ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 334Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=334


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και των εργασιών θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους διαφορετικούς τρόπους ορισμού και χρήσης της έννοιας της υπαίθρου
 • Γνωρίζουν τι είναι τοπική ανάπτυξη και ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις γεωγραφίες της ανάπτυξης της υπαίθρου και τις εξελίξεις που τις επηρεάζουν
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις κυριότερες πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου
 • Μπορούν να σχεδιάσουν ή να αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να συγγράψουν μια εργασία με βάση βιβλιογραφικές πηγές και εμπειρική έρευνα

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην θεωρία και στην πολιτική πρακτική της ανάπτυξης της υπαίθρου στις Δυτικές κοινωνίες, με έμφαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα. Ορισμοί εννοιών υπαίθρου, σύγχρονες εξελίξεις και γεωγραφίες της υπαίθρου (κατανάλωσης, περιβαλλοντικές, ‘νοσταλγίας’, πολύ-λειτουργικότητας κτλ.), περιεχόμενο της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου και τυπολογία των πρακτικών της ανάπτυξης της υπαίθρου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα (αγρο-περιβαλλοντικές πρακτικές, συντήρηση τοπίου, προϊόντα ποιότητας, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, πολύ-απασχόληση, τουρισμός υπαίθρου, παροχή υπηρεσιών στην ύπαιθρο, απ’ ευθείας εμπορία προϊόντων, αγροβιοτεχνία, κτλ.). Παρουσίαση της εξέλιξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου που περιλαμβάνονται σε αυτή, πρακτικές εφαρμογής και αξιολόγησης εφαρμογής τους, με αναφορά στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή εμπειρία. Εκτίμηση μελλοντικής κατεύθυνσης πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου και τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Το μάθημα ολοκληρώνεται σε 13 διαλέξεις:1 Εισαγωγή στο μάθημα παρουσίαση του περιεχομένου και της προβληματικής του μαθήματος.2 Ύπαιθρος και αγροτικός χώρος, από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο και ανάπτυξη της υπαίθρου. Από την εξωγενή στην ενδογενή και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου (Εργασία 1. Η ύπαιθρος)3 Η «μεταπαραγωγική» ύπαιθρος - Εισαγωγή στις γεωγραφίες της υπαίθρου και της ανάπτυξης της υπαίθρου σήμερα: κατανάλωση, περιβάλλον, γεωγραφίες ‘νοσταλγίας’ και συμβολικών κοινοτήτων, γεωγραφίες πολύ-λειτουργικότητας (Εργασία2. Η «μετα-παραγωγική» ύπαιθρος)4 Γεωγραφίες πολύ-λειτουργικότητας αγροτικής παραγωγής και αγροτικών νοικοκυριών: διαφοροποίηση, εμβάθυνση και διεύρυνση (Εργασία 3. Στρατηγικές επιβίωσης νοικοκυριών)5 Πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου: Απ’ ευθείας εμπορία τροφίμων και προστιθέμενη αξία: αλυσίδες διακίνησης προϊόντων, τοπική ανάπτυξη (Εργασία 4. Απ’ ευθείας εμπορία τροφίμων και προστιθέμενη αξία)6 Πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου και Γεωγραφίες Ποιότητας: αντιλήψεις και ορισμοί (Εργασία 5. Ποιότητα)7 Παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων: δίκτυα διανομής προϊόντων, εκτεταμένες και σύντομες αλυσίδες διακίνησης, παγκοσμιοποίηση (Εργασία 6. Παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων)8 Πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου: Αγροτουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, διατήρηση τοπίου, προστασία περιβάλλοντος (Εργασία 7. Αγροτουρισμός και τουρισμός υπαίθρου)9 Πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου: ανθρώπινο δυναμικό, αγροτική παραγωγή και τοπική ανάπτυξη (Εργασία 8. Μετανάστες στην ύπαιθρο)10 Από τις πρακτικές στις πολιτικές: Από τις διαρθρωτικές πολιτικές στις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου στην ΕΕ11 Οι πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου στην ΕΕ σήμερα: περιεχόμενο και εφαρμογή και αποτίμηση εφαρμογής και μελλοντικές προοπτικές των πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου στην ΕΕ σήμερα (Εργασία 9. Ενιαία Ενίσχυση και Πολλαπλή Συμμόρφωση)12 Το μέλλον της Ελληνικής υπαίθρου13 Επανάληψη – Διόρθωση εργασιών


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία 
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών70
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εργασίες και εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Woods M. (2011) Γεωγραφία της Υπαίθρου, Κριτική, Αθήνα.
 • Σπιλάνης Ι., Ιωσηφίδης Θ. και Κίζος Θ. (επιμ) (2004) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, Gutenberg, Αθήνα.
 • Παπαδόπουλος, Α. (επιμ.) (2004) Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο, Gutenberg, Αθήνα.