ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 351Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Πρακτική άσκηση σε σχολείο3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=351


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με την διδασκαλία και την μάθηση της Γεωγραφίας
 • διακρίνουν τους παράγοντες που επηρέασαν και επηρεάζουν τη διδασκαλία και μάθηση της Γεωγραφίας στο ελληνικό σχολείο
 • διακρίνουν τους σταθμούς στην εκπαίδευση και διδασκαλία της Γεωγραφίας και να τους εντάσσουν στο ευρύτερο κοινωνικό - πολιτικό και επιστημονικό πλαίσιο
 • επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος
 • γνωρίζουν για τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και να τις λαμβάνουν υπόψη τους κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους
 • διατυπώνουν (σωστά) τους σκοπούς και στόχους του μαθήματος και σχεδιάζουν τις φάσεις μιας διδασκαλίας ανάλογα με τη μέθοδο διδασκαλίας που έχουν επιλέξει 
 • ταξινομούν τις κατηγορίες στόχων και τους συσχετίζουν με τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
 • σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ένα διδακτικό σενάριο εφαρμόζοντας συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επιλέγοντας κατάλληλα εποπτικά μέσα και υλικά
 • αναγνωρίζουν τη σημασία της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία
 • προετοιμάζουν και παρουσιάζουν (ομαδοσυνεργατικά) ένα σχέδιο μαθήματος εφαρμόζοντας συγκεκριμένες στρατηγικές, επιλέγοντας κατάλληλες δραστηριότητες και εποπτικά μέσα σε ολομέλεια των φοιτητών
 • αναγνωρίζουν και εκτιμούν την αξία της εφαρμογής της στρατηγική ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην τάξη
 • διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ ενός σχεδίου μαθήματος και ενός διδακτικού σεναρίου
 • διακρίνουν τις διάφορες φάσεις αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική)
 • σχεδιάζουν μια αξιολόγηση επιλέγοντας μια ευρεία γκάμα τεχνικών αξιολόγησης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις ανάπτυξης, αντιστοίχισης, συμπλήρωση κενών, ρουμπρίκες, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, κ.ά.)
 • δίνουν παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • συνεργάζονται με τους/τις συμφοιτητές/τριες τους για την παρακολούθηση και πραγματοποίηση διδασκαλιών στο σχολείο
 • οργανώνουν, προετοιμάζουν και πραγματοποιούν μια διδασκαλία ενός μαθήματος Γεωγραφίας σε φυσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • αναστοχάζονται, αξιολογούν τη διδασκαλία τους και αξιοποιούν την γνώση τους για προτεινόμενες βελτιώσεις

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 7. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 9. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Αντικείμενο και στόχοι της Διδακτικής της Γεωγραφίας.
 • Διδακτική της Γεωγραφίας και Γεωγραφική Επιστήμη. Διδακτική της Γεωγραφίας και Επιστήμες της Αγωγής.
 • Διδακτική της Γεωγραφίας και Σχολική Γεωγραφία.
 • Σταθμοί στην ιστορία της διδασκαλίας της Γεωγραφίας. Το μάθημα της Γεωγραφίας στο ελληνικό σχολείο.
 • Προγράμματα Σπουδών Γεωγραφίας
 • Σκοποί, στόχοι, περιεχόμενο, μεθοδολογία της διδασκαλίας και αξιολόγηση.
 • Διδακτικές προσεγγίσεις, εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων.
 • Εναλλακτικές ιδέες μαθητών για τις γεω-επιστήμες και η εποικοδομητική μέθοδος διδασκαλίας
 • Υλικοτεχνική υποδομή, εκπαιδευτικό υλικό (Επιλογή, εφαρμογή και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού).
 •  Παραδείγματα διδασκαλιών και αξιολόγησης.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην ΠΑ στο σχολείο και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Πρακτική άσκηση σε σχολείο40
Εκπόνηση εργασιών26
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος146
Αξιολόγηση Φοιτητών
Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. 40% Πρακτική Άσκηση στο σχολείο και ατομική εργασία και παρουσίαση σε ολομέλεια 60% Προφορικές τελικές εξετάσεις. Τα κριτήρια αναφέρονται στο οδηγό σπουδών και στο site του μαθήματος.   Επίσης αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass οι ημερομηνίες παρακολούθησης και διδασκαλίας στο σχολείο και ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών από την αρχή του εξαμήνου.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Λαμπρινός, Ν. (2009). Σχετικά με τη διδασκαλία της γεωγραφίας στο σχολείο. Γράφημα, Θεσσαλονίκη.
 2.  
  Κατσίκης, Α. (1999). Διδακτική της γεωγραφίας Επιστημολογική θεώρηση, γεωγραφική γνωστική τεκμηρίωση. Τυπωθήτω, Αθήνα.
 3.  
  Κλωνάρη, Αικ. (2007). “Γεωγραφική Εκπαίδευση και Διδακτική της στην Ελλάδα”. Στο Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ. Χωριανόπουλος, Ι. (2007). Ανθρωπογεωγραφία Άνθρωπος κοινωνία και χώρος. Κριτική, Αθήνα, 444-465.
 4. Κατσίκης, Α. (2004). Δια-Θεματική Γεωγραφία. Τυπωθήτω, Αθήνα.
 5.  
  Butt, Gr. (Ed) (2011). Geography, Education and the Future. Bloomsbury, London.
 6.  
  Lambert, D. & Balderstone, D. (2010). Learning to Teach Geography in the Secondary School A companion to school experience, 2nd ed. Routledge, London.
 7.  
  Lidstone, J. & Williams, M. (eds) (2006). Geographical Education in a Changing World: Past Experience, Current Trends and Future Challenges. Springer, Netherlands.
 8.  
  Wiegand, P. (2006). Learning and Teaching with Maps. Routledge, New York.
 9.  
  Gersmehl, Ph. (2005). Teaching Geography. The Guilford Press, New York.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: