ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 101Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=101


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εργασίες και τις εξετάσεις του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να

 • κατανοήσουν βασικές γνώσεις των κύριων εννοιών της φυσικής γεωγραφίας που αφορούν την δομή της λιθόσφαιρας και των διεργασιών που διαμορφώνουν το γήινο ανάγλυφο.
 • γνωρίζουν βασικές έννοιες για το αβιοτικό περιβάλλον και την αέναη μεταβολή του
 • να κατανοήσουν την δυναμική των φυσικογεωγραφικών, γεωμορφολογικών, και υδρολογικών συστημάτων και σχηματισμών με χρονικό πλαίσιο την εξέλιξη του πλανήτη από την δημιουργία του την δημιουργία και εξέλιξη της ζωής, μέχρι τις ανθρωπογενείς μεταβολές που προκαλεί ο άνθρωπος στην λιθόσφαιρα.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία είναι το εισαγωγικό μάθημα της κατευθυνσης Φυσική Γεωγραφία και εισάγει τον φοιτητή στις βασικές ενοιες της φυσικής γεωγραφίας και γεωμορφολογίας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συστήματα και διεργασίες στον πλανήτη Γη. Η δομή και η ηλικία της Γης - το εσωτερικό της γης, ο φλοιός της γης και οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Ορυκτά και πετρώματα.
 • ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ενδογενείς και εξωγενείς διεργασίες. Ο γεωμορφολογικός κύκλος.
 • ΑΝΑΓΛΥΦΟ και ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Ηπειρογένεση - Ορογένεση Ηφαιστειότητα . Παραμόρφωση του στερεού φλοιού, Πτυχές και Ρήγματα. Σεισμοί.
 • ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ, ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΜΑΖΩΝ και ΔΙΑΒΡΩΣΗ. Μηχανική και Χημική αποσάθρωση.
 • ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Υδρολογικός κύκλος. Κατανομή του νερού στη φύση. Επιφανειακά και υπόγεια νερά. Γεωμορφολογική δράση του επιφανειακού νερού. Ποτάμια συστήματα. Ποτάμιες αποθέσεις. Διάλυση των πετρωμάτων και Καρστική Γεωμορφολογία.
 • ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. Δημιουργία των παγετώνων. Τύποι παγετώνων. Γεωμορφές παγετώδους διάβρωσης και απόθεσης.
 • ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Αιολική διάβρωση, Αιολικές αποθέσεις
 • ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στους ωκεανούς. Τα περιθώρια των ωκεανών. Ο ωκεάνιος πυθμένας.
 • ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ. Γεωμορφές παράκτιας διάβρωσης. Παράκτιες αποθέσεις. Τύποι ακτών. Κύματα και παλίρροιες.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη της μαθησιακής διδασκαλίας με χρήση power point.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπαιδευτική εκδρομή8
Εκπόνηση εργασιών25
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Προφορικές και Γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριο. Παραδοση έκθεσης εργασίας υπαίθρου και συλλογης πετρωμάτων. Γραπτές εξετασεις στη θεωρία.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις
 2. Παπανικολάου Δημήτρης Ι.,Σίδερης Χρήστος Ι. (2007) Γεωλογία. Η επιστήμη της Γης
 3. Παυλόπουλος Κοσμάς (2011) Γεωμορφολογία, Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες