ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 445Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Επιχειρηματικότητα
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=445


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος της Επιχειρηματικότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας είναι βασικό μάθημα που εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της επιχειρηματικότητας που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της επιχειρηματικότητας,
 • Κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και μεθόδους της θεωρίας της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, τους βασικούς δείκτες και την σημασία της.
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία της επιχειρημτικότητας,

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Ομαδική εργασία

 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 8. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 9. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοια & Είδη Επιχειρηματικότητας: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει την έννοια, χαρακτηριστικά & οριοθέτηση επιχειρηματικότητας & της επιχείρησης, είδη επιχειρηματικότητας, παράγοντες που προσδιορίζουν την επιχειρηματικότητα, επιπτώσεις της επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Θεωρία: Παραγωγική Διαδικασία και Ανάπτυξη: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει από την Ελληνική αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα, Κλασσική σχολή, Νεοκλασική σχολή, θεσμική σχολή Κεϋνσιανή σχολή, Κάρολος Μαρξ & ριζοσπαστική σχολή, η επιχειρηματικότητα ως παραγωγικός συντελεστής, επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, πηγές επιχειρηματικών ιδεών, ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στην παραγωγική διαδικασία

Επιχειρηματικότητα και Κοινωνικό – Οικονομική Ανάπτυξη: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει την επιχειρηματικότητα και δημιουργία της αγοράς, μορφές αγοράς και επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητα & εξέλιξη των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις)

Επιχειρηματικότητα, Επενδυτικά Προγράμματα & Χρηματοδότηση: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει την επιχειρηματικότητα, τις μορφές & τα είδη χρηματοδότησης, τις επενδυτικές αποφάσεις, την επιχειρηματικότητα & τις χρηματοοικονομικές ροές

Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Διαχείριση, Ηγεσία & Management: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει την επιχειρηματικότητα & το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης & διαχείρισης, θέματα ηγεσίας: έννοια, χαρακτηριστικά & οριοθέτηση, Επιχειρηματικότητα & λήψη αποφάσεων: αβεβαιότητα & κίνδυνος, επιχειρηματική συμπεριφορά & management: οργάνωση & διαχείριση, επιχειρηματικότητα & επικοινωνία, επιχειρηματικότητα & καινοτομίες, συνδυαστική θεωρία επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητα & Προγραμματισμός: Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον & Τεχνικές Ανάλυσης: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει την επιχειρηματικότητα & τον οικονομικό & χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, τον έλεγχο, αξιολόγηση & προγραμματισμό των αποφάσεων στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα  χρηματοοικονομικά εργαλεία & τις μεθόδους για την ανάπτυξη, διαχείριση και οργάνωση της επιχειρηματικότητας, αριθμοδείκτες, gap-analysis, PEST analysis, SWOT analysis

Πολιτικές για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει την οικονομική πολιτική & επιχειρηματικότητα, οικονομικό περιβάλλον & ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, νέος αναπτυξιακός νόμος

Σχέδιο & Εφαρμογές Επιχειρηματικών Σχεδίων & Πρακτικές Μελετών Βιωσιμότητας: Η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζει και αναλύει τον ορισμό, την ανάπτυξη & παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων, θεωρία & ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων, την έννοια και χαρακτηριστικά των μελετών βιωσιμότητας, παραδείγματα μελετών βιωσιμότητας

Παραδείγματα-Μελέτες Περιπτώσεων και Ασκήσεις.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσίια
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Γίνεται Χρήση μέσω των Νέων Τεχνολογιών τόσο στις  όσο και στις παραδόσεις όσο και στις ασκήσεις.  
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών48
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται τόσο μέσα από εργασίες-ασκήσεις όσο και με γραπτές εξετάσεις.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Επιχειρηματικότητα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, e-book
 2. Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη: Κορρές Γ. Κάλλιπος, ΕΜΠ
 3. Σημειώσεις και Ασκήσεις: Κορρές Γεώργιος στο classweb(open documents)