ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Tscheulin Thomas
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Χωρική Οικολογία και Βιογεωγραφία
Τηλέφωνο:
22510 36463
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:t.tscheulin@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://bioecolab-aegean.blogspot.gr/search/label/Thomas%20Tscheulin
Σπουδές:
 • BSc & MSc Biology, University of Freiburg, Germany
 • PhD, Imperial College, United Kingdom
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Χωρικά πρότυπα οικολογικών διεργασιών & βιοποικιλότητας σε διαφορετικές κλίμακες
 • Κατανομή ειδών
 • Γεωγραφία και Οικολογία βιολογικής εισβολής
 • Γεωργική Εντομολογία
 • Οικολογία επικονίασης
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2018-2020: Educational Activity Dr. Losapio - Coordinator
 • 2016-2019: Grant for doctoral research scholarship entitled A multi-scale approach for conservation biological control of olive fruit fly (Bactrocera oleae) in the Aegean - Coordinator and supervisor
 • 2014-2017: PolliClim - Pollination: An ecosystem service affected by climate change - Norwegian Research Council - Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελληνική πλευρά
 • 2014-2015: FRiSCH - When the leaves challenge the Flowers: how do bees find their way in the Strong Chemosensory background in a Mediterranean Habitat - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2012-2015: Οι επικονιαστές του Αιγαίου βιοποικιλότητα και απειλές – The Pollinators of the Aegean Archipelago diversity and threats (Pol-Aegis) - Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2010-2015: STEP (Status and Trends of European Pollinators) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7th Framework Programme - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2013-2014: Ανάδειξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Αιγαίου. Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητα – ΥΠ2: Δράση 6 - Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2009-2011: MET3 (Mediterranean Transnational Technology Transfer) - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2004-2009: ALARM (Assessing Large-scale environmental Risks with tested Methods - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 6th Framework Programme - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2006-2008: Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος) - ΓΓΕΤ – Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ. - Επιστημονικός συνεργάτης
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Βιογεωγραφία
 • Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδας
 • Περιβάλλον και Οικολογία
 • Διαχείριση Προστατευτέων Περιοχών και Βιοποικιλότητας
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία
 • Περιβαλλοντική Γεωγραφία
 • Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Nielsen, A., J. Dauber, W. E. Kunin, E. Lamborn, B. Meyer, M. Moora, S. G. Potts, V. Sober, I. Steffan-Dewenter, T. Tscheulin, D. Vivarelli, J. C. Biesmeijer, and T. Petanidou. 2010. Assessing the impact of pollinator shifts on wild plants. in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks – from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.

  2. Potts, S. G., T. Petanidou, and T. Tscheulin. 2010. The Future of Pollinators? in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.

  3. Tscheulin, T., T. Petanidou, and S. G. Potts. 2010. Pollinators – a Key Service Regulating Ecosystems. in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.

  4. Vilà, M., I. Bartomeus, A. Dietzsch, T. Petanidou, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, and T. Tscheulin. 2010. Mapping plant-invader integration into the plant-pollinator network. in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.

  5. Westphal, C., R. Bommarco, G. Carre, E. Lamborn, N. Morison, T. Petanidou, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, H. Szentgyorgyi, T. Tscheulin, B. E. Vaissiere, M. Woyciechowski, J. C. Biesmeijer, W. E. Kunin, J. Settele, and I. Steffan-Dewenter. 2010. Methods for Quantifying Pollinator Loss. in J. Settele, L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammen, S. Klotz, M. Kotarac, and I. Kühn, editors. Atlas of Biodiversity Risks - from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft Publishers, Sofia & Moscow.

        Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

        1. Shrestha M., Garcia J.E., Thomas F., Howard S.R., Chua, J.H.J., Tscheulin T., Dorin A., Nielsen A. and Dyer A.G. 2021. Insects in the City: Does Remnant Native Habitat Influence Insect Order Distributions? Diversity, 13, 148.

        2. Gonzalez V.H., Hranitz J.M., Percival C.R., Pulley K.L., Tapsak S.T., Tscheulin T., Petanidou T., Barthell J. F. 2020. Thermal tolerance varies with dim‐light foraging and elevation in large carpenter bees (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini). Ecological Entomology, 45(3):688-696.

