ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022
Όνομα:Γκιάλης Στέλιος
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη
Τηλέφωνο:
22510 36442
Γραφείο:
Email:stgialis@aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://www.youthshare-project.org/
Σπουδές:
 • (1991-1996) Πτυχίο, Α.Π.Θ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • (1997-2003) Διδακτορική Διατριβή στην Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Α.Π.Θ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • (2012-2015) Μεταδιδάκτορας υπότροφος για την ερευνητική πρόταση ‘‘The “Southern Flexicurity” project, ΕΑΠ & University of Georgia, USA
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Γεωγραφία της Εργασίας, Χωρικότητα των αγορών εργασίας, Ευέλικτη και άτυπη εργασία, Άνιση χωρική και περιφερειακή ανάπτυξη
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2018-2022: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (YOUTHShare) - Project Manager and Principal Investigator
 • 2015-2016: ‘‘Participatory Action Research to Address Un-Under-Employment at the local level'' - Scientific Coordinator
 • 2012-2015: ‘‘The “Southern Flexicurity” project: Flexicurity and spatial divisions of atypical employment in local labour markets of the Southern European Union’ - Post-doctoral researcher
 • 2010-2014: The “Hydromentor” project: Development of an integrated system for the monitoring and management of the quality and quantity of water resources in agricultural water basins under climate change: Implementation in the Lake Karla basin - Researcher
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας
 • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας (ακ. έτος 2015-2016)
 • Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Μεταπτ/κο)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Γκιάλης, Σ., Herod, A., 2015. Γεωγραφία της εργασίας: εργατική δράση, ευέλικτη απασχόληση και χωρικές ανισότητες [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4073

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Γκιάλης, Σ. (2016) «Εργασιακή Γεωγραφία: χώροι και τόποι της εργασίας και της δράσης» στο Αρβανίτης, Α. κ.ά, (επιμ.), Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης, Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

 1. Συκάς Γ. και Σ. Γκιάλης (2019) «Χωρική παγίωση και μετάθεση κεφαλαίου στη Μεσογειακή πόλη με αφορμή το έργο της Λίλας Λεοντίδου» στο Αφουξενίδης Α., Σ. Γκιάλης, Θ. Ιωσηφίδης και Η. Κουρλιούρος (επιμ.) Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: κριτικά δοκίμια για τον χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου, Προπομπός, ISBN 978-960-7860-77-4, Αθήνα.  ... περισσότερα

 2. Γουρζής, Κ. και Σ. Γκιάλης (2017) «Μιλώντας για τη «συγκαλυμμένη ανεργία»: Αυξομειώσεις της υποαπασχόλησης στις ελληνικές περιφέρειες την περίοδο της κρίσης» στο Καρακιουλάφη, Χ. και Μ. Σπυριδάκης (επιμ.) Κοινωνία, ανεργία και κοινωνική αναπαραγωγή, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, Αθήνα.  ... περισσότερα

 3. Gialis S. (2014) “Recession and atypical employment: a focus on contemporary Greek metropolitan regions” in S. Mavroudeas (ed.) Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses, Routledge, London, pp. 212-231.  ... περισσότερα

  Επιμέλειες και Εργασίες σε Βιβλία

  1. Αφουξενίδης Α., Σ. Γκιάλης, Θ. Ιωσηφίδης και Η. Κουρλιούρος (επιμ.) (2019) Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: κριτικά δοκίμια για τον χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου, Προπομπός, ISBN 978-960-7860-77-4, Αθήνα.  ... περισσότερα

   Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

   1. Τσάμπρα Μ. και Σ. Γκιάλης Σ. (2016), «Τα μεταβαλλόμενα περιφερειακά πρότυπα ευέλικτης απασχόλησης στην Ελλάδα της κρίσης», Γεωγραφίες, τ.28, σσ. 48-57.

   2. Gialis S., B. Kotzamanis and K. Salata (2013), “Thessaloniki’s METRO: estimating the impact of the transport system on the urban geography”, Aeihoros, v.17, pp. 162-193 (in Greek).

   3. Γκιάλης Σ., Σαλάτα Κ. Δ. και Κοτζαμάνης Β. (2011), «Το ΜΕΤΡΟ και η πόλη της Θεσσαλονίκης: Πιθανές επιπτώσεις στην αστική και εργασιακή γεωγραφία», Αειχώρος, τ.17, σσ. 162-193.

   4. Gialis S. (2010), “Crisis and restructuring in the local productive system of Thessaloniki: firms’ size, restructuring strategies and flexible employment”, Geographies , v.17, pp. 79-98 (in Greek).

   5. Γκιάλης Σ. (2010), «Κρίση και μεταβολή του τοπικού παραγωγικού συστήματος Θεσσαλονίκης: μεγέθη επιχειρήσεων, στρατηγικές αναδιάρθρωσης και ευέλικτη εργασία», Γεωγραφίες, τ.17, σσ. 79-98.

    Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

    1. Five (5) recent in peer-reviewed journals: Gourzis K., and Gialis, S. (2019) Dismantled spatial fixes in the aftermath of recession: Capital switching and labor underutilization in the Greek capital metropolitan region. International Journal of Urban and Regional Research (in print, doi: 10.1111/1468-2427.12734).

    2. Gourzis, K., Herod, A., & Gialis, S. (2019). Linking gentrification and labour market precarity in the contemporary city: A critical framework for analysis. Antipode, (in print, DOI: 10.1111/anti.12544).

    3. Grekousis G, and S. Gialis (2018) More Flexible Yet Less Developed? Spatio-Temporal Analysis of Labor Flexibilization and Gross Domestic Product in Crisis-Hit European Union Regions. Social Indicators Research. 2018:1-20 (doi: 10.1007/s11205-018-1994-0).

    4. Gialis, S., Gourzis, K. & Underthun A. (2017) ‘Going under-employed’: Industrial and regional effects, specialization and part-time work across recession-hit Southern European Union regions, European Urban and Regional Studies (doi: 10.1177/0969776417713054).

    5. Gialis, S., & Taylor, M. (2016) A Regional Account of Flexibilization Across the EU: The ‘Flexible Contractual Arrangements’ Composite Index and the Impact of Recession. Social Indicators Research, 128:3,1121–1146, (doi:10.1007/s11205-015-1072-9).

     Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

     1. Five (5) recent publications: Gourzis K., Alexandrides A., Gialis S. and G. Karydakis (2019) “Studying the spatialities of short-term rentals’ sprawl in the urban fabric: the case of Airbnb in Athens, Greece", 15th Artificial Intelligence Applications and Innovations conference (8th Mining Humanistic Data Workshop), 24-26 May 2019, Crete, Greece (accepted, in print)

     2. Gourzis K. and Gialis S. (2017) “Gentrification in the greek context: urban transformations and labour markets amid crisis", Cities and regions in a changing Europe: challenges and prospects: 54th ASRDLF & 15th ERSA-GR conference, available at http://asrdlf2017.com/asrdlf2017_com/envoitextefinal/auteur/textedef/340.pdf, 5-7 July 2017, Athens, Greece

     3. Gialis S., Mavroudeas S. and K. Gourzis (2015) Atypical and irregular employment in Southern EU cities: resurgence of an industrial reserve army? 33rd International Labour Process Conference, Athens, Greece, 13-15 April, 2015.

     4. Gialis S. and C. Laspidou (2014) Lake Karla and the contradictory character of Greek Environmental Policies: a brief historical overview. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: 22-24 March 2014, Traditions and Culture. Patras, Greece, pp. 1057-1067, ISBN: 97 8-960-538-921 -5.

     5. Gialis, S., Leontidou, L., & Taylor, M. (2014). Composite indicators of flexibilization across EU regions: a critical re-appraisal and interpretation. In ERSA conference papers (No. ersa14p513). European Regional Science Association, November 2014, St. Petersburg.

     Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές

     1. Five (5) recent presentations: Sykas G., Gourzis K. & Gialis St. (2019). Drawing the links between historical-dialectical materialism, spatial fixes, and gentrification. 1st Historical Materialism Athens Conference Rethinking crisis, resistance and strategy, hosted by Panteion University, 2-5 May 2019, Athens, Greece.

     2. Gourzis K. and Gialis S. (2018) “Flexibilization of labour vis-a-vis metropolitan spatial fixes: How atypical and deregulated forms of work interrelate with urban spaces in the aftermath of recession”, Work practices in the aftermath of the global economic crisis, Urban Studies Foundation Seminar Series, February 8-9, 2018, Athens, Greece.

     3. Gourzis K., Sykas, G., & Gialis St. (2018). Capital flows vis-à-vis employment turnover time: Capital switching and the spatial fixing of underemployment. For “10 years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics”, 9th International Conference of Political Economy, hosted by Panteion University, 6-9 September 2018, Athens, Greece.

     4. Paraskevopoulou C., Seretis S. and S. Gialis (2018), Convergence across Greek regions: a case study in the aftermath of austerity, For “10 years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics”, 9th International Conference of Political Economy, hosted by Panteion University, 6-9 September 2018, Athens, Greece.

     5. Gialis, S. and Taylor, M. (2015) ‘Composite indicators of flexibilization and the crisis: facts and myths based on regional labour market data’. 55th Conference of the European Regional Science Association, ‘World Renaissance: Changing roles for people and places’, 25-29 August 2015, Lisbon, Portugal.

       Διατριβές

       1. Thesis entitled “Spatial and sector-based characteristics of atypical work: labour and productive flexibility in the industry of Thessaloniki” (in Greek, pages 377), School of Rural and Surveying Engineers of the Aristotle University of Thessaloniki, available in http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14754#page/1/mode/2up.

       Άλλες Δημοσιεύσεις

       1. Gialis, S., & Seretis, S. (2018). Employment, flexibilization and NEETs across South Aegean's local labour markets (in Greek «Απασχόληση, ευελικτοποίηση και νέοι άνεργοι ή εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (ΝΕΕΤs) στις τοπικές αγορές εργασίας του Νοτίου Αιγαίου: Μια επικαιροποιημένη ανάλυση σε συνθήκες κρίσης»). Athens: Labour Institute of the Greek General Confederation of Labour INE GSEE. in https://www.inegsee.gr/ekdosi/apascholisi-eveliktopiisi-ke-nei-anergi-i-ektos-ekpedefsis-katartisis-neets-stis-topikes-agores-ergasias-tou-notiou-egeou-mia-epikeropiimeni-analysi-se-synthikes-krisis/

       Last updated : 03-07-2020 00:00:00