ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 316Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Παράκτια Γεωμορφολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=316


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα περιλαμβάνει προχωρημένες γνώσεις και εφαρμογές στην παράκτια γεωμορφολογία, μελετά τους μηχανισμούς δημιουργίας των ακτών, τις παράκτιες διεργασίες, τους μορφολογικούς τύπους των ακτών και επιχειρεί την ταξινόμηση τους.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Ομαδική εργασία

  4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή. Παράκτια συστήματα. Ακτές - ανάπτυγμα και μορφολογία ακτών Παράκτιες διεργασίες. Παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση των ακτών. αλλαγές του επιπέδου της θάλασσας. Παλίρροια. Κύματα. Θαλάσσια ρεύματα. Παράκτιες αποθέσεις ποταμών. Ώθηση των πάγων. Επιδράσεις οργανικού κόσμου. Θαλάσσια διάβρωση. Παράκτια μεταφορά ιζημάτων. Παράκτια απόθεση ιζημάτων Σημασία της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας. παράκτια τοπία κρημνώδη παράκτια πρανή θαλάσσιες αψίδες – ενάλια σπήλαια - στηλοειδείς γεωμορφές αμμώδεις παραλίες νησίδες – φράγματα λαγούνες αμμώδεις βραχίονες. Τύποι ακτών. Ακτές ενεργητικών και παθητικών ηπειρωτικών περιθωρίων. Πρωτογενείς και δευτερογενείς ακτές. Ακτές ανάδυσης και κατάδυσης (βύθισης) Ειδικοί τύποι ακτών Πετρώματα των ακτών. Ελληνικές ακτές. Διαχείριση ακτών.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Διαλέξεις με χρήση power point.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Άσκηση πεδίου8
Εκπόνηση εργασιών40
Ώρες0
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Γραπτη εξέταση. Υποβολή εργασιών


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις
  2. Επιλεγμένα άρθρα και βιβλία