ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 231Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Αστική Ανάλυση
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία), ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=231


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της αστικής ανάλυσης και με την κριτική προσέγγισή τους

Κατανόηση των ειδικότερων αντικειμένων, θεωριών και πρακτικών της

Ανάλυση μικρών και μεγάλων πόλεων με συνδυασμό ποσοτικών, περιγραφικών και ποιοτικών μεθόδων.

Καλλιέργεια της ικανότητας ερμηνείας της σύγχρονης δομής της πόλης σε διαφορετικές κλίμακες, χώρους και χρόνους και της διάκρισης των πολλαπλών παραγόντων που έχουν οδηγήσει σε χωρικές αστικές αλλαγές

Κριτική προσέγγιση των αστικών (κοινωνικών, οικολογικών, οικονομικών και πολιτιστικών) φαινομένων

Διάκριση των διαφορετικών μεθόδων – προσεγγίσεων και συνδυασμός τους με σκοπό την αστική ανάλυση

Ικανότητα ενσωμάτωσης γνώσεων με κριτικές προσεγγίσεις

Ικανότητα χρήσης διαφορετικών μεθόδων στην αστική ανάλυση.

Ικανότητα μελέτης και σύνθεσης διεπιστημονικής προσέγγισης του αστικού και περιαστικού χώρου μίας πόλης με βάση μια πολυδιάστατη, διεπιστημονική προσέγγιση του χώρου.

Καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 8. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 9. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 10. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις κλασικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και η κριτική προσέγγιση τους. Η ανάπτυξη της ικανότητας συνδυασμού των ποσοτικών, ποιοτικών και περιγραφικών μεθόδων ανάλυσης που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές με σκοπό την διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων αστικής γεωγραφίας. Χωρικός αποκλεισμός : κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα. Ζητήματα φύλου και αντι-αποικιακές προσεγγίσεις στην Αστική Ανάλυση.  


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία στο μάθημα και όταν οι φοιτητές θέλουν σε ώρες γραφείου.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων και βιβλιογραφίας. 
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη27
Εκπόνηση εργασιών45
Εργαστηριακή άσκηση12
Άσκηση πεδίου18
Μη επιβλεπόμενη μελέτη13
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις15
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
50% Εργασία και ασκήσεις 50% Εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2015. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα.
 2. Πετροπούλου Χ., 2006. Αθήνα. Σημειώσεις ΤΜΧΑ ΑΠΘ.
 3. Λεοντιδου Λ., 2011. Αγεωγράφητος Χώρα. Αθήνα: Προπομπός
 4. Hall Τ., 2005. Αστική γεωγραφία, Αθήνα : Κριτική
 5. Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η. (επιμ.), 2006. Τα νέα αστικά τοπία, και η ελληνική πόλη. Αθήνα : Κριτική
 6. Τραυλός., 1960/2003. Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Ραχήλ Καπον & ΣΙΑ ΕΕ 3η έκδοση
 7. Pacione M., 2009. Urban Geography. Routlege.
 8. Petropoulou C., 2011. "Développement urbain et écopaysages urbains. Une étude sur les quartiers de Mexico et d’Athènes". Paris : L’Harmattan.
 9. Xingming Chen, Orum Α., Paulsen Κ., 2013. Intoduction to Cities. How place and space shape Human experience. Wiley – Blackwell.
 10. Ευθυμιόπουλος Η., Μοδινός Μ. (επιμ.), 2000. Η Βιώσιμη Πόλη. Αθήνα : ΔΙΠΕ
 11. Λεοντίδου (Επιμέλεια), 2009. Ευρωπαϊκές Γεωγραφίες, Τεχνολογία και Υλικός Πολιτισμός. Πάτρα. ΕΑΠ.
 12. Μαλούτας Θ., Οικονόμου Δ., 1992. Κοινωνική δομή και πολεοδομική οργάνωση στην Αθήνα, Παρατηρητής
 13. Σαρηγιάννης Γ. 2000. Αθήνα 1830-2000: Εξέλιξη - Πολεοδομία – Μεταφορές, Μ. Αθανασοπούλου - Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε.
 14. Petropoulou C., Vitopoulou A., Tsavdaroglou C. (editors), 2016. Urban and Regional Social Movements. April 2016, Thessaloniki, Research Group Invisible Cities https://aoratespoleis.wordpress.com