ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022
Όνομα:Πετανίδου Θεοδώρα
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Οικολογία – Οικογεωγραφία
Τηλέφωνο:
22510 36406
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:t.petanidou@aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://bioecolab-aegean.blogspot.gr/search/label/Theodora%20Petanidou
Σπουδές:
 • 1991: Διδακτορικό στην Βιολογία (Οικολογία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1992: Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1980: Πτυχίο Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Βιογεωγραφία της βιοποικιλότητας με έμφαση στα ανθοφόρα φυτά και έντομα-επικονιαστές – Επιπτώσεις δομής τοπίου, χημικών, βιολογικών εισβολέων, και κλιματικής αλλαγής στην βιοποικιλότητα
 • Οικολογία της αναπαραγωγής, με έμφαση στα συστήματα επικονίασης, την οικοφυσιολογία ανθικών παροχών (νέκταρ – γύρη), τα δευτερογενή ελκυστικά χαρακτηριστικά (άρωμα, χρώμα), τη σπανιότητα φυτών, την παραγωγικότητα συστημάτων (παραγωγή σπόρων, καρπών,
 • Τροφικά πλέγματα φυτών – επικονιαστών
 • Δομή, λειτουργία, και διαχείριση Μεσογειακών οικοσυστημάτων
 • Δομή, λειτουργία, και διαχείριση ημιτεχνητών οικοσυστημάτων (αλυκών, αγρο-οικοσυστημάτων)
 • Προστασία βιολογικών ειδών, διατήρηση άγριας φύσης
 • Ιστορία, γεωγραφία και διαχείριση φυσικών πόρων και ανθρωπογενών συστημάτων παραγωγής (π.χ. αλάτι, αλοπηγία και αλυκές στην Ευρώπη, αναβαθμίδες στο Αιγαίο)
 • Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και τοπική ανάπτυξη
 • Οικογεωγραφία της Μεσογείου
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2021-2023: SPRING - PI
 • 2019-2023: LIFE 4POLLINATORS - PI
 • 2019-2022: SERAPIS - Self-restoration of pollination services in Mediterranean post-fire communities co-considering fire traits and grazing stress - Επιστημονικώς υπεύθυνη
 • 2019-2022: 2019–2022: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century - A COST Programme - PI
 • 2019-2021: 2019–2021: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Μελιού» - ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ” - Επιστημονικώς Υπεύθυνη
 • 2017-2021: Employing land stewardship to transform terraced landscapes into green infrastructures to better adapt to climate change - LIFE Climate Change Adaptation project application - co-ordinator
 • 2018-2020: Κέντρο Αριστείας Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους [ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ] – ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων -
 • 2014-2015: FRiSCH (When the leaves challenge the FloweRs: how do bees find their way in the Strong Chemosensory background in a Mediterranean Habitat?)/ Όταν τα φύλλα προκαλούν τα άνθη: πώς οι μέλισσες βρίσκουν το δρόμο τους μέσα στο έντονο χημειο-αισθητηριακό περιβάλλον της Μεσογείου; - Επιστημονικώς υπεύθυνη για την Ελληνική πλευρά
 • 2013-2015: Working Group on Baker’s Law - National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), Duke University - researcher
 • 2012-2015: Οι επικονιαστές του Αιγαίου βιοποικιλότητα και απειλές – The Pollinators of the Aegean Archipelago diversity and threats (Pol-Aegis) - Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Συντονίστρια έργου
 • 2010-2015: Μεσογειακά οσμοτοπία. Ο ρόλος των πτητικών οργανικών ενώσεων των φυτών στα επικονιαστικά δίκτυα - ΥΔΒΜ – ΕΣΠΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Συντονίστρια έργου
 • 2010-2015: STEP (Status and Trends of European Pollinators) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 7th Framework Programme - Συντονίστρια έργου
 • 2013-2014: 2013-14: Ανάδειξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Αιγαίου. Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητα – ΥΠ2: Δράση 6 - Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Επιστημονικώς υπεύθυνη
 • 2010-2012: Μεσογειακά οσμοτοπία Τα ανθικά αρώματα των φρυγανικών φυτών - Εταιρεία Korres Φυσικά Προϊόντα - Συντονίστρια έργου
 • 2004-2009: ALARM (Assessing Large-scale environmental Risks with tested Methods - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 6th Framework Programme - Principal Investigator εταίρου Uaegean
 • 2006-2008: Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος) - ΓΓΕΤ – Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ. - Συντονίστρια έργου
 • 2005-2006: Χαρτογράφηση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων των Νήσων Λέσβου και Σάμου για την εφαρμογή του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.12 του Άξονα 3 του ΕΠΑΑ - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Επιστημονικώς υπεύθυνη
 • 2004-2006: Εγκατάλειψη των αναβαθμίδων της Λέσβου: Δομή και δυναμική των οικοσυστημάτων – εξέλιξη και χαρτογράφηση του τοπίου. Στα πλαίσια του «EPEAEK II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια». - Επιστημονικώς υπεύθυνη
 • 1999-2002: ALAS (: All About Salt) - Ecos-Ouverture Programme – European Commission, DG XVI. Aegean partner - Επιστημονική υπεύθυνος
 • 1999-2001: Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, την οικολογία και τον πολιτισμό. - Interreg II- Υπουργείο Αιγαίου - Επιστημονικώς υπεύθυνη
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • «Περιβάλλον και Οικολογία» (Y)
 • «Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» (KEY)
 • «Οικογεωγραφία της Μεσογείου» (KEY) - «Ελληνικό και Μεσογειακό Περιβάλλον» (KEY)
 • «Βιογεωγραφία» (Ε)
 • «Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον» (Υ)
 • «Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι» (ΠΜΣ, Υ, συνδιδασκαλία)
 • «Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευτέων Περιοχών» (ΠΜΣ, ΚΕΥ) - «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Προστατευτέων Περιοχών» (ΠΜΣ, ΚΕΥ)
 • «Γεωπεριβάλλον – Βιοποικιλότητα» (ΠΜΣ, ΚΕΥ, συνδιδασκαλία)
 • «Εφαρμοσμένη Βιογεωγραφία και Πολιτισμική Οικολογία της Μεσογείου» (ΠΜΣ, ΚΕΥ)
 • «Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες», «Ανάλυση Περιβαλλοντικών Ζητημάτων», «Βιολογία», «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε. με τη Μέθοδο Project» (ΠΜΣ, ΤΕΠΑΕΣ Ρόδου, συνδιδασκαλία).
 • «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (BIODIV – Ελληνογαλλικό ΠΜΣ, Τμήμα Επιστημών Θάλασσας, Π. Αιγαίου – Universite de Montpellier)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Πετανίδου Θ. (2021). Αναβαθμίδες καλλιέργειας – μια περιήγηση στα χωράφια του πολιτισμού του Αιγαίου, της Μεσογείου. BrokenHill Publishers, Λευκωσία, Κύπρος, ss. 116.

 2. Πετανίδου Θ. (2021). Εικονογραφώντας τις αναβαθμίδες της λογοτεχνίας – για μια δημιουργική μετουσίωση του λόγου σε εικόνα. BrokenHill Publishers, Λευκωσία, Κύπρος, σσ. 46.

 3. Χρυσανθάκη Χ., Πετανίδου Θ. (2021). Λαξεύοντας αναβαθμίδες στο νησιωτικό τοπίο - Οδηγός κατασκευής μακέτας αναβαθμίδων με καλλιέργειες. BrokenHill Publishers, Λευκωσία, Κύπρος, σσ. 68.

 4. Vujić A., Speight M., de Courcy M., Rojo S., Ståhls G., Radenković S., Likov L., Miličić M., Pérez-Bañón C., Falk S., and Petanidou T. (2020). Atlas of the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Greece. Brill, The Netherlands, pp. xxv+384.  ... περισσότερα

 5. Πετανίδου Θ., Ριζοπούλου Σ., Δέτσης Β. (επιστημονική επιμέλεια, 2015). Η περιοχή της Μεσογείου – Βιοποικιλότητα στον χώρο και στον χρόνο (J. Blondel, J. Aronson, J.-Y. Bodiou, G. Boeuf). Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σσ. 305 + xvi.

 6. Πετανίδου Θ. (2015). Αναβαθμίδες του Αιγαίου – το παράδειγμα των Δωδεκανήσων. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σσ. 280.

 7. Πετανίδου Θ. (επιστημονική και μεταφραστική επιμέλεια + Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης). (2012). Περιβαλλοντική Επιστήμη – Προς ένα βιώσιμο μέλλον, των Richard T. Wright και Dorothy F. Boorse. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σελ. 723 + xxii.

 8. Neves R., T. Petanidou, R. Rufino, S. Pinto (eds.) (2005). ALAS – All About Salt – Salt and salinas in the Mediterranean. Municipality of Figueira da Foz – ALAS, Lisbon, pp. 127. (http://www.aegean.gr/alas/final_publ.htm).  ... περισσότερα

 9. Καλαφάτης Θ., Θ. Πετανίδου, Ζ. Συνοδινός (εκδ.) (2003). Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου) – Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας – Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σσ. 344.

 10. Petanidou T., H. Dahm, E. Vayanni (eds.). (2002). Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference, Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι και ως εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης – Τελικό Συνέδριο ALAS. University of the Aegean, Mytilene, pp. 261. (http://www.aegean.gr/alas/to-proceedings.htm).  ... περισσότερα

 11. Πετανίδου Θ. – Petanidou T. (1997). Άλας: Το αλάτι στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και τον Πολιτισμό – Salt: Salt in European History and Civilisation. Δίγλωσση έκδοση. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., Αθήνα, σσ. 383.

  Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

  1. Χρυσανθάκη Χ., Παπαβασιλείου Β., Πετανίδου Θ. (2017). Το αναβαθμιδωμένο, ξερολιθικό τοπίο ως στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η σημασία του για την αειφορία. Στο: «Κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητα». Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

  2. Hueso K., Petanidou T. (2011). Cultural aspects of Mediterranean salinas, In: Towards an integrated approach to the cultural and natural aspects of wetlands, Papayannis T. (ed.), pp. 213-226. Med-INA, Athens.

  3. Auger-Rozenberg M.-A., Budrys E., Petanidou T., Glavendekic M., Bommarco R., Bonzini S., Kröel-Dulay G., A Jara A., Moora M., Potts S., Rortais A., Stout J., Torres I., Westphal C., Woyciechowski M., Desbois S., Lorme P.; Raimbault J.-P., Pineau P., Roques A. (2010).The ALARM Field Site Network, an outstanding tool for the survey of invasive insects infesting seeds of wild roses in Europe. In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), pp. 156-157, Pensoft, Sofia.

  4. Hammen V.C., Biesmeijer J.C., Bommarco R., Budrys E., Christensen T.R., Fronzek S., Grabaum R., Jaksic P., Klotz S., Kramarz P., Kroel-Dulay G., Kühn I., Mirtl M., Moora M., Petanidou T., J. Pino, Potts S.G., Rortais A., Schulze C.H., Steffan-Dewenter I., Stout J., Szentgyörgyi H., Vighi M., Vujic A., Westphal C., Wolf T., Zavala G., Zobel M., Settele J., Kunin W.E. (2010). The ALARM Field Site Network FSN – a testing ground for the risk assessment. In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), pp. 42-45, Pensoft, Sofia.

  5. Nielsen A., Dauber J., Kunin W.E., Lamborn E., Meyer B., Moora M., Potts S.G., Settele J., Sober V., Steffan-Dewenter I., Tscheulin T., Vivarelli D., Biesmeijer J.C., and Petanidou T. (2010). Assessing the impact of pollinator shifts on wild plants. In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), pp. 174-175, Pensoft, Sofia.

  6. Tscheulin T., Petanidou T., Potts S.G. (2010). Pollinators and their role in ecosystem – a long neglected central topic? In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), pp. 168-169, Pensoft, Sofia.

  7. Tscheulin T., Petanidou T., Potts S.G. (2010). The future of pollinators? In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), p. 186, Pensoft, Sofia.

  8. Vilà M., Bartomeus I., Dietzsch A., Petanidou T., Steffan-Dewenter I., Stout J., Tscheulin T. (2010). Mapping plant-invader integration into the plant-pollinator network. In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), pp. 210-211, Pensoft, Sofia.

  9. Westphal C., Bommarco R., Carré G., Lamborn E., Morison N, Petanidou T., Potts S.G, Roberts S.P.M., Szentgyörgyi H., Tscheulin T., Vaissière B.E., Woyciechowski M., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Settele J., Steffan-Dewenter I. (2010). Methods to quantify pollinator loss. In: Atlas of Biodiversity Risks – From Europe to the Globe and from Stories to Maps (J. Settele, ed.), pp. 170-171, Pensoft, Sofia.

  10. Petanidou Τ. (2007). Ecological and evolutionary aspects of floral nectars in Mediterranean habitats. In: Nectaries and nectar (S. Nicolson, M. Nepi, E. Pacini, eds.), pp. 343-376. Springer Verlag.

  11. Petanidou Τ. (2007). Ecological and evolutionary aspects of floral nectars in Mediterranean habitats. In: Nectaries and nectar (S. Nicolson, M. Nepi, E. Pacini, eds.), pp. 343–376. Springer Verlag, Dordrecht. Review article.

  12. Medan D., Basilio A.M., Devoto M., Bartoloni N.J., Torretta J.P., Petanidou T. (2006). Measuring generalization and connectance in temperate, year-long active systems. In: Plant – pollinator interactions: from specialization to generalization (N. Waser and J. Ollerton), pp. 245-259. University of Chicago Press, Chicago.

  13. Medan D., Basilio A.M., Devoto M., Bartoloni N.J., Torretta J.P., Petanidou T. (2006). Measuring generalization and connectance in temperate, year-long active systems. In: Plant–pollinator interactions: from specialization to generalization (N. Waser and J. Ollerton), pp. 245–259. University of Chicago Press, Chicago.

  14. Petanidou Τ., Potts S.G. (2006). Mutual use of resources in Mediterranean plant-pollinator communities: how specialized are pollination webs? In: Plant – pollinator interactions: from specialization to generalization (N. Waser and J. Ollerton), pp. 220-244. University of Chicago Press, Chicago.

  15. Petanidou Τ., Potts S.G. (2006). Mutual use of resources in Mediterranean plant–pollinator communities: how specialized are pollination webs? In: Plant–pollinator interactions: from specialization to generalization (N. Waser and J. Ollerton), pp. 220–244. University of Chicago Press, Chicago.

  16. Petanidou T., Ellis W.N. (1996). Interdependence of native bee faunas and floras in changing Mediterranean communities. In: The conservation of bees - Linnean Society Symposium series No 18 (A. Matheson, S. L. Buchmann, C. O’Toole, P. Westrich, I. H. Williams, eds.), pp. 201-226. Academic Press, London.

  17. Petanidou T., Ellis W.N. (1996). Interdependence of native bee faunas and floras in changing Mediterranean communities. In: The conservation of bees – Linnean Society Symposium series No 18 (A. Matheson, S.L. Buchmann, C. O’Toole, P. Westrich, I.H. Williams, eds.), pp. 201–226. Academic Press, London.

  18. Petanidou T. (1994). Nature conservation and pollination ecology in phrygana (garrigue of East Mediterranean). In: Environmental Management and Arthropod Conservation (R. Jimenez-Peydró and A. Marcos-García, eds.), pp. 139–150. Asociación Española de Entomología, Valencia.

  19. Petanidou T. (1994). Nature conservation and pollination ecology in phrygana (garrigue of East Mediterranean). In: Environmental Management and Arthropod Conservation (R. Jimenez-Peydró, A. Marcos-García, eds.), pp. 139-150. Asociación Española de Entomología, Valencia.

  20. Petanidou T. (1992). Measurement of pollen energetic value. In: Pollination Ecology - A Practical Approach (a book by A. Dafni), pp. 131-132. The Practical Approach Series, 110, IRL - Oxford University Press, London.

  21. Petanidou T. (1992). Measurement of pollen energetic value. In: Pollination Ecology – A Practical Approach (Invited chapter – a book by A. Dafni), pp. 131–132. IRL – Oxford University Press, London.

  Κεφάλαια σε Βιβλία χωρίς κριτές

  1. Πετανίδου Θ. (2012). Περί μελισσών, ανθέων και άλλων καλών. Στο: Ημερολόγιο Λέσβου 2013, σελ. 231-242 (επιμ. Π. Σκορδάς). Εκδόσεις Αιολίδα, Μυτιλήνη.

  2. Πετανίδου Θ. (2011). Αναβαθμίδες ή πεζούλες: αναπόσπαστο κομμάτι του νησιωτικού τοπίου. Στο: Σύγχρονα Ελληνικά Τοπία – Γεωγραφική προσέγγιση από ψηλά, (Κ. Χατζημιχάλης, Επιμ.), Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα.

  3. Πετανίδου Θ. (2010). Αναβαθμίδες ή πεζούλες: αναπόσπαστο κομμάτι του νησιωτικού τοπίου. Στο: Γεωγραφικός Άτλαντας της Ελλάδος, (Κ. Χατζημιχάλης, Επιμ.) (http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-47-29/2010-01-21-18-38-52/197-anavathmoi.html).  ... περισσότερα

  4. Πετανίδου Θ. (2007). Αλάτι και αλυκές» ως αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο: Αλοπηγικές δραστηριότητες και παράκτια οικοσυστήματα (ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης), σελ. 9-31. Νεάπολη Κρήτης.

  5. Petanidou T. (2005). 13 κεφάλαια στο βιβλίο ALAS – All About Salt – Salt and salinas in the Mediterranean (R. Neves, T. Petanidou, R. Rufino, S. Pinto, eds.: (http://www.aegean.gr/alas/final_publ.htm), Municipality of Figueira da Foz – ALAS, Lisbon.  ... περισσότερα

  6. Πετανίδου Θ. (2001). Η Γεωγραφία της χρήσης και της παραγωγής άλατος στον ελληνικό κόσμο. Στο: Το Ελληνικό Αλάτι, σελ. 67-85. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα.

  7. Petanidou T. (2000). The postmodern saline landscape in Greece and the European Mediterranean: salinas for salt or what? In: Saltworks: Preserving saline coastal ecosystems – Proceedings of the Post-Conference Symposium of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology (Korovessis N., Lekkas T.D., eds.), pp. 67-80. Global NEST, Αθήνα.

  8. Πετανίδου Θ. (2000). Των νυν και αεί λειμώνων του άλατος. Στο βιβλίο του Κ. Καρνασιώτη Αλατότοποι, σελ. 13-16. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Εφορεία Σπηλαιολογίας - Παλαιοανθρωπολογίας, Αθήνα.

  9. Petanidou T. (1997). European saltworks at the threshold of the 21st century – Importance, threats and remedies. Στο: Nature and Workmanship – Artificial wetlands in the Mediterranean coast, C. Marín and G. Orlando (eds.), 17-24. Insula, DG XI, Unesco. Invited article.

  10. Petanidou T. (1997). Management of the Messolonghi saltworks habitat. Στο: Nature and Workmanship – Artificial wetlands in the Mediterranean coast, C. Marín and G. Orlando (eds.), 37-41. Insula, DG XI, Unesco. Invited article.

  11. Πετανίδου Θ. (1997). Οικολογική διαχείριση των αλυκών Μεσολογγίου: Προστασία περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Στο: Βιώσιμη ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή, Κ. Μαυρέλης (εκδ.), 332-359. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας. Invited article.

  12. Petanidou Τ. (1996). [Management of the Messolonghi saltworks habitat]. In: Management of Mediterranean wetlands, 4. Case studies 3. C. Morillo and J.L. Gonzalez (eds.), pp. 51-64. (In Spanish). Invited article.

  13. Petanidou T. (1992). Measurement of pollen energetic value. In: Pollination Ecology – A Practical Approach (Invited chapter – a book by A. Dafni), pp. 131-132. IRL – Oxford University Press, London.

     Άρθρα σε Περιοδικά

     1. Πετανίδου Θ. (2018). Περί αιμασιών ονοματολογία. Νήσος Άνδρος 12: 168–178.

     2. Πετανίδου Θ. (2005). Βαστάδια και τάβλες: Λαξεύοντας το τοπίο της Νισύρου. Νισυριακά 15: 212–255. Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, Αθήνα.

     Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

     1. Alexandre E.M. et al. Characterisation factors to assess land use impacts on pollinator abundance in Life Cycle Assessment. (2023). Environmental Science & Technology 57: 3445−3454.  ... περισσότερα

     2. Aronne et al. (2023). Identifying bottlenecks in the plant life cycle in Europe: lack of knowledge hinders conservation actions. Biological Conservation 286: 110289.  ... περισσότερα

     3. Kantsa A., Garcia J., Raguso R., Dyer A., Steen R., Tscheulin T., Petanidou T. (2023). Intrafloral patterns of color and scent in Capparis spinosa L. and the ghosts of its selection past. American Journal of Botany, 110(1): e16098.  ... περισσότερα

     4. Mavrofridis G., Tataris G., Petanidou, T. (2023). Traditional migratory beekeeping in Greece, 18th – mid 20th century. Journal of Apicultural Research.  ... περισσότερα

     5. Minachilis K.; Kantsa Α.; Devalez; Vujic A., Pauly A.; Petanidou T. (2023). The making of a hyperdiverse mountain: α- and β-diversity of pollinators, flowering plants, and network interactions. J. Animal Ecology 92:1001–1015.  ... περισσότερα

     6. Nakas G., Kantsa A., Vujic A., Mescher M.C., De Moraes C.Μ., Petanidou T. (2023). Flower-visiting hoverfly populations and their pollination networks are favored by fire in freshly burnt Mediterranean sites. Ecology and Evolution 13: e9803.  ... περισσότερα

     7. Nakas G., Lazarina M., Chtenelli T.-T., A., Sgardelis S., Dimitrakopoulos P.G., Devalez J., Petanidou T. (2023). The response to fire by two eusocial bee species. Ecological Entomology 2023: 1–13.  ... περισσότερα

     8. Reverté S. et al. (2023). National records of 3000 European bee and hoverfly species - a contribution to pollinator conservation. Insect Conservation and Diversity (early view).  ... περισσότερα

     9. Filipiak M., Walczyńska A., Denisow B., Petanidou T., Ziółkowska E. (2022). Plant phenology and production of pollen, nectar and sugar in 1603 plant species from various environments. Ecology e3705.  ... περισσότερα

     10. Kougioumoutzis K., Kaloveloni A., Petanidou T. (2022). Climate change impacts on island bees: the Aegean archipelago. Biology 11, 552.  ... περισσότερα

     11. Mari-Liis Viljur et al.(2022). Effects of stand-replacing natural disturbance on forest biodiversity: a meta-analysis. Biological Reviews (early view).  ... περισσότερα

     12. Mavrofridis G., Petanidou T. (2022). Bee brood as traditional human food on Andros Island, Greece. Journal of Apicultural Research (ahead-of-print 1-4).  ... περισσότερα

     13. Memtsas G., Petanidou T., Lazarina M., Sgardelis S., Kallimanis A. (2022). What plant–pollinator network structure tells us about the mechanisms underlying the bidirectional biodiversity productivity relationship? Basic and Applied Ecology 63: 49–58.  ... περισσότερα

     14. Avtzis D.N., Markoudi V., Mizerakis V., Devalez J., Nakas G., Poulakakis N., Petanidou T. (2021). The Aegean Archipelago as cradle: divergence of the genus Pygopleurus and phylogeography of P. foina. Systematics and Biodiversity 19(4): 346-358.  ... περισσότερα

