ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 109Εξάμηνο σπουδών:Β
Τίτλος Μαθήματος:Αστική Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=109


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • H γνώση της δομής των συστημάτων πόλεων, των κοινωνικο-χωρικών και οικολογικών διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό των πόλεων και η αναγνώριση των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν μεταξύ τους.
 • Η κριτική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι πόλεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
 • H κριτική ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης διαφορετικών προβλημάτων σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου και της Ελλάδας
 • H κατανόηση των αιτιών των βασικότερων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, πολιτιστικών και οικολογικών φαινομένων και η κριτική προσέγγιση αυτών
 • O συνδυασμός της κατανόησης ειδικών θεμάτων της αστικής γεωγραφίας και της εφαρμογής σε διαφορετικές πόλεις
 • H ικανότητα σύνταξης βασικής έρευνας και μελέτης του αστικού και περιαστικού χώρου μίας πόλης με βάση μια πολυδιάστατη, διεπιστημονική προσέγγιση του χώρου.
 • H μεταφορά της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την εργασία τους, σε νέες καταστάσεις και σε άλλες πόλεις.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 8. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 9. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 10. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Διερεύνηση των βασικών εννοιών της Αστικής Γεωγραφίας και των σχέσεων που έχει με άλλα αντικείμενα της Γεωγραφίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις της πόλης. Κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κλίμακες. Εξέταση της εξέλιξης των ιδεών της γεωγραφίας και της αστικής γεωγραφίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (εισαγωγή). Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικών με την ιστορική εξέλιξη των πόλεων στον κόσμο καθώς και του σύγχρονου ρόλου τους. Χωρικός αποκλεισμός : κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα. Ζητήματα φύλου και αντι-αποικιακές προσεγγίσεις στην Αστική Γεωγραφία.
 • Ειδικότερα εξετάζονται τα παρακάτω : Το σύστημα των πόλεων και η πόλη ως σύστημα. Απόπειρες ιεράρχησης οικισμών και αναζήτησης της κεντρικότητας. Μοντέλα χωρικής οργάνωσης των πόλεων. Αστικές λειτουργίες, χρήσεις και καλύψεις γης, σύγχρονα δίκτυα. Πόλη και περιβάλλον. Αστικά τοπία, κινητικότητα και τρόποι ζωής. Αστικές πολιτικές και ο ρόλος της χωροταξίας – πολεοδομίας στη διαμόρφωση της πόλης. Εισαγωγή στην έννοια της Μητροπολιτικής περιοχής και παραδείγματα. Οι πόλεις στον κόσμο και οι ιδιαιτερότητές τους. Οι Ελληνικές πόλεις και οι τρόποι ανάπτυξης τους. Τοπικο-παγκόσμια χαρακτηριστικά σύγχρονων αστικών φαινομένων.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία. Ελληνικά. 
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση βιβλιογραφίας και διεθνών, κρατικών και άλλων καταξιωμένων ιστοτόπων  
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών42
Μη επιβλεπόμενη μελέτη24
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις25
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
50% εργασία, 50% εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Stevenson D., 2007. Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Αθήνα : Κριτική (Cities and urban cultures Athens: Kritiki)

Hall Τ., 2005. Αστική γεωγραφία, Αθήνα : Κριτική (Urban Geography. Athens: Kritiki).

Πετροπούλου Χ.., 2009. Γεωγραφία Ευρωπαϊκών πόλεων. Στο: Λεοντίδου Λ., 2009 : Ευρωπαϊκές Γεωγραφίες, Τεχνολογία και υλικός πολιτισμός. Πάτρα. ΕΑΠ.

Knox P., Pinch S. 2009. Κοινωνική Γεωγραφία των πόλεων. ΣΑΒΒΑΛΑΣ.

 

Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ., 1999. Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

 

Burgel G., 2008. Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2008, Λ. Ρινόπουλος & Σια Ε.Ε.

 

Pacione M., 2009. Urban Geography. Routlege.

 

Xingming Chen, Orum Α., Paulsen Κ., 2013. Intoduction to Cities. How place and space shape Human experience. Wiley – Blackwell.

 

Kaplan D, Weeler J., Holloway S., 2009. Urban Geography. Wiley – Blackwell.

 

Claval P., 2004. La logique des villes. Paris : Hermes.

 

Knox, P. L., McCarthy, L., 2012. Urbanization: An Introduction to Urban Geography, Pearson (Third Edition)