ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 415Εξάμηνο σπουδών:Ζ
Τίτλος Μαθήματος:Κλίμα και Άνθρωπος
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=415


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να περιγράψουν τις σχέσεις και επιδράσεις των κλιματικών συνθηκών στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά στην ανθρώπινη υγεία και στις ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργία, βιομηχανία, εμπόριο, μεταφορές, ενέργεια κ.α.). Επίσης εξετάζοντας την ανθρωπογενή επίδραση στο παγκόσμιο και περιοχικό κλίμα, το μάθημα στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου υποβάθρου για περαιτέρω μελέτη των αλλαγών στο κλίμα και τις ακόλουθες κοινωνικές και/ή οικονομικές συνέπειες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες έχουν κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι αποκτηθείσες γνώσεις των φοιτητών/τριών μπορούν να βρουν εφαρμογή σε διαφορετικά επιστημονικά ερευνητικά πεδία που αφορούν περιβάλλον, οικονομία, πολιτική.

Γενικές Ικανότητες

 1. Αυτόνομη εργασία

 2. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 3. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις σχέσεις κλίματος - ανθρώπου: η επίδραση των κλιματικών συνθηκών στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών, στοιχεία εφαρμοσμένης κλιματολογίας που εξετάζουν την επίδραση του κλίματος στην ανθρώπινη υγεία και δραστηριότητες και αναφορά στη μεταβολή του κλίματος από τον άνθρωπο που αναδεικνύεται ως σημαντική αιτία των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αναφορά σε Κλιματικούς παράγοντες - Κλιματικά στοιχεία (ορισμοί, γεωγραφική και εποχική κατανομή και μέθοδοι υπολογισμού). Κλιματικοί δείκτες (π.χ. δείκτες ηπειρωτικότητας-ωκεανικότητας, ερημικότητας-ξηρασίας, κλιμογραμμάτα). Βιοκλιματολογία (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος, ατμοσφαιρική πίεση και ανθρώπινη άνεση, εποχιακή συναισθηματική διαταραχή, βιοκλιματικοί δείκτες ανθρώπινης δυσφορίας-ευφορίας). Κύριες κλιματικές ζώνες: τα χαρακτηριστικά και η πλανητική κατανομή τους. Μικροκλίματα (π.χ. αστικό μικρόκλιμα, μικρόκλιμα δάσους, αγρού, δενδρώνα, τοποκλιματολογία). Εφαρμοσμένη κλιματολογία (κλίμα-γεωργία, κλίμα-βιομηχανία και εμπόριο, κλίμα-μεταφορές, κλίμα-επικοινωνίες, κλίμα-ενέργεια). Κλιματικές μεταβολές (παλαιοκλιματολογία, σύγχρονη κλιματική αλλαγή). Αναφορά στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη της μαθησιακής διδασκαλίας με χρήση power point.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη48
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Γραπτή εξέταση (70%) και εργασία (30%)


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Φείδας Χ., 2004, Κλίμα και άνθρωπος , Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 2. Χρονοπούλου-Σερέλη Α., και Φλόκας Α. 2010. Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 3. Burroughs, W.J., 2007: Climate Change: A Multidisciplinary Approach, Cambridge University Press, 390 pp.
 4.  
  IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.
 5.  
  IPCC, 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Parry, Martin L., Canziani, Osvaldo F., Palutikof, Jean P., van der Linden, Paul J., and Hanson, Clair E. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1000 pp.
 6.  
  Morgan M.D., Moran J.M., 1996, Weather and People, Prentice Hall
 7.  
  Pittock, B, 2009: Climate Change: Science, Impacts and Solutions CSIRO Publishing, 368 pp.
 8.  
  Thompson, R.D., and Perry, A., 1997: Applied Climatology: Principles and Practice, 1st edition, London: Routledge, 388 pp.