     15. Dafni A., Blanchéc C., Khatib S.A., Petanidou T., Aytaç B., Pacini E., Kohazurova I., Geva-Kleinberger A., Shahvar S., Dajic Z., Geva-Kleinberger A., Klug H. and Cruz Benítez G. (2021). In search of the Mandrake's myths traces – The etymological, historical and ethnobotanical roots of its vernacular names. Journal of Ethnomedicine and Ethnobiology 17:68: 1–35.  ... περισσότερα

     16. Fiser Z.et al. (2021). ConservePlants: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century. Research Ideas and Outcomes 7: e62810.  ... περισσότερα

     17. Herbertsson et al. (2021). Bees increase seed set of wild plants while the proportion of arable land has a variable effect on pollination in European agricultural landscapes. Plant ecology and evolution 154(3): 341–350.  ... περισσότερα

     18. Lázaro A., Müller A., Ebmer A.W., Dathe H.H., Scheuchl E., Schwarz M., Risch S., Pauly A., Devalez J., Tscheulin T., Gómez-Martínez C., Papas E., Pickering J., Waser N.M. and Petanidou T. (2021). Impacts of beekeeping on wild bee diversity and pollination networks in the Aegean Archipelago. Ecography 44: 1–13.  ... περισσότερα

     19. Minaheilis K., Kantsa A., Petanidou T. (2021). Bumblebees, the proficient mountain pollinators: evidence from Stachys germanica along the altitudinal gradient of Mt. Olympus, Greece. Biological Journal of the Linnean Society 134: 732–744.  ... περισσότερα

     20. Minaheilis K., Kougioumoutzis K., Petanidou T. (2021). Climate change effects on pollinator diversity and distribution along the elevation gradient of Mount Olympus, Greece. Ecological indicators 132: 108335.  ... περισσότερα

     21. Skoulikidis N. T., Nikolaidis N., Panagopoulos A., Fischer-Kowalski M., Zogaris S., Petridis P., Pisinaras V., Efstathiou D., Petanidou T., Michalopoulos N., Mimikou M. (2021). The LTER-Greece environmental observatory network– Design and initial achievements. Water 13, 2971.  ... περισσότερα

     22. Stuke J.-H., J. Devalez, Petanidou T. (2021). New Conopidae records from Greece (Diptera). Studia Dipterologica 24(1): 63–71.

     23. Μαυροφρύδης Γ., Τάταρης Γ., Πετανίδου Θ. (2021). Η γεωγραφία της παραδοσιακής νομαδικής μελισσοκομίας στα νησιά του Αιγαίου. Περιοδικό Γεωγραφίες.37: 21-34.

     24. Cole et al. (2020). A critical analysis of potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland. Journal of Applied Ecology 57(4): 681-694.  ... περισσότερα

     25. Dafni A., Petanidou T., Vallianatou I., Kozhuharova I., Blanche C., Pacini E., Peyman M., Dajic Stevanovic Z., Franchii G., and Benítez G. (2020). Myrtle, Basil, Rosemary, and Three-Lobed Sage as Ritual Plants in the Monotheistic Religions: an Historical–Ethnobotanical Comparison. Economic Botany 74(3): 330–355.  ... περισσότερα

     26. Gonzalez V.H., Hranitz J.M., Percival C.R., Pulley K.L., Tapsak S.T., Tscheulin T., Petanidou T., Barthell J.F. (2020). Thermal tolerance varies with dim-light foraging and elevation in large carpenter bees Hymenoptera: Apidae: Xylocopini). Ecological Entomology 45: 688–696.  ... περισσότερα

     27. Gonzalez V.H., Osborn A.L., Brown E.R., Pavlick C.R., Enríquez E., Tscheulin T., Petanidou T., Hranitz J.M., Barthell J.F. (2020). Effect of pan trap size on the diversity of sampled bees and abundance of bycatch. Journal of Insect Conservation 24: 409–420.  ... περισσότερα

     28. Minaheilis K., Kantsa A., Devalez J., Trigas P., Tscheulin T., Petanidou T. (2020). Bumblebee diversity and pollination networks along the elevation gradient of Mount Olympus, Greece. Diversity and Distributions 26:1566–1581.  ... περισσότερα

     29. Radenković S., Likov L., Ståhls G., Rojo S., Pérez-Bañón C., Smit J., Petanidou, T., van Steenis W., Vujić A. (2020). Three new hoverfly species from Greece (Diptera: Syrphidae). Zootaxa 4830 (1): 103–124.  ... περισσότερα

     30. Radenković S., Vujić A., Obreht Vidaković D., Djan M., Milić D., Veselić S., Ståhls G. & Petanidou, T. (2020) Sky island diversification in Merodon rufus group (Diptera, Syrphidae) – recent vicariance in south-east Europe. Journal of Organism Diversity and Evolution 20: 345–368.  ... περισσότερα

     31. Schwarz B., Vázquez D.P., … Petanidou T., … Fründ J. (2020). The temporal scale-dependence of plant-pollinator networks. Oikos 129: 1289–1302.  ... περισσότερα

     32. Stefanatou E., Dimitrakopoulos P.G., Aloupi M., Adamidisd G.C., Nakas G., Petanidou T. (2020). From bioaccumulation to biodecumulation: nickel movement from Odontarrhena lesbiaca (Brassicaceae) individuals into consumers. Science of the Total environment 747: 141197.  ... περισσότερα

     33. Varnava A.I., Roberts S.P.M., Michez D., Ascher J., Petanidou T., Dimitriou S., Devalez J., Pittara M., Stavrinides M.C. (2020). The wild bees (Hymenoptera: Apoidea) of the island of Cyprus. Zookeys 924: 1–114.  ... περισσότερα

     34. Breeze T.D., Boreux V., Cole L., Dicks L., Klein A.-M., Pufal G., Balzan M., Bevk D., Bortolotti L., Petanidou T., Mand M., Pinto M.A., Scheper J., Stanisavljević L., Stavrinides M.C., Tscheulin T., Varnava A., Kleijn D. (2019). Linking farmer and beekeeper preferences with ecological knowledge to improve crop pollination. People and Nature 1: 562–572.  ... περισσότερα

     35. Chroni A., Stefanovic M., Djan M., Vujić A., Šašić Zorić L., Kočiš Tubić N., Petanidou T. (2019). Connecting the dots: Bridging genetic to spatial differentiation of the genus Eumerus (Diptera: Syrphidae) in the Mediterranean Basin and the Balkans. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 57: 822–839.  ... περισσότερα

     36. Duffy K.J., Waud M., Schatz B., Petanidou T., Jacquemyn H. (2019). Latitudinal variation in mycorrhizal diversity associated with a European orchid. J. of Biogeography 46: 968–980.  ... περισσότερα

     37. Kantsa A., Raguso R.A., Lekkas T., Kalantzi O.-I., Petanidou T. (2019). Floral volatiles and visitors: a meta-network of associations in a natural community. J. Ecology (in press)  ... περισσότερα

     38. Lazarina M., Devalez J., Neokosmidis L., Sgardelis S.P, Kallimanis A.S., Tscheulin T., Tsalkatis P., Kourtidou M., Mizerakis V., Nakas G., Palaiologou P., Kalabokidis K., Vujic A., Petanidou T. (2019). Moderate fire severity is best for the diversity of most of the pollinator guilds in Mediterranean pine forests. Ecology e02615.  ... περισσότερα

     39. Chroni A., Grković A., Ačanski, J., Vujić A., Radenković S., Veličković N., Djan M., Petanidou T. (2018). Disentangling cryptic species complex and new species within Eumerus minotaurus group (Diptera: Syrphidae) based on integrative taxonomy and Aegean palaeogeography. Contributions to Zoology 8 (4): 197-225.  ... περισσότερα

     40. Giron D., et al., Petanidou T., et al. (2018). Promises and challenges in insect–plant interactions. Entomologia Experimentalis et Applicata 166: 319-343.  ... περισσότερα

     41. Kaloveloni A., Tscheulin T., Petanidou T. (2018). Geography and climate are more important than ecology in shaping bee diversity in the Aegean Archipelago. J. of Biogeography 45: 2690-2700.  ... περισσότερα

     42. Kantsa A., Raguso R.A., Dyer A.G., Olesen J.M., Tscheulin T., Petanidou T. (2018). Disentangling the role of floral sensory diversity in pollination networks. Nature Communications, 9(1): 1041.  ... περισσότερα

     43. Lazarina M., Sgardelis S.P. Tscheulin T., Devalez J., Mizerakis V., Kallimanis A.S., Papakonstantinou S., Kyriazis T., Petanidou T. (2017). The effect of fire history in shaping diversity patterns of the flower-visiting insects in post-fire Mediterranean pine forests. Biodiversity and Conservation 26(1): 115–131.  ... περισσότερα

     44. Neokosmidis L., Tscheulin T., Devalez J., Petanidou T. (2018). Landscape context and spatial configuration drive wild bee demographics in the Aegean islands. Insect Science 25: 172-182.  ... περισσότερα

     45. Petanidou T., Kallimanis A.S., Tscheulin T., Devalez J., Stefanaki A., Ηanlidou E., Vujić A., Lazarina M., Kaloveloni A., Sgardelis S.P. (2018). Climate drives plant–pollinator interactions even along small-scale climate gradients: the case of the Aegean. Plant Biology 20: 176-183.  ... περισσότερα

     46. Petanidou T., Price M.V., Bronstein J.L., Kantsa A., Tscheulin T., Kariyat R., Krigas N., Mescher M.C., De Moraes C.M., Waser N.M. (2018). Pollination and reproduction of an invasive plant inside and outside its ancestral range. Acta Oecologica 20: 176-183.  ... περισσότερα

     47. Radenkovic S., Šašić L., Djan M., Obreht Vidaković D., Ačanski J., Ståhls G., Veličković N., Markov Z., Petanidou T., Kočiš Tubić N., Vujić A. (2018). Cryptic speciation in the Merodon luteomaculatus complex (Diptera: Syrphidae) from the Eastern Mediterranean. Zoological Systematics and Evolutionary Research 56: 170-191.  ... περισσότερα

     48. Ramos-Jiliberto R., Moisset de Espanés P., Franco-Cisterna M., Petanidou T., Vázquez D.P. (2018). Phenology determines the robustness of plant–pollinator networks. Nature – Scientific Reports 8:14873 – open acces.  ... περισσότερα

     49. Takkis K., Tscheulin T., Petanidou T. (2018). Differential climate warming effects on the nectar secretion of early- and late-flowering Mediterranean plants. Frontiers in Plant Science 9: 874.  ... περισσότερα

     50. Chroni A., Djan M., Obreht D., Petanidou T., Vujić A. (2017). The validity of COI gene in species delimitation of the genus Eumerus (Diptera: Syrphidae). Bulletin of Entomological Research 107(1): 126–138.  ... περισσότερα

     51. Grossenbacher et al., Petanidou T., et al. (2017). Self-Compatibility is Overrepresented on Islands Globally, Revealing Broad Support for Baker's Law. The New Phytologist 215(1): 469-478.  ... περισσότερα

     52. Hudson L.N. et al. (2017). The database of the PREDICTS (Projecting Responses of Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems) project. Ecology and Evolution 7(1): 145-188.  ... περισσότερα

     53. Kantsa A., Raguso R.A., Dyer A.G., Sgardelis S.P., Olesen J.M., Petanidou T. (2017). Community-wide integration of floral colour and scent in a Mediterranean scrubland. Nature – Ecology & Evolution.  ... περισσότερα

     54. Lazarina M., Sgardelis S.P. Tscheulin T., Devalez J., Mizerakis V., Kallimanis A.S., Papakonstantinou S., Kyriazis T., Petanidou T. (2017). The effect of fire history in shaping diversity patterns of the flower-visiting insects in post-fire Mediterranean pine forests. Biodiversity and Conservation 26(1): 115–131.  ... περισσότερα

     55. Bohan D.A. & the QUINTESSENCE Consortium (2016). Networking Our Way to Better Ecosystem Service Provision. Trends in Ecology and Evolution – TREE 31(2): 105–115.  ... περισσότερα

     56. De Palma A. et al., Petanidou T., et al. (2016). Predicting Bee Community Responses to Land-use Changes: Effects of Geographic and Taxonomic Biases. Nature–Scientific Reports 6, 31153: 1-14.  ... περισσότερα

     57. Goras G., Tananaki C., Dimou M., Tscheulin T., Petanidou T., Thrasyvoulou A. Impact of honeybee (Apis mellifera L.) density on wild bee foraging behavior. Journal of Apicultural Science 60: 49–61.  ... περισσότερα

     58. Lazarina M., Sgardelis S.P. Tscheulin T., Kallimanis A.S. Devalez J., Petanidou T. (2016). Bee response to fire regimes in Mediterranean pine forests: the role of nesting preference, trophic specialization, and body size. Basic and Applied Ecology 17: 308–320.  ... περισσότερα

     59. Lázaro A., Chroni A., Tscheulin T., Devalez J., Matsoukas Ch., Petanidou T. (2016). Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators. Journal of Insect Conservation 20: 315–324.  ... περισσότερα

     60. Lázaro A., Tscheulin T., Devalez J., Nakas G. Petanidou T. (2016). Effects of grazing intensity on flower cover, pollinator abundance and diversity, and pollination services. Ecological Entomology 41: 400–412.  ... περισσότερα

     61. Lázaro A., Tscheulin T., Devalez J., Nakas G., Stefanaki A., Hanlidou E., Petanidou T. (2016). Moderation is best: effects of grazing intensity on pollination networks in Mediterranean communities. Ecological Applications 26(3): 796-807.  ... περισσότερα

     62. Pérez-Bañón S., Radenković S., Vujić A., Ståhls G., Rojo S., Grković A., Petanidou T. (2016). Brachyopa minima (Diptera: Syrphidae), a new species from the Greek island of Lesvos with notes on the biodiversity and conservation of the genus Brachyopa Meigen, 1822. Zootaxa 4072 (2): 217–234.  ... περισσότερα

     63. Ståhls G., Vujić A., Petanidou T. Cardoso, P., Radenković S., Ačanski, J., Pérez-Banon C., Rojo S. (2016). Phylogeographic patterns of Merodon hover flies in the Eastern Mediterranean region: revealing connections and barriers. Ecology and Evolution 6(7): 2226–2245.  ... περισσότερα

     64. Vujić A., Petanidou T., Tscheulin T., Ståhls G., Radenković S., Baturan Ž., Mijatović G., Rojo S., Pérez-Bañón C., Devalez J., Andrić A., Jovičić S., Krašić D., Markov Z., Radišić D., Tataris Y. (2016). Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the Eastern Mediterranean and adjacent mainlands. Insect Conservation & Diversity 9: 181–191.  ... περισσότερα

     65. Grković A., Vujić A., Radenković S., Chroni A., Petanidou T. (2015). Diversity of the genus Eumerus Meigen (Diptera, Syrphidae) on the eastern Mediterranean islands with description of three new species. Annales de la Société Entomologique de France 51(4): 361–373.  ... περισσότερα

     66. Kaloveloni A., Tscheulin T., Vujic A., Radenkovic S., Petanidou T. (2015). Winners and losers of climate change for the genus Merodon (Diptera: Syrphidae) across the Balkan Peninsula. Ecological Modelling 313: 201–211.  ... περισσότερα

     67. Kantsa A., Sotiropoulou S., Vaitis M., Petanidou T. (2015). Plant volatilome in Greece: a review on the properties, prospects, and chemogeography. Chemistry & Biodiversity 12: 1466–1480.  ... περισσότερα

     68. Pannell J.R., et al., Petanidou T. et al. (2015). The scope of Baker’s law. New Phytologist 208: 656-667 (Tansley Reviews).  ... περισσότερα

     69. Stefanaki A., Kantsa A., Tscheulin T., Charitonidou M., Petanidou T. (2015). Lessons from Red Data Books: Plant vulnerability increases with floral complexity. PLOSone.  ... περισσότερα

     70. Takkis K., Tscheulin T., Tsalkatis P., Petanidou T. (2015). Climate change reduces nectar secretion in two common Mediterranean plants. AoB-plants.  ... περισσότερα

     71. Breeze T.D., Vaissière B.E., Bommarco R., Petanidou T., Seraphides N., Kozák L., Scheper J., Biesmeijer J.C., Kleijn D., Gyldenkærne S., Holzschuh A., Steffan-Dewenter I., Stout J.C., Pärtel M., Zobel M. and Potts S.G.(2014). Pollination Services Threatened by Supply-Demand Mismatch of Honeybee Colonies in Europe. PLOS ONE 9(1): e82996. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0082996.  ... περισσότερα

     72. Carvalheiro L.-G., ..., Petanidou T., ... Cunin W.E. (2014). The potential for indirect effects between co-flowering plants via shared pollinators depends on resource abundance, accessibility and relatedness. Ecology Letters 17: 1389–1399.  ... περισσότερα

     73. Hudson L., et. al., Petanidou T., et. al., Purvis A. (2014). The PREDICTS database: a global database of how local terrestrial biodiversity responds to human impacts. Ecology and Evolution 4(24): 4701-4735.  ... περισσότερα

     74. Petanidou T., Kallimanis A.S., Sgardelis S.P., Mazaris A.D., Pantis J. D., Waser N.M. (2014). Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch. Acta Oecologica 59: 104–111.  ... περισσότερα

     75. Dafni A., Benítez G., Blanché C., Laca L.R., Petanidou T., Aytaç B., Horvat M., Lucchese F., Beva-Kleinberger A. (2013). The etymological, ecological, historical and ethnobotanical roots of the vernacular names of Ecballium elaterium (L.) Rich. (Squirting cucumber). The Journal of Ethnobiology and Traditional Medicine 119: 515–537.

     76. Dalsgaard B., Trøjelsgaard K., Martín González A.-M., Nogués-Bravo D., Ollerton J., Petanidou T., Sandel B., Schleuning M., Wang Z., Rahbek C., Sutherland W.J., Svenning J.-C., Olesen J.M. (2013). High quaternary climate-change diminishes modularity of pollination networks. Ecography 36: 001–010. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0587.2013.00201.x.  ... περισσότερα

     77. Kantsa A., Tscheulin T., Junker R.R., Petanidou T., Kokkini S. (2013). Urban biodiversity hotspots wait to get discovered: the example of the city of Ioannina, NW Greece. Landscape and Urban Planning 120: 129–137. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.08.013.  ... περισσότερα

     78. Petanidou T., Duffy K., Karatza A., Kantsa A. (2013). Reduced fecundity in large populations of a Mediterranean orchid that occur in a human-modified landscape. BAAE – Basic and Applied Ecology 14: 36–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2012.11.007.  ... περισσότερα

     79. Petanidou T., Ståhls G., Vujić A., Olesen J.M., Rojo S., Thrasyvoulou A., Sgardelis S., Kallimanis A.S., Kokkini S., Tscheulin T. (2013). Investigating Plant–Pollinator Relationships in the Aegean: the approaches of the project POL-AEGIS (The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats). Journal of Apicultural Research 52(2): 106–117. http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.52.2.20.  ... περισσότερα

     80. Tscheulin T., Petanidou T. (2013). The presence of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, increases pollen limitation in the native co-flowering species Glaucium flavum. Biological Invasions 15:385–393. DOI 10.1007/s10530-012-0293-y.  ... περισσότερα

     81. Barthell JF, Hranitz JM, Albritton-Ford AC, Barnett A, Butler ME, Cowo CL, Kurtz RM.); Sanchez ML, Warren JJ, Petanidou T, Wells H. (2012). Competition between two Eurasian plant species for pollinators: a perturbation experiment. Integrative and Comparative Biology 52: E208–E208 Suppl. 1.

     82. Barthell JF, Hranitz JM, Redd JR, Clement ML, Crocker KC, Becker EC, Leavitt KD, McCall B, Mills-Novoa M, Walker CM, Petanidou T, Wells H (2012). Observations on nectar availability and bee visitation at patches of yellow star-thistle and yellow star-thistle on the northeast Aegean island of Lesvos (Greece). Uludag Bee Journal 12(2): 55–61.

     83. Nielsen A., Dauber J., Kunin W.E., Lamborn E., Meyer B., Moora M., Potts S.G., Roberts S., Sõber V., Settele J., Steffan-Dewenter I., Stout J.C., Tscheulin T., Vaitis M., Vivarelli D., Biesmeijer J.C., Petanidou T.. (2012). Pollinator community responses to the spatial population structure of wild plants: A pan-European approach. Basic and Applied Ecology 13: 489–499. http://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2012.08.008.  ... περισσότερα

     84. Petanidou T., Godfree R.C., Song D.S., Dupont Y.L, Kantsa A., Waser N.M. (2012). Self-compatibility and plant invasiveness: Comparing species in native and invasive ranges. Perspectives in Plant ecology, Evolution and Systematics 14: 3–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2011.08.003.  ... περισσότερα

     85. Stuke J.-H., Petanidou T., Clements D., Taylor M.J. (2012). Records of Conopidae (Diptera) from the North Aegean islands Chios and Lesvos, Greece. Dipterist Digest 19: 171-177.

     86. 14. Milic D., Luković J., Dan M., Zorić L., Obreht D., Veselić S., Anačkov G., Petanidou T. (2011). Identification of Salicornia population: anatomical characterization and rapd fingerprinting. Archives of Biological Sciences – Belgrade 63(4): 1087–1098. http://dx.doi.org/10.2298/ABS1104087.  ... περισσότερα

     87. Barthell JF, Redd JR, Clement ML, Hranitz JM, Petanidou T, Wells H (2011). Nectar Levels of a Highly Invasive Flowering Plant Species Correlate with Pollinator Size within Island Ecosystems in America and Eurasia. Integrative and Comparative Biology 51: E163-E163 Suppl. 1

     88. Klonari Ai, Dalaka A., Petanidou T. (2011). How Evident is the Apparent? Students’ and Teachers’ Perceptions of the Terraced Landscape. International Research in Geographical and Environmental Education 20(1): 5–20.

     89. Nielsen A., Steffan-Dewenter I., Westphal C., Vaitis M., Woyciechowski M., Bazos I., Biesmeijer J.C., Bommarco R., Kunin W.E., Lamborn E., Messinger O., Potts S.G., Roberts S., Szentgyorgyi H., Settele J., Vaissiere B.E., Petanidou T. (2011). Assessing bee species richness in two Mediterranean communities: importance of habitat type and sampling techniques. Ecological Research 26(5): 969–983. http://dx.doi.org/10.1007/s11284-011-0852-1.  ... περισσότερα

     90. Petanidou T., Vujic A., Ellis W.N. (2011). Hoverfly diversity (Diptera: Syrphidae) in a Mediterranean scrub community, Athens, Greece. Annales de la Société Entomologique de France 47(1-2): 168-175.

     91. Potts SG, Biesmeijer J., Bommarco R., Felicioli A, Fischer M, Jokinen P, Kleijn D, Klein A-M, Kunin WE, Neumann P, Penev L, Petanidou T., Rasmont P, Roberts S, Smith H, Sorensen P, Steffan-Dewenter I, Vaissière B, Vilà M, Vujić A, Woyciechowski M, Zobel M, Settele J, Schweiger O. (2011). Developing European conservation and mitigation tools for pollination services: approaches of the STEP (Status and Trends of European Pollinators) project. Journal of Apicultural Research 50(2): 152–164. http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.50.2.07.  ... περισσότερα

     92. Radenkovic S., Vujic A., Ståhls G., Pérez-Bañón C., Rojo S., Petanidou T., Simic S. (2011). Three new cryptic species of the genus Merodon Meigen (Diptera: Syrphidae) from the island of Lesvos (Greece). Zootaxa 2735: 35-56.

     93. Ricci PR, Hranitz JM, Barthell JF, Freeman B, Lui L, Stevison B, Giannoni M, Redd J, Presky M, Cakmak I, Petanidou T (2011). Existing Microsatellite Primers for Osmia rufa Amplify Homologous Microsatellite DNA in an Invasive Leafcutting Bee. Integrative and Comparative Biology 51: E243-E243 Suppl. 1

     94. Tscheulin T., Neokosmidis L., Petanidou T., Settele J. (2011). Impact of landscape context on the abundance and diversity of bees in Mediterranean olive groves. Bulletin of Entomological Research 101: 557–564. http://dx.doi.org/10.1017/S0007485311000149.  ... περισσότερα

     95. Tscheulin T., Petanidou T. (2011). Does spatial population structure affect seed set in pollen-limited Thymus capitatus? Apidologie 42: 67–77. http://dx.doi.org/10.1051/apido/2010035.  ... περισσότερα

     96. Vivarelli D., Petanidou T., Nielsen A., Cristofolini G. (2011). Small-size bees reduce male fitness of the flowers of Ononis masquillierii, a rare endemic plant on the northern Apennines. Botanical Journal of the Linnaean Society 165 (3): 267–277. http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2010.01105.x.  ... περισσότερα

     97. Bascompte J., Aizen M., Fontaine C., Fortuna M.A., Jordano P., Lewinsohn T.M., Memmott J., Olesen J.M., Petanidou T., Rico-Gray V., Thompson J.N. (2010). Mutualistic Networks. Bulletin of the Ecological Society of America 93(3): 367-370 (http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/0012-9623-91.3.367).  ... περισσότερα

     98. Dauber J., Biesmeijer J., Gabriel D., Kunin W.E., Lamborn E., Meyer B., Nielsen A., Potts S.G., Sõber V., Steffan-Dewenter I., Settele J., Stout J.C., Teder T., Tscheulin T., Vivarelli D., Petanidou T. (2010). Effects of plant population structure on flower visitation and seed set of wild plants at two spatial scales: a pan-European approach. Journal of Ecology 98: 188–196. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2745.2009.01590.x.  ... περισσότερα

     99. Hammen V.C., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Bommarco R., Budrys E., Christensen T.R., Fronzek S., Grabaum R., Klotz S., Kroel-Dulay G., Kühn I., Jaksic P., Kramarz P., Mirtl M., Moora M., Petanidou T., Potts S.G. et al. (2010). Establishment of a cross-European field site network in the ALARM project for assessing large-scale changes in biodiversity. Environmental Monitoring and Assessment 164 (1–4): 337–348. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-009-0896-7.  ... περισσότερα

     100. Kizos Τ., Dalaka Α., Petanidou Τ. (2010). Farmers’ practices and landscape change: Evidence from the abandonment of olive cultivation on terraces on Lesvos, Greece. Agriculture and Human values 27: 199–212. http://dx.doi.org/10.1007/s10460-009-9206-9.  ... περισσότερα

     101. Schweiger O., Biesmeijer J., Bommarco R., Hickler T., Hulme P.E., Klotz S., Kühn I., Moora M., Nielsen A., Ohlemüller R., Petanidou T., Potts S.G., Pyšek P., Stout J., Sykes M., Tscheulin T., Vilà M., Walther G.-R., Westphal C., Winter M., Zobel M., Settele J. (2010). Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews 85: 777–795. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-185X.2010.00125.x.  ... περισσότερα

     102. Barthell JF, Clement ML, Wells H, Crocker KC, Becker EC, Leavitt KD, Mccall BT, Mills-Novoa M, Walker CM, Petanidou T (2009). Foraging Patterns of Bees in Response to Nectar Availability in Populations of the Invasive Thistle Species Centaurea solstitialis L. in Native (Greece) and Non-Native (USA) Island Ecosystems. Integrative and Comparative Biology 49: E10–E10 Suppl. 1.

     103. Dupont Y.L., Padrón B., Olesen J.M., Petanidou T. (2009). Spatio-temporal variation in the structure of pollination networks. Oikos 118 (8): 1261–1269. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2009.17594.x.  ... περισσότερα

     104. Hranitz JM, Savitski AN, Barthell JF, Clement ML, Song DS, Petanidou T (2009). Nucleotide Diversity in Native and Invasive Island Populations of the Leafcutting Bee (Megachile apicalis). Integrative and Comparative Biology 49: E245–E245 Suppl. 1.

     105. Kallimanis A.S., Petanidou T., Tzanopoulos J., Pantis J.D., Sgardelis S.P. (2009). Plant–pollinator interaction network: a stochastic procedure? Ecological Modelling 220: 684–693. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.11.008.  ... περισσότερα

     106. Petanidou T., Dalaka A. (2009). Mediterranean’s changing saltscapes: a study of mapping and evaluating the salt-making business in Greece. GNEST: The International Journal 11(4): 415-433.

     107. Ståhls G., Vujić A, Pérez-Bañon C., Rojo S., Petanidou T. (2009). COI barcodes for identification of Merodon hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Lesvos Island. Molecular Ecology Resources 9: 1431–1438. http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-0998.2009.02592.x.  ... περισσότερα

     108. Tscheulin T., Petanidou T., Potts S.G., Settele J. (2009). The impact of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, on the flower visitation and seed set of the native co-flowering species Glaucium flavum. Plant Ecology 205 (1): 77–85. http://dx.doi.org/10.1007/s11258-009-9599-y.  ... περισσότερα

     109. Tscheulin T., Petanidou T., Settele J. (2009). Invasive weed facilitates incidence of invasive pest on native crop. International Journal of Pest management 55: 165–173. http://dx.doi.org/10.1080/09670870802660684.  ... περισσότερα

     110. Vilà M., Bartomeus I., Dietzsch A.C., Petanidou T., Steffan-Dewenter I., Stout J.C., Tscheulin T. (2009). Invasive plant integration into native plant–pollinator networks across Europe. Proceedings of the Royal Society of London – B 276 (1674): 3887–3893. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2009.1076.  ... περισσότερα

     111. Barthell JF, Clement ML, Daniel S. Song DS, Savitski An, Hranitz JM, Wells H, Petanidou T., Thorp RW, Wenner AM Griswold TL. (2008). Nectar secretion and bee guild characteristics of yellow star-thistle on Santa Cruz Island and Lesvos: where have the honey bees gone? Uludag Bee Journal 9 (3): 109–121.

     112. Petanidou T, Kizos T., Soulakellis N. (2008). Socioeconomic dimensions of the agricultural landscape change in the Mediterranean: the case of the abandonment of cultivation terraces on Nisyros island, Greece. Environmental Management 41: 250–266. http://dx.doi.org/10.1007/s00267-007-9054-6.  ... περισσότερα

     113. Petanidou T., Kallimanis A.S., Tzanopoulos J., Sgardelis S.P., Pantis J.D. (2008). Long-term observation of a pollination network: fluctuation in species and interactions, relative invariance of network structure, and implications for estimates of specialization. Ecology Letters 11(6): 564–575. http://dx.doi.org/10.2307/2999643.  ... περισσότερα

     114. Westphal C., Bommarco R., Carré G., Lamborn E., Petanidou T., Potts S.G, Roberts S.P.M., Szentgyörgyi H., Tscheulin T., Vaissière B.E., Woyciechowski M., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Settele J., Steffan-Dewenter I. (2008). Measuring pollinator biodiversity in different habitats and biogeographic regions. Ecological Monographs 78(4): 653–671. http://dx.doi.org/10.1890/07-1292.1.  ... περισσότερα

     115. Pérez-Bañón C., Petanidou T., Marcos-García M.-A. (2007). Pollination in small islands by occasional visitors: the case of Daucus carota subsp. commutatus (Apiaceae) in the Columbretes archipelago, Spain. Plant Ecology 192:133–151. http://dx.doi.org/10.1007/s11258-006-9233-1.  ... περισσότερα

     116. Vujic A., Pérez-Bañón C., S. Radenkovic, G. Ståhls, S. Rojo, T. Petanidou, S. Simic (2007). Two new species of Merodon Meigen, 1803 (Syrphidae, Diptera) from the island of Lesvos (Greece), East Mediterranean. Annales de la Société Entomologique de France 43(3): 319-326.

     117. Jorgensen T. H., Petanidou T., Andersson S. (2006). The potential for selection on pollen colour dimorphisms in Nigella degenii: morph-specific differences in pollinator visitation, fertilisation success and siring ability. Evolutionary Ecology 20: 291–306. http://dx.doi.org/10.1007/s10682-006-0008-x.  ... περισσότερα

     118. Petanidou T, Van Laere A, Ellis WN, Smets E. (2006). What shapes amino acid and sugar composition in Mediterranean floral nectars? Oikos 115: 155–169. http://dx.doi.org/10.1111/j.2006.0030-1299.14487.x.  ... περισσότερα

     119. Potts S.G., Petanidou T., Roberts S., O’Toole C., Hulbert A., Willmer P. (2006). Plant–pollinator biodiversity and pollination services in a complex Mediterranean landscape. Biological Conservation 129: 519–529. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2005.11.019.  ... περισσότερα

     120. Josef Settele, Volker Hammen, Phil Hulme, Ulrich Karlson, Stefan Klotz, Mladen Kotarac, William Kunin, Glenn Marion, Martin O’Connor, Theodora Petanidou, Kaja Peterson, Simon Potts, Hap Pritchard, Petr Pyšek, Mark Rounsevell, Joachim Spangenberg, Ingolf Steffan-Dewenter, Martin Sykes, Marco Vighi, Martin Zobel & Ingolf Kühn (2005). ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods: The concept, objectives, structure and management of a large Integrated Project within the 6th framework programme of the European Commission. GAIA – Ecological Perspectives in Science, Humanities, and Economics 14(1): 69-72.

     121. Petanidou T. (2005). Sugars in Mediterranean floral nectars: a community and evolutionary approach. Journal of Chemical Ecology 31 (5): 1065–1088. http://dx.doi.org/10.1007/s10886-005-4248-y. 088.  ... περισσότερα

     122. Petanidou T., Lamborn E. (2005). A land for flowers and bees: studying pollination ecology in Mediterranean communities. Plant Biosystems 139: 279–294. http://dx.doi.org/10.1080/11263500500333941.  ... περισσότερα

     123. Pérez-Bañón C., Juan A., Petanidou T., Marcos-García M.A., Crespo M.B. (2003). The reproductive ecology of Medicago citrina (Font Quer) Greuter (Leguminosae), a bee-dependent plant in bee-deprived Mediterranean islands. Plant Systematics and Evolution 241 (1–2): 29–46. http://dx.doi.org/10.1007/s00606-003-0004-3.  ... περισσότερα

     124. Petanidou T. (2003). Introducing plants for bee-keeping at any cost? – Assessment of Phacelia tanacetifolia as nectar source plant under xeric Mediterranean conditions. Plant Systematics and Evolution 238 (1-4): 155-168.

     125. Βαγιάννη Ε., Ιωσηφίδης Θ., Πετανίδου Θ. (2003). Χρήση της Ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασμού στον Πολιχνίτο Λέσβου. Τόπος 20-21: 119-137.

     126. Petanidou T., Ellis-Adam A.C., den Nijs H.C.M., Oostermeijer J.G.B. (2001). Differential pollination success in the course of individual flower development and flowering time in Gentiana pneumonanthe L. (Gentianaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 135: 25–33. http://dx.doi.org/10.1006/bojl.2000.0356.  ... περισσότερα

     127. Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Petanidou T., Kos M., Ellis-Adam A.C., den Nijs J.C.M (2000). Pollination in rare plants: is population size important? Matematisk Naturvidenskapelige Klasse (The Norvegian Academy of Science and Letters, Sp. Vol.: The Scandinavian Association for Pollination Ecology honours Knut Faegri) 39: 201-213.

     128. Petanidou T., Goethals V., Smets E. (2000). Nectary structure of Labiatae in relation to their nectar secretion and characteristics in a Mediterranean shrub community – Does flowering time matter? Plant Systematics and Evolution 225: 103–118. http://dx.doi.org/10.1007/BF00985461.  ... περισσότερα

     129. Pérez-Bañón C., Marcos-García M.A., Petanidou T. (1999-2000). Eupeodes luniger (Diptera, Syrphidae) a new record to Greece and a key for the genus Eupeodes in this country. Entomologia Hellenica 13: 31-34.

     130. Petanidou T., Goethals V., Smets E. (1999). The effects of nutrient and water availability in the nectar production and nectary structure of the dominant Labiatae species of phrygana. Systematics and Geography of Plants 68: 233-244.

     131. Petanidou T., Ellis-Adam A.C., den Nijs H.C.M., and J.G.B. Oostermeijer (1998). Pollination ecology of Gentianella uliginosa, a rare annual of the Dutch coastal dunes. Nordic Journal of Botany18: 537-548.

     132. Petanidou T. (1996). Labiatae: a key family for wild bees and the pollination ecology in Mediterranean phryganic communities. Lamiales newsletter 4: 4-6.

     133. Petanidou T. (2003). Introducing plants for bee-keeping at any cost? – Assessment of Phacelia tanacetifolia as nectar source plant under xeric Mediterranean conditions. Plant Systematics and Evolution 238 (1–4): 155–168. http://dx.doi.org/10.1007/s00606-002-0278-x.  ... περισσότερα

     134. Petanidou T., Smets E. (1996). Does temperature stress induce nectar production in Mediterranean plants? The New Phytologist 133: 513-518.

     135. Petanidou T., den Nijs J.C.M., Oostermeijer J.G.B. (1995). Pollination ecology and constraints on seed set of the rare perennial Gentiana cruciata L. in The Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 44: 55–74. (Το περιοδικό είναι σήμερα μετωνομασμένο ως Plant Biology). http://dare.uva.nl/en/record/14378.  ... περισσότερα

     136. Petanidou T., den Nijs J.C.M., Oostermeijer J.G.B., Ellis-Adam A.C. (1995). Pollination ecology and patch-dependent reproductive success of the rare perennial Gentiana pneumonanthe in The Netherlands. New Phytologist 129: 155–163.  ... περισσότερα

     137. Petanidou T., Ellis W.N., Ellis-Adam A.C. (1995). Ecogeographical patterns in the incidence of brood parasitism in bees. Biological Journal of the Linnean Society 55: 261–272. http://dx.doi.org/10.1006/bijl.1995.0041.  ... περισσότερα

     138. Petanidou T., Ellis W.N., Margaris N.S., Vokou D. (1995). Constraints on flowering phenology in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. American Journal of Botany 82: 607-620.  ... περισσότερα

     139. Petanidou T., Smets E. (1996). Does temperature stress induce nectar production in Mediterranean plants? New Phytologist 133: 513–518. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1996.tb01919.x.  ... περισσότερα

     140. Petanidou T., Ellis W.N. (1993). Pollinating fauna of a phryganic ecosystem: composition and diversity. Biodiversity Letters (renamed as Diversity and Distributions) 1: 9-22.  ... περισσότερα

     141. Petanidou T., Vokou D. (1993). Pollination ecology of Labiatae in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. American Journal of Botany 80: 892-899.  ... περισσότερα

     142. Petanidou T. (1991). Pollinating fauna of a phryganic ecosystem: species list. Verslagen en Technische Gegevens 59: 1-11.

     143. Petanidou T., den Nijs H., Ellis-Adam A. (1991). Comparative pollination ecology of two rare Dutch Gentiana species in relation to population size. Acta Horticulturae 288: 308-312.

     144. Petanidou T., Vokou D., Margaris N.S. (1991). Panaxia quadripunctaria in the highly touristic valley of butterflies (Rhodes, Greece): Conservation and remedies. Ambio 20: 124-128.  ... περισσότερα

     145. Petanidou T., Vokou D. (1990). Pollination and pollen energetics in Mediterranean ecosystems. American Journal of Botany 77: 986-992.  ... περισσότερα

     146. Vokou D., Petanidou T., Bellos D. (1990). Pollination ecology and reproductive potential of Jankaea heldreichii (Gesneriaceae): a tertiary relict on Mt Olympus, Greece. Biological Conservation 52: 125-133.  ... περισσότερα

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

      1. Μαυροφρύδης Γ., Τάταρης Γ., Τσιλιγγίρη Ε., Πετανίδου Θ. (2022). Παραδοσιακή μελισσοκομία και λιθόκτιστες κατασκευές στο νησί της Άνδρου. Στα: (Δ. Κορρές Ν. Αναστασόπουλος Γ. Γαβαλάς Σ. Προβελέγγιος, Εκδ.) Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Τήνος 22-26 Σεπτεμβρίου 2021, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Τόμος ΚΔ΄, σελ. 627-645.

      2. Petanidou T. (2021). Landscape restoration in the Aegean: the example of Andros and the project LIFE TERRACESCAPE. In: Productive reforestation for livestock farming, agriculture, beekeeping, to tackle desertification, erosion and for adaptation to climate change – Proceedings of the 3 scientific on-line conferences of the Green Institute Greece (03-18-21/3/2012) with conclusions and recommendations (R. Tsiakiris, E. Gianniris, eds.), 36-37. GEF-Green Institute Greece, Athens.

      3. Petanidou T. (2020). The Project LIFE TERRACESCAPE – Employing Land Stewardship to transform terraced landscapes into Green Infrastructures to better adapt to climate change. In: Re-encantar Bancales: Habitar en Territorios de Terrazas y Bancales - Actas del IV Congreso Mundial ITLA 2019 celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y La Gomera (J.M. Palerm Salazar, ed.), σελ. 87-95. Canarias cultura en red – Conservatorio de Pisaje de Canarias.

      4. Petanidou T., Pylara A., Dimalexis T. (2020). The Project LIFE TERRACESCAPE – Employing Land Stewardship to transform terraced landscapes into Green Infrastructures to better adapt to climate change. Proceedings of the XVI International Congress & Workshop on Dry Stone, 26-28 October 2018, Ciutadella Menorca, Balearic Islands, Spain (A. Petchen, coordinator), σελ. 345-359, Circle Artistîc de Ciutadella, Publicacions des Born, 26.

      5. Petanidou T. (2018). The terrace-scapes of the Aegean in a period of critical transition. Dry stone constructions and built heritage – Constructions en pierre sèche et patrimoine bâti – Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμένη κληρονομιά – Proceedings of the 15th international congress on dry stone, 9-11 September 2016, Argostoli, Cephalonia, Greece (Παπαευτυχίου Ι., Μπεριάτου Μ., Επιμ.), σελ. 32-39. Cephalonia-Ithaca Foundation (IKI), Αργοστόλι, Αθήνα.

      6. Petanidou T. (2015). Terraces for farming: an indispensable element of the Aegean island landscape/ Πετανίδου Θ. (2015). Αναβαθμίδες για καλλιέργεια: αναπόσπαστο στοιχείο του νησιωτικού τοπίου του Αιγαίου. Proceedings of the 13th International Convention for Culture and Tourism YPERIA 2015, Amorgos, 21-26 October 2015 – Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου YPERIA 2015, σελ. 38–45.  ... περισσότερα

      7. Hueso K., Petanidou T. (2011). Characterisation and evaluation of European salt museums: how to show the importance of salt to others. Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Island, Dodecanese, Greece, 8-10 September 2011 (Lekkas T., Ed.), CD, Volume A, pp. 751–758. GNEST, Athens.

      8. Πετανίδου Θ. (2011). Άγριες μέλισσες και άλλα έντομα-επικονιαστές: ένα ανεκτίμητο και ανεξερεύνητο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Στο: Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ναύπλιο 10–14 Οκτωβρίου 2011 (Καπαξίδη Ε., Ανδρεάδης Σ., Καραμαούνα Φ., εκδ.), σελ. 163-172. Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα.

      9. Barthell JF, Clement ML, Daniel S. Song DS, Savitski An, Hranitz JM, Wells H, Petanidou T., Thorp RW, Wenner AM Griswold TL. (2008). Nectarivore-plant interactions on Santa Cruz island (USA) and the Aegean island of Lesvos (Greece): implications for yellow star-thistle invasion. Proceedings of the “California Islands Symposium”.

      10. Klonari A., Dalaka A., Neofotistos V., Petanidou T. (2008). How evident is the apparent? Students’ and teachers’ perception of the terraced landscape. Στo: Proceeding of the International Conference “Studying, Modeling and sense making of the Planet earth”, CD, Mytilene.

      11. Tscheulin, T., Petanidou T. (2008). Invading the Mediterranean: Study of the ecology of Solanum elaeagnifolium, a successful invasive plant species from C. America. Στo: Proceeding of the International Conference “Studying, Modeling and sense making of the Planet earth”, CD, Mytilene.

      12. Πετανίδου Θ. (2007). Αλυκές: «αζήτητες» ως πόρος, μεταβλητές ως χώρος. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάπλαση και αξιοποίηση ανενεργών αλυκών Κατασταρίου Ζακύνθου». Υπό εκτύπωση.

      13. Δαλάκα Α., Πετανίδου Θ. (2006). Ο ρόλος της βόσκησης στα αναβαθμιδωμένα αγρο-οικοσυστήματα της Λέσβου. Πρακτικά του 5ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ηράκλειο. Υπό εκτύπωση.

      14. Καψάλη M., Κυριακόπουλος Α., Πετανίδου Θ., Ματσίνος Γ., Τρούμπης Α. (2005). Δομή βιοκοινότητας και σχέσεις αμοιβαιότητας ανθοφόρων φυτών – επικονιαστών στο δάσος καστανιάς Αγιάσου Λέσβου. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενωσης Ελλήνων Οικολόγων – Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη 2004» , έκδοση ΕΕΟ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ. 115-118.

      15. Petanidou T. (2004). Temporal patterns of resource selection in plant-pollinator communities in the Mediterranean: what can they really tell us? In: (M. Arianoutsou, V. Papanastasis, eds.) Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems – Proceedings 10th MEDECOS Conference, Rhodos, CD ISBN 90 5966 016 1. Millpress Rotterdam.

      16. Petanidou T., Soulakellis N., Karistinakis K., Spastra P. (2004). The Mediterranean terraced landscapes in change: estimating the efforts to build it up and the reasons to downturn it. In: (M. Arianoutsou, V. Papanastasis, eds.) Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems – Proceedings 10th MEDECOS Conference, Rhodos, CD ISBN 90 5966 016 1. Millpress Rotterdam.

      17. Δαλάκα Α., Πετανίδου Θ. (2004). Η γεωγραφία της αλοπηγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Μυτιλήνη, σ. 458-465.

      18. Πετανίδου Θ. (2004). Αξιοποίηση αλυκών και αλατιού με σκοπό τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η εμπειρία από το πρόγραμμα ALAS. Στα: Πρακτικά του Συνεδρίου Προστευόμενες περιοχές και Τοπική ανάπτυξη (Ν. Ζούρος, Θ. Ιωσηφίδης, εκδ.), 17-19 Ιουλίου 2002, Σίγρι Λέσβου. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Τμήμα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη. Θεσσαλονίκη, σελ. 38-61.

      19. Πετανίδου Θ., Σπάστρα Π., Καρυστινάκης Κ., Κίζος Θ. (2004). Η εγκατάλειψη του αναβαθμιδωμένου τοπίου της Νισύρου: κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις. Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Μυτιλήνη, σ. 466-477.

      20. Ζαχαράκη Α., Πετανίδου Θ., Κίζος Α. (2003). Η συμβολή των τοπικών προϊόντων στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών: Η περίπτωση των Γυναικείων Συνεταιρισμών Λέσβου. Στα: Πρακτικά του Συνεδρίου Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas - LFA’s) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης (Ι. Σπιλάνης, Θ. Ιωσηφίδης, Θ. Κίζος, εκδ.). CD, σελ. 408-416, ISBN-960-88031-0-1, Μυτιλήνη.

      21. Πετανίδου Θ. (2003). Εισαγωγή: Ανάπλαση αλυκών και αποκατάσταση της χαμένης τιμής του αλατιού. Στο: Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου) – Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας – Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σελ. 17-22.

      22. Πετανίδου Θ. (2003). Παραδοσιακές ελληνικές αλυκές του μέλλοντος: Διερευνώντας την παλιά δομή, αναζητώντας την καινούργια χρήση. Στο: Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου) – Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας – Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, σελ. 179-195.

      23. Petanidou T. (2002). Historical and cultural aspects of the traditional salinas in Greece (Report from Sessions III–IV). In: Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference (T. Petanidou, H. Dahm, E. Vayanni, eds.). University of the Aegean, Mytilene, pp. 191-193.

      24. Petanidou T. (2002). Αποτιμώντας το ALAS, τα Άπαντα περί Άλατος – Εισαγωγή στο Τελικό Συνέδριο του Προγράμματος ALAS. In: Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference (T. Petanidou, H. Dahm, E. Vayanni, eds.). University of the Aegean, Mytilene, σελ. 14-16.

      25. Petanidou T. (2002).The ALAS project: perception, challenges and future. In: Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development – Proceedings of the ALAS Final Conference (T. Petanidou, H. Dahm, E. Vayanni, eds.). University of the Aegean, Mytilene, pp. 22-28.

      26. Petanidou T. (28 April 2002). Reply to «Mediterranean landscapes». E-conference, http://www.gencat.es/mediamb/bioplatform/session1.htm, http://www.gencat.es/mediamb/bioplatform/bs1contr_32.htm  ... περισσότερα

      27. Petanidou T. (1999). Long-term intraspecific variations in nectar secretion in the phrygana: implications for ecological management. Proceedings of the 6th International Conference of Environmental Science and Technology (T.D. Lekkas, ed.). vol A, 480-489, Athens.

      28. Petanidou T. (1993). Bee pollination in phrygana – Facts and Actions. In: Bees for Pollination – Proceedings of the Workshop of the Community Programme of Research and Technological Development in the field of Competitiveness of Agriculture and Management of Agricultural Resources (1989–1983), Βρυξέλλες 1–2 Mαρτίου 1992, (E. Bruneau, ed.), pp. 37-47. EEK, Λουξεμβούργο.

      29. Πετανίδου Θ. (1988). H Eπικονιαστική Ιστορία της Ελιάς. Στο: Οι ελαιώνες του Αιγαίου (Ν.Σ. Mάργαρης, εκδ.), σσ. 26-35. Μυτιλήνη.

       Ερευνητικές Αναφορές

       1. Citation Report - ResearchGate  ... περισσότερα

       2. Citation Report Summary – Scopus  ... περισσότερα

       3. Citing Articles - SCI: 1860  ... περισσότερα

       4. Citing Articles without self-citations - SCI: 1790  ... περισσότερα

       5. Paper - citation report - SCI  ... περισσότερα

       6. Sum of the Times Cited - SCI: 2530  ... περισσότερα

       7. Sum of Times Cited without self-citations - SCI: 2238  ... περισσότερα

       Διδακτικά συγγράμματα

       1. Πετανίδου Θ., Ριζοπούλου Σ., Δέτσης Β. (επιστημονική επιμέλεια, 2015). Η περιοχή της Μεσογείου – Βιοποικιλότητα στον χώρο και στον χρόνο (J. Blondel, J. Aronson, J.-Y. Bodiou, G. Boeuf). Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σς. 305 + xvi.

       2. Πετανίδου Θ. (επιστημονική και μεταφραστική επιμέλεια + Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης). (2012). Περιβαλλοντική Επιστήμη – Προς ένα βιώσιμο μέλλον, των Richard T. Wright και Dorothy F. Boorse. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σελ. 723 + xxii.

       3. Αριανούτσου Μ. (1999). Θεματική ενότητα: Οικολογικά συστήματα. Στο: Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, Τόμος Α΄, Το φυσικό περιβάλλον. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, σελ. 17-73.

       Διατριβές

       1. Πετανίδου Θ. (1991). H Επικονίαση στα φρυγανικά οικοσυστήματα. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, σσ. 380. Διαθέσιμη, επίσης, στο: http://thesis.ekt.gr/thesisII/index.jsp?ID=10184.

       Άλλες Δημοσιεύσεις

       1. Πετανίδου Θ. (2016). Οι μέλισσες της φύσης και του μύθου. Κυπριακή Μελισσοκομία, Τεύχος 16: 23-29.

       2. Πετανίδου Θ. (2016). Οι μέλισσες της φύσης και του μύθου. Μελισσοκομικό Βήμα – ΟΜΣΕ, τεύχος 82: 20-28.

       3. 1. Πετανίδου Θ. (2012). Περί μελισσών, ανθέων και άλλων καλών. Στο: Ημερολόγιο Λέσβου 2013, σελ. 231-242 (επιμ. Π. Σκορδάς). Εκδόσεις Αιολίδα, Μυτιλήνη

       4. 1. Φυλλάδιο του έργου STEP – Οι επικονιαστές υποστηρίζουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών (Μετάφραση – Θ. Πετανίδου), Ιούλιος 2012.

       5. 2. Petanidou T. (2011). Salted wines: a product like in the old to enrich our salt museums. El Alfolí Newsletter Special issue January 2012) 10: 49-50.

       6. Επιστημονικώς υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό πακέτο (μουσειασκευή ή βαλίτσα) «Το αλάτι της ζωής μας» (2011), που εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Ε΄ Δημοτικού του 7ο Δημοτικού Σχολείου Παγκρατίου στο πλαίσιο του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης, σε συνεργασία με τους Φίλους του Μουσείου Γουλανδρή (http://www.filoi-gnhm.gr/ekdoseisfiles/teyxos106-1.pdf).

       7. 1. Πετανίδου Θ., Tscheulin T. (2009). Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα: ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος). Αναλυτική Έκθεση Προόδου φυσικού αντικειμένου έργου προς τη ΓΓΕΤ, σσ. 54. Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ, υποέργο 04ΕΡ54, Μέτρο 8.3, Έργο/Δράση 8.3.3.

       8. 2. Petanidou T. (2008). Deliverable 3.2.6.2 – Report on case study of the hazard posed of an invasive plant on the complete plant–pollinator assemblage, pp. 36. ALARM Deliverable Month 54, to EEC.

       9. 3. Nielsen A, Dauber J, Petanidou T. (2008). Deliverable 2.4.2 – Assessing the impact of pollinator shifts on wild plants, pp. 27. ALARM Deliverable Month 42, to EEC.

       10. 3. Πετανίδου Θ., Δρακωνάκη Χ. (2007). Το αλάτι και οι αλυκές ως κληρονομιά στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο, την Ελλάδα. Περιοδικό Ελούντα, 56: 9-12.

       11. 5. Πετανίδου Θ., Δαλάκα Α. (2006). Χαρτογράφηση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων των νήσων Λέσβου και Σάμου για την εφαρμογή του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.12 του άξονα 3 του ΕΠΑΑ – Τελική Τεχνική Αναφορά του έργου, σσ. 43, βάση δεδομένων σε CD, 3 έντυποι χάρτες.

       12. 4. Πετανίδου Θ. (2005). Αλάτι, αλυκές και αλυκάριοι. Περιοδικό Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας, Τεύχος 110: 38-41.

       13. 4. Πετανίδου Θ., Α. Δαλάκα (2005-7). Διάφορες ολιγοσέλιδες επιστημονικές εκθέσεις για το Πρόγραμμα Εγκατάλειψη των αναβαθμίδων της Λέσβου: Δομή και δυναμική των οικοσυστημάτων – εξέλιξη και χαρτογράφηση του τοπίου. Στο πλαίσιο του «EPEAEK II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2004-2007).

       14. 6. Lamborn E., Petanidou T. (2005). Deliverable 2.4.2. Joint Selection of Study Sites and Agreement about Common Experimental Design and Methods to Assess Impacts of Pollinator Shifts, pp. 17. ALARM deliverable month 20, to EEC.

       15. Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Εκαπίδευσης και συνεργασίας των Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης – Ιπποκρατίου Γυμνασίου Κώ, με θέμα το αλάτι (2003-4).

       16. 1. Petanidou T., Vayanni L. (2002). Saltworks, cultural heritage and local development: arguments for decision-making. Technical Letter ALAS. Koper (Slovenia), pp. 20, http://www.aegean.gr/alas/techletters.htm.

       17. 10. Πετανίδου Θ. (Δεκέμβριος 2002). Ίδρυση Μουσείου αλατιού στη Λέσβο: Πραγματοποίηση της πρότασης για την αρχική εγκατάσταση μιας μόνιμης έκθεσης στο μουσείο άλατος Πολιχνίτου. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 43.

       18. 10. Πετανίδου Θ., Νταμ Γ., Νέβες Ρ. (2002). Παραδοσιακό αλάτι: ένα προϊόν υψηλής ποιότητας (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

       19. 11. Βαγιάννη Ε., Πετανίδου Θ. (Σεπτέμβριος 2002). Συμβουλευτική τουριστικών διευκολύνσεων – Μελέτη των δυνατοτήτων του τουρισμού στη Λέσβο, ειδικά του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού, σε σχέση με το αλάτι, τις αλυκές, και τους υγροτόπους. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 100.

       20. 11. Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Παρασκευή παραδοσιακού αλατιού: μια παμπάλαια πολιτισμική κληρονομιά (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

       21. 12. Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Ανακαλύπτοντας τις παραδοσιακές αλυκές: μικρός τουριστικός οδηγός (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

       22. 13. Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ., Βαγιάννη Λ. (2002). Παραδοσιακή παραγωγή και πολιτισμός του αλατιού: τοπικά οφέλη (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

       23. 2. Petanidou Τ., Neves R. (2002). Traditional salinas in southern Europe: historical development and operation (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet1.pdf.

       24. 2. Salt and salinas of the Mediterranean (English version) – Αλάτι και Αλυκές της Μεσογείου (ελληνική εκδοχή) (2002): Δημιουργία 14λέπτου video στο πλαίσιο του προγράμματος ALAS. Θ. Πετανίδου: Συλλογή υλικού – Έρευνα, Script (Ελληνικά & Αγγλικά), H. Dahm: Σκηνοθεσία – Φωτογραφία: Παραγωγή: ΑΕΝΑΛ – ALAS, Synergon). (http://www3.aegean.gr/alas/video.htm). Η ταινία παρουσιάσθηκε στο πληροφοριακό Πρόγραμμα του ECO-Cinema (3rd International Environmental Film Festival), Ρόδος, 9-14 Σεπτεμβρίου 2003.

       25. 2. Πετανίδου Θ., Λ. Βαγιάννη (2002). Αλυκές, πολιτισμική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη: επιχειρηματολογία για λήψη αποφάσεων. Τεχνικό έγγραφο ALAS. ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη, σσ. 20.

       26. 3. Petanidou Τ., Neves R. (2002). The salter’s profession: weather and sweat (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet2.pdf.

       27. 4. Petanidou Τ., Dahm H., Neves R. (2002). Traditionally produced salt: a high quality product (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet3.pdf.

       28. 5. Petanidou T. (2002). Typology of the Greek Salinas. ALAS Newsletter No 5 (June 2002): 8-9.

       29. 5. Petanidou Τ., Neves R. (2002). Traditional production of salt: an age-old cultural heritage (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet4.pdf.

       30. 6. Petanidou Τ., Neves R. (2002). Discovering traditional saltworks: a short guide for tourists and amateurs (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet5.pdf.

       31. 6. Πετανίδου Θ. (2002). Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι κι εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης. Ναυάγιο, Τεύχος Μαρτίου 2002, σελ. 31-36.

       32. 7. Petanidou Τ., Neves R., Vayanni L. (2002). Traditional production of salt and its culture: your region benefits from it (τρίπτυχο φυλλάδιο στην αγγλική, ALAS project, Figueira da Foz). http://www.aegean.gr/alas/leaflets/leaflet6.pdf.

       33. 7. Πετανίδου Θ., Dahm H., Καλαφάτης Θ, Δαλάκα Α., Αρακαδάκη Μ., Αναγνώστου Σ., Βατζάκη Ε., Καρυστινάκης Κ., Σπάστρα Π., Κονδύλη Ι., Βουνάτσου Β., Κοζιάκης Ν., Μαλλιωτάκη Α. (2002). Ελληνική αλοπηγία: Συλλογή γνώσης που αφορά στη γεωγραφία και την τεχνογνωσία της παραγωγής αλατιού στην Ελλάδα. Τεχνική Αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τόμοι 2, σσ. 203. ALAS (: All About Salt) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

       34. 8. Dahm H., Πετανίδου Θ. (Οκτώβριος 2002). Σχέδιο οικολογικής διαχείρισης: Οικολογική σημασία – Οδηγός για οικολογικές παρεμβάσεις και διαχείριση στις αλυκές της Λέσβου. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 48.

       35. 8. Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Παραδοσιακές αλυκές στη νότιο Ευρώπη: εξέλιξη και λειτουργία (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

       36. 9. Dahm H., Πετανίδου Θ. (Οκτώβριος 2002). Συμβουλευτική μουσείου άλατος: Συλλογή πληροφοριών για μουσεία άλατος στην Ευρώπη – Μουσειολογική πρόταση για την αρχική εγκατάσταση του Μουσείου Άλατος Πολιχνίτου. ALAS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 46.

       37. 9. Πετανίδου Θ., Νέβες Ρ. (2002). Το επάγγελμα του αλυκάριου: αλάτι με ιδρώτα (τρίπτυχο φυλλάδιο στην ελληνική), ALAS – ΑΕΝΑΛ, Μυτιλήνη.

       38. Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Τοπία άλατος – Saline landscapes» (29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2002, Μυτιλήνη). Η έκθεση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διοργάνωσης του διεθνούς Συνεδρίου «ALAS Final Conference – Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι και ως εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης» και εστίασε στη συλλογή και έκθεση φωτογραφιών (ιστορικών – τεκμηριωτικών της άσκησης αλοπηγίας) και άλλων έργων με θέμα το αλάτι από τον Ελληνικό χώρο.

       39. Επιστημονική – Μουσειολογική εργασία και Δημιουργία του πρώτου ελληνικού Μουσείου Άλατος στον Πολιχνίτο Λέσβου. Εγκαίνια Μουσείου 30 Νοεμβρίου 2002. (http://www3.aegean.gr/alas/)

       40. 12. Πετανίδου Θ. και συνεργάτες (Ιούνιος 2001, Δεκέμβριος 2001). Εκθέσεις προόδου (2) προς την ΑΕΝΑΛ, για το πρόγραμμα ALAS.

       41. 13. Πετανίδου Θ. και συνεργάτες (2001). Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, την οικολογία και τον πολιτισμό. Τελική Τεχνική Έκθεση προς το Υπουργείο Αιγαίου, Τόμοι 2, σσ. 249 + CD-Rom. Μυτιλήνη.

       42. 7. Petanidou T. (2001). Mediterranean salinas: tradition and sustainable use. ALAS Newsletter No 3 (December 2001): 3-6.

       43. 8. Petanidou T. (2001). Mediterranean salinas: tradition and sustainable use (English), Αλυκές της Μεσογείου – παράδοση και αειφορική διαχείριση (μετάφραση από την κ. Πετανίδου στα ελληνικά) – Les salines méditerranéens – Tradition et utilisation durable. Στο: MedWet Newsletter – Mediterranean Wetlands 15 (Ιούλιος 2001): 4-6. (Το MedWet Newsletter εκδίδεται σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά).

       44. 14. Αναβαθμίδες του ΝΑ. Αιγαίου: κάνοντας την ανάγκη πολιτισμό: Αφίσες, τρίπτυχο. Στο πλαίσιο της έκθεσης ερευνητικού υλικού ερευνητικού προγράμματος. Μυτιλήνη, 2000.

       45. 14. Πετανίδου Θ. και συνεργάτες (2000). Έκθεση προόδου για το Πρόγραμμα «Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, την οικολογία και τον πολιτισμό», σσ. 92 + 9 Χάρτες + CD-Rom. Μυτιλήνη.

       46. 9. Πετανίδου Θ. (1999). Η επικονίαση ως πόρος στον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό χώρο: σπουδαιότητα, αναγκαιότητα, εγγενή προβλήματα. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 13(11): 459-464.

       47. 15. Petanidou T. (1998). Study of the apicultural potential of Phacelia tanacetifolia under xeric conditions aiming at augmenting honey production in the Mediterranean region». Final report to CEE-DG VI. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σσ. 48.

       48. 10. Petanidou T. (1997). Mediterranean wetlands technical data: Messolonghi saltworks (Hellas). SEHUMED – Bolletin de la sede para el studio de los humedales Mediterraneos, No 3, September 1997.

       49. 11. Πετανίδου Θ. (1997). Ιστορική αναδρομή της αλοπηγικής τεχνικής στην Ελλάδα. Περιοδικό Nέα Oικολογία, τεύχος 150: 30-31.

       50. 16. Petanidou T. (1997). Study of the apicultural potential of Phacelia tanacetifolia under xeric conditions aiming at augmenting honey production in the Mediterranean region». Interim report to CEE-DG VI. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σσ. 26.

       51. 17. Petanidou T. (1995). Research on floral nectar and nectaries of the melliferous flora of Mediterranean shrublands. Final Report to CEE-DG VI. KUL, Leuven, σσ. 167.

       52. 18. Petanidou T. (1994). Research on floral nectar and nectaries of the melliferous flora of Mediterranean shrublands. Annual Report to CEE-DG VI. KUL, Leuven, σσ. 9+xv.

       53. 3. Πετανίδου Θ. (1994). Oικολογούντες, αλοπηγούμεν επί πάσης Eλλάδος – Conserving nature, we produce salt throughout Greece. Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, Αθήνα, σσ. 34. Δίγλωσση έκδοση.

       54. 12. Bastrup-Birk H., Troya A., Petanidou T. (1993). Habitat Directive: Towards a common policy for nature conservation in Europe. Περιοδικό H Φύσις, Άνοιξη 1993: 8-10, 25-26 (αντίστοιχα, σε ελληνικά κι αγγλικά).

       55. 15. Οδηγία περί οικοτόπων (1993: τετράπτυχο, για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση XI).

       56. 19. Πετανίδου Θ. (1991). Οικολογική αναγνώριση των αλυκών Kαλλονής, Kεσσάνης, Κίτρους, M. Eμβόλου, Mέσσης, Mήλου και Πολιχνίτου. Αναφορά προς τις Ελληνικές Αλυκές AE στο πλαίσιο της σχετικά ανειλημμένης μελέτης. Θεσσαλονίκη, σσ. 40.

       57. 20. Πετανίδου Θ., Aκριώτης T., Mακροδήμος Α. (1991). Έκθεση προόδου για το Κοινοτικό Πρόγραμμα 2242/87/-01 Messolonghi για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 1990, σσ. 62.

       58. 13. Πετανίδου Θ. (1990). Όταν ο άνθρωπος φτειάχνει υγροβιοτόπους: Tο φράγμα της Kερκίνης. Περιοδικό Tαξειδεύοντας, Άνοιξη 1990: 112-115.

       59. 21. Πετανίδου Θ. (1989). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση κρυσταλλοπηγίων στον Αμβρακικό κόλπο για την εκμετάλλευση του ορυκτού άλατος Μονολιθίου Iωαννίνων. Αναφορά προς τις Ελληνικές Αλυκές AE στο πλαίσιο του ανειλημμένου σχετικού έργου (βλ. συναφώς παράγρ. 5.2.1, αριθμ. 9). Θεσσαλονίκη, σσ. 89.

       60. 4. Πετανίδου Θ. (1988). Αλοπηγούντες oικολογούμεν. Αλυκές Mεσολογγίου AE, Αθήνα, σσ. 18.

       61. 5. Petanidou T. (1988). Producing salt along with wild life protection. Saltworks of Messolonghi SA, Athens, pp. 18.

       62. 14. Πετανίδου Θ. (1987). Οι αλυκές του Aιγαίου. Περιοδικό Nέα Oικολογία, τεύχος 38 τεύχος (Σεπτεμβρίου): 38-41.

       63. 22. Πετανίδου Θ. (1987). Οι αλυκές του Αιγαίου. Αναφορά προς το Υφυπουργείο Nέας Γενιάς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, σσ. 155.

       64. 3. Υγροβιότοπος Kερκίνης (1987). Επιστημονική συμμετοχή στη δημιουργία της ταινίας από την ΕΡΤ (επιστημονικός υπεύθυνος Ν.Σ. Μάργαρης).

       65. 4. Πεταλούδες Ρόδου (1986). Επιστημονική συμμετοχή στη δημιουργία της ταινίας της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επιστημονικός υπεύθυνος Ν.Σ. Μάργαρης).

       66. 16. Πεταλούδες Ρόδου (1985: τρίπτυχο, για το Δήμο Ρόδου).

       67. 23. Πετανίδου Θ. (1985). Οι Πεταλούδες της Ρόδου. Αναφορά προς το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συναφούς προαναφερθέντος προγράμματος. Θεσσαλονίκη, σσ. 103.

       68. 24. Πετανίδου Θ. (1985). Αλιευτικά Kερκίνης – Αλιευτικά Δοϊράνης. Στο: Aριανούτσου-Φαραγγιτάκη M., Aνανίκας Λ., Πετανίδου Θ., Kαΐκης M., Δοϊράνη – Kερκίνη. Αναφορά προς το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς, σελ. 3-34. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

       69. 25. Margaris N.S., Arianoutsou-Faraggitaki M., Christodoulakis N., Psaras G., Loukas L., Petanidou T., Vokou D., Voreadou E. (1985). Air pollution effects on structure and function of Attica natural ecosystems. Report to CEC. Thessaloniki, pp. 19.

       70. 26. Mάργαρης Ν.Σ., Aριανούτσου-Φαραγγιτάκη M., Ψαράς Γ., Λουκάς Λ., Πετανίδου Θ., Βώκου Δ. (1984). Επιδράσεις της αέριας ρύπανσης στη δομή και λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων της Αττικής. Eκθεση προς το ΥΕΤ. Θεσσαλονίκη, σσ. 21.

       71. 27. Margaris N.S., Arianoutsou M., Tselas S., Loukas L., Petanidou T. (1983). Air pollution effects on structure and function of Attica natural ecosystems. Report to CEC. Thessaloniki, pp. 23.

       72. Δημιουργία της «Μελισσοθήκης του Αιγαίου», μοναδικής προσπάθειας στην Ελλάδα: Επιστημονική Συλλογή Αναφοράς μελισσών και άλλων επικονιαστών από το χώρο του Αιγαίου. Επί του παρόντος περιέχει Πάνω από 120.000 άτομα εντόμων. Τα έως τώρα αναγνωρισμένα είδη του ανέρχονται σε >900 είδη άγριων μελισσών κ.ά. επικονιαστών. (http://lab-biogeography-ecology.aegean.gr/sec_menu.php?lg=Z3I=&cg=one).

       73. Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας και ερευνητικού υλικού με τίτλο «Αναβαθμίδες του ΝΑ. Αιγαίου: κάνοντας την ανάγκη πολιτισμό», του προγράμματος «Αναβαθμίδες του Αιγαίου». Η διοργάνωση, εκτός από το πρακτικό της μέρος, αφορούσε στη συγγραφή και έκδοση όλου του υλικού (κείμενα έκθεσης, αφίσες, τρίπτυχο), καθώς και στην παρουσίαση της έκθεσης κατά τα εγκαίνια όλων, σε 30–60λεπτες εναρκτήριες ομιλίες. Η έκθεση παρουσιάσθηκε σε έξι πόλεις/ νησιά.

       Last updated : 21-09-2023 00:00:00