ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 208Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Ποιοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Φροντιστήριο1
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=208


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών, εννοιών, διαδικασιών και πρακτικών των τριών αξόνων από τους οποίους αποτελείται το μάθημα - θεωρητικό υπόβαθρο των ποιοτικών μεθόδων, μέθοδοι συλλογής και παραγωγής δεδομένων και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων- και των σχέσεων μεταξύ τους.
 •  
  Ανάλυση σε βάθος της λογικής της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας μέσα από την μελέτη συγκεκριμένων ερευνητικών παραδειγμάτων.
 •  
  Έμφαση στην θεωρία και στις εφαρμογές των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στην ανθρωπογεωγραφία.

Γενικές Ικανότητες

 1. Ομαδική εργασία

 2. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 3. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο θεωρητικό υπόβαθρο και στις τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Έμφαση δίδεται στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και ειδικών λογισμικών προγραμμάτων καθώς και στις πολυμεθοδοδολογικές προσεγγίσεις. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το μάθημα είναι οι εξής:

 • Η Ποιοτική Μεθοδολογία και τα Ποιοτικά Δεδομένα: ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία, ποιότητα και ποσότητα στην κοινωνική έρευνα, ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.
 • Ο Σχεδιασμός της Ποιοτικής Κοινωνικής Έρευνας
 •  
  Το Θεωρητικό και Επιστημολογικό Υπόβαθρο της Ποιοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: θετικιστικές και κριτικές θεωρήσεις, θεμελιωμένη θεωρία, ερμηνευτική, φαινομενολογία, μεταμοντερνισμός.
 •  
  Μεθοδολογίες Συλλογής Ποιοτικών Δεδομένων: παρατήρηση, συμμετοχική παρατήρηση, έρευνα δράσης, συνέντευξη σε βάθος, focus groups, ανάλυση περιεχομένου, ιστορική-συγκριτική ανάλυση, βιογραφική μέθοδος, μελέτη περίπτωσης, αρχειακή έρευνα.
 •  
  Πολυμεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Έρευνα: ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και δεδομένων.
 •  
  Η Ανάλυση των Ποιοτικών Δεδομένων με Χρήση Η/Υ: επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαμάχες.
 •  
  Η Ανάλυση των Ποιοτικών Δεδομένων με Χρήση Η/Υ: βασικές αρχές και λειτουργίες.
 •  
  Προγράμματα Η/Υ για Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων (CAQDAS): τα προγράμματα NUD*IST και ETHNOGRAPH.
 •  
  Προγράμματα Η/Υ για Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων (CAQDAS): τα προγράμματα MAXqda και ATLAS.ti.
 •  
  Συγκριτική Αξιολόγηση, Ομοιότητες, Διαφορές και Αδυναμίες των Προγραμμάτων Ανάλυσης και Επεξεργασίας Ποιοτικών Δεδομένων.
 •  
  Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων: Κωδικοποίηση
 •  
  Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων: Κατηγοριοποίηση και «Κατασκευή Θεωρίας».
 •  
  Παρουσιάσεις Εργασιών.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Παουσιάσεις εργασιών με videoprojector
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο13
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Εκπόνηση εργασιών26
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις, πρόοδοι, εργασίες και δραστηριότητες εξαμήνου


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Ιωσηφίδης Θ. (2008) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη (Αναθεωρημένη έκδοση του ‘Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες, Κριτική, 2003).
 2. Ιωσηφίδης Θ. και Σπυριδάκης, Μ. (2006) (Επιμέλεια) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη.
 3. Mason, J. (2003) Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.