: Lost in translation, found in complexity?” Environment and Planning B Vol. 35: 16-33 (2008).

   16. «Golf-centered development in coastal Mediterranean Europe: a soft sustainability test». Journal of Sustainable Tourism 15(5): 441-462 (2007).

   17. «The institutional complexity of environmental policy and planning problems: The example of Mediterranean Desertification», Journal of Environmental Planning and Management Vol. 47, No. 1. (2004).

   18. «Τα ‘κοινά’ – Πόροι συλλογικής ιδιοκτησίας και συλλογικής ευθύνης: Έννοιες, προβλήματα και το ζήτημα της διαχείρισης τους». Αειχώρος (2003, Τομ. 1, Τεύχ. 2).

   19. “Crete: Endowed by nature, privileged by geography, threatened by tourism?”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 11, No. 2&3 (2003).

   20. “Sustainable tourism and the question of the commons”. Annals of Tourism Research Vol. 29, No. 4, 2002.

   21. “Policy-oriented integrated analysis of land use change: An analysis of data needs”. Environmental Management, Vol. 26, No. 2, 2001.

   22. “Sustainable development and its indicators: Through a (planner’s) glass darkly”. Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 44, No.3, 2001.

   23. (με Ι. Παπάζογλου και Γ. Μπονάνο) “Risk Informed Decision Making in Land Use Planning" Journal of Risk Research Vol. 3. No. 1: 69-92, 2000.

   24. “Sustainable development and the informal sector: An uneasy relationship?”, Journal of Environment and Development, Vol. 8, No.3, 1999.

   25. “Who plans whose sustainability? Alternative roles for planners”. Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 42, No.6, 1999.

   26. “How the others plan: Εxploring the shape and forms of informal planning”. Journal of Planning Education and Research, Vol. 17, No.2, 1998.

   27. “The socio-economic drivers of land use change in the island of Lesvos, Greece”, Mediterraneo, No. 12/13, 1998.

   28. (με Μ. Installe) “ An integrated multistage, multicriteria methodology for siting hazardous wastes management facilities: Theoretical framework and illustrative application”, Journal of Resource Management and Technology, Vol.23, No.3, 1996.

   29. "Environmental criteria in industrial facility siting decisions: An analysis". Environmental Management, Vol. 19, No. 2, 1995.

   30. "Land development in the vicinity of hazardous facilities: A compromise assignment procedure". Environment and Planning B, Vol. 22, 1995.

   31. "Pollution prevention for sustainable development: The land use question". International Journal of Sustainable Development and World Ecology, Vol.2, No.1, 1994.

   32. "Water Shortage in the Greater Athens Area: Assessing the Effectiveness of the 1990 Water Conservation Measures". Journal of Water Resources Planning and Management, Vol. 120, Νοέμβριος 1994.

   33. “The Planning Uses of Fire: Reflections on the Greek Experience", Journal of Environmental Planning and Management, Vol.35, No.2, 1992.

   34. "Methodological Issues in Input-Output Analysis Applied to Tourism Impact Studies", Annals of Tourism Research, Vol.18, No.4, 1991.

   35. "Allocating Sulfur Dioxide Emission Reductions for Acid Deposition Control: An Assignment Problem Formulation", Energy and Environment, Vol.1, No.3, 1990.

   36. "Theoretical Orientations in Environmental Planning: An Inquiry into Alternative Styles". Environmental Management, Vol. 13, No. 4, 1989. "Impact Assessment of Acid Deposition Control Bills: An Evaluation of selected models". Journal of Environmental Management, Vol.28, 1989.

   37. "Compromise Solutions to the Acid Deposition Control Problem: A Theoretical Model and Some Simulation Results". Environmental Management, Vol.11, No.2, 1987.

   38. "Environmental Negotiation: An Organizational Framework for Solving the Acid Deposition Puzzle". Journal of Air Pollution Control Association, Vol.37, No.4, 1987.

   39. "Integrated Economic-Environmental-Policy Modeling at the Regional and Multiregional Levels: Methodological Characteristics and Issues". Growth and Change, Vol.17, No.3, 1986.

   40. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211001354

    Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

    1. «Τα ‘κοινά’ – Πόροι συλλογικής ιδιοκτησίας και συλλογικής ευθύνης: Έννοιες, προβλήματα και το ζήτημα της διαχείρισης τους». Αειχώρος (2003, Τομ. 1, Τεύχ. 2).

    2. “Γκολφ και τουρισμός: Οι αθέατες πλευρές του φεγγαριού”. Γεωγραφίες (2003, Τεύχ. 6).

    3. “Tourism and biodiversity: Impacts and issues”, European Nature, No. 3: 3 (Νοέμβριος 1999).

    4. “The socio-economic drivers of land use change in the island of Lesvos, Greece”, Mediterraneo, No. 12/13 (1998).

    5. “Αξιολόγηση: Διδασκαλία, Έρευνα, Εφαρμογή”, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, 5: 137-149 (1998-99).

    6. “Δείκτες αειφορίας: Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”. Τόπος, Τεύχος 12, 1997.

     Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

     1. “Tourism destinations as multiplicities: The governance challenges”. Proceedings ICOT 2018 conference “Emerging Tourism Destinations: Working Towards Balanced Tourism Development”. Καβάλα, 27-30 Ιουνίου 2018.

     2. “Κρήτη: Οι πολλαπλοί τόποι, τρόποι και χρόνοι της και η πρόκλησης της διακυβέρνησης τους». Πρακτικά Επετειακού Συνεδρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Κρήτης «Η Κρήτη στον 21ο αιώνα: Προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές στην κοινωνία, οικονομία, πολιτική και υγεία». Ρέθυμνο, 1-2 Δεκεμβρίου, 2017 (Δεκέμβριος 2018).

     3. Environmental Policy Integration in the face of policy problem complexity: The example of Mediterranean Desertification. Proceedings, International conference «Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth”, June 1-6, 2008, Mytilini, Lesvos, Department of Geography, University of the Aegean

     4. Sustainable Management of Soil Resources: Policy Integration, Soil Property Regimes and Public Awareness Raising. Πρακτικά του International Workshop on Strategies, Science and Law for the Sustainable Management and Conservation of the World’s Soil Resources, 14-18 September 2005, Iceland.

     5. “The institutional complexity of policy making to combat desertification in Mediterranean Europe”. Πρακτικά MEDRAP Workshop No. 3 on Degradation and Protection of Resources in the Northern Mediterranean: Social, Economic and Political Aspects. January 16-18, 2003, Montpellier, Γαλλία.

     6. “Sustainable Development and its Indicators: Through a (Regional Planner’s) Glass Darkly”. Πρακτικά 6th World Congress of the Regional Science Association “Regional Science in a Small World”, Lugano, Ελβετία, 16-20 Μαϊου 2000 (σε CD-rom).

     7. “Sustainable tourism and the question of the commons: The case of the islands”. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Τουρισμός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισμούς», Χίος 14-16 Δεκεμβρίου 2000 (σε CD-rom).

     8. με Κ. Κοσμά και Σ. Γεροντίδη “Determinants of Land Use Change in the island of Lesvos, Greece” Proceedings of THE EARTH’S CHANGING LAND GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain, 14-18 March 1998 (υπό έκδοση).

     9. “Sustainable Tourism Policies: The Implementation Toils”. Πρακτικά, 1st International Scientific Congress “Tourism and Culture for Sustainable Development”, Αθήνα 19-21 Μαϊου 1998 (σε CD-rom).

     10. “Data needs for inter-temporal, integrated analysis of land use change at the local level”. Πρακτικά, 1st Data Requirements Workshop “Survey of needs, gaps and priorities on data for land use/land cover research”. LUCC Report Series No.3. International Biosphere- Geosphere Programme/International Human Development Programme, Land Use and Cover Change, Βαρκελώνη, 11-14 Νοεμβρίου 1997.

     11. “Sustainable development and the Informal sector: An uneasy relationship?” Πρακτικά, 37th European Congress of the Regional Science Association, 27- 30 Αυγούστου 1997, Ρώμη, Ιταλία (σε CD-rom).

     12. “Sustainable Development Indicators: Decision Support Instruments in Environmental Planning and Μanagement”. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Προστασία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος ΙΙΙ”, Χανιά, 27- 30 Αυγούστου 1996.

     13. “Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χωρικών πολιτικών: Μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα εκτίμησης και αξιολόγησης”. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου “Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία και Περιβάλλον στο Πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης”, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 15-16 Δεκεμβρίου 1995.

     14. "Determining the uses of land in the vicinity of major hazard installations: An optimization algorithm" (με I.A. Παπάζογλου). Πρακτικά συνεδρίου "Computer Support for Environmental Impact Assessment", 6-8 Oκτωβρίου, 1993, Como, Ιταλία. Elsevier Publishing Company.

