ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 325Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=325


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η διδασκόμενος/η αναμένεται να είναι σε θέση να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί κριτικά και να συνθέτει θέματα διάρθρωσης, ανάλυσης και αντίληψης των προσωπικών και συλλογικών μικρο-γεωγραφιών ανθρώπινων πλαισίων ζωής διαχωρικά και διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα:
 • Να αναπτύσσει και να εμβαθύνει σε έννοιες, θεωρίες και εννοιολογικά μοντέλα που αφορούν στους χώρους και τους τόπους της καθημερινής ιδιωτικής και δημόσιας ζωής.
 • Να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στις γεωγραφίες του ιδιαίτερου τόπου και της κοινότητας, τη γεωγραφία της εστίας και της ανέστιας, την απεικόνιση των προσωπικών γεωγραφιών σε νοητικούς χάρτες, τη μπηχεβιοριστική διάσταση στο χώρο, τη χρονο-γεωγραφία καθώς και στο ενεργό υποκείμενο και την κοινωνική ομάδα σαν μονάδες αναφοράς στη γεωγραφική ανάλυση.
 • Να διερευνά την διαπλοκή των πολιτισμικών αυτών εννοιών και κοινωνικών σχέσεων με το γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό και ιστορικό τους πλαίσιο.
 • Να εξετάζει πολιτικές, φιλοσοφικές και άλλες προεκτάσεις τους.
 • Να εμπλουτίζει την γεωγραφική του/της αντίληψη, σκέψη και έκφραση μέσα από κριτική συσχέτιση με άλλα μοντέλα, θεωρίες και έννοιες των κοινωνικών επιστημών και της γεωγραφικής επιστήμης ειδικότερα.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η πραγμάτευση, κριτικά και σε βάθος, θεμάτων διάρθρωσης, ανάλυσης και αντίληψης των προσωπικών και συλλογικών μικρο-γεωγραφιών ανθρώπινων πλαισίων ζωής διαχωρικά και διαχρονικά.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή: Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο. Η νέα γεωγραφία των κοινωνικών σχέσεων και η συγκρότηση της σύγχρονης χωρικής ταυτότητας.
 •  
  Η διαπραγμάτευση των προσωπικών και συλλογικών γεωγραφιών στην πολιτισμική, κοινωνική και ιστορική γεωγραφία. Προσωπικές γεωγραφίες και ο καθημερινός χώρος ζωής (lifeworld). Το ενεργό υποκείμενο (human agency) και η κοινωνική ομάδα (social structure) σαν μονάδες αναφοράς στη γεωγραφική ανάλυση.
 •  
  Διαστάσεις των εννοιών του χώρου και του χρόνου στη γεωγραφία. Αίσθηση του χώρου (sense of place) και ψυχολογία του χώρου. Χρονογεωγραφία και μπηχεβιοριστικές μεθοδολογίες στη γεωγραφία.
 •  
  O ιδιωτικός και δημόσιος χώρος ζωής διαχρονικά και διαχωρικά. Η έννοια της εστίας, της ανέστιας και του ιδιαίτερου τόπου στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Φύλο, οικογένεια και ταυτότητα. Η Ελληνική περίπτωση.
 •  
  Η δομή και λειτουργία της κοινότητας στο δυτικό κόσμο: μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Η έννοια της κοινότητας στη γεωγραφία. Κοινωνικές, εθνικές και εθνοτικές ομάδες και χώρος: εντοπιότητα, τοποφιλία, γεωσοφία, η ιδέα της πατρίδας και του πατριωτισμού και η αίσθηση του ανήκειν.
 •  
  Ταυτότητα, πολυπολιτισμικότητα και σύγχρονες τάσεις ομοιογενοποίησης και διαφοροποίησης στην καθημερινή ζωή. Γεωγραφικές απεικονίσεις των προσωπικών και συλλογικών γεωγραφιών και νοητικοί χάρτες.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες (χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας eclass, καθώς και e-mail). Παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Power Point και κριτική ανάλυση και εργασία μέσω χρήσης μηχανών αναζήτησης επιστημονικού υλικού στο INTERNET.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών60
Μη επιβλεπόμενη μελέτη30
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ο τελικός βαθμός συγκροτείται κατά 60% από τον βαθμό των τελικών εξαμηνιαίων εξετάσεων, κατά 10% από τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο μάθημα και κατά 30% από το βαθμό της εργασίας (15% το γραπτό τμήμα και 15% η παρουσίαση στην τάξη).  Το θέμα της εργασίας αναλαμβάνεται σε συνεννόηση με την διδάσκουσα και συνίσταται στην ανάπτυξη μιας εννοιολογικής ή θεματικής ενότητας του μαθήματος.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Κωνσταντοπούλου, Χ. (2009). Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής. Αθήνα: Παπαζήσης
 2. Σημειώσεις της διδάσκουσας
 3. Πακέτο άρθρων και κεφαλαίων βιβλίων