ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 416Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Εκτίμηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=416


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνώση της αναγκαιότητας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορες κλίμακες και κατηγορίες έργων.
 •  
  Γνώση της βασικής διαδικασίας και των τεχνικών εκτίμησης ανά στάδιο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
 •  
  Γνώση της εφαρμογής του θεσμού σε Ελλάδα, ΕΕ και διεθνώς
 •  
  Γνώση της χρησιμότητας των ΜΠΕ σε σχέση με τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό
 •  
  Γνώση της αναγκαιότητας διεπιστημονικής συνεργασίας και συντονισμού ΜΠΕ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ειδικοτήτων
 •  
  Εμπειρία στην εκπόνηση ΜΠΕ και στα προβλήματα που ανακύπτουν

Γενικές Ικανότητες

 1. Λήψη αποφάσεων

 2. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις θεωρίας, μεθόδων και τεχνικών καθώς και εφαρμογών του θεσμού της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και των αντίστοιχων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Οι κύριες ενότητες του είναι:

 • Το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι ΜΠΕ, ιστορική αναδρομή στο θεσμό των ΜΠΕ
 •  
  Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα, μεταγραφή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ΜΠΕ
 •  
  Εκτίμηση επιπτώσεων: ορισμοί, κατηγορίες επιπτώσεων, μεθοδολογικά θέματα, η βασική διαδικασία για την εκπόνηση μιας ΜΠΕ, επιλεγμένες γενικές τεχνικές διαπίστωσης/αναγνώρισης επιπτώσεων
 •  
  Ανάλυση σταδίων εκπόνησης ΜΠΕ και σχετικές τεχνικές
 •  
  Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων
 •  
  Εκτίμηση επιπτώσεων στο αβιοτικό περιβάλλον (γεωλογία, γεωμορφολογία, έδαφος)
 •  
  Εκτίμηση επιπτώσεων σε υδατικούς πόρους (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα)
 •  
  Εκτίμηση επιπτώσεων σε οικοσυστήματα
 •  
  Εκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων
 •  
  Η Ελληνική εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού των ΜΠΕ
 •  
  Η Ευρωπαϊκή εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού των ΜΠΕ

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο15
Εκπόνηση εργασιών25
Μη επιβλεπόμενη μελέτη26
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις20
Σύνολο Μαθήματος125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Τελική εξέταση, εργασία εξαμήνου


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Βαβίζος, Γ.Χ. (2003) Περιβάλλον: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 2. Canter. L. (1997) Environmental Impact Assessment, 2nd Edition, New York, McGraw-Hill.
 3. McAllister, D. (1980) Evaluation in Environmental Planning. Cambridge, The MIT Press.
 4. Wathern, P. ed. (1992) Environmental Impact Assessment: Theory and Practice. London, Routledge.
 5. Καρβούνης, Σ. Και Δ. Γεωργακέλλος (2003) Διαχείριση του περιβάλλοντος: Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 6. Ηλεκτρονικό περιοδικό «Νόμος και Φύση»