ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 450Εξάμηνο σπουδών:Γ
Τίτλος Μαθήματος:Παιδαγωγική Ψυχολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=450


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να:

• γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

• προσδιορίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση

• αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

• συζητούν και να αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης

• γνωρίζουν τις συμπεριφορικές, γνωστικές και κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες μάθησης

• δίνουν παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών σε υποθετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

• αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν τη σημασία της προαγωγής και ενδυνάμωσης θετικών συμπεριφορών στο πλαίσιο διαχείρισης τάξης

• αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν τη σημασία της προαγωγής και ενίσχυσης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στις σχολικές τάξεις

• να προσδιορίζουν τον ρόλο των κινήτρων στη μάθηση

• να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και οργανωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης

• διακρίνουν και να είναι σε θέση να επιλέξουν για εφαρμογή διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών/τριών και της μαθησιακής διαδικασίας  

• αναγνωρίζουν και να μπορούν να υιοθετούν τις βασικές ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

      Αντικείμενο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Μάθηση και διδασκαλία

       Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη

       Διαφορετικότητα στην τάξη

       Θεωρίες μάθησης

       Συμπεριφορική θεωρία μάθησης

       Κοινωνική γνωστική θεωρία μάθησης

       Γνωστικές θεωρίες μάθησης

       Κίνητρα και Μάθηση

       Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

       Διαχείριση τάξης  - Προαγωγή θετικών συμπεριφορών

       Σχεδιασμός Αποτελεσματικής διδασκαλίας

       Αξιολόγηση μαθητών/τριών και διαδικασίας μάθησης


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις2
Σύνολο Μαθήματος139
Αξιολόγηση Φοιτητών
100%  Τελική αξιολόγηση, με Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης.   Προαιρετική πριμοδοτική εργασία και παρουσίαση στην ολομέλεια (βαθμολογείται από 0-2). Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στον τελικό βαθμό της εξέτασης εφόσον αυτός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες εκπονήσουν εργασία και δεν πετύχουν στην γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, ο βαθμός της εργασίας θα προστεθεί στη βαθμολογία της επαναληπτικής τους εξέτασης εφόσον αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5.   Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στον οδηγό Σπουδών και στο site του μαθήματος 


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Βαλιαντή, Σ. & Νεοφύτου, Λ. (2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο.
 2. Eggen, P. & Kauchak, D. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 3. Elliot, S., Kratochwill, T., Littlefield Cook, J., Travers, J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία Αποτελεσματική Διδασκαλία Αποτελεσματική Μάθηση. Gutenberg, Αθήνα.
 4. Foulin Jean-Noël, Mouchon, S. (2002). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 5. Santrock, J. (2020). Εκπαιδευτική Ψυχολογία (επιμ. Α.Σ. Αντωνίου & Φ. Πολυχρόνη). Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.
 6. Slavin, Robert (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία Θεωρία και Πράξη. Μεταίχμιο, Αθήνα.
 7. Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Εισαγωγή στην Σχολική Ψυχολογία. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: