ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 312Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Φροντιστήριο1
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=312


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο διδασκόμενος αναμένεται να:

 • εκτιμά την χρηστική (π.χ. οικονομική) και μη χρηστική/εγγενή (π.χ. ηθική) αξία των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών υπηρεσιών
 • διακρίνει και να ταξινομεί τους φυσικούς πόρους από πολλές απόψεις, π.χ. ως προς την υλική/άυλη υφή τους, την προέλευσή τους, την αποθεματικότητά τους, την ανανεωσιμότητα και ανακυκλωσιμότητά τους
 • συμμετέχει στον παγκόσμιο σχεδιασμό χρήσης και διαχείρισης σημαντικών φυσικών πόρων του πλανήτη, όπως του νερού, του εδάφους, της τροφής
 • είναι ικανός να μπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 • είναι ικανός να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και μελέτες σχετικές με την διαθεσιμότητα, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν στους εκάστοτε φυσικούς πόρους
 • διευκολύνεται γνωστικά ώστε να συμμετέχει σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοια, αντίληψη και προβληματική ταξινόμησης φυσικών πόρων. Ανανεωσιμότητα και ανακυκλωσιμότητα φυσικών πόρων. Εκτίμηση αποθεμάτων, Δείκτες. Ιστορικό διαχείρισης των φυσικών πόρων του πλανήτη από τον άνθρωπο. Διαχρονική προσέγγιση που αφορά στην κατανομή, διαθεσιμότητα, χρήσεις, διαχείριση και σχετικά προβλήματα (φυσικά, κοινωνικά, πολιτικά) των φυσικών πόρων: Υδατικοί πόροι, Έδαφος, Μέταλλα. Τροφή: Καλλιέργειες, κτηνοτροφία και ζωικά προϊόντα, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες· κυρίαρχο ή συμβατικό και εναλλακτικό γεωργικό μοντέλο για παραγωγή τροφής· ο ρόλος της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής· κατανομή τροφής στον πλανήτη, επισιτισμός και πείνα. Καλλιέργειες άλλων χρήσεων (ενεργειακές, για ίνες κ.λπ.). Η άγρια ζωή και η βιοποικιλότητα ως πόροι. Το περιβάλλον ως πόρος (φυσικά οικοσυστήματα: ωκεανοί, δάση, υγρότοποι, κ.λπ.). Ενέργεια: συμβατικές κι εναλλακτικές μορφές ενέργειας (υδρογονάνθρακες, άνθρακας, υδρογόνο, πυρηνική ενέργεια, ήπιες ή ανανεώσιμες). Αειφορία – Παγκόσμια στρατηγική για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οικολογία ανθρώπου.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Η παράδοση γίνεται με φυσική παρουσία όλων των μερών (καθηγητού - φοιτητών). Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις από καθέδρας και φοιτητική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 1.  13 3-ωρες διαλέξεις στην τάξη, με προαιρετική παρουσία των φοιτητών, η οποία όμως πριμοδοτείται. 2.  13 μονόωρα φροντιστήρια, όπου παρουσιάζονται φοιτητικές εργασίες, το θέμα των οποίων ορίζεται από την διδάσκουσα. Η εργασία ετοιμάζεται και παρουσιάζεται από κάθε φοιτητή ξεχωριστά επί 5λεπτο και συζητάται με την μέθοδο της δομημένης συζήτησης (debate) με την διδάσκουσα.  
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Κατά την παράδοση της θεωρίας γίνεται χρήση σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας (π.χ. χρήση powerpoint, μικρών ταινιών και θεματικά σχετικού εποπτικού υλικού).
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση εργασιών30
Μη επιβλεπόμενη μελέτη60
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος144
Αξιολόγηση Φοιτητών
Βαθμολογείται η προφορική παρουσίαση των φοιτητών και η ικανότητά τους να υποστηρίξουν με επιχειρήματα το σχετικό θέμα (40%). Επίσης βαθμολογείται η γραπτή εξέταση κατά την περίοδο των εξετάσεων (30%), καθώς και η συμμετοχή τους στο μάθημα εντός της τάξης (30%).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις διδάσκουσας που δίνονται στον server: geo-fscoursesPPSNatural Resources
 2. Wright RT, Boorse DF (2012). Περιβαλλοντική Επιστήμη – Προς ένα βιώσιμο μέλλον. Πετανίδου Θ, Ριζοπούλου Σ, επιστημονική και μεταφραστική επιμέλεια. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σελ. 723 + xxii.
 3. Γεωργόπουλος Α., Νικολάου Κ., Δημητρίου Α., Γαβριλάκης Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη – Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 4. Πετανίδου Θ. (2015). Αναβαθμίδες του Αιγαίου – το παράδειγμα των Δωδεκανήσων. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, σσ. 280.
 5. Camp WC, Daugherty TB (1998). Διαχείριση & προστασία φυσικών πόρων. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
 6. Conrad JM (1999). Resource economics. Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Dale VH (ed) (2003). Ecological modeling for resource management. Springer, New York.
 8. Dale VH, Kline KL, Wiens J, Fargione J (2010). Biofuels: Implications for Land Use and Biodiversity Biofuels: Implications for Land Use and Biodiversity. Biofuels and Sustainability Reports, ESA (http://www.esa.org/biofuelsreports/)
 9. Grant WE, Pedersen EK, Marin SL (1997). Ecology and natural resource management: systems analysis and simulation. John Wiley and Sons, New York.
 10. Nemetz PN (ed) (2007). Sustainable resource management : reality or illusion? Edward Elgar, Cheltenham.
 11. Owen OS, Chiras DD, Reganold JP. (1998). Natural resource conservation: management for a sustainable future. Prentice Hall, New Jersey.
 12. Simmons IG (1986). The ecology of natural resources. Edward Arnold, London.
 13. Smith BD (1998). The emergence of Agriculture. Scientific American Library, New York.
 14. Tietenberg TH (1998). Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Gutenberg, Αθήνα.
 15. Zohary D, Hopf M (2000). Domestication of Plants in the Old World – The origin and spread of cultivated plants in W. Asia, Europe and the Nile valley, third edition. Oxford, New York: Oxford UP.geo-fscoursesPPSNatural Resources