ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 447Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Χωροταξικός Σχεδιασμός Ειδικών Περιοχών
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=447


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση επιλεγμένων αρχών και εννοιών του χωροταξικού σχεδιασμού στην περίπτωση χώρο-κοινωνικών συστημάτων ειδικού χαρακτήρα. Εστιάζει σε ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού του παράκτιου χώρου, των ορεινών περιοχών, των περιαστικών ζωνών και των νησιών.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Εννοιολογικά και μεθοδολογικά και ζητήματα.

Ο ρόλος του σχεδιασμού στην διαδικασία της ανάπτυξης, από την τομεακή στη χωρική θεώρηση.
Βασικά στοιχεία της θεωρίας του σχεδιασμού, κατηγορίες και μορφές σχεδιασμού.
Κλίμακες σχεδιασμού και επίπεδα οργάνωσης του χώρου.
Κύρια στοιχεία της πρακτικής του σχεδιασμού στην Ελλάδα (ιστορική αναδρομή).
Το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

Ζητήματα διαχείρισης και ανάπτυξης ειδικών χώρο-κοινωνικών συστημάτων στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

Περιαστικός χώρος.
Κύρια χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά ζητήματα του περιαστικού χώρου
Ζητήματα πολιτικής και εργαλεία σχεδιασμού για τον περιαστικό χώρο.
Παραδείγματα από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο

Ορεινός χώρος.
Κύρια χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά ζητήματα του ορεινού χώρου
Ζητήματα πολιτικής και εργαλεία σχεδιασμού για τον ορεινό χώρο.
Παραδείγματα από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο

Παράκτιος χώρος.
Κύρια χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά ζητήματα του παράκτιου χώρου
Ζητήματα πολιτικής και εργαλεία σχεδιασμού για τον παράκτιο χώρο.
Παραδείγματα από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο

Νησιωτικός χώρος.
Κύρια χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά ζητήματα του νησιωτικού χώρου
Ζητήματα πολιτικής και εργαλεία σχεδιασμού για τον νησιωτικό χώρο.
Παραδείγματα από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο

 


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Εκπόνηση εργασιών59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος143
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις, που αφορούν σε ζητήματα που στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν (40%) και στην εργασία (60%). Η συμμετοχή των φοιτητών τόσο στις εξετάσεις όσο και στην εργασία είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στα δύο σκέλη του μαθήματος.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Αγγελίδης Μ., 2000. Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.

Βασενχόβεν, Λ. κ.α. 2010. Χωρική διακυβέρνηση: Θεωρία, ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.

Γοσποδίνη Α. (επιμ.) 2008. Διάλογοι για τον σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

EΕ 1992. Ευρώπη 2000. Προοπτικές ανάπτυξης του κοινοτικού εδάφους. Λουξεμβούργο, Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΕΕ 1994. Ευρώπη 2000+. Λουξεμβούργο, Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Καυκαλάς Γρ., 2004. Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Κυβέλου Σ., 2010. Από την Χωροταξία στην Χωροδιαχείριση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Χριστοφιλόπουλος Δ. Γ., 2002. Πολιτιστικό περιβάλλον-χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα.

EC 2010. Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, Luxembourg

EE 2010. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην ΕΕ – επιτεύγματα και μελλοντικές εξελίξεις . Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EE 2000. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Μια στρατηγική για την Ευρώπη . Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EE 2007. Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: αξιολόγηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη. . Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΥΠΕΧΩ∆Ε 2002, Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αεϊφόρου Ανάπτυξης για τον παράκτιο χώρο (Εισήγηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αεϊφόρου Ανάπτυξης).

ΥΠΕΧΩ∆Ε 2004, Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφορου Ανάπτυξης του ορεινού χώρου

EC 2004 Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries . Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων