ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Πετράκου Ηλέκτρα
Τίτλος:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Πολιτική Γεωγραφία-Γεωπολιτική
Τηλέφωνο:
22510 36460
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:ipetr@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εθνοτικές Σχέσεις (PhD in Ethnic Relations), Centre for Research in Ethnic Relations, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Πολιτική Γεωγραφία. Χώρος, Εδαφικότητα, Εξουσία και Σύνορα
 • Μετακινήσεις Πληθυσμών. Μετανάστευση και Άσυλο. Περιβαλλοντική Μετανάστευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές και πολιτικές στην Ελλάδα και την ΕΕ.
 • Ενέργεια και Πολιτικές
 • Θεωρία λήψης αποφάσεων και κοινωνικές επιστήμες
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2017-2020: RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and beyond -
 • 2017-2020: HORIZON 2020 SC6-ENG-GLOBALLY-2017 - Κύρια Ερευνήτρια
 • 2014: Migration in the North-eastern islands, Multi-insularity -
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική
 • Μετανάστευση στην Ευρώπη
 • Πολιτική Γεωγραφία του Ελληνικού χώρου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Σύνορα και Συνοριακές Ζώνες
 • Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί (Συνδιδασκαλία -ΠΜΣ)
 • Γεωγραφία Μετακινήσεων(Συνδιδασκαλία -ΠΜΣ)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Πετράκου, Η., 2019, Σύνορα και μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προσεγγίσεις και συνδέσεις στο Αφουξενίδης, Α., Γκιάλης, Σ., Θ. Ιωσηφίδης, Η. Κουρλιούρος (επιμ.), Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας. Κριτικά Δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου, Αθήνα: Προπομπός, 383-390

  2. Petracou, E. V. and A. N. Yannacopoulos, 2017, A Framework for Reaching Consensus Under Uncertainty in Multi-Agent Negotiations, in Handbook of Research on Policies and Practices for Sustainable Economic, Growth and Regional Development, IGI Global

  3. Πετράκου, Η., 2016, Πολιτικές διαδικασίες οριοθέτησης των μετακινήσεων : Μετανάστευση & Σύνορα μέσω και πέρα από το κράτος, στο Α-Ι. Δ. Μεταξάς, (επ.), Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και Κριτική Προσέγγιση της Πολιτικής Πράξης, Συγκριτική Πολιτική Τόμος VI, Αθήνα: ΣΙΔΕΡΗΣ

  4. Petracou, E., A Xepapadeas, A. Ν. Yannacopoulos, 2014, The bioeconomics of migration: A selective review towards a modelling perspective in A. A. Pinto & D. Zilberman, Modeling, Optimization, Dynamics and Bioeconomy, Springer

  5. Petracou, E. & Yannacopoulos A. N., 2013, Decision theory under risk and applications in the social sciences, I, Individual decision making, in X. S. Yang (ed), Mathematical Modeling with Interdisciplinary Applications, Wiley and Sons, 285-306

  6. Πετράκου, Η. & Ιωσηφίδης, Θ., 2012, Γεωγραφικοί και Πολιτικοί προβληματισμοί για τα σύνορα και τη μετανάστευση στο Τρουμπέτα, Σ., (επ.)Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Διαβάσεις και μελέτες Συνόρων, Αθήνα: Παπαζήσης, 33-50

  7. Παρσάνογλου, Δ. & Πετράκου, Η., 2010, Νέοι και Νέες Μεταναστευτικής Προέλευσης και η πόλη. Χωρικός αποκλεισμός και μορφές αντίστασης στο K. Γιαννακόπουλος & Γ. Γιαννιτσιώτης (επ.), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 139-161

      Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

      1. Petracou E. V., G. Domazakis, G. I. Papayiannis and A. N. Yannacopoulos, 2018, Towards a Common European Space for Asylum, Sustainability, 10, 2961

      2. Petracou, E., A. Xepapadeas & A. Yannacopoulos, 2017, Climate Change and environmentally induced migration across regions: Cooperative and non cooperative solutions, Homo Oeconomicus, 34 (2–3): 137–164

      3. Chorianopoulos, I., Tsetsiou, I., & Petracou, E., 2014, Revisiting the EU’s social exclusion discourse: Residential segregation, Greek Roma and the participatory governance lock in. Geoforum, 55, 100-109

      4. Πετράκου, Η., 2009, Νέες τοπογραφίες συνόρων : Πολιτικές ασύλου στην ΕΕ και Κέντρα Κράτησης, Σύγχρονα Θέματα,107, 37-46

      5. Iosifides, T., Lavrentiadou, M., Petracou, E. and Kontis, A, 2007, Forms of Social Capital and Incorporation of Albanian Immigrants in Greece, Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(8): 1343-1361

              Άλλες Δημοσιεύσεις

              1. Dimitri, A., Marvakis, A., Parsanoglou, D. and Petracou, E., 2008, ‘Precarious Trajectories: Migrant youth regimes in Greece’ in Titley, G. (ed.), The Politics of Diversity, Strasbourg: Council of Europe, 103-118

              2. Κουκουρίκη Χ. και Πετράκου Η., 2007, Έλεγχος της παράνομης εισόδου στην Ελλάδα : Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Κράτησης Μυτιλήνης, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λέσβος, 1-2 Απριλίου 2006, Αθήνα: Σάκουλας, 171-200

              3. Οικονόμου, Μ., Ζαμπέλης, Μ., Πετράκου, Η., Κόντης, Α. και Νικολόπουλος, Π., 2008, Η συμβολή των μεταναστών στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα , στο Τ. Καβουνίδη, Α. Κόντης, Θ. Λιανός και Π. Φακιολάς, 2008, (επιμ.), Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές, Αθήνα: ΙΜΕΠΟ, 82-93

              4. Πετράκου, Η.,2005, Προβληματισμοί περί του διασπορικού λόγου: οι θεωρητικές προσεγγίσεις των Robin Cohen και James Clifford, Σύγχρονα Θέματα, (υπό δημοσίευση)

              5. Πετράκου, Η. και Tatlidil, E., 2003, ‘Διαστάσεις της Γυναικείας Μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα’ στο συλλογικό τόμο ‘Ελληνοτουρκικές Προσεγγίσεις: Ανακαλύπτοντας τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο της γυναίκας’, Tatlidil, E. και Φώκιαλη, Π.(επιμ.), Τόμος Ι, Αθήνα: Ατραπός (στην ελληνική, αγγλική και τουρκική)

              6. Πετράκου, Η. και Ξανθάκου, Γ., 2003, ‘Μετανάστευση και Εκπαίδευση στην Ελλάδα’, Αθήνα: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Ελλάδος, Τόμος ΙΙ

              7. Petracou, E., 2002, Racism and Local Authorities: The case of Roma in Nea Kios, NFP ‘Antigone’, Case Study for the European Monitoring Center

              8. Πετράκου, Η., 2001, “Η Κατασκευή της Μετανάστευσης στην Ελλάδα” στο συλλογικό τόμο ‘Μετανάστες στην Ελλάδα’, Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, Δ. και Παύλου, Μ., (επιμ.), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 31-56

              Last updated : 05-10-2020 00:00:00