ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 300Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Φροντιστήριο1
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=300


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Ικανότητα σαφούς διατύπωσης προβλημάτων εφαρμοσμένης έρευνας προς ανάλυση
 •  
  Ικανότητα εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας με συστηματική και τεκμηριωμένη επεξεργασία και ανάλυση των προβλημάτων της πράξης
 •  
  Ικανότητα συγγραφής της πτυχιακής εργασίας
 •  
  Ικανότητα εφαρμογής αναλυτικών τεχνικών και χρήσης των σχετικών λογισμικών στην ανάλυση προβλημάτων εφαρμοσμένης έρευνας (δεξιότητες)
 •  
  Ικανότητα συγγραφής της ερευνητικής έκθεσης για διαφορετικά είδη αποδεκτών
 •  
  Γνώση παραδοσιακών και σύγχρονων κανόνων ερευνητικής δεοντολογίας
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων διεπιστημονικής έρευνας, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες (ομαδική εργασία), για την ανάλυση των πολυδιάστατων σύγχρονων κοινωνικο-περιβαλλοντικών προβλημάτων

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Ολοκληρωμένη γενική εισαγωγή στον Σχεδιασμό της Εφαρμοσμένης Έρευνας με έμφαση σε σύγχρονες γεωγραφικές εφαρμογές όπου κυριαρχεί η διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση των ζητημάτων του χώρου.

Κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος: (α) Σημασία και ρόλος της έρευνας στις Φυσικές και στις Κοινωνικές Επιστήμες γενικά και τη Γεωγραφία ειδικότερα, εναλλακτικές προσεγγίσεις στην έρευνα, βασικές αρχές μεθοδολογίας εφαρμοσμένης έρευνας, (β) Διαδικασία έρευνας και επιμέρους στάδια, (γ) Ορισμός προβλήματος, αναδρομή σε πηγές πληροφορίας, ερωτήματα εργασίας, διαμόρφωση θεωρητικού και αναλυτικού πλαισίου της έρευνας, (δ) Επιλεγμένες ερευνητικές στρατηγικές, (ε) Τεχνικές συλλογής δεδομένων, (στ) Αντιπροσωπευτικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, (ζ) Ολοκλήρωση διερεύνησης του προβλήματος με διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων και συγγραφή της τελικής έκθεσης, (η) Ερευνητική δεοντολογία. Το μάθημα περιλαμβάνει φροντιστήριο για (α) διδασκαλία χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS στην επεξεργασία ασκήσεων και (β) παρακολούθηση της προόδου των εργασιών των φοιτητών.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση λογισμικού SPSS.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη52
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη13
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις20
Σύνολο Μαθήματος138
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εργασία εξαμήνου (ομαδική), τελική εξέταση


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Κυριαζή, Ν. (2009) Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική Ανασκόπηση των Μεθόδων και των Τεχνικών, 14η έκδοση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 2. Δαουτόπουλος, Γ. (2004) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
 3. Gomez, B. and J.P. Jones III (2010) Research Methods in Geography. Chichester, UK, Wiley-Blackwell.

 4. Flowerdew, R and D. Martin, eds. (2005) Methods in Human Geography. Prentice Hall: Essex, UK.

 5. Παπαγεωργίου, Γ. (1998) Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Τυπωθήτω, Δαρδανός: Αθήνα.

 6. Javeau, C. (1996) Η Έρευνα με Ερωτηματολόγιο: Το Εγχειρίδιο του Καλού Ερευνητή. Τυπωθήτω: Αθήνα.

 7. Cooke, T.D. and D.T. Campbell (1979) Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues in Field Settings. Boston: Houghton Mifflin Company.

 8. Creswell, J.W. (1994) Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publications.

 9. Σιάρδος, Γ. (1997) Μεθοδολογία Αγροτικής Κοινωνιολογικής Έρευνας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 10. Ader, H. and G. Mellenbergh (1999) Research Methodology in the Social, Behavioural and Life Sciences. London: Sage Publications.

 11. Bell, J. (1997) Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. Gutenberg: Αθήνα.

 12. Cohen, L. και Manion, L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εκδόσεις Έκφραση: Αθήνα.