ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 104Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=104


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται και να αναλύουν αριθμητικά δεδομένα από πρωτογενείς έρευνες (ερωτηματολόγια, απογραφές πληθυσμού, μεγάλες δειγματοληπτικές έρευνες όπως για παράδειγμα η Έρευνα Εργατικού δυναμικού). Η επεξεργασία έγκειται στην πινακοποίηση των δεδομένων, τη δημιουργία κατανομής συχνοτήτων, τον υπολογισμό μέτρων κεντρικής τάσης και μέτρων διασποράς, τη συσχέτιση δύο μεταβλητών μεταξύ τους, την περιγραφή της σχέσης δύο μεταβλητών, τη σημαντικότητα και τη δύναμη της σχέσης. Επίσης επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να μπορούν οι φοιτητές να κατανοούν τις στατιστικές αναλύσεις που παρουσιάζονται σε επιστημονικά άρθρα και εργασίες, δεδομένου ότι η ορολογία και η συμβολολογία αυτών των αναλύσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει βασικές γνώσεις στατιστικών εννοιών και τεχνικών που χρησιμεύουν στους κοινωνικούς επιστήμονες. Οι κύριες ενότητες που απαρτίζουν το μάθημα είναι: Περιγραφική Στατιστική, Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων, Κατανομές πιθανοτήτων, Διαδικασίες εκτίμησης, Έλεγχος Υποθέσεων. Διδάσκεται η χρήση της στατιστικής ως εργαλείο ανάλυσης και λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο τομέα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών (δημόσια διοίκηση, ποινική δικαιοσύνη, γεωγραφία κ.α.)

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
MS Office, Προγράμματα ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων IBM SPSS, GNU PSPP
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη52
Εργαστηριακή άσκηση24
Μη επιβλεπόμενη μελέτη60
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις4
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Ζαχαροπούλου Χ. (2012) Στατιστική, μέθοδοι εφαρμογές, τόμος Α’. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις «σοφία».
 2. Δημητριάδης Ε. (2012) Στατιστική Επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 3. Healey, J. (2006) The Essentials of Statistics: A Tool for Social Research. Wadsworth.

 4. Δημητριάδης, Ε. (2002) Περιγραφική Στατιστική. Καβάλα: Εκδόσεις Κριτική.

 5. Δημητριάδης Ε. (2007) Στατιστικές Εφαρμογές με SPSS. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.