ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 440Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Γεωπληροφορική)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=440


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να:

 • αναγνωρίζουν και περιγράφουν σύγχρονες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και επικοινωνία, στο περιβάλλον της σχολικής τάξης αλλά και σε διάφορα εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα (π.χ. εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση, εικονικά περιβάλλοντα κτλ)
 • διακρίνουν τις δυνατότητες/πλεονεκτήματα των εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση
 • εξηγούν τις βασικές έννοιες των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες εξελίξεις καθώς και με την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • αναγνωρίζουν το νέο ρόλο και τις προοπτικές του εκπαιδευτικού στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας
 • χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες - ΤΠΕ στην τάξη σε σχέση με διαφορετικές θεωρίες μάθησης και να σχεδιάζουν μια μαθησιακή διαδικασία με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μάθηση και επικοινωνίας στη Γεωγραφία

 • ενσωματώνουν εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός της πραγματικής τάξης

 • αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας, μέσα από Γεωγραφικά και Περιβαλλοντικά θέματα

 • δημιουργούν διδακτικά σενάρια για συγκεκριμένα μαθήματα Γεωγραφίας και μαθησιακές σειρές με την χρήση ΤΠΕ που προάγουν τη μάθηση και την αλληλεπίδραση στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον

 • εφαρμόζουν συγκεκριμένες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές για την διδασκαλία γεωγραφικών και περιβαλλοντικών θεμάτων χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα και λογισμικά (π.χ. GIS, GPS, Google earth, QGIS, προσομοιώσεις, interactive learning objects, κλπ)

 • αξιολογούν κριτικά με παιδαγωγικά, σχεδιαστικά και τεχνικά κριτήρια, διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία, μέσα και πηγές τεχνολογίας σε σχέση με την αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εκπαιδευτική πολιτική για της Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας – Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο.
 • Πρότυπα ένταξης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Διδακτικές και μαθησιακές δυνατότητες των ΤΠΕ.
 • Οι γνώσεις και ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στη κοινωνία της πληροφορίας.
 •  Εκπαιδευτικό λογισμικό: Είδη, ταξινόμηση και μέθοδοι αξιολόγησης.
 • Διαχείριση και οργάνωση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Γεωγραφίας.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού - Διδακτικά σενάρια και μοντέλα δραστηριοτήτων με τη χρήση πολυμέσων και του διαδικτύου.
 • GIS και εφαρμογές τους στη Β/θμια Εκπαίδευση για μαθήματα όπως Γεωγραφία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες- Εκπαίδευση, κ.α.
 • Δημιουργία διδακτικών σεναρίων, φύλλων εργασίας και αξιολόγησης με την χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Πρόσωπο με πρόσωπο  
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές  
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη52
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος145
Αξιολόγηση Φοιτητών
Διαμορφωτική (καθόλη τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων- αναστοχασμός) και Τελική αξιολόγηση 40% από τις εργαστηριακές ασκήσεις σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου (δημιουργία και παρουσίαση) 60% από γραπτές τελικές εξετάσεις  (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης) Αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών και στο site του μαθήματος.     Στην αρχή του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass, αναγράφονται οι θεματικές των εργαστηριακών ασκήσεων, ο αριθμός των παραδοτέων σχεδίων μαθημάτων ή διδακτικών σεναρίων καθώς και οι ημερομηνίες παράδοσης και παρουσίασης τους.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Μικρόπουλος Τ. Α. & Μπέλλου Ι. (2010). Σενάρια Διδασκαλίας με Υπολογιστή. Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  2. Γαλάνη, Α. και Ρόκκα, Α. (2016).  Η διδασκαλία της Γεωγραφίας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή – Γεωγραφία και λογισμικά ελεύθερης πρόσβασης (ΕΛ/ΛΑΚ), Gutenberg Αθήνα.
  3. Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D., Russel, J.D. (2009). Εκπαιδευτική Τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση. Επίκεντρο, Αθήνα.
  4. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας Τόμος Α' και B'. Αθήνα.
  5. Kron Friedrich W., Σοφός Αλιβίζος (2007). Διδακτική των μέσων Νέα μέσα στο πλαίσιο διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. Gutenberg, Αθήνα.
  6. Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές Προοπτικές, προβλήματα και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Gutenberg, Αθήνα.
  7. Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
  8. Κούτρα, Χ. Holmberg, C., Midoro, V. (2001). Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη Σχολική Εκπαίδευση. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα.

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. COMPUTERS IN THE SCHOOLS Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research (http://www.tandfonline.com/toc/wcis20/current)
  2. Education and Information Technologies (https://link.springer.com/journal/10639)
  3. Education, Communication & Information (http://www.tandfonline.com/toc/reci20/current)
  4. CITE (CONTEMPORARY ISSUES IN TECHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION) JOURNAL (http://www.citejournal.org/)
  5. Computers & Education (http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315)
  6. JEMH (JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTMEDIA AND HYPERMEDIA) (http://www.aace.org/pubs/jemh/)