ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 414Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Περιβάλλον και Οικολογία
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=414


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο διδασκόμενος αναμένεται να:

 • αντιλαμβάνεται την σημασία της κλίμακας στην χωρική οικολογία
 • να διακρίνει τις διάφορες επιστήμες που έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη της Οικολογίας Τοπίου, στις οποίες μέχρι και σήμερα η επιστήμη αυτή βασίζεται σημαντικά
 • αναλύσει μελέτες περίπτωσης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της χωρικής ετερογένειας στην κατανομή των πόρων, που με τη σειρά της επηρεάζει και διαμορφώνει τα πρότυπα τοπικής κατανομής των οργανισμών
 • διαχειριστεί επιλεγμένα λογισμικά και μοντέλα
 • να διακρίνει σημαντικά στοιχεία του τοπίου, όπως τα διάφορα μορφώματα, τα άκρα, τα όρια, οι διάδρομοι επικοινωνίας και τα συνδετικά μορφώματα που επιφέρουν διαφορετικού βαθμού κατάτμηση του τοπίου
 • να αναλύσει επιπτώσεις του τοπίου σε επιλεγμένα είδη χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα συλλεγμένα στη φύση

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Ομαδική εργασία

 3. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Οικολογία Τοπίου: τι είναι Οικολογία Τοπίου και ποιες οι συμβάλλουσες επιστήμες?
 •  
  Η ανάπτυξη της Οικολογίας Τοπίου στο παρελθόν και το παρόν
 •  
  Ειδική έμφαση στην πληθυσμιακή οικολογία και τις μελέτες περίπτωσης της βιολογίας επιλεγμένων ειδών
 •  
  Η έννοια της κλίμακας στην Οικολογία Τοπίου: η ορολογία και το πρόβλημα της κλίμακας
 •  
  Μοντέλα, λογισμικά και χρήση αυτών
 •  
  Κατανομή ειδών σε μικρή κλίμακα τοπίου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σημασία των μορφωμάτων, των άκρων και των ορίων, των διαδρόμων και των συνδέσμων μεταξύ των μορφωμάτων, των μωσαϊκών κατανομής, των δικτύων, των κατατμημάτων του τοπίου
 •  
  Ορισμός των προτύπων κατανομής: χωρική ετερογένεια στις βιολογικές και οικολογικές διεργασίες
 •  
  Εφαρμοσμένη Οικολογία Τοπίου – χρησιμοποίηση επιλεγμένων μελετών περίπτωσης σε πρακτικές ασκήσεις επί χάρτου (εργαστήριο υπολογιστών)

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, και εκπαιδευτική εκδρομή πεδίου.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας (π.χ. χρήση powerpoint, μικρών ταινιών και θεματικά σχετικού εποπτικού υλικού). Για τις ανάγκες των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται χρήση των παρακάτω λογισμικών και τεχνολογίων: Netlogo, Populus, FragStat.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση13
Εκπόνηση εργασιών30
Μη επιβλεπόμενη μελέτη62
Σύνολο Μαθήματος131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η εργασία/παρουσίαση μετράει 40% και η τελική γραπτή εξέταση 60%.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. ΣΤΑΜΟΥ, Γ. Π. (2009). ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. ΖΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
 2. GERGEL, S.E. & TURNER, M.G. (2002). LEARNING LANDSCAPE ECOLOGY. SPRINGER. NEW YORK