ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Σουλακέλλης Νικόλαος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Θεματική Χαρτογραφία
Τηλέφωνο:
22510 36412
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:n.soulakellis@aegean.gr
Ιστοσελίδα:https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Soulakellis2
Σπουδές:
 • Πτυχίο Γεωλογίας (1986), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας
 • Διδακτορικό (1994) στα ΣΓ.Π. και την Τηλεπισκόπηση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Θεματική χαρτογραφία
 • Σχολική Χαρτογραφία
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Γεωγραφίας του Γυμνασίου: Γεωμορφολογικός και Πολιτικός Χάρτης της Ελλάδας - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Γεωγραφίας του Γυμνασίου: Γεωμορφολογικοί Χάρτες (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, Β. Αμερικής, Ν.Αμερικής, Αυστραλίας, Παγκόσμιος) - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • Ανάπτυξη ΣΓΠ για την μελέτη των κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων των Δήμων ΒΔ Θεσσαλονίκης – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΓΠ. - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • ICAROS-NET - Integrated Computational Assessment via Remote Earth Observation System Network - Financial Coordinator
 • HERO(DOT) eNews, European environmental news - Επιστημονικός υπεύθυνος
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Εισαγωγή στη Χαρτογραφία
 • Θεματική χαρτογραφία
 • Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
 • Οπτικοποίηση χωρικών φαινομένων
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Άτλαντας γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου. Έκδοση Υπουργείο Αιγαίου

        Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

        1. Athanasis N., Kalabokidis K., Vaitis M. and Soulakellis N. 2005. The Emerge of Semantic Geoportals. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3762 pp. 1127 – 1136.

        2. Dandou A., Bossioli E., Tombrou M., Sifakis N., Paronis D., Soulakellis N., Sarigiannis D. 2005 The importance of mixing height in characterising pollution levels from aerosol optical thickness derived by satellite. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres 110 (10), pp. 1-14.

        3. Delladetsima, P.M., M. Dandoulaki and N. Soulakellis: Earthquake protection strategy in the Aegean island setting: a methodological and policy approach. (accepted Disasters Journal 2005).

        4. Soulakellis, Ν., Novak, Ι., Zouros, N, Lowman, P. and Yates, J.. 2005, Fusing Landsat-5/TM imagery and shaded relief maps in tectonic and geomorphic mapping: Lesvos Island, Greece. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (in press).

        5. Παντελέλης Μ. και Σουλακέλλης, 2005. Διαχείριση και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων αέριας ρύπανσης αστικών περιοχών: η περίπτωση της Αττικής. Περιοδικό Αειχώρος (υπό εκτύπωση).

        6. Perakis, K., Malliaros, D., Soulakellis, N., Silleos, G., Kungolos, A., 2004, Remote sensing and statistics for the investigation of uncontrolled landfill sites: a case study in Lesvos island, Greece. Fresenius Environmental Bulleting, Vol.13, No5, pp.378-384.

        7. Sarigiannis, D., Soulakellis, N. and Sifakis, N., 2004: Information fusion for computational assessment of air quality and health effects. Submitted for publication in the special issue of Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS) on "Advances in Systems for Spatial Data Processing, Analysis and Representation", Vol. 70, No.2, February 2004, pp. 235-245.

        8. Soulakellis[1],N., Sifakis,N., Tombrou,M., Sarigiannis,D., and Schäfer,K., 2004, Estimation and mapping of aerosol optical thickness over the city of Brescia - Italy using diachronic and multiangle SPOT 1, 2 & 4 imagery. Geocarto International Journal, Vol. 19, No. 4, pp. 57-65.

        9. Hejl,E., Riedl,H., Soulakellis,N., VanDeHaute,P. and Weingartener 2003: Young Neogene tectonics ad relief development on the Aegean islands of Naxos, Paros and Ios (Cyclades, Greece). Mitteilungen Osterreichischen Geologishen. Gesellschaft., Vol 93, pp.105-127.

        10. Assimakopoulos, M. Lointier, E. Bossioli, A. Dantou, M. Saisana 2002: ICAROS: An integrated computational environment for the assimilation of environmental data and models for urban and regional air quality. International Journal of Water, Air and Soil Pollution: Focus 2(5), pp. 641-654.

        11. Dandou,A., Bossioli, E., Tombrou, M., Sifakis, N., Paronis, D., Soulakellis, N. and Sarigiannis D. 2002: The Importance of Mixing Height in Characterising Pollution Levels from Aerosol Optical Thickness Derived by Satellite, International Journal of Water, Air and Soil Pollution: Focus 2(5), pp. 17-28.

        12. Kanaroglou, P.S., Soulakellis, N.A. and Sifakis,N.I. 2002: Improvement of satellite derived maps with the use of a geostatistical interpolation method. Journal of Geographical Systems, Vol. 4, Number 2, pp.193-208.

        13. Schafer K., Fommel G., Hoffmann H., Briz S., Junkermann W., Emeis S., Jahn C., Leipold S., Sedlmaier A., Dinev S., Reishofer, Windholz L., Soulakellis N., Sifakis N. and Sarigiannis D. 2002: Three-Dimensional Ground-Based Measurements of Urban Air Quality to Evaluate Satellite Derived Interpretations for Urban Air Pollution. International Journal of Water, Air and Soil Pollution: Focus 2(5), pp. 91-102.

        14. Novak, I and Soulakellis,N., 2000: Identifying geomorphic features using LANDSAT-5/TM data processing techniques on Lesvos, Greece. Geomorphology Journal, Vol. 34 (2000), pp. 101-109.

        15. Sifakis, N., Soulakellis, N., and Paronis, D. 1998: Quantitative mapping of air pollution density using Earth observations: A new processing method and application on the urban area of Athens. International Journal of Remote Sensing, Vol.19, No, pp. 3289 - 3300.

        16. Fytikas, M., Lombardi, S., Papachristou, M., Pavlides, S., Zouros, N., and Soulakellis, N., 1997: Investigation of the 1867 Lesvos (NE Aegean) Earthquake Fault pattern based on Geochemical, Satellite and Historical Data. Tectonophysics Journal, Special Issue on: Earthquakes, Palaeoseismology and Αctive Τectonics, Vol. 308, Nos 1-2, pp. 249-261.

        17. Σουλακέλλης, Ν., Αστάρας, Θ., Παυλίδης, Σ., και Μουντράκης, Δ., 1996: Χαρτογράφηση μορφοτεκτονικών στοιχείων του Ολύμπου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών–(GIS), Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μάρτιος 1999, σελ. 75-86.

        18. Astaras, Th., Lambrinos, N and Soulakellis, N., 1990: A drainage system analysis evaluation of, and comparison between, LANDSAT-3 RBV, LANDSAT-5 TM and SPOT PA imageries covering the Central Macedonia district, Greece. International Journal of Remote Sensing, Vol. 11, No 9, 1990 pp.1549-1559.

        19. D. Sarigiannis, N. Soulakellis, K. Schafer, M. Tombrou, N. Sifakis, D.

         Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

         1. Sarigiannis, D., N. Sifakis, N. Soulakellis, M. Tombrou, and K. Schäfer, 2005: Satellite-derived determination of PM10 concentration and of the associated risk on public health. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 5235 pp. 408-416.

         2. Schäfer, K., Harbusch, A., Peicu, G., Emeis, S., Hoffmann, H., Jahn, C., Sarigiannis, D., Gotti, A., Soulakellis, N., Sifakis, N., 2005: Fusion of air pollution data in the region of Munich, Germany, by the ICAROS NET platform. In: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere IX, Proceedings of SPIE, Bellingham, WA, USA, Vol. 5571 (2005), in press; 11th International Symposium on Remote Sensing, 13-15.09.2004, Maspalomas, Spain.

         3. Sarigiannis, D.; Sifakis, N.; Soulakellis, N.; Schafer, K.; Tombrou, M. 2003 A new approach to environmental data fusion for integrated assessment of particulate matter loading and its effect on health in the urban environment. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2003. IGARSS apos;03. Proceedings. IEEE International Vol 7, Issue , 21-25 July 2003 Page(s): 4579 – 4581.

         4. Soulakellis, N., J. Yates and G. Tataris, 2003: Global Island Image-Maps (GIIM-2003): A set of digitally processed MODIS images. Proceedings of the 21st International Cartographic Conference, 11-15 August, Durban, South Africa.

         5. Feidas, H., T. Kontos and N. Soulakellis. 2002. Development of a Geographical Information System for the evaluation of the Numerical Weather Prediction model BOLAM2000 precipitation assimilations. In: Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Geographical Congress, 3-6 October 2002, Thessaloniki, Greece, vol. B΄, pp. 265-272.

         6. Sarigiannis, D., N. Soulakellis, N. Sifakis, M. Tombrou, K. Schäfer, 2002: Multidisciplinary data and model fusion: a key to integrated air quality assessment. SPIE-Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere VII, [4882-82].

         7. Sifakis N., Soulakellis N., Sarigiannis D., Tombrou M., Schafer K., 2002, High Spatial Resolution Satellites as a Complement to Atmospheric Modelling and to Ground Measurements for Air-Quality Monitoring. SPIE Remote Sensing 2002, 23-27 September, Crete, Greece. Proc. of SPIE vol. 4882: 532-539.

         8. Σουλακέλλης Ν., Κουσουλάκου Α., Σαραφίδης Δ., Σηφάκις Ν. και Σαριγιάννης, 2002: Συνεργιστική χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα αστικών περιοχών. Πρακτικά του Συνεδρίου Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία. Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία Στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ΑΠΘ, 27-28 Ιουνίου 2002.

         9. Briggs, D.J., S. Boxall and N. Soulakellis, 2001: Matching demand and supply for earth observation data and information: The use of EO-data for policy support and environmental applications in the EU. In European Earth Observation Research and Applications on Environment. EO-Workshops Series, Bauer, P., S. Boxall, D. Briggs, T. Businaro, R. Casale, S. Condé, M. Cornaert, J. Hyyppa, R. Päivinen, M. Schouppe, C. Simmer, N. Soulakellis, and L. Wald, (Eds.), Brussels, 11-13 Sept., pp35-42.

         10. Koussoulakou A., N. Soulakellis and D. Sarafidis, 2001: Interactive visualizations of spatial and temporal air pollution aspects for monitoring and control, Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Beijing, China, Vol. 1, pp. 367-373.

         11. Sifakis N and Soulakellis N, 2000: Satellite image processing for haze and aerosol mapping (SIPHA): Code description and presentation of results. Proceedings of IGARSS-2000 Conference, Hawai, Vol. 1, pp.222-224.

         12. Σουλακέλλης Ν. 2000: Δορυφορική θεματική Χαρτογραφία: Δυνατότητες και προοπτικές. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδας: Η Χαρτογραφία σε εξέλιξη, ΕΜΠ, Αθήνα, 24-24 Νοεμβρίου, σελ.215-223.

         13. Sifakis, N., Sarigiannis, D., Asimakopoulos, D., Bonetti, A., Huynh, F., Lointier, M., Schafer, K., Soulakellis, N., and Tombrou, M., 1999: ICAROS – Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με αξιοποίηση δορυφορικών παρατηρήσεων. Proceedings of the HELECO ’99, ‘‘Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα’’ Thessaloniki, 3-6 Ιουλίου 1999, pp.486-495.

         14. Δελλαδέτσιμας Π., Μ.Δανδουλάκη και Σουλακέλλης Ν., 1999: Γεωγραφικές διαστάσεις του αντισεισμικού Σχεδιασμού νησιωτικών περιοχών: η περίπτωση των νησιών Χίος–Κως–Νίσυρος. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας.

         15. Kourliouros, E., and Soulakellis, N., 1998: The potential contribution of GIS and Remote Sensing in Managing Land –Use dynamics for sustainable tourist development in Greek islands: The case of Lesvos. Proceedings of the 1st International Scientific Congress: Tourism and culture for sustainable development, NTUA, Athens, 19-21 May.

         16. Sarigiannis, D., Asimakopoulos, D., Bonetti, A., Huynh, F., Lointier, M., Schafer, K., Sifakis, N., Soulakellis, N., and Tombrou, M., 1998: ICAROS – Integrated computational assessment via remote observation system. Proceedings of the 24th Annual Conference of Remote Sensing Society, ‘‘Developing International Connections’’ University of Greenwich, 9-11th Sept.1998, pp.72-78.

         17. Soulakellis, N., and Hatzichristofas, F., 1998: Chromo-Stereoscopic map of Lesvos island, Greece, using Landsat-5/TM images digital elevation model. Proceedings of the 24th annual Conference of the Remote Sensing Society, ‘‘Developing International Connections’’, Univ.of Greenwich, 9-11th September 1998, pp.378-383.

         18. Astaras Th., Lambrinos, N., and Soulakellis, N., 1997: Multitemporal monitoring of the Santorini Volcano by the use of the Short and thermal infrared images of Landsat – 5/TM images. Proceedings of the International Symposium of IAEG, Athens, June 23-27, 1997. Balkema Publications, Rotterdam / Brookfield, pages 495-503.

         19. Soulakellis, N., and Hatzopoulos, I., 1997: Cartographic Curricula and research in the University of the Aegean, Greece. Proceedings of the 1st Balkan Cartographic Conference «Cartographic Curricula and research in Tertiary Education in Balkans», of the Hellenic Cartographic Society, Kastoria, 15-16 October, 1997.

         20. Σουλακέλλης, Ν., και Σηφάκις, Ν., 1997: Χαρτογράφηση εναέριας ρύπανσης με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat-5/ΤΜ .πιλοτική εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδας: Χαρτογραφία και χάρτες στην ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, Καστοριά, 16-17 Οκτωβρίου, σελ..

         21. Astaras, Th., Lambrinos, N., Soulakellis, N., Oikonomidis, D., and Klathas, A., 1996: Delineation of landslides using digital image processing technique οn multitemporal TM imageries and GIS .A case study from the Pindus mountainous area, Greece. Proceedings of the 16th EARSel Congress, Malta, Edited by A.Spitery, Balkema Publications, Rotterdam / Brookfield, 1997, pp.215-222 and 360 (color plate).

         22. Sifakis, N., and Soulakellis, N., 1996: Air-pollution observations and mapping from Earth-Observation satellites: Potentials and limitations. Proceedings of an International Conference: Protection and Restoration of the Environment III, Chania, Greece, August 1996,pp.370-378.

         23. Tryfona, N., Soulakellis, N., and Delladetsimas, P., 1996: Designing a Decision Support Tool for an Emergency Management Application. Proceedings of the First International Conference on GIS’s in Urban, Regional and Environmental Planning, Samos, April 1996, pp/113-122.

         24. Σουλακέλλης, Ν., 1996: Χαρτογραφική αξιοποίηση των φυσικογεωγραφικών δεδομένων του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος –GIS, Πρακτικά 1ο Επιστημoνικό Συμπόσιο για το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, 26-27 Απριλίου, σελ.171-178 .

         25. Σουλακέλλης, Ν., και Δελλαδέτσιμας, Π., 1996: Xαρτογράφηση Σεισμικής Τρωτότητας της πόλης του Ηρακλείου, με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδας, Καλαμάτα, 28-29 Νοεμβρίου, σελ,153-159.

         26. Mountrakis, D., Kilias, A., Pavlides, S., Zouros, N., Spyropoulos, N., Tranos, M., and Soulakellis, N., 1993: Field study of the Southern Thessaly highly active fault zone. Proceedings of the 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union, Florida, 5-7 May1993, Vol.II-III, pp.603-614.

         27. Αλιβάνης, Κ., Αστάρας, Θ., και Σουλακέλλης, Ν., 1993: H χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) στην εξεύρεση επιλογή νέων χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) Μείζονος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Αθήνα,1993,Τόμος Β.,σελ.470-483.

         28. Σουλακέλλης, Ν., και Τρανός, Μ., 1993 : Συμβολή της ψηφιακής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων SPOT/ XS στον εντοπισμό ρηγμάτων. Παράδειγμα από την περιοχή του Αγίου Ορους (Χερσόνησος Χαλκιδικής, Μακεδονία). Πρακτικά του Β’ Πανελληνίου συμποσίου: Ηλιακή και διαστημική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα. Βασική έρευνα, Τεχνολογία και εφαρμογές, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 26-29 Απριλίου 1993, Ξάνθη, Τόμος 2ος, σελ.633-639.

         29. Astaras, Th., and Soulakellis, N., 1992: Contribution of digital image analysis techniques on LANDSAT – 5/TM imageries for drainage network delineation. A case study from the Olympus Mt. W. Macedonia, Greece. Proceedings of the 18th annual Conference of the Remote Sensing Society, Remote sensing from Research to Operation, University of Dundee, 15th – 17th Sept. 1992, pp.163-172.

         30. Astaras. Th., and Soulakellis, N., 1990: LANDSAT – TM enhancement techniques for mapping geological and geomorphological features in Central Macedonia, N.Greece. Proceedings of IESCA – 1990, Vol 2, pp.76-91, Oct.6-9, Izmir, Turkey.

         31. Pavlides, S., and Soulakellis, N., 1990: Multifactured Seismogenic Area of Thessaloniki 1978 Earthquake (Nothern Greece). Proceedings of IESCA-1990. Vol.2, pp.64-74, Oct.6-9 Izmir, Turkey.

              Last updated : 10-06-2020 00:00:00