        3. Gonzalez V.H., Osborn A.L., Brown E.R., Pavlick C.R., Enríquez E., Tscheulin T., Petanidou T., Hranitz J.M., Barthell J.F. 2020. Effect of pan trap size on the diversity of sampled bees and abundance of bycatch. Journal of Insect Conservation, 24(3):409-420.

        4. Minachilis K., Kantsa A., Devalez J., Trigas P., Tscheulin T, Petanidou T. 2020. Bumblebee diversity and pollination networks along the elevation gradient of Mount Olympus, Greece. Diversity and Distributions, 26(11):1566-1581.

        5. Breeze T.D., Boreux V., Cole L, Dicks L., Klein A.-M., Pufal G., Balzan M.V., Bevk D., Bortolotti L., Petanidou T., Mand M., Pinto M.A., Scheper J., Stanisavljevic L., Stavrinides M.C., Tscheulin T., Varnava A., Klejin D. 2019. Linking farmer and beekeeper preferences with ecological knowledge to improve crop pollination. People & Nature, 1:562–572.

        6. Lazarina M., Devalez J., Sgardelis S.P., Kallimanis A.S., Tscheulin T., Neokosmidis L., Tsalkatis P., Kourtidou M., Mizerakis V., Vujic A., Palaiologou P., Kalabokidis K., Petanidou T. 2019. Moderate fire severity is best for the diversity of most of the pollinator guilds in Mediterranean pine forests. Ecology, 100(3), e02615.

        7. Shrestha, M., Garcia, J.E., Chua, J.H.J., Howard, S.R., Dorin, A., Tscheulin, T., Nielsen, A., Dyer, A.G. 2019. Fluorescent Pan Traps Affect the Capture Rate of Insect Orders in Different Ways. Insects, 10(2), 40.

        8. Vanbergen, A.J.,Potts, S.G., Vian, A., Malkemper, E.P., Young, J., Tscheulin, T. 2019. Risk to pollinators from anthropogenic electro-magnetic radiation (EMR): Evidence and knowledge gaps. Science of the Total Environment, 695, 133833.

        9. Kaloveloni A., Tscheulin T., Petanidou T. 2018. Geography, climate, ecology: What is more important in determining bee diversity in the Aegean Archipelago? Journal of Biogeography, 45(12):2690-2700.

        10. Kantsa, A., Raguso, Robert A., Dyer, A. G., Olesen, J. M., Tscheulin, T., Petanidou, T. 2018. Disentangling the role of floral sensory stimuli in pollination networks. Nature Communications 9, 1041.

        11. Neokosmidis, L., Tscheulin, T., Devalez, J., Petanidou, T. 2018. Landscape spatial configuration is a key driver of wild bee demographics. Insect Science 25(1):172–182.

        12. Petanidou, T., Kallimanis, A.S., Lazarina, M., Tscheulin, T., Devalez, J., Stefanaki, A., Hanlidou, E. Vujic,A., Kaloveloni, A., Sgardelis, S.P. 2018. Climate drives plant–pollinator interactions even along small-scale climate gradients: the case of the Aegean. Plant Biology 20, pp. 176-183.

        13. Petanidou, T., Price, M.V., Bronstein, J.L., Kantsa, A., Tscheulin, T., Kariyat, R., Krigas, N., Mescher, M.C., De Moraes, C.M., Waser, N.M. 2018. Pollination and reproduction of an invasive plant inside and outside its ancestral range. Acta Oecologia, 89, 11-20.

        14. Takkis, K., Tscheulin, T., Petanidou, T. 2018. Differential effects of climate warming on the nectar secretion of early-and late-flowering mediterranean plants. Frontiers in Plant Science 9, 874.

        15. Gavalas V., Tscheulin T. 2017. Diverse marriage patterns in Imperial Germany. Journal of Family History 42(1):37-53.

        16. Lazarina, M., Sgardelis, S.P., Tscheulin, T., Devalez, J., Mizerakis, V., Kallimanis, A.S., Papakonstantinou, S., Kyriazis, T., Petanidou, T. 2017. The effect of fire history in shaping diversity patterns of flower-visiting insects in post-fire Mediterranean pine forests. Biodiversity and Conservation 26(1):115-131.

        17. Goras, G, Tananaki, C., Dimou, M., Tscheulin, T., Petanidou, T., Thrasyvoulou, A. 2016. Impact of honeybee (Apis mellifera L.) density on wild bee foraging behavior. Journal of Apicultural Sciences 60:49-61.

        18. Lazarina, M., S. P. Sgardelis, T. Tscheulin, A. S. Kallimanis, J. Devalez, and T. Petanidou. 2016. Bee response to fire regimes in Mediterranean pine forests: The role of nesting preference, trophic specialization, and body size. Basic and Applied Ecology 17:308-320.

        19. Lázaro, A., A. Chroni, T. Tscheulin, J. Devalez, C. Matsoukas, and T. Petanidou. 2016. Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators. Journal of Insect Conservation 20:315-324.

        20. Lázaro, A., T. Tscheulin, J. Devalez, G. Nakas, A. Stefanaki, E. Hanlidou, and T. Petanidou. 2016. Moderation is best: Effects of grazing intensity on plant-flower visitor networks in Mediterranean communities. Ecological Applications 26:796-807.

        21. Lázaro, A., T. Tscheulin, J. Devalez, G. Nakas, and T. Petanidou. 2016. Effects of grazing intensity on pollinator abundance and diversity, and on pollination services. Ecological Entomology 41(4):400-412.

        22. Vujić, A., T. Petanidou, T. Tscheulin, P. Cardoso, S. Radenković, G. Ståhls, Ž. Baturan, G. Mijatović, S. Rojo, C. Pérez-Bañón, J. Devalez, A. Andrić, S. Jovičić, D. Krašić, Z. Markov, D. Radišić, and G. Tataris. 2016. Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland. Insect Conservation and Diversity 9:181-191.

        23. Kaloveloni, A., T. Tscheulin, A. Vujić, S. Radenković, and T. Petanidou. 2015. Winners and losers of climate change for the genus Merodon (Diptera: Syrphidae) across the Balkan Peninsula. Ecological Modelling 313:201-211.

        24. Nayak, K. G., S. P. M. Roberts, M. Garratt, T. D. Breeze, T. Tscheulin, J. Harrison-Cripps, I. N. Vogiatzakis, M. T. Stirpe, and S. G. Potts. 2015. Interactive effect of floral abundance and semi-natural habitats on pollinators in field beans (Vicia faba). Agriculture, Ecosystems and Environment 199:58–66.

        25. Stefanaki, A., Kantsa, A., Tscheulin, T., Charitonidou, M & Petanidou, T. 2015. Lessons from Red Data Books: Plant vulnerability increases with floral complexity. PLOS ONE, 10(9): e0138414.

        26. Takkis, K., Tscheulin, T., Tsalkatis, P., Petanidou, T. 2015. Climate change reduces nectar secretion in two common Mediterranean plants. AoB Plants, DOI: 10.1093/aobpla/plv111

        27. Bartomeus, I., S. G. Potts, I. Steffan-Dewenter, B. E. Vaissière, M. Woyciechowski, K. M. Krewenka, T. Tscheulin, S. P. M. Roberts, H. Szentgyörgyi, C. Westphal, and R. Bommarco. 2014. Contribution of insect pollinators to crop yield and quality varies with agricultural intensification. PeerJ 2014.

        28. Carvalheiro, L. G., J. C. Biesmeijer, G. Benadi, J. Fründ, M. Stang, I. Bartomeus, C. N. Kaiser-Bunbury, M. Baude, S. I. F. Gomes, V. Merckx, K. C. R. Baldock, A. T. D. Bennett, R. Boada, R. Bommarco, R. Cartar, N. Chacoff, J. Dänhardt, L. V. Dicks, C. F. Dormann, J. Ekroos, K. S. Henson, A. Holzschuh, R. R. Junker, M. Lopezaraiza-Mikel, J. Memmott, A. Montero-Castaño, I. L. Nelson, T. Petanidou, E. F. Power, M. Rundlöf, H. G. Smith, J. C. Stout, K. Temitope, T. Tscharntke, T. Tscheulin, M. Vilà, and W. E. Kunin. 2014. The potential for indirect effects between co-flowering plants via shared pollinators depends on resource abundance, accessibility and relatedness. Ecology Letters 17: 1389–1399.

        29. Kantsa, A., T. Tscheulin, R. R. Junker, T. Petanidou, and S. Kokkini. 2013. Urban biodiversity hotspots wait to get discovered: The example of the city of Ioannina, NW Greece. Landscape and Urban Planning 120:129-137.

        30. Petanidou T., Ståhls G., Vujić A., Olesen J.M., Rojo S., Thrasyvoulou A., Sgardelis S., Kallimanis A.S., Kokkini S., Tscheulin T. 2013. Investigating Plant–Pollinator Relationships in the Aegean: the approaches of the project POL-AEGIS (The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats). Journal of Apicultural Research, 52:106-117.

        31. Tscheulin T., Petanidou T. 2013. The presence of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, increases pollen limitation in the native co-flowering species Glaucium flavum. Biological Invasions 15:385–393.

        32. Nielsen A., Dauber J., Kunin W.E., Lamborn E., Meyer B., Moora M., Potts S.G., Roberts S., Sõber V., Settele J., Steffan-Dewenter I., Stout J.C., Tscheulin T., Vaitis M., Vivarelli D., Biesmeijer J.C., Petanidou T. 2012. Pollinator community responses to the spatial population structure of wild plants: A pan-European approach. Basic and Applied Ecology 13: 489–499.

        33. Nielsen A., Steffan-Dewenter I., Westphal C., Messinger O., Potts S.G., Roberts S.P.M., Settele J., Szentgyörgyi H., Vaissière B.E., Vaitis M., Woyciechowski M., Bazos I., Biesmeijer J.C., Bommarco R., Kunin W.E., Tscheulin T., Lamborn E., Petanidou T. 2011. Assessing bee species richness in two Mediterranean communities: importance of habitat type and sampling techniques. Ecological Research 26(5): 969–983

        34. Tscheulin, T., and T. Petanidou. 2011. Does spatial population structure affect seed set in pollen-limited Thymus capitatus? Apidologie 42:67-77.

        35. Tscheulin, T., Neokosmidis, L., Petanidou, T. and J. Settele. 2011. Influence of landscape context on the abundance and diversity of bees in Mediterranean olive groves. Bulletin of Entomological Research101:557–564.

        36. Dauber, J., J. Biesmeijer, D. Gabriel, W. E. Kunin, E. Lamborn, B. Meyer, A. Nielsen, S. G. Potts, V. Sõber, J. Settele, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, T. Teder, T. Tscheulin, D. Vivarelli, and T. Petanidou. 2010. Effects of patch size and density on flower visitation and seed set of wild plants: a pan-European approach. Journal of Ecology 98:188-196.

        37. Schweiger, O., J. Biesmeijer, R. Bommarco, T. Hickler, P. E. Hulme, S. Klotz, I. Kühn, M. Moora, A. Nielsen, R. Ohlemüller, T. Petanidou, S. G. Potts, P. Pysek, J. C. Stout, M. T. Sykes, T. Tscheulin, M. Vila, G.-R. Walther, C. Westphal, M. Winter, M. Zobel, and J. Settele. 2010. Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews. 85:777-795.

        38. Carré, G., P. Roche, R. Chifflet, N. Morison, R. Bommarco, J. Harrison-Cripps, K. Krewenka, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, G. Rodet, J. Settele, I. Steffan-Dewenter, H. Szentgyörgyi, T. Tscheulin, C. Westphal, M. Woyciechowski, and B. E. Vaissière. 2009. Landscape context and habitat type as drivers of bee diversity in European annual crops. Agriculture, Ecosystems and Environment 133:40-47.

        39. Potts, S. G., B. A. Woodcock, S. P. M. Roberts, T. Tscheulin, E. Pilgrim, V. K. Brown, and J. R. Tallowin. 2009. Enhancing pollinator biodiversity in intensive grasslands. Journal of Applied Ecology 46:369-379.

        40. Tscheulin, T., T. Petanidou, and J. Settele. 2009. Invasive weed facilitates incidence of Colorado potato beetle on potato crop. International Journal of Pest Management 55:165-173.

        41. Tscheulin, T., T. Petanidou, S. G. Potts, and J. Settele. 2009. The impact of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, on the flower visitation and seed set of the native co-flowering species Glaucium flavum. Plant Ecology 205:77-85.

        42. Vila, M., I. Bartomeus, A. C. Dietzsch, T. Petanidou, I. Steffan-Dewenter, J. C. Stout, and T. Tscheulin. 2009. Invasive plant integration into native plant-pollinator networks across Europe. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 276:3887-3893.

        43. Woodcock, B. A., S. G. Potts, T. Tscheulin, E. Pilgrim, A. J. Ramsey, J. Harrison-Cripps, V. K. Brown, and J. R. Tallowin. 2009. Responses of invertebrate trophic level, feeding guild and body size to the management of improved grassland field margins. Journal of Applied Ecology 46:920-929.

        44. Crémieux, L., A. Bischoff, M. Šmilauerová, C. S. Lawson, S. R. Mortimer, J. Doležal, V. Lanta, A. R. Edwards, A. J. Brook, T. Tscheulin, M. Macel, J. Lepš, H. Müller-Schärer, and T. Steinger. 2008. Resistance of local and foreign plant populations to antagonists across a continental scale. New Phytologist 180 524-533.

        45. Westphal, C., R. Bommarco, G. Carré, E. Lamborn, N. Morison, T. Petanidou, S. G. Potts, S. P. M. Roberts, H. Szentgyörgyi, T. Tscheulin, B. E. Vaissière, M. Woyciechowski, J. C. Biesmeijer, W. E. Kunin, J. Settele, and I. Steffan-Dewenter. 2008. Measuring bee biodiversity in different European habitats and biogeographical regions. Ecological Monographs 78:653-671.

        46. Woodcock, B. A., D. B. Westbury, T. Tscheulin, J. Harrison-Cripps, S. J. Harris, A. J. Ramsey, V. K. Brown, and S. G. Potts. 2008. Effects of seed mixture and management on beetle assemblages of arable field margins. Agriculture, Ecosystems and Environment 125:246-254.

        47. Woodcock, B. A., S. G. Potts, E. Pilgrim, A. J. Ramsay, T. Tscheulin, A. Parkinson, R. E. N. Smith, A. L. Gundrey, V. K. Brown, and J. R. Tallowin. 2007. The potential of grass field margin management for enhancing beetle diversity in intensive livestock farms. Journal of Applied Ecology 44:60-69.

        48. Werner, M., T. Tscheulin, T. Speck, D. Zissler, and K. Peschke. 2002. Ultrastructure and motility pattern of the spermatozoa of Aleochara curtula (Coleoptera, Staphylinidae). Arthropod Structure & Development 31:243-254.

        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

        1. Karamaria, C., Marnasidis, S., Tscheulin, T. and A. Kizos. Monitoring of Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in fruit orchards of the Almopos area (Pella, Greece). 18th Panhellenic Entomological Congress, October 15-17, 2019. Komotini, Greece.

        2. Katsikogiannis, G., Kizos, Α., Tscheulin, T., Kavroudakis, D., Tsalta L., and M. Markou. Analysis of spatio-temporal distribution of olive fruit fly in the olive grove. 18th Panhellenic Entomological Congress, October 15-17, 2019. Komotini, Greece.

        3. Brown, E. R., C. R. Pavlick, T. Petanidou, T. Tscheulin, V. H. Gonzalez, J. L. Agosto-Rivera, J. M. Hranitz, and J. F. Barthell. Temporal niches of two Pollinating bees of field bindweed (Convolvulus arvensis, Convolvulaceae). January 5, 2018. Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology. January 3-7, 2018. San Francisco, California, USA.

        4. Fernandez, A., T. Petanidou, T. Tscheulin, V. H. Gonzalez, J. M. Hranitz, J. Agosto, and J. F. Barthell. Pollen dynamics of field bindweed and competitive release in pollen loads of a generalist pollinator in the Mediterranean. January 5, 2018. Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology. January 3-7, 2018. San Francisco, California, USA.

        5. Kostopoulou E., Kizos A., Katsikogiannis G., Moskiou V., Kavroudakis D., Tscheulin T. Potential effects of climate change on olive fruit fly: a case of study in Samos, Greece. 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, October 15-17, 2018, Alexandroupolis, Greece.

        6. Metzler, E. J., V. Rivera Figueroa, T. C. Salaguinto, V. H. Gonzalez, T. Petanidou, T. Tscheulin, J. L. Agosto Rivera, J. M. Hranitz, and J. F. Barthell. Foraging behaviors support dietary niche separation of a generalist bee and specialist bee on field bindweed. January 6, 2018. Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology. January 3-7, 2018. San Francisco, California, USA.

        7. Pavlick, C. R., E. R. Brown, E. J. Metzler, V. Rivera-Figuero, T. C. Salaguinto, A. Fernandez, J. M. Hranitz, V. H. Gonzalez, T. Petanidou; T. Tscheulin, and J. F. Barthell. Removal of a specialist pollinator on field bindweed reveals competitive release for a generalist pollinator. January 5, 2018. Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology. January 3-7, 2018. San Francisco, California, USA.

        8. Rivera-Figueroa, V., D. Loubriel, M. Johnson, T. Tscheulin, T. Petanidou, D. Oskay, V. H. Gonzalez, J. M. Hranitz, J. F. Barthell, J. L. Agosto-Rivera. Comparison of the circadian rhythms of two bee pollinators, a generalist and a specialist, of field bindweed. January 6, 2018. Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology. January 3-7, 2018. San Francisco, California, USA.

        9. Salaguinto, T. C., V. Rivera, V.H. Gonzalez, J. L. Rivera, T. Tscheulin, T. Petanidou, J. M. Hranitz, J. F. Barthell. Nectar dynamics of Convolvulus arvensis in the Mediterranean ecoregion. January 6, 2018. Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology. January 3-7, 2018. San Francisco, California, USA.

        10. Tscheulin T., Tatas Ch., Reitan T., Nielsen A. Spatiotemporal variation in the visitation of melon flowers by bees. 4-7 October, 2018, Heraklion, Crete. 9th Conference of the Hellenic Ecological Society.

        11. Petanidou, T., Takkis, K., Tscheulin, T. Floral rewards (pollen, nectar) in the Mediterranean under conditions of climate change. VIII Mediterranean Beekeeping Forum, 22-23 November 2016, Chefchaouen, Morocco.

        12. Tscheulin, T, Τζανέτου, Μ, Devalez, J, Πετανίδου, Θ. Νανισμός στις μέλισσες του Αιγαίου Αρχιπελάγους. 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας.

        13. Νεοκοσμίδης Λ, Tscheulin T, Καλλιμάνης Α, Στεφανάκη Α, Χανλίδου Ε, Πετανίδου Θ. Η επίδραση του τοπίου στα δίκτυα αλληλεπίδρασης φυτών–επικονιαστών. 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας.

        14. Kaloveloni A., Tscheulin Th. and Petanidou Th. Climate factors explain bee diversity in the Aegean Islands. 3-5 Σεπτεμβρίου 2015, Ρόδος, 14th International Conference on Environmental Science and Technology.

        15. Lazarina M., Tscheulin Th., Devalez J., Kyriazis A., Papakonstantinou S. Kallimanis A., Sgardelis S. and Petanidou Th. Responses of solitary bees to fire: a trait-based approach. 3-5 Σεπτεμβρίου 2015, Ρόδος, 14th International Conference on Environmental Science and Technology.

        16. Lázaro A., Tscheulin Th., Chroni A., Devalez J., Matsoukas Ch. and Petanidou Th. Effect of mobile telecommunication antennas on the abundance of wild pollinators. 3-5 Σεπτεμβρίου 2015, Ρόδος, 14th International Conference on Environmental Science and Technology.

        17. Πετανίδου Θ., Takkis K., Tscheulin Τ. Παραγωγή νέκταρος υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής: πειραματικά αποτελέσματα σε αυτόχθονα & καλλιεργούμενα μελισσοκομικά φυτά. 4–6 Δεκεμβρίου2015, Αθήνα, 5ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο.

        18. Devalez J., Tscheulin T., Dathe H., Droege S., Ebmer A., Kuhlmann M., Michez D., Müller A., Patiny S., Pauly A., Pickering J., Praz C., Quaranta M., Risch S., Scheuchl E., Schwarz M., Terzo M., Petanidou T. The bees of the Aegean: diversity, faunistics, biogeography. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        19. Sørensen P.B., Tscheulin T., Potts S.G. Dealing with complexity in pollination management. 1–3 April 2014, Brussels, Pollinators in Agriculture (In conjunction with the BES Agricultural Ecology Group).

        20. Takkis K., Petanidou T., Tscheulin T., Tsalkatis P. Effect of elevated temperature on nectar production and nectar sugar content in four Mediterranean plant species. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        21. Tscheulin T., Lazaro A., Νάκας Γ., Devalez J., Πετανίδου Θ. Η επίπτωση της βόσκησης σε επικονιαστές και επικονιαστικές υπηρεσίες. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        22. Γκόρας Γ., Τανανάκη Χ., Δήμου Μ., Λιόλιος Β., Κανέλης Δ., Tscheulin T., Πετανίδου Θ., Θρασυβούλου Α. Επίδραση των κοινών μελισσών (Apis mellifera L.) στη συμπεριφορά επισκεψιμότητας των άγριων μελισσών στη λαδανιά (Cistus creticus L.). 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        23. Καλοβελώνη Α., Tscheulin T., Vujić A., Πετανίδου Θ. Μοντελοποίηση κατανομής ειδών του γένους Merodon (Diptera: Syrphidae) υπό διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        24. Λαζαρίνα Μ., Tscheulin T., Κυριαζής Α., Παπακωνσταντίνου Σ., Καλλιμάνης Α., Σγαρδέλης Σ., Πετανίδου Θ. Εκτίμηση της μεταπυρικής αποκατάστασης της ποικιλότητας των άγριων μελισσών: η περίπτωση της Ρόδου. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Mυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        25. Μαργαρώνη Σ., Tscheulin T., Πετανίδου Θ. Ανάλυση τοπίου και βιοποικιλότητα επικονιαστών: η περίπτωση της Νήσου Αίγινας. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        26. Νεοκοσμίδης Λ., Tscheulin T., Πετανίδου Θ. Η επίπτωση της σύνθεσης του τοπίου στην ποικιλότητα των άγριων μελισσών στα νησιά του Αιγαίου. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        27. Χαριτωνίδου Μ., Στεφανάκη Α., Tscheulin T., Πετανίδου Θ. Παράγοντες της τρωτότητας των φυτικών taxa του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων της Ελλάδας. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        28. Χρόνη Α., Djan M., Obreht D., Tscheulin T., Πετανίδου Θ., Vujić A. Μοριακή συστηματική του γένους Eumerus (Diptera: Syrphidae) στο Αιγαίο. 9-12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία».

        29. Tscheulin Τ., Πετανίδου Θ. Περιορισμός αποτελεσματικότητας επικονίασης αυτόχθονου φυτού από έναν εισβολέα: Solanum elaeagnifolium εναντίον Glaucium flavum. 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις, Εφαρμογές».

        30. Καλοβελώνη Α., Tscheulin Τ., Πετανίδου Θ. Ο ρόλος της σύνθεσης του τοπίου και του κλιματικού προφίλ στη γεωγραφική κατανομή της άγριας μελισσοπανίδας στη Λέσβο. 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις, Εφαρμογές».

        31. Καφά Κ. Tscheulin T., Πετανίδου Θ. Εκτίμηση της αξίας της επικονίασης και του ρόλου των ημερών μελισσών στη πρωτογενή γεωργική παραγωγή της Ελλάδος. 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις, Εφαρμογές».

        32. Πετανίδου Θ., Tscheulin T., Ståhls G., Vujić A., Olesen, J.M., Rojo S., Θρασυβούλου Α., Σγαρδέλης Σ., Καλλιμάνης Α., Κοκκίνη Σ. To έργο POL-AEGIS, αιγίδα για τους επικονιαστές του Αιγαίου. 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις, Εφαρμογές».

        33. Χρόνη Α., Tscheulin T., Πετανίδου Θ. Επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών βάσεων της κινητής τηλεφωνίας στη βιοποικιλότητα: η περίπτωση των εντόμων-επικονιαστών. 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις, Εφαρμογές».

        34. Θ. Πετανίδου, Τ. Tscheulin, Α. Σπυρόπουλος. Επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην αφθονία εντόμων επικονιαστών. 5 Φεβρουαρίου 2011, Αθήνα, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας, Ημερίδα Μελισσοκομίας - Τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη Μελισσοκομία στην Ελλάδα και διεθνώς.

        35. Tscheulin Τ., Σπυρόπουλος Α., Πετανίδου Θ. Επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην αφθονία εντόμων επικονιαστών. Οκτώβριος 2010, Πάτρας, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο».

        36. Λ. Νεοκοσμίδης., T. Τscheulin, Θ. Πετανίδου. Επιπτώσεις της σύνθεσης του τοπίου στην αφθονία των άγριων μελισσών. 1-3 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα – Marathon Data, 20η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS ArcInfo – ArcView – ArcGIS – Σχεδιάζοντας το παρόν και το μέλλον.

        37. J. Dauber, J. Biesmeijer, D. Gabriel, W. E. Kunin, E. Lamborn, B. Meyer, A. Nielsen, S. Potts, V. Sõber, I.Steffan-Dewenter, J. Stout, T. Teder, T. Tscheulin, D. Vivarelli, T. Petanidou. Effects of plant population structure on flower visitation and seed set of wild plants at two spatial scales: a pan-European approach. 15-18 Σεπτεμβρίου 2008, EURECO – GFOE, Leipzig, Germany.

        38. Tscheulin T., Petanidou T. The Impact of an invasive on visitation patterns and seed set of a native co-flowering species. Οκτώβριος 2008, Πράγα, NEOBIOTA Conference.

        39. Tscheulin T., Petanidou T., C. Zografou, and K. Panteli. Invading the Mediterranean: Study of the ecology of Solanum elaeagnifolium, a successful invasive plant species from C. America. Ιούνιος 2008, Μυτιλήνη, International Conference “Studying, Modeling and Sense Making of the Planet Earth”.

        40. Tscheulin, T., Petanidou, T. The impact of the invasive silver-leaf nightshade on visitation patterns and seed set of the native yellow-horned poppy. Οκτώβριος 2008, Βόλος, 4ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Οικολόγων & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας με θέμα «Νέες κατευθύνσεις στην Οικολογία».

        41. Πετανίδου Θ., J. Dauber, D. Gabriel, W. Kunin, E. Lamborn, M. Moora, B. Meyer, S. Potts, J. Settele, V. Sõber, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, T. Tscheulin, M. Βαΐτης, D. Vivarelli, J. Biesmeijer, Α. Nielsen. Η επίπτωση της κλίμακας (τοπικής, περιφερειακής, μεγαδιάπλασης) στην ανθική ελκυστικότητα και δαρβινική προσαρμογή των εντομοεπικονιαζόμενων φυτών. Οκτώβριος 2008, Βόλος, 4ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Οικολόγων & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας.

        42. Τ. Petanidou, J. Dauber, D. Gabriel, W. E. Kunin, E. Lamborn, M. Moora, B. Meyer, S. Potts, J. Settele, V. Sõber, I. Steffan-Dewenter, J. Stout, T. Tscheulin, M. Vaitis, D. Vivarelli, J. Biesmeijer & A. Nielsen. Effects of plant population structure on flower visitation & seed set of wild plants at two spatial scales: a pan-European approach. 8-11 Σεπτεμβρίου 2008, EURBEE3, Belfast, Northern Ireland, UK.

        43. Ramsay, A. J., S. G. Potts, D. B. Westbury, B. A. Woodcock, T. Tscheulin, S. J. Harris, and V. K. Brown. Response of planthoppers to novel margin management in arable systems. 23-25 Ιανουαρίου 2007, Delivering Arable Biodiversity, Warwick, UK.

        44. Ramsay, A. J., S. G. Potts, B. A. Woodcock, T. Tscheulin, V. K. Brown, and J. R. B. Tallowin. Novel margin management to enhance biodiversity in intensive livestock farms. 4-6 Απριλίου 2006, British Society of Animal Science, York, UK.

              Last updated : 30-03-2021 00:00:00