Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 107Εξάμηνο σπουδών:Β
Τίτλος Μαθήματος:Κοινωνική Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=107


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση κρίσιμων όσο και επίκαιρων κοινωνικο-γεωγραφικών ζητημάτων. Το σεμιναριακό τμήμα του μαθήματος εστιάζει στην εκπόνηση και παρουσίαση / παράδοση μίας ατομικής εργασίας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θεματικές, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Στόχος της σεμιναριακής άσκησης είναι η ενεργή ενασχόληση των φοιτητών-τριών με τις σχετικές θεματικές, η εξοικείωση στην αναζήτηση πληροφοριών σε δευτερογενής πηγές, καθώς και η ανάδειξη, μέσα από τη συζήτηση, της πληθώρας των απόψεων που σχημάτισαν αυτό που σήμερα κατανοούμε ως ‘κοινωνική γεωγραφία’.

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη χωρική διάσταση συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων, όπως αυτών της ‘φτώχιας’, του ‘κοινωνικού αποκλεισμού’, του ‘στεγαστικού διαχωρισμού’, του ‘ρατσισμού’ και των έμφυλων διακρίσεων. Επίσης η έμφαση που δίνετε στο μάθημα στην έννοια της «κοινωνικής κατασκευής» δίνει τη δυνατότητα αποδόμησης στερεότυπων απόψεων σχετικών με το ‘έθνος’ το ‘φύλο’ και τη ‘φυλή’.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 4. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

- Εισαγωγή: Η σχέση των εννοιολογικών κατηγοριών ‘κοινωνία’ και ‘γεωγραφία’.

- Κοινωνικές τάξεις και μηχανισμοί κατανομής του οικιστικού χώρου.

 • Ο οικιστικός χώρος κατά τη μετάβαση στον καπιταλισμό.
 • Η συγκρότηση της πόλης στην περιφέρεια.

- Αστικοποίηση και μορφολογία της Μεσογειακής πόλης.

- Στεγαστικός διαχωρισμός: Μηχανισμοί, διαδικασίες και αλληλεξαρτήσεις.

 • Τα παραδείγματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

- Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνική πολιτική.

- Κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη και Ελλάδα.

- Κοινωνικές ταυτότητες, κοινωνικές πολιτικές και φύλο.

 • Φεμινιστικές γεωγραφίες: Φύλο και μορφές έμμεσου κοινωνικού αποκλεισμού.

- Έθνος-Φυλή και στεγαστικός διαχωρισμός.

 • Από το Γκέτο της Βενετίας στις σύγχρονες βόρειο-Αμερικανικές πόλεις.

- Πληθυσμιακή ομογενοποίηση και το νεοελληνικό κράτος και έθνος.

 • Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα – Μειονοτικός χώρος.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνετε με βάση: Το βαθμό στο τελικό διαγώνισμα (συντελεστής βαρύτητας 70%). Την παρουσίαση της εργασίας και την πληρότητα με την οποία καλύφθηκε το θέμα της (συντελεστής βαρύτητας 30%).  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Χωριανόπουλος, Γ. και Παγώνης, Θ. (2020) Στα ίχνη της Μεσογειακής πόλης: Αστικότητα, σχεδιασμός και διακυβέρνηση στην Αθηναϊκή μητρόπολη. Αθήνα: Κριτική.
 • Knox, P. και Pinch, S. (2009) Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων. Αθήνα: Σαββάλας.
 • Αφουξενίδης, Α. Γκιάλης, Σ. Ιωσηφίδης, Θ. Κουρλιούρος, Η. (2019) Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας. Αθήνα: Προπομπος
 • Λεοντίδου ,Λ. (2011) Αγεωγράφητος Χώρα: Ελληνικά Είδωλα στις Επιστημολογικές Διαδρομές της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας. Αθήνα: Προπομπός.
 • Μαλούτας, Θ. (2018) Η κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας: Κοινωνικές ομάδες και δομημένο περιβάλλον σε μια νοτιοευρωπαϊκή μητρόπολη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Τερκενλή, Θ.Σ. Ιωσηφίδης, Θ. και Χωριανόπουλος Ι. (2007) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Κριτική.