ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 450Εξάμηνο σπουδών:Γ
Τίτλος Μαθήματος:Παιδαγωγική Ψυχολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=450


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
 • προσδιορίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και σχετίζονται με τη διδασκαλία
 • συσχετίζουν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών στη μάθηση
 • αναγνωρίζουν και να μπορούν να υιοθετούν τις βασικές ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
 • συζητούν και να αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης
 • συγκρίνουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και να επιλέγουν την κατάλληλη με βάση το εκπαιδευτικό περιβάλλον εφαρμογής και το μαθησιακό αντικείμενο
 • δίνουν παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών σε υποθετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 • αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
 • αναφέρουν και  διακρίνουν τις βασικές αρχές, στρατηγικές και τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία)
 • συζητούν για θέματα αξιολόγησης των μαθητών/τριών και της μαθησιακής διαδικασίας και αναφέρουν τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησής της
 • σχεδιάζουν φύλλα αξιολόγησης ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη σημασία της προαγωγής και ενδυνάμωσης θετικών συμπεριφορών στο πλαίσιο διαχείρισης τάξης
 • αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη σημασία της προαγωγής και ενίσχυσης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στις σχολικές τάξεις

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Ομαδική εργασία

 4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Αντικείμενο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Δάσκαλος και διδασκαλία Μάθησης και Εκπαίδευση.
 • Ψυχολογία Μάθησης και Παιδαγωγική Ψυχολογία.            
 • Γενική ταξινόμηση των θεωριών μάθησης.            
 • Ψυχολογία συμπεριφοράς – Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης. Κοινωνιογνωστικός Συμπεριφορισμός. Κοινωνιογνωστική μάθηση.
 • Γενική κριτική αξιολόγηση των θεωριών και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.
 • Γνωστική Ψυχολογία. Γνωστικές θεωρίες μάθησης.              
 • Γνωστική Ψυχολογία: Σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών.            
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές: Γνωστικές στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας, δεξιότητες μελέτης, Μεταγνωστικές δεξιότητες, Επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη Κριτικής σκέψης, κ.α.      
 • Σύντομη αναφορά στις σύγχρονες νεο-πιαζετικές θέσεις. Γενική κριτική και αξιολόγηση και παιδαγωγική αξιοποίηση
 • Μαθησιακές  Δυσκολίες
 • Διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη. Διαχείριση τάξης.
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος139
Αξιολόγηση Φοιτητών
100%  Τελική αξιολόγηση, με Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης.   Προαιρετική πριμοδοτική ομαδική εργασία (έρευνα) και παρουσίαση στην ολομέλεια. (βαθμολογείται μέχρι και 30% επιπλέον της τελικής βαθμολογίας). Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στον οδηγό Σπουδών και στο site του μαθήματος.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Βαλιαντή, Σ. & Νεοφύτου, Λ. (2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο.
 2. Eggen, P. & Kauchak, D. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 3. Elliot, S., Kratochwill, T., Littlefield Cook, J., Travers, J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία Αποτελεσματική Διδασκαλία Αποτελεσματική Μάθηση. Gutenberg, Αθήνα.
 4. Foulin Jean-Noël, Mouchon, S. (2002). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 5. Καψάλης Αχ. (2006). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
 6. Slavin, Robert (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία Θεωρία και Πράξη. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 7. Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Εισαγωγή στην Σχολική Ψυχολογία. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: