ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022
Όνομα:Τσιλιμίγκας Γεώργιος
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
Τηλέφωνο:
22510 36464
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:gtsil@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Ph.D. στη Χωροταξία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, TΜΧΠΠΑ, 2007
 • DEA στην Γεωγραφία. Université Paul Valery - Montpellier III, 2004
 • Master of Sciences στην τοπική ανάπτυξη. Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM), Filial du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes de Montpellier (CIHEAM), 2003.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χωροταξία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, TΜΧΠΠΑ, 2000.
 • Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, TΜΧΠΠΑ, 1998.
 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού του ΕΜΠ, 2010.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός (οικιστική ανάπτυξη και σχεδιασμός μικρών πόλεων και οικισμών)
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός (στρατηγική χωροταξία και χωροταξία μικρής κλίμακας, θαλάσσια χωροταξία, ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου)
 • Διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς (προστασία και ανάδειξη του τοπίου, διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιστορικά κέντρα πόλεων και οικισμών)
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2018 – 2021: Ερευνητικό έργο “Estimating Seasonal Population via Night Time Satellite Images SEPT”. Κωδικός προγράμματος 5761. Επιστημονικός υπεύθυνος Π. Μπαλτάς. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν. Θεσσαλίας/ΤΜΧΠΠΑ). Βόλος. -
 • 2014 – 2015: Ερευνητικό πρόγραμμα «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Κωδικός προγράμματος 2562. -
 • 2013-2015: Ερευνητικό πρόγραμμα “Βιώσιμο μέλλον της ευρωπαϊκής κληρονομιάς μέσα από τα πολιτισμικά τοπία της. Εργαλεία για την κατανόηση, τη διαχείριση και προστασία λειτουργιών και αξιών του τοπίου”. Κωδικός προγράμματος 2542-31137. Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας Θ. Κίζος. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μυτιλήνη. -
 • 2013-2014 : ΥΠ2 Δράση 6: «Παραδοσιακοί οικισμοί στο Αιγαίο : Παράγοντες μεταβολής του χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών στο Αιγαίο», στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» στο ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» -
 • 1999: Ερευνητικό πρόγραμμα «Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός». Κωδικός προγράμματος 2326. Επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Οικονόμου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, TΜΧΠΠΑ. Βόλος. -
 • 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα «Προστασία του περιβάλλοντος του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου των νησιών Κεφαλλονιάς και Ιθάκης». Κωδικός προγράμματος 2174. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μπεριάτος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, TΜΧΠΠΑ. Βόλος. -
 • 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα «Καταγραφή της μνημειακής κληρονομιάς και δημιουργία αρχείου μνημείων των νησιών Κεφαλλονιάς και Ιθάκης». Κωδικός προγράμματος 2184. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μπεριάτος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, TΜΧΠΠΑ. Βόλος. -
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός.
 • Οικιστική Ανάπτυξη
 • Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική
 • Γεωγραφία την κατοικίας
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Τσιλιμίγκας Γ., Δεληγιάννη Μ., Ζερβόπουλος Τ. 2016. “Παράκτιος χώρος και οικιστική ανάπτυξη: ζητήματα ορισμού και πρόταση τυπολογίας για την παράκτια ζώνη”. Στο Κυβέλου Σ. (επιμ.) Θαλάσσια χωρικά ζητήματα. Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα, ISBN: 9789605861124, σελ.159-176.

  2. Τσιλιμίγκας Γ., Χατζηκωνσταντίνου Α., Λεωνίδας Λιάκος Λ., 2015. «Παραδοσιακοί οικισμοί στο Αιγαίο. Ζητήματα οικιστικής ανάπτυξης και παράγοντες μεταβολής του χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών στο Αιγαίο» Στο Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ. & Καράμπελα, Σ. (επιμ.). Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, ISBN: 978-960-88031-2-1, σελ. 310-326.

  3. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., 2011. «Η νέα ταυτότητα του ελληνικού τοπίου: μηχανισμοί και εργαλεία για την διαχείρισή του». Στο Κ. Ροντος (επιμ.) Θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και χωρικής ανάλυσης: Μέθοδοι, εργαλεία, και συστήματα υποστήριξης. Εκδόσεις Γ. Μπένος. Αθήνα, σελ. 265-290.

  4. Τσιλιμίγκας Γ., 2005. «Ορεινή περιοχή Ζαγορίου: Κοινωνικό-οικονομικός μετασχηματισμός και οι επιπτώσεις του στην τοπική ανάπτυξη». Στο Η. Μπεριάτος (επιμ.). Ορεινός χώρος : Περιβάλλον - Κοινωνία - Ανάπτυξη. Εκδόσεις Ίδρυμα Κεφαλλονιάς Ιθάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΜΧΠΠΑ. Βόλος, σελ. 100-117.

        Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

        1. Tsilimigkas, G. Derdemezi E., 2020. “Spatial Planning and the Traditional Settlements Management: Evidence from Visibility Analysis of Traditional Settlements in Cyclades, Greece”. Planning Practice & Research, Volume 35, Issue 1/2020, Pages : 86-106. (DOI: https://doi.org/10.1080/02697459.2019.1687202)

        2. Tsilimigkas, G. Derdemezi E., 2020. “Unregulated built up area expansion on Santorini island, Greece”. European Planning Studies, Volume χχ, Issue χ/20χχ 20χχ, Pages : χχχχ-χχχχ. (DOI: 10.1080/09654313.2019.1687656) [Article in Press]

        3. Tsilimigkas, G., Rempis, N., Derdemezi E., 2020. “Marine zoning and landscape management on crete island, greece”. Journal of Coastal Conservation. Volume χχ, Issue χ/20χχ 20χχ, Pages : χχχχ-χχχχ. (DOI: 10.1007/s11852-020-00757-5) [Article in Press]

        4. Stefani F., Gourgiotis A., Tsilimigkas G., 2019. “Marine Spatial Planning Framework Integration: Synergies, Compatibility and Incompatibility Issues. Evidence from Greece.” Maritime Safety and Security Law Journal, Issue 4/2018-19, Pages : 103-119. (ISSN 2464-9724)

        5. Rempis, N., Alexandrakis, G., Tsilimigkas, G., Kampanis, N., 2018. “Coastal use synergies and conflicts evaluation in the framework of spatial, development and sectoral policies”. Ocean and Coastal Management, Volume 166/2018, Pages : 40-51. (DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.03.009)

        6. Tsilimigkas G., Kizos T., Gourgiotis A., 2018. “Unregulated urban sprawl and spatial distribution of fire events: evidence from Greece”. Environmental Hazards, Volume 17, Issue 5/2018, Pages : 436-455. (DOI: 10.1080/17477891.2018.1430554)

        7. Tsilimigkas G., Pafi M., Gourgiotis A., 2018. “Coastal landscape and the Greek spatial planning: Evidence from windpower in the south aegean islands”. Journal of Coastal Conservation, Volume 22, Issue 6/2018, Pages : 1129-1142. (DOI: 10.1007/s11852-018-0620-2)

        8. Tsilimigkas, G. & Rempis, N., 2018. “Marine uses, synergies and conflicts. Evidence from Crete Island, Greece”. Journal of Coastal Conservation, Volume 22, Issue 2/2018, Pages : 235-245. (DOI: 10.1007/s11852-017-0568-7)

        9. Kizos T., Tsilimigkas G., Karampela S., 2017. “What Drives Built-Up Area Expansion on Islands? Using Soil Sealing Indicators to Estimate Built-Up Area Patterns on Aegean Islands, Greece”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Volume 12, Issue 1/2017, Pages : 35-52.. (DOI: 10.1111/tesg.12244)

        10. Tsilimigkas, G. Derdemezi E., 2017. “What do you see in the Landscape?” : Visibility Analysis in the Island Landscape of Sifnos, Greece. Island Studies Journal, Volume 12, Issue 1/2017, Pages : 35-52. (DOI: https://doi.org/10.24043/isj.4)

        11. Tsilimigkas, G., Rempis, N., 2017. “Maritime spatial planning and spatial planning: Synergy issues and incompatibilities. Evidence from Crete island, Greece” Ocean & Coastal Management, Volume 139, Issue 1/2017, Pages : 33-41. (DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.02.001)

        12. Gourgiotis A., Tsilimigkas G., 2016. “Transition énergétique et planification spatiale : l’expérience Hellénique”. Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, Volume IV, Issue 1/2016, Pages: 43-54.

