ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 150Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Αγγλικά Ι (ESP: English for Specific Purposes)
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Αγγλική (και όταν απαιτείται Ελληνική)
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=150


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ESP), μέσα από μια πληθώρα διδακτικού υλικού, δραστηριοτήτων εντός της αίθουσας διδασκαλίας και ομαδικών εργασιών, επιδιώκουν να βοηθήσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες:

1. Να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στα Ειδικά (και Γενικά) Αγγλικά, μέσα από την εκμάθηση τεχνικών ανάγνωσης μικρών και μεγάλων αποσπασμάτων επιστημονικών κειμένων (εντύπων ή/και ηλεκτρονικών κειμένων), γραμμένων στα αγγλικά, έτσι ώστε:

α) Να εμβαθύνουν και να κατανοούν μικρά, μεγάλα και δύσκολα επιστημονικά κείμενα (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής),

β) Να εξοικειώνονται με τη συγγραφή περιλήψεων στα αγγλικά και στα ελληνικά δύσκολων επιστημονικών κειμένων,

γ) Να συμμερίζονται τις γνώσεις που αποκτούν μέσω των περιλήψεων με τους υπόλοιπους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους προφορικά και γραπτά στην αγγλική γλώσσα.

2. Να μάθουν πώς να διεξάγουν έρευνα στα διάφορα επιστημονικά πεδία της Γεωγραφίας στην αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη βιβλιοθήκη και το Διαδίκτυο αντίστοιχα),

3. Να βρίσκουν ηλεκτρονικά και μη λεξικά ώστε να:

α) δημιουργούν τη δική τους ηλεκτρονική δίγλωσση Βάση Δεδομένων Ορολογίας (ΒΔΟ) [αγγλικά: ελληνικά], και

β) να διατηρούν, βελτιώνουν και χρησιμοποιούν αυτή την ηλεκτρονική δίγλωσση ΒΔΟ στα επόμενα φοιτητικά τους χρόνια και στην κατοπινή επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Μέσα από μια πληθώρα διδακτικού υλικού, δραστηριοτήτων εντός της αίθουσας διδασκαλίας και ομαδικών εργασιών, οι φοιτητές/-τριες:

(1) Μαθαίνουν πως να κατανοούν μικρά και μεγάλα επιστημονικά κείμενα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) γραμμένα στα αγγλικά

(2) Εξοικειώνονται στη συγγραφή περιλήψεων στα αγγλικά και στα ελληνικά δύσκολων επιστημονικών κειμένων,

(3) Μαθαίνου να συμμερίζονται τις γνώσεις που αποκτούν μέσω των περιλήψεων με τους υπόλοιπους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους προφορικά στην αγγλική γλώσσα.

(4) Διδάσκονται πώς να διεξάγουν έρευνα στην ειδικότητά τους στην αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και

(5) Μαθαίνουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην ζωή τους και την επαγγελματικής τους σταδιοδρομία (Knowledge management), με τη δημιουργία και χρήση της ηλεκτρονικής δίγλωσσης Βάσης Δεδομένων Ορολογίας (ΒΔΟ) [αγγλικά: ελληνικά].


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση: Η/Υ, διαδικτύου, μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών, οπτικοακουστικών μέσων.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπαιδευτική εκδρομή3
Εκπόνηση εργασιών100
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος145
Αξιολόγηση Φοιτητών
Οι φοιτητές/-τριες έχουν την δυνατότητα να περάσουν το παρόν μάθημα: (1) Είτε με το να συμμετέχουν στις δραστηριότητες εντός της αίθουσας διδασκαλίας, στις ατομικές και/ή ομαδικές εργασίες, προφορικές παρουσιάσιες και στη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας τελικής εργασίας, (2) Είτε με το να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις, ή   (3) Και με τους δύο ανωτέρω τρόπους (εάν οι φοιτητές/-τριες δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις εν γένει δραστηριότητες εντός της αίθουσας διδασκαλίας, τις εργασίες στο σπίτι και τη τελική εργασία, είτε εάν οι φοιτητές/-τριες επιθυμούν την βελτίωση της τελικής βαθμολογίας τους στο μάθημα).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Nikolarea, E., “‘Inter-scientificity’ in interdisciplinary fields, such as Geography: A case study of ESP at a Greek University.” ESP Across Cultures 3 (2006): 66-77. [University of Foggia, Italy].
 2. Nikolarea, E., “The journey of an ESP/EAP teacher.” Proceedings of the 5th International Conference on Language Learning for Specific and Academic Purposes. Thessaloniki, Greece: University of Macedonia – CD-Rom (2006).
 3. Nikolarea, E., “Uses of the Internet in teaching English in a glocalised world.” The 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Application EISTA ’05. Proceedings. Eds. F. Malpica, F. Welsch and A. Tremande. Vol. II. Florida, USA: EISTA, 2005. 329-34.
 4. Nikolarea, E., “EAP in a glocalised world.” TESOL Greece Newletter 86 (April-June 2005): 6-7.
 5. Nikolarea, E., “Translation Methods and Methodologies in ELT for Social Sciences Students.” Choice and Difference in Translation - The Specifics of Transfer. Eds. M. Sidiropoulou and A. Papaconstantinou. Athens, Greece: The National and Kapodistrian University of Athens, 2004. 221-38.
 6. Nikolarea, E., “ELT for Social Sciences students at non-English Universities.” Conference Proceedings ICL (Integrating Content and Language) Meeting the challenge of multilingual higher education. Ed. Robert Wilkinson. Maastricht, the Netherlands, 2004. 251-63.
 7. Nikolarea, E., “English vis-à-vis Modern Greek: New Methodological Approaches to EFL/ESP/EAP Teaching at Greek Universities.” The 2nd Symposium of TESOL Greece New Directions in ESP and EAP; it can be viewed at http://www.tesolgreece.com/nikolarea.pdf (2004).
 8. Nikolarea, E., “Research Methodologies and ELT at Greek Universities.” The Role of Research in Teacher Education. Briony Beaven and Simon Borg. 2003 Nottingham Conference Proceedings. Whistable, UK: Oyster Press for IATEFL, 2003. 71-75.