ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 350Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Γενική Διδακτική
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Πρακτική άσκηση σε σχολείο3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=350


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να:

 • αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με την διδασκαλία και την μάθηση
 • κατηγοριοποιούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και μάθηση και τους συσχετίζουν με την εκπαιδευτική πολιτική και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται
 • διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων διδασκαλίας και των στρατηγικών
 • ορίζουν τις φάσεις διδασκαλίας ανάλογα με την μέθοδο
 • εφαρμόζουν την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με το μάθημα
 • σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ένα διδακτικό σενάριο εφαρμόζοντας συγκεκριμένες στρατηγικές, επιλέγοντας κατάλληλες δραστηριότητες και εποπτικά μέσα
 • αναγνωρίζουν τη σημασία της προστιθέμενης αξίας που μποτρουννα προσφερουν η ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση
 • παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος και συσχετίζουν κατηγορίες στόχων με μαθησιακά αποτελέσματα
 • διακρίνουν διαφορές μεταξ΄υ ενός σχεδίου μαθήματος και ένός σεναρίου
 • διακρίνουν είδη αξιολόγησης και σχεδιάζουν μια αξιολόγηση
 • αναγνωρίζουν την αξία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και την ενσωματώνουν στη πρακτική μιας διδασκαλίας 
 • σχεδιάζουν μια αξιολόγηση επιλέγοντας μια ευρεία γκάμα τεχνικών αξιολόγησης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις ανάπτυξης, αντιστοίχισης, συμπλήρωση κενών, ρουμπρίκες, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, κ.ά.)
 • αναγνωρίζουν την αξία της ενεργητικής μάθησης και την εφαρμόζουν μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική, διερευνητική μέθοδος, ανακαλυπτική μάθηση, εποικοδομισμός, διαφοροποιημένη διδασκαλία, κ.ά.)αναγνωρίζουν τη σημασία της ευθυγράμμισης των διδακτικών στόχων, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης στο πλαίσιο σχεδιασμού μιας διδασκαλίας
 • δίνουν παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • υλοποιούν διδασκαλίες (πρακτικές ασκήσεις) σε φυσικά περιβάλλοντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το σχέδιο μαθήματος που έχουν οργανώσει και με άξονα σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές
 • δικαιολογούν και να υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές
 • αναστοχάζονται μετά το τέλος της διδασκαλίας τους
 • αξιολογούν τις διδασκαλίες (πρακτικές ασκήσεις) συμφοιτητών/τριών τουςαξιολογούν τις διδασκαλίες (πρακτικές ασκήσεις) συμφοιτητών/τριών τους

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 7. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Έννοια και αντικείμενο της Διδακτικής Επιστήμη
 •  
  Βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και μάθησης
 •  
  Σκοποί και Στόχοι στην Εκπαίδευση
 •  
  Διδακτέα Ύλη: επιλογή και διάταξη της διδακτέας ύλης
 •  
  Προγράμματα Σπουδών
 •  
  Η στρατηγική της Διδακτικής πράξης – Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας
 •  
  Ο Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Εκτέλεση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας
 •  
  Η Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 •  
  Εποπτικά μέσα διδασκαλίας: είδη εποπτικών μέσων διδασκαλίας, επιλογή και χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
 •  
  Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός: Διδακτικός ρόλος και αποτελεσματικότητα.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών εφαρμογών (σχέδιο μαθήματος, επιλογή μεθόδου και στρατηγικών, σχεδιασμός ΦΕ και ΦΑ, επιλογή τεχνικών αξιολόγησης, αναστοχασμός)
 • πρακτική άσκηση σε φυσικά περιβάλλοντα δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην ΠΑ στο σχολείο και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Πρακτική άσκηση σε σχολείο40
Εκπόνηση εργασιών26
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος146
Αξιολόγηση Φοιτητών
Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. 40% Πρακτική Άσκηση στο σχολείο και ατομική εργασία και παρουσίαση σε ολομέλεια 60% Γραπτές τελικές εξετάσεις. Τα κριτήρια αναφέρονται στο οδηγό σπουδών και στο site του μαθήματος.   Επίσης αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass οι ημερομηνίες παρακολούθησης και διδασκαλίας στο σχολείο και ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών από την αρχή του εξαμήνου.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Τριλιανός, Αθ., (2008). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Αθήνα.
 2. Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Κριτική, Αθήνα.
 3. Joyce Br., Weil M., Calhoun Em. (2009). Διδακτική Μεθοδολογία - Διδακτικά Μοντέλα. Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Αθήν
 4. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Gutenberg, Αθήνα.
 5. Ματσαγκούρας Η. (2005). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Τόμοι Ι & II (Θεωρία Διδασκαλίας & Στρατηγικές Διδασκαλίας). Eκδόσεις Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός ΟΕ, Αθήνα .

 6. Κασσωτάκης M. & Φλουρής Γ. (2005). Μάθηση και Διδασκαλία, Τόμοι Ι & II. Αυτοέκδοση, Αθήνα.

 7. Baudrit Alain (2007). Η Ομαδοσυνεργατική Μάθηση. Κέδρος, Αθήνα.

 8. Θεοφιλίδης Χρ. (2009). Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Γρηγόρης, Αθήνα.

 9. Κοσσυβάκη Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για μετάβαση από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου. Gutenberg, Αθήνα.