     15. "Tourism and the Environment: Planning Issues and Approaches". Proceedings, International Symposium on the Architecture of Tourism in the Mediterranean, Yildiz University, Οκτώβριος 1991.

     16. με M.C.Romanos, "Recent Shifts in U.S. Environmental and Resource Policies", in Agostino LaBella, ed. Techniche e Modelli per la Programmazione Regionale, Instituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica del Consiglio delle Riseche e Franco Angeli: Rome, Italy.(στα Ιταλικά, Μάρτιος 1987).

     17. “Simulating the Regional Economic Impacts of Four Acid Deposition Control Options", Proceedings, 18th "Modeling and Simulation" Conference, April 23-24, 1987, Pittsburgh, Pa.

     18. "Input-Output Analysis and Pollution Damage Costs: An Integration", Proceedings, 17th Annual "Modeling and Simulation" Conference, April 24-25, 1986, Pittsburgh, Pa.

        Διατριβές

        1. "An Integrated Modeling Approach to the Study of Impacts of Acid Deposition Control Regulations", Ph.D. dissertation, Univ. of Illinois, Urbana, Ill.1985.

        2. "Evaluation of the Use of the Gravity Shopping Model from a Planning Viewpoint", Master's thesis, Univ. of Illinois, Urbana, 1984.

        Άλλες Δημοσιεύσεις

        1. «17 Ιουνίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης. Στόχος: Μηδενική Υποβάθμιση της Γης», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες. http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2012)

        2. «Σχεδιάζοντας αειφορικές χρήσεις γης: Η προτεραιότητα των αδιαπραγμάτευτων», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2011)

        3. «Φωτοβολταϊκή γεωργία: Η ασύμμετρη συζήτηση», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2011)

        4. «Μικροί τύραννοι, μόνοι, απληροφόρητοι … ακόμα ψάχνουν», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2010)

        5. «Προστατεύοντας τον πλούτο της γης ενός κατώτερου Θεού…», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2010)

        6. «Η Ηθική της Γης, του Aldo Leopold», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2009)

        7. «Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη: Ζητήματα αειφόρου διακυβέρνησης», στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2008)

        8. “Governing Desertification in Mediterranean Europe: The Challenge of EPI from the International to the National Level”. EPIGOV Paper No. 38, Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy, Berlin (2008). (http://ecologic.eu/projekte/epigov/epigov-papers/papers_conference3.htm)

        9. «Επιδοτήσεις: Κάποιες είναι στρεβλές» στο ΕΚΚΕ, Estia, Φιλοξενία, Συνεργασίες http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2007)

        10. «Τουρισμός και Γήπεδα Γκολφ: Ότι Λάμπει Δεν Είναι Χρυσός ....” Στο http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm (2005)

        11. «Η Ερημοποίηση της Γης: Η κοινωνικο-οικονομική διάσταση», «Ολοκληρωμένη διαχείριση έγγειων πόρων και τοπική ανάπτυξη» και «The Institutional Complexity of Policy Making to Combat Desertification in Mediterranean Europe» -- Εργασίες ανατυπωμένες στο συλλογικό τόμο ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, Επιμέλεια: Βαρελίδης, Ο., Γιάσογλου, Ν. Και Σ. Λιβέρης. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Μάϊος 2004. Ανατυπωμένες εργασίες σχετικές με ερημοποίηση σε συλλογικό τόμο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2004).

        12. H. Briassoulis σε συνεργασία με M. Juntti και G. Wilson (2003). Mediterranean Desertification: Framing the Policy Context. European Commission, EUR 20731. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

        13. Kosmas, C., A. Ferrara, H. Briassoulis, and A. Imeson (1999) Methodology for Mapping Environmentally Sensitive Areas (ESAs) to desertification. In The MEDALUS project – Mediterranean desertification and land use; Manual on key indicators of desertification and mapping environmentally sensitive areas to desertification. C. Kosmas, M. Kirkby and N. Geeson, eds. Project report, EUR 18882, EU, DG XII, Brussels.

        14. Kosmas, C., J. Poesen and H. Briassoulis (1999) Key Indicators of Desertification at the ESA scale. In The MEDALUS project – Mediterranean desertification and land use; Manual on key indicators of desertification and mapping environmentally sensitive areas to desertification. C. Kosmas, M. Kirkby and N. Geeson, eds. Project report, EUR 18882, EU, DG XII, Brussels (2000).

        Last updated : 29-10-2021 00:00:00