ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 313Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Χαρτογράφηση
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=313


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εργασίες και τις εξετάσεις του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να

 • κατανοήσουν προχωρημένες γνώσεις στην εφαρμοσμένη γεωμορφολογία και χαρτογράφηση γεωμορφών.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα της Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Χαρτογράφηση περιέχει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή. Μορφολογική μελέτη.
 • Αναγνώριση γεωμορφολογικών δομών και τρόποι αποτύπωσης σε γεωμορφολογικούς χάρτες.
 • Περιβάλλοντα απόθεσης και ιζηματογένεση.
 • Ποτάμια γεωμορφολογία - Γεωμορφές διάβρωσης και απόθεσης.
 • Καρστική γεωμορφολογία - Αναγνώριση και χαρτογράφηση επιφανειακών και υπόγειων καρστικών δομών.
 • Παγετώδης και περιπαγετώδης γεωμορφολογία.
 • Κινήσεις υλικών λόγω βαρύτητας – Κατολισθήσεις.
 • Τεκτονική γεωμορφολογία – Μορφοτεκτονική (Ρήγματα - Πτυχές – Τεκτονικές αναβαθμίδες) - Αναγνώριση και χαρτογράφηση γεωμορφών τεκτονικής προέλευσης.
 • Ενεργές διεργασίες και ανάγλυφο. Παλαιοσεισμολογία. 
 • Ποσοτική μορφοτεκτονική ανάλυση.
 • Ηφαιστειογενείς διεργασίες και γεωμορφές - Τύποι ηφαιστειακών σχηματισμών και δομών - Αναγνώριση και χαρτογράφηση ηφαιστειακών δομών.
 • Αιολικές διεργασίες - Αναγνώριση και ταξινόμηση γεωμορφών αιολικής προέλευσης. 
 • Ταξινόμηση και χαρτογράφηση θινών. Παράκτιες γεωμορφές και διεργασίες.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη της μαθησιακής διδασκαλίας με χρήση power point.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Άσκηση πεδίου8
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη45
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ατομική εργασία και Γραπτές εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις
 2. Επιλεγμένα άρθρα και βιβλία
 3. Σ. Παυλίδης: Γεωλογία των σεισμών University studio Press Θεσσαλονίκη 2003