        13. Tsilimigkas, G., Deligianni M., Zerbopoylos A. 2016. “Spatial typologies of greek coastal zones and unregulated urban growth. Journal of Coastal Conservation: Planning and Management”. Volume 20, Issue 5/2016, Pages: 397-408. (DOI: 10.1007/s11852-016-0453-9)

        14. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., 2016. “Mια νέα προσέγγιση για το χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα”. Αειχώρος, Τευχ. 26/2016, σελ. 103-122

        15. Στεφανή Ε., Τσιλιμίγκας Γ., Γουργιώτης Α.,2016. “Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό”. Αειχώρος, ειδικό τεύχος με θέμα: «Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών», Tευχ. 23/2016, σελ. 135-150

        16. Stathakis D., Tsilimigkas G., 2015. “Measuring the compactness of European medium-sized cities by spatial metrics based on fused data sets”. International Journal of Image and Data Fusion, Volume 6, Issue 1/2015, Pages: 42-64. (DOI: 10.1080/19479832.2014.941018)

        17. Tsilimigkas G., Stathakis D., Pafi M., 2015. “Εvaluating the land use patterns of medium-sized Ηellenic cities. Urban Research and Practice”, Volume 9, Issue 2/2016, Pages: 181-203: 181-203 (DOI: 10.1080/17535069.2015.1125940)

        18. Chorianopoulos I., Tsilimigkas G., Koukoulas S., Balatsos T., 2014. “The shift to competitiveness and a new phase of sprawl in the Mediterranean city: Enterprises guiding growth in Messoghia – Athens”. Cities. Volume 39, Issue 1/ 2014, Pages 133-143. (DOI: 10.1016/j.cities.2014.03.005)

        19. Tsilimigkas G., Kizos T., 2014, “Space, pressures and the management of the greek landscape”. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Volume 96, Issue 2/2014, Pages: 159-175. (DOI: 10.1111/geob.12043).

        20. Τσιλιμίγκας Γ., 2014. “Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου. Ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες”. Αειχώρος, ειδικό τεύχος με θέμα: «Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμός του ελληνικού τοπίου», Tευχ. 19/2014, σελ. 80-103

        21. Τσιλιμίγκας Γ., Γουργιώτης Α., 2014 “Η διαχείριση του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού”. Αειχώρος, ειδικό τεύχος με θέμα: «Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμός του ελληνικού τοπίου». Τευχ. 19/2014, σελ. 24-37.

        22. Τσιλιμίγκας Γ., Κίζος Θ., 2014. “Πρόταση μιας τυπολογίας για τον Ελληνικό ύπαιθρο χώρο”. Γεωγραφίες. Τεύχ 23/2014, σελ. 41-52.

        23. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2013. “Usages du sol et incendies dans la Zone Urbaine Élargie (ZUE) d’Athènes. Méditerranée : Les grands incendies en Méditerranée, Quelle réponse aux désastres environnementaux ?". Volume 121, Issue 2/2013, Pages 95-102.

        24. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., 2011. “Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των ΑΠΕ”. Τεχνικά Χρονικά Α, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. Tευχ. 1/2011, σελ. 1-10.

        25. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., 2010. “Το ζήτημα της αστικής βίας : Η περίπτωση της Αθήνας”. Τεχνικά Χρονικά Α, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε, Tευχ. 3/2010, σελ. 163-173.

        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

        1. Derdemezi E., Tsilimigkas, G., 2019 “The impacts of built-up area expansion on island landscape: The case of Santorini island, Greece” 12th International Congress of the Hellenic Geographical Society (ICHGS – 2019). Athens, Greece, 1 – 4 November 2019. , pp. xxx-xxx. ISBN: xxx.

        2. Derdemezi E., Tsilimigkas, G., Pavlogeorgatos G., 2019 “Unregulated urban growth and built-up areas dispersion as a landscape transformation factor: Evidence from Ermoupoli, Syros, Greece“ 4rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Chania, Crete Island, Greece, 24-29 June 2019, pp. 415-424. ISBN: 978-960-99226-9-2.

        3. Rempis N., Tsilimigkas, G., Pavlogeorgatos G., 2019 “Cruise tourism and coastal cities landscape. Evidence from Crete Island, Greece”. 4rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Chania, Crete Island, Greece, 24-29 June 2019, pp. 387-396. ISBN: 978-960-99226-9-2.

        4. Δερδεμέζη Ε.-Θ., Τσιλιμίγκας Γ., 2019 “Οι επιπτώσεις της διάσπαρτης οικιστικής ανάπτυξης στο τοπίο των νησιών: Η περίπτωση της Σαντορίνης”. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Λέσβος, 06 - 09 Ιουνίου 2019. Πρακτικά συνεδρίου σε ΧΧΧ. [Abstract]

        5. Derdemezi E., Tsilimigkas G. 2018 “Preservation and management of cultural heritage: Visibility analysis of traditional settlements in Cyclades“. In International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Syros – Mykonos Islands, Greece, 25-29 June 2018. [Conference proceedings in CDROM]

        6. Rempis N., Derdemezi E., Tsilimigkas G. 2018 “The impact of spatial policies on insular and coastal landscape. Evidence from Heraklion, Crete Island. European Geosciences Union General Assembly. Vienna, Austria, 8–13 April 2018. [Abstract]

        7. Δερδεμέζη Ε.-Θ., Τσιλιμίγκας Γ., Παυλογεωργάτος Γ. 2018 “Ζητήματα διαχείρισης του θαλάσσιου τοπίου στο πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Μελέτη περίπτωσης Σίφνος.”. Πρακτικά του 5ου πανελλήνιου συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, σελ. 526-536. ISBN: 978-960-99226-6-1.

        8. Ρεμπής N., Τσιλιμίγκας Γ., Παυλογεωργάτος Γ. 2018 “Παράκτιες ζώνες και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Η περίπτωση του Δήμου Ιεράπετρας, Κρήτη”. Πρακτικά του 5ου πανελλήνιου συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, σελ. 937-950. ISBN: 978-960-99226-6-1.

        9. Ρεμπής N., Τσιλιμίγκας Γ.. 2018 “Η σημασία των γεωχωρικών δεδομένων στην εφαρμογή του χωρικού σχεδιασμού”. Πρακτικά του 5ου πανελλήνιου συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM. [Abstract]

        10. Rempis N., Alexandrakis G, Tsilimigkas G. and Kampanis N. 2017 «Land and sea use interaction in Heraklion coast», International Conference MaPSIS 2017, Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and Supporting Information Systems, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 24-28 April 2017. [Abstract]

        11. Rempis N., Tsilimigkas G. 2017 «Landscape changes: Quantitative representation of structure and spatial distribution of land uses in the Larger Urban Zones of Heraklion», 3rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Syros Island, Greece, 26-30 June 2017, Proceedings, 1562-1569. Grafima Publications, ISBN: 978-618-5271-12-1.

        12. Derdemezi E., Tsilimigkas, G. 2016. “Visual impact assessment on insular landscape. Evidence from Sifnos island” Πρακτικά του “ISISA Islands of the World XIV Conference 2016”, Μυτιλήνη, 23 - 27 Μαίου 2016. [Abstract]

        13. Rempis, N., Tsilimigkas, G. 2016. “Maritime Spatial Planning integration in Spatial Planning: Evidence from the Crete region” Πρακτικά του “ISISA Islands of the World XIV Conference 2016”, Μυτιλήνη, 23 - 27 Μαίου 2016. [Abstract]

        14. Deligianni M., Tsilimigkas, G. Pavlogeorgatos G., 2015 “Mapping population distribution in coastal zones using soil sealing datasets: Evidence from North and South Aegean islands. Πρακτικά του 2nd International Conference on “Changing Cities II:Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions” Πόρτο Χέλι, Πελοπόννησος – Ελλάδα, 22-26 Ιουνίου, 2015.

        15. Zerbopoylos A., Tsilimigkas G., Pavlogeorgatos G., 2015 “Coastal zones definition: Evidence from North and South Aegean islands”. Πρακτικά του 2nd International Conference on “Changing Cities II : Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions” Porto Heli, Peloponnese – Greece, 22-26 June, 2015.

        16. Μπατζιωρα K., Τσιλιμίγκας Γ. 2015 “Μελέτη και καταγραφή στοιχείων της οικιστικής οργάνωσης των παραδοσιακών οικισμών της νήσου Κέρκυρας”.Πρακτικά του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        17. Στεφανή Ε., Τσιλιμίγκας Γ. 2015 “Η σημασία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην προστασία και ανάπτυξη του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου”. Πρακτικά του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        18. Τσιλιμίγκας Γ., Γουργιώτης Α. 2015 “Ζητήματα διασφάλισης της συνοχής μεταξύ του Χερσαίου και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού”. Πρακτικά του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        19. Kizos T., Tsilimigkas G., Balatsos T., 2014 ”Land Use Intensity and Rural Landscape Management and Planning: Evidence from Lesvos”. Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 22-24 Οκτωβρίου 2014. [Abstract]

        20. Liakos L., Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A. 2014 “Legal framework spatial database for architectural heritage. FOSS application in Aegean islands traditional settlements“. In 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Skiathos, Greece, 08-11 September 2014. pp 199-205 [Conference proceedings in CDROM]

        21. Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A., Liakos L. 2014 “Transformation factors of traditional settlements on the islands of the Aegean Sea. Mykonos case study”. In the 12th International Conference on Urban History Session: Managing Change in Historic Settlements, European Association for Urban History (EAUH) Nova University of Lisbon, Portugal; 03-06 September 2014 [Abstract]

        22. Tsilimigkas G., Kizos T., Karampela S., 2014 “Built-up area expansion assessment via soil Sealing Pattern Evaluation: Evidence from the North & South Aegean islands”. In Socio-Economic Sustainability, Regional Development and Spatial Planning: European and International Dimensions & Perspectives, Mytilene, Lesvos, Greece 04- 07 July, 2014. σελ. 91-97.

        23. Tsilimigkas G., Liakos L., Chatzikonstantinou A. 2014 “Spatial configuration of soil sealing : Cyclades islands case study“. In 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Skiathos, Greece, 08-11 September 2014. pp 165-171 [Conference proceedings in CDROM]

        24. Tsilimigkas G., Stathakis D., Gourgiotis A., 2014. “Morphology of land use patterns of medium-sized Hellenic cities”. In 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Skiathos, Greece, 08-11 September 2014. pp. 179-185 [Conference proceedings in CDROM]

        25. Κίζος Θ., Τσιλιμίγκας Γ., Βλάχος Γ., 2014 “Αγροτική Γεωγραφία και Αγροπεριβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα”. Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 20-23 Νοεμβρίου 2014.

        26. Stathakis D., Tsilimigkas G., 2013, “Applying urban compactness metrics on pan-european datasets”, . In the 29th Urban Data Management Symposium (UDMS), in the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS), London, United Kingdom. 29-31 May. Volume 40, Issue 4W1, 2013, p.p. 127-132

        27. Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ., Κίζος Θ., 2012. «Χωρικοί μετασχηματισμοί και τυπολογίες του ελληνικού τοπίου. Ζητήματα διαχείρισης του τοπίου». Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2012. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        28. Τσιλιμίγκας Γ., Χωριανόπουλος Ι., Κουκούλας Σ., Μπαλατσός Θ., 2012. «Χωρικός σχεδιασμός και ανταγωνισμός των περιοχών: Διαχρονική εξέλιξη της Χωροθέτησης των επιχειρηματικών μονάδων στα Μεσόγεια της Αττικής». Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2012. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        29. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμιγκας Γ., Σταθάκης Δ., 2010. «Χαρτογραφική αναπαράσταση των ορίων της αστικής εξάπλωσης στην ελληνική επικράτεια». Πρακτικά του 11ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας. H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους. Ναύπλιο 8-10 Δεκεμβρίου 2010.

        30. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2009. «The fragility of the “spirit of the place”. Principles for the achievement of the sustainable tourist development in Greek mountainous areas». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference. Μύκονος, 21-26 Ιουνίου 2009. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        31. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., 2009. «Tο ζήτημα της αστικής βίας και η λειτουργία του αστικού χώρου: το παράδειγμα της Αθήνας». Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2009. Τομος ΙΙΙ σελ. 1491-1498.

        32. Tsilimigkas G., 2008. «Questions sur la diffusion de l’esprit du lieu : le cas des routes culturelles dans l’Europe de sud-est». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, 16e Assemblée générale et colloque scientifique international. Forum international des jeunes chercheurs et professionnels en patrimoine culturel. Κεμπέκ, 27-28 Σεπτεμβρίου 2008. Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή CD-ROM.

        33. Κοτζαμάνης Β., Σταθάκης Δ., Τσιλιμίγκας Γ., 2008. «Ο ρόλος των αλλοδαπών στην δομή, διάρθρωση και λειτουργία του παράκτιου και νησιωτικού χώρου». Πρακτικά του 10ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας. H Χαρτογραφία της Ηπειρωτικής Περιφέρειας: Όρια – Φραγμοί – Άξονες Πρότυπα – Ποιότητα. Ιωάννινα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

        34. Tsilimigkas G., 2007. «Τhe heritage as a factor of local development in Greek mountainous areas». Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Σκιάθος, 24-28 Ιουνίου 2007. σελ. 2973-2978.

              Last updated : 19-04-2021 00:00:00