ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 335Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Τουρισμός και Ανάπτυξη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία), ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=335


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η διδασκόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει μια συνοπτική, αλλά όσο το δυνατό σφαιρική και πολυεπίπεδη, εικόνα της χωρικής συγκρότησης, δυναμικής και λειτουργίας του τουρισμού, στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:
 • Να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί κριτικά, να ερμηνεύει και να συνθέτει την σύγχρονη παγκόσμια γεωγραφία του τουρισμού, ως προς τα βασικά της σχήματα συγκεντρώσεων, ροών, διασποράς, τάσεων, κλπ.
 • Να πραγματεύεται την πολυεπίπεδη σχέση του τουρισμού ως οικονομικού τομέα και ως κοινωνικού φαινομένου με το σύνολο των εκδηλώσεων και διαδικασιών αυτών που ονομάζονται “ανάπτυξη” μέσα από τη γεωγραφική της διαφοροποίηση. 
 • Να εξετάζει έννοιες, μεγέθη, δομές και εξελίξεις του φαινομένου του τουρισμού σε διαπλοκή με την έννοια της “ανάπτυξης”, οικονομικές παράμετροι και κοινωνικά συμφραζόμενα της τουριστικής κατανομής, λειτουργίας και επιπτώσεων τόσο παγκόσμια όσο και τοπικά, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις διαφοροποίησης και εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με τις κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις και επιπτώσεις του τουρισμού. 
 • Να εφαρμόζει τα παραπάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα (case studies), με σκοπό την εξάσκηση σε ένα βασικό γεωγραφικό προσανατολισμό και μια συνολικότερη προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα εκάστοτε γεωγραφικά του συμφραζόμενα. 
 • Να διερευνά κριτκά την γεωγραφία του Ελληνικού τουρισμού μέσα από τη δυναμική του σχέση με τις παγκόσμιες προοπτικές και εξελίξεις της έννοιας και της πραγματικότητας της “ανάπτυξης”.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/ τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της χωρικής συγκρότησης, δυναμικής και λειτουργίας του τουρισμού στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης. Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι:

 • Εισαγωγή. Βασικές έννοιες του τουριστικού φαινομένου. Η σημασία μιας γεωγραφικής συγκρότησης της μελέτης του τουρισμού.
 •  
  Ανάπτυξη: θεωρία και πραγματικότητα. Η σχέση με τον τουρισμό.
 •  
  Οι τουρίστες: η γεωγραφία της τουριστικής ζήτησης. Πρώτος Κόσμος.
 •  
  Γεωγραφικές ιδιομορφίες, χαρακτηριστικά και προσδιοριστικοί παράγοντες των τουριστικών ροών.
 •  
  Οι παράγοντες: η γεωγραφία της τουριστικής προσφοράς. Θεωρίες και μοντέλα ανάπτυξης του τουρισμού στο χώρο. Τρίτος Κόσμος
 •  
  Σύγχρονες δομές των περιοχών υποδομής και οι ενδιάμεσοι του τουριστικού κυκλώματος. Οι τοπικές κυβερνήσεις: δομές οργάνωσης, υποδομής και πολιτικής του τουρισμού.
 •  
  Εξελίξεις και τάσεις της σύγχρονης γεωγραφικής κατανομής του τουρισμού ως προς τις παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές τουρισμού
 •  
  Οικονομικά κόστη και οφέλη του τουρισμού: ο τουρισμός στην παγκόσμια και εθνική οικονομία. Ελλάδα.
 •  
  Οι χωρικές επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές κ.ά.) της τουριστικής ανάπτυξης και η σχέση της με την ανάπτυξη στις χώρες προορισμού.
 •  
  Πολιτισμική επαφή και ανταλλαγή στο σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος του τουρισμού στην παγκοσμιοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων και δραστηριοτήτων.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες (χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας eclass, καθώς και e-mail). Παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Power Point και κριτική ανάλυση και εργασία μέσω χρήσης μηχανών αναζήτησης επιστημονικού υλικού στο INTERNET.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών50
Εργαστηριακή άσκηση10
Μη επιβλεπόμενη μελέτη30
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος συγκροτείται κατά 60% από το βαθμό των τελικών εξαμηνιαίων εξετάσεων, κατά 10% από τη συμμετοχή στη συζήτηση στην ώρα του μαθήματος και κατά 30% από τον βαθμό των εργασιών (20% από την κύρια εργασία/ βιβλιο-παρουσίαση και 10% από τις εργασίες στην ώρα του μαθήματος).  Οι εργασίες έχουν ως σκοπό την εξάσκηση κριτικής σκέψης, την ανταλλαγή απόψεων καθώς και εμπλουτισμό του μαθήματος με τη γενική συμμετοχή της τάξης,  καθώς και τη θεωρητική και πρακτική εμπέδωση του μαθήματος.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Βαρβαρέσος, Σ. (2005) Τουρισμός: Έννοιες, Μεγέθη, Δομές, η Ελληνική Πραγματικότητα. Αθήνα: Προπομπός
 2. Βαρβαρέσος, Σ. (2008) Οικονομική του Τουρισμού: Εννοιολογικές, Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις από τον 19ο ως τον 21ο Αιώνα. Αθήνα: Προπομπός
 3. Τερκενλή, Θ., Μεταξίδης Ν. και Ραφτοπούλου Π. (2003) Τουριστική Γεωγραφία. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 4. Τσάρτας, Π. (2010) Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη: Χαρακτηριστικά, Διερευνήσεις, Προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 5. Τσάρτας, Π. (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό. Αθήνα: Εξάντας.