Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 207Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=207


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διαμορφώσουν μια όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη, συστηματική, διεπιστημονική και κριτική αντίληψη και ερμηνεία: (1) των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων του χωροταξικού σχεδιασμού, (2) της μεθοδολογίας, των μηχανισμών και των θεσμών εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής και του χωροταξικού σχεδιασμού, και (3) των βασικών κατευθύνσεων, θεσμών και εργαλείων χωροταξικής πολιτικής και αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο του χωροταξικού σχεδιασμού είναι η οργάνωση και ανάπτυξη των οικονομικοκοινωνικών δραστηριοτήτων στον εθνικό και περιφερειακό χώρο με τρόπο που να διασφαλίζεται: (α) η ισόρροπη ανταγωνιστικότητα της χωρικής οικονομίας, (β) η οικονομική και κοινωνική συνοχή και (γ) η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χωροταξική διάσταση της οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης και των πολιτικών σύγκλισης. Κατά την ίδια περίοδο αναθερμαίνονται οι χωροταξικοί προβληματισμοί και στη χώρα μας, γεγονός που εκφράστηκε με την ψήφιση το 1999 ενός νέου θεσμικού πλαισίου για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη (Ν.2742/1999) σε ευθυγράμμιση με τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις, που αντικατέστησε τον παλαιότερο Νόμο 360/1976. Πρόσφατα, ψηφίστηκε νεότερος νόμος για την «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση & Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Ν. 4269/2014). Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (α) βασικές έννοιες του χώρου και του σχεδιασμού, (β) θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού ως θεσμοθετημένης λειτουργίας του σύγχρονου καπιταλιστικού κράτους, (γ) κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, (δ) αρχές, κατευθύνσεις και διαδικασίες του χωροταξικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα πρόσφατων διεθνών, ευρωπαϊκών και ελληνικών εξελίξεων, (ε) μεθοδολογία και προδιαγραφές κατάρτισης χωροταξικών προγραμμάτων και σχεδίων, (στ) διάρθρωση του χώρου και εξελίξεις του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού στην ΕΕ, (ζ) εξέλιξη και σημερινή κατάσταση του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εκπόνηση εργασιών59
Διάλεξη39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από τις γραπτές εξετάσεις, σε ζητήματα που στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν (50%) και από την ομαδική άσκηση (50%). Η συμμετοχή των φοιτητών τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην ομαδική εργασία είναι υποχρεωτική. Απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές εξετάσεις και στην εργασία. Ο βαθμός τόσο των γραπτών εξετάσεων όσο και της εργασίας δεν μεταφέρεται πέραν του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς που διδάσκεται το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Αγγελίδης, Μ. 2000. Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Αθήνα, εκδ. Συμμετρία.
 2. Βασενχόβεν, Λ. κ.α. 2010. Χωρική διακυβέρνηση: Θεωρία, ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 3. Καμχής, Μ. 2007. Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006. Ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 4. Γιαουτζή, Μ., Στρατηγέα, Α. 2011. Χωροταξικός σχεδιασμός: Θεωρία και πράξη. Κριτική, Αθήνα.

 5. Γοσποδίνη, Α. επιμ. 2008. Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη. Κριτική, Αθήνα.

 6. Καυκαλάς Γρ. 2004. Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.

 7. Κυβέλου, Στ. 2010. Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση: Η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.