ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 446Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Υποδομές και Χωρική Ανάπτυξη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=446


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα διάφορα είδη υποδομών και το ρόλο τους στη χωρική ανάπτυξη
  • Έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με το ρόλο των υποδομών στις θεωρίες χωρικής ανάπτυξης
  • Είναι εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των διαφόρων ειδών δικτύων υποδομών και των σχετικών ζητημάτων
  • Είναι εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της χωρικής ανάπτυξης στην ΕΕ και στην Ελλάδα
  • Μπορούν να σχεδιάσουν και να συγγράψουν μια εργασία με βάση βιβλιογραφικές πηγές και εμπειρική έρευνα

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Υποδομές: εννοιολογικοί ορισμοί, είδη υποδομών (τεχνικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, κ.λπ.). Θεωρίες χωρικής ανάπτυξης με έμφαση στις θεωρίες που δίνουν έμφαση στο ρόλο των υποδομών. Επιπτώσεις των έργων υποδομών στο περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία. Μαθηματικά υποδείγματα όπως χρήσεων γης-μεταφορών, εισροών-εκροών, κ.ά., που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χωρικών επιπτώσεων των έργων υποδομών. Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υποδομών και η σχέση τους με άλλες πολιτικές (χωρικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, κ.λπ.). Αξιολόγηση των πολιτικών υποδομών. Νέες τάσεις στις υποδομές και τις αντίστοιχες θεωρίες και πολιτικές. Παραδείγματα από διάφορα είδη υποδομών από Ελλάδα, ΕΕ και λοιπό κόσμο – ανάλυση και αξιολόγηση.

Στις εργασίες του Μαθήματος, δίνεται η πρακτική διάσταση ορισμένων από τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στις διαλέξεις.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Διαλέξεις με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών70
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εξετάσεις και εργασίες


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σκαγιάννης Π (1994) Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών, Σταμούλη Α.Ε.