ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 103Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Εισαγωγή στα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=103


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Μάθημα της Εισαγωγής στα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη είναι βασικό εισαγωγικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της οικονομικής θεωρίας,
 • Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του καταναλωτή (και της ζήτησης), καθώς επίσης της θεωρίας του παραγωγού (και της προσφοράς),
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της επιχείρησης και να κατανοήσετε τις διάφορες μορφές των αγορών και την ισορροπία στην αγορά,
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα της μεγιστοποίησης των κερδών, της ελαχιστοποίησης του κόστους και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 8. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 10. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα της Εισαγωγής στα Βασικά Οικονομιικά Μεγέθη αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Μικροοικονομικής θεωρίας. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την συμπεριφορά του καταναλωτή, τις αποφάσεις των ατόμων ή των νοικοκυριών για την κατανομή του εισοδήματος τους σε δραστηριότητες κατανάλωσης ή αποταμίευσης. Επίσης αναλύονται και εξετάζονται τα θέματα σχετικά με την συμπεριφορά του παραγωγού, τις αποφάσεις για τα είδη και τις ποσότητες των αγαθών που θα παραχθούν καθώς και των συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Περαιτέρω αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με τη θεωρία των τιμών, την διαμόρφωση τιμών των αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Μεταξύ των επιπλέον ενοτήτων που αναλύονται και εξετάζονται είναι: η Κατανομή συντελεστών παραγωγής μεταξύ ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, το Οικονομικό Κύκλωμα, τα Είδη και οι Μορφές των Επιχειρήσεων, η Θεωρία του Κόστους, η Θεωρία της Ζήτησης, η Θεωρία της Προσφοράς, η Ανταλλαγή και Ισορροπία Αγοράς, οι Μορφές και τα Είδη των Αγορών: (όπως για παράδειγμα ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός, το Ολιγοπώλιο, το Μονοπώλιο, ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός), τα Υποδείγματα Stackelberg, Cournot, Bertrandμ τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης των Κερδών και Ελαχιστοποίησης Κόστους, τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης Χρησιμότητας, οι Καμπύλες Ισοπαραγωγής, οι Καμπύλες Αδιαφορίας, ο Οικονομικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός. Τέλος, αναλύονται και εξετάζονται οι θεματικές ενότητες σχετικά με τις Επενδύσεις και την Αξιολόγηση Επενδύσεων, η Ανάλυση Αριθμοδεικτών και η ανάλυση του Νεκρού Σημείου.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται τόσο μέσα από εργασίες-ασκήσεις όσο και με γραπτές εξετάσεις.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη48
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται τόσο μέσα από εργασίες-ασκήσεις όσο και με γραπτές εξετάσεις.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Βιβλίο [22942]: Οικονομική των επιχειρήσεων, Κορρές Γεώργιος Μ., Λιαργκόβας Παναγιώτης Γ.
 2. Βιβλίο [22657]: Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης, Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Κορρές Γεώργιος Μ.
 3. Σημειώσεις και Ασκήσεις: Κορρές Γεώργιος στο classweb(